Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Chi tiết máy - TS. Bùi Trọng Hiếu

Bài giảng Chi tiết máy - TS. Bùi Trọng Hiếu gồm 10 chương nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc, nghiên cứu nguyên lý làm việc, phương pháp tính cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết máy.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Chi tiết máy - TS. Bùi Trọng Hiếu Bài giảng Chi tiết máy - TS. Bùi Trọng Hiếu Bài giảng Chi tiết máy, Chi tiết máy, Bài giảng cơ khí, Quá trình thiết kế máy, Thiết kế chi tiết máy, Chế tạo máy
4.2 5 1864
 • 5 - Rất hữu ích 308

 • 4 - Tốt 1.556

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Giôùi thieäu moân hoïc CHI TIEÁT MAÙY CBGD: TS. Bùi Trọng Hiếu Bm. Thieát keá maùy TS. Buøi Troïng Hieáu
 2. ÑÒNH NGHÓA MOÂN HOÏC Chi tiết máy là môn học nghiên cứu về các phương pháp tính toán và thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung.  Chi tiết máy có công dụng chung: bulông, đai ốc, bánh răng, ổ lăn,…  Chi tiết máy có công dụng riêng: trục khuỷu, cam, bánh tuabin,… 1/2 2
 3. NOÄI DUNG MOÂN HOÏC Nghiên cứu kết cấu và tính toán các chi tiết máy, cụm chi tiết máy theo các chỉ tiêu khả năng làm việc. Nghiên cứu nguyên lý làm việc, phương pháp tính toán cho sự phối hợp làm việc của các chi tiết máy. Các môn học liên quan: Cơ học lý thuyết Sức bền vật liệu Vẽ kỹ thuật Vẽ cơ khí Nguyên lý máy Vật liệu học 1/3 3
 4. QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ MÁY BAO GỒM: Xác định nhu cầu thị trường. Xác định yêu cầu kỹ thuật. Xác định nguyên lý hoạt động cho máy. Lập sơ đồ động máy. Tính toán bộ phận cung cấp năng lượng - Phân phối TST. Chọn vật liệu cho các chi tiết máy. Tính toán động học, động lực học cho các chi tiết máy. Sản xuất mẫu thử, điều chỉnh, sửa lại thiết kế. Lập tài liệu thiết kế. 1/4 4
 5. CHÖÔNG TRÌNH Chöông 1: CAÙC CHÆ TIEÂU TÍNH TOAÙN, THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT MAÙY Chöông 2: BOÄ TRUYEÀN ÑAI Chöông 3: BOÄ TRUYEÀN XÍCH Chöông 4: BOÄ TRUYEÀN BAÙNH RAÊNG Chöông 5: BOÄ TRUYEÀN TRUÏC VÍT - BAÙNH VÍT 1/5 5
 6. CHÖÔNG TRÌNH TRUÏC Chöông 6: OÅ LAÊN Chöông 7: OÅ TRÖÔÏT Chöông 8: MOÁI GHEÙP REN Chöông 9: Chöông 10: LOØ XO 1/6 6
 7. Taøi lieäu tham khaûo [1] Nguyeãn Höõu Loäc, Cô sôû thieát keá maùy, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Tp.HCM, 2004. [2] Nguyeãn Troïng Hieäp, Chi tieát maùy taäp 1, 2, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 1998. [3] Nguyeãn Höõu Loäc, Baøi taäp chi tieát maùy, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia Tp.HCM, 2003. [4] Trònh Chaát, Leâ Vaên Uyeån, Tính toaùn thieát keá heä daãn ñoäng cô khí taäp 1, 2, Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, 2003. 1/7 7
 8. Caùc qui ñònh veà ñieåm moân hoïc Toång soá giôø: 42 tieát lyù thuyeát + 14 tieát baøi taäp - SV phaûi coù maët vaøo giôø söûa baøi taäp. - SV phaûi laøm vaø noäp baøi taäp kieåm tra 15’. Hình thöùc ñaùnh giaù ñieåm: - Ñieåm kieåm tra (35%): Ñieåm thi giöõa hoïc kyø (25%). Ñieåm chuyeân caàn (10%). - Ñieåm cuoái kyø (65%): Ñieåm thi cuoái hoïc kyø. 1/8 8
 9. 1/9 9
 10. Chương 1 CÁC CHỈ TIÊU TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY 10 Bm. Thieát keá maùy TS. Buøi Troïng Hieáu
 11. NỘI DUNG 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT 1.1.1. Taûi troïng 1.1.2. ÖÙng suaát 1.1.3. ÖÙng suaát tieáp xuùc 1.1.4. Hieän töôïng moûi 1.2. CHÆ TIEÂU ÑOÄ BEÀN 1.2.1. Ñoä beàn tónh 1.2.2. Ñoä beàn moûi 1.3. CHÆ TIEÂU ÑOÄ CÖÙNG 11
 12. Caùc chæ tieâu chuû yeáu ñaùnh giaù khaû naêng laøm vieäc cuûa chi tieát maùy: Ñoä beàn. Ñoä cöùng. Ñoä beàn moøn. Khaû naêng chòu nhieät. Ñoä oån ñònh dao ñoäng. Ñoä tin caäy. 12
 13. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Taûi troïng vaø öùng suaát laø caùc thoâng soá ñaëc tröng cho cheá ñoä laøm vieäc cuûa chi tieát maùy. Taûi troïng taùc ñoäng leân chi tieát maùy coù theå gaây ra caùc öùng suaát: keùo, neùn, caét, uoán, daäp, tieáp xuùc ... 13
 14. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT a. Taûi troïng: ngoaïi löïc taùc ñoäng leân chi tieát (taûi troïng laø nguyeân nhaân gaây ra öùng suaát). TAÛI TROÏNG Taûi troïng thay ñoåi Taûi troïng tónh Taûi troïng va ñaäp 14
 15. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Trong tính toaùn chi tieát maùy, ta chia ra: TAÛI TROÏNG Taûi troïng Taûi troïng Taûi troïng töông ñöông danh nghóa tính toaùn 15
 16. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Taûi troïng danh nghóa Qdn : taûi troïng ñöôïc choïn trong soá caùc taûi troïng taùc duïng leân maùy ôû cheá ñoä laøm vieäc oån ñònh. Taûi troïng töông ñöông Qtd : taûi troïng coù giaù trò khoâng ñoåi thay theá cho cheá ñoä thay ñoåi lieân tuïc hoaëc thay ñoåi theo baäc. Qtd  Qdn. k N k N : heä soá tuoåi thoï. 16
 17. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Taûi troïng tính toaùn Q : taûi troïng khi tính toaùn thieát t keá chi tieát maùy phuï thuoäc vaøo tính chaát thay ñoåi cuûa taûi troïng, söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân beà maët laøm vieäc, ñieàu kieän söû duïng, cheá ñoä taûi troïng. … Qt  Qtd . ktt . kd . kdk  Qdn. k N . ktt . kd . kdk ktt : heä soá xeùt ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân caùc beà maët tieáp xuùc, k d : heä soá taûi troïng ñoäng, k dk: heä soá phuï thuoäc ñieàu kieän laøm vieäc. 17
 18. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT b. ÖÙng suaát: döôùi taùc duïng cuûa taûi troïng, trong chi tieát maùy seõ xuaát hieän öùng suaát. ÖÙNG SUAÁT ÖÙng suaát tónh ÖÙng suaát thay ñoåi 18
 19. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Taûi troïng tónh ÖÙng suaát tónh Phaù huûy tónh Taûi troïng thay ñoåi ÖÙng suaát thay ñoåi Phaù huûy moûi ÖÙng suaát thay ñoåi ñöôïc ñaëc tröng bôûi chu kyø öùng suaát.   max m  min 19 t
 20. 1.1. TAÛI TROÏNG – ÖÙNG SUAÁT Naêm ñaëc tröng cuûa chu kyø öùng suaát (CKUS): ÖÙng suaát cöïc ñaïi:   ÖÙng suaát cöïc tieåu:  max  ÖÙng suaát trung bình:  m  max   min m   min 2 Bieân ñoä öùng suaát:   max   min t a  2  min Heä soá tính chaát chu kyø: r    max 20

Tài liệu cùng danh mục Cơ khí - Chế tạo máy

Engineering Analysis With ANSYS Software 2011

Tham khảo sách 'engineering analysis with ansys software 2011', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Fundamentals of modern manufacturing (4th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Fundamentals of modern manufacturing" has contents: Material properties and product attributes, engineering materials, solidification processes, particulate processing of metals and ceramics, metal forming and sheet metalworking.


Current Issues of Water Management Part 18

Tham khảo tài liệu 'current issues of water management part 18', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Công nghệ chế tạo máy II - Bài 9

Tài liệu tham khảo giáo trình Công nghệ chế tạo máy II ( thầy Lê Đức Quý ) khoa Cơ khí - Chế tạo máy , trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM - Bài 9 Gia công răng


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

Dựa vào cơ sở lý thuyết và thực trạng về dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam, đề tài đã phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ điện tử tại ngân hàng. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Đồng Nai. Bên cạnh đó, sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính- SEM, với kết quả là các yếu tố hình ảnh ngân hàng, sự hữu ích cảm nhận, hiệu quả mong đợi, cảm nhận hệ thống và khả năng tương thích đều có tác động đến chấp nhận sự dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng, đề tài cũng nêu ra được một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, từ đó, phát triển dịch vụ điện tử của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai.


Statistical Process Control 5 Episode 6

Tham khảo tài liệu 'statistical process control 5 episode 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Innovations in Robot Mobility and Control - Srikanta Patnaik et al (Eds) Part 12

Tham khảo tài liệu 'innovations in robot mobility and control - srikanta patnaik et al (eds) part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Microrobotics – Assignment 7 Micro/Nano fabrication techniques

Practically speaking, because buildings are made from a series of parts, their assembly relies on techniques of aggregating and manipulating two­ dimensional materials. Computer fabrication has opened a realm for architects to perceptually heighten and make visible the nature of this accretion through constructed repetition and difference. The subtle variation of a system of elements, the transformation of recognizable materials, and the visceral response, no less, to viewing the result of intensive material accumulation-often understood to be the purview of the low arts or crafts-have been digitally redefined into a vocabulary by which architectural language is transformed. The projects shown in...


Số liệu tính nghiệm bền động cơ

Số liệu tính nghiệm bền động cơ gửi đến các bạn các thông tin số liệu về: Piston và chốt Piston, xéc măng, thanh truyền, Bulông thanh truyền, bánh đà. Để nắm vững hơn nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Advanced Strategies For Robot Manipulators Part 14

Tham khảo tài liệu 'advanced strategies for robot manipulators part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hydrodynamic Lubrication 2009 Part 7
 • 13/12/2011
 • 61.626
 • 292
Lò hơi chương 1
 • 19/05/2010
 • 48.694
 • 402

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu