Tìm kiếm tài liệu miễn phí

BÀI 2 À XÂY DỰNG LỚP VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI TƯỢNG JAVA

Bài toán: Mô phỏng sự hoạt động của một chiếc đèn pin. Lâm là sinh viên, anh đang xây dựng chương trình nghiên cứu về sự hoạt động của chiếc đèn pin thường dùng. Qua tìm hiểu Lâm thấy có 2 yếu tố liên quan đến đèn pin là: pin (battery) và đèn (flashlamp). Pin mang trong mình thông tin về trạng thái năng lượng của nó. Đèn sẽ sử dụng p pin để cung cấp năng lượng cho hoạt g p g ợ g ạ động chiếu sáng. Vậy có sự tương tác và trao đổi thông tin giữa...Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


BÀI 2 À XÂY DỰNG LỚP VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI TƯỢNG JAVA BÀI 2 À XÂY DỰNG LỚP VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI TƯỢNG JAVA lập trình máy tính, kỹ thuật máy tính, ngôn ngữ lập trình, thủ thuật lập trình, mẹo lập trình, lập trình căn bản, lập trình java,
4.2 5 1642
 • 5 - Rất hữu ích 305

 • 4 - Tốt 1.337

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BÀI 2 À XÂY DỰNG LỚP VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI TƯỢNG JAVA GIẢNG VIÊN TRẦN THỊ VÂN VIÊN: 1 v1.0011107228
 2. TÌNH HUỐNG DẪN NHẬP Bài toán: Mô phỏng sự hoạt động của một chiếc đèn pin. Lâm là sinh viên, anh đang xây dựng chương trình nghiên cứu về sự hoạt Đèn (FlashLamp) è động của chiếc đèn pin thường dùng. Pin (Battery) Qua tìm hiểu Lâm thấy có 2 yếu tố liên quan đến đèn pin là: pin (battery) và Sử dụng năng lượng đèn (flashlamp). Chứa năng lượng g ợ g Pin mang trong mình thông tin về trạng thái năng lượng của nó. Đèn sẽ sử dụng p pin để cung cấp năng lượng cho hoạt g p g ợ g ạ động chiếu sáng. Vậy có sự tương tác và trao đổi thông tin giữa đèn và pin.  Vậy theo Anh/chị để biểu diễn chi tiết thông tin cùng sự hoạt động của đèn-pin và sự tương tác trao đổi năng lượng giữa đèn-pin, Lâm nên làm thế nào? ự g g ợ gg p , 2 v1.0011107228
 3. MỤC TIÊU BÀI HỌC Trình bày được khái niệm về lớp, thuộc tính của lớp, phương thức, đối tượng. Mô tả cách tạo lớp, thuộc tính và phương thức của lớp, cách tạovà sử dụng đối tượng trong Java Java. Xây dựng được chương trình Java có sử dụng lớp với đầy đủ loại thuộc tính, tạo đối tượng. 3 v1.0011107228
 4. NỘI DUNG 1 Thuộc tính và cách thức mô tả thuộc tính của đối tượng trong lớp. 2 Phương thức và cách thức mô tả phương thức trong lớp. 3 Vấn đề giao tiếp giữa các đối tượng. 4 v1.0011107228
 5. 2.1. THUỘC TÍNH CỦA ĐỐI TƯỢNG 1.11 Biến, kiểu dữ liệu – Toán tử và biểu thức. 1.12 Khai báo thuộc tính của đối tượng. Cách Cá h truy xuất vào các giá trị thuộc tính của ấ à á iá ị h ộ í h ủ 1.13 đối tượng. 5 v1.0011107228
 6. 2.1.1. BIẾN VÀ KIỂU DỮ LIỆU • Biến:  Khái niệm dùng để đại diện cho một vị trí nào đó trong vùng nhớ, nơi chứa các giá trị có thể truy xuất được thông qua tên biến;  Biến cần phải được khai báo trước khi sử dụng;  Cú pháp khai báo biến: ;  Ví dụ biến energy (năng lượng của pin) có kiểu số nguyên: int energy; • Quy tắc đặt tên biến:  Tê biế chỉ đượ sử d Tên biến hỉ được ử dụng các chữ cái và chữ số, ký hiệ _ và ký hiệ $ á hữ ái à hữ ố hiệu à hiệu $;  Tên biến không được bắt đầu bằng chữ số;  Tên biến không được trùng với từ khóa hoặc các định danh đã dùng trong Java; g ợ g ặ ị g g ;  Java là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa, chữ thường. • Những quy ước nên tuân theo khi đặt tên biến:  Tên biến nên có ý nghĩa rõ ràng;  Tên biến nên bắt đầu bằng chữ cái thường, khi trong tên có nhiều hơn một từ thì các từ sau đó nên viết hoa;  Ví dụ: oddNumber, evenNumber, theBestStudent. 6 v1.0011107228
 7. 2.1.1. BIẾN VÀ KIỂU DỮ LIỆU (tiếp theo) Căn cứ vào vị trí khai báo biến ta có: • Biến khai báo ngay trong lớp: thường gọi là các trường. Từ đây sẽ là khuôn mẫu tạo ra các biến thuộc đối tượng dùng để lưu trữ các giá trị thuộc tính của g g g đối tượng. • Biến khai báo bên trong phương thức và các khối lệnh trong đó: thường gọi là biến địa phương. Biến địa phương sẽ hết giá trị sử dụng khi ra khỏi khối lệnh lệnh. • Biến khai báo bên trong vùng danh sách các tham số của phương thức hoặc hàm tạo: thường gọi là tham số hình thức. à tạo t ườ g gọ à t a t ức 7 v1.0011107228
 8. 2.1.1. BIẾN VÀ KIỂU DỮ LIỆU (tiếp theo) Trong Java, có 2 nhóm kiểu dữ liệu mà biến có thể lưu trữ hoặc truy xuất: Kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu cơ sở Kiểu dữ liệu tham chiếu (Primitive data types) (Reference data types) Kiểu dữ liệu Mô tả Kiểu dữ liệu Mô tả byte 8-bit, 8-bit số nguyên có dấu Array Tập các phần tử thuộc cùng short 16-bit, số nguyên có một kiểu dữ liệu dấu Class Tập các đối tượng có cùng long 64-bit, số nguyên có thuộc tính và hành vi dấu Interface int 32-bit, số nguyên có dấu float 32-bit, 32 bit số thực boolean Lưu trữ giá trị đúng/sai 8 v1.0011107228 char 16-bit ký tự
 9. 2.1.2. CÁC PHÉP TOÁN VÀ BIỂU THỨC • Java cho phép sử dụng biến với các giá trị như là các toán hạng kết hợp với các toán tử để xây dựng biểu thức. • Các toán tử cơ bản trong Java gồm:  Toán tử gán: =, +=, -=, *=, %=  Toán tử số học: +, -, *, /, %  Toán tử quan hệ: , =, ==, !=  Toán tử logic: &&, ||, !  Toán tử bitwise: ^, >>,
 10. 2.1.3. MÔ TẢ THUỘC TÍNH CỦA ĐỐI TƯỢNG TRONG LỚP • Thuộc tính là những đặc điểm đặc trưng của đối tượng thể hiện thông qua tượng, những giá trị cụ thể. • Sử dụng các trường để lưu trữ giá trị thuộc tính của đối tượng. Cú pháp khai g g g g báo trường: ; private int energy; Thuộc tính energy của đối tượng battery 10 v1.0011107228
 11. 2.1.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA BIẾN THUỘC ĐỐI TƯỢNG (INSTANCE VARIABLE) • Ví dụ khai báo các trường name và • Các trường có phạm vi hoạt động bên energy trong lớp Battery như sau: trong class. • Mỗi một đối tượng khi được tạo ra sẽ ỗ ộ ố ẽ có một biến name, và biến energy riêng, do vậy, mỗi đối tượng pin mang g, ậy, ợ gp g những giá trị thuộc tính khác nhau. public class Battery { / /** * Fields */ private String name; private int energy; /** / Batter energy=30 * Constructor for objects energy=80 y of class Battery */ public Battery(int _energy) { energy) name = "Con tho"; this.energy = _energy; } energy=50 } energy=40 11 v1.0011107228
 12. CÂU HỎI THẢO LUẬN Vậy qua tìm hiểu phần thứ nhất bạn nào có thể cho tôi biết sự nhất, khác nhau giữa biến địa phương và biến thuộc đối tượng? 12 v1.0011107228
 13. 2.1.5. KHỞI TẠO CÁC GIÁ TRỊ CHO THUỘC TÍNH • Các đối tượng khi được tạo ra cần phải được khởi tạo các giá trị ban đầu. ợ g ợ ạ p ợ ạ g ị • Các cách thức khởi tạo giá trị cho thuộc tính:  Khởi tạo ngay sau khai báo trường;  Khởi tạo trong Hàm tạo;  Khởi tạo từ các giá trị truyền vào từ tham số của phương thức. public class Battery { Trường energy sẽ có giá trị là -1 với /** * Fields mọi đối tượng được tạo */ private String name; private int energy = -1; Trường name sẽ có giá trị “con tho” /** khi khởi t từ hà t tạo hàm tạo. * Constructor for objects of class Battery */ pub c atte y( t energy) public Battery(int _e e gy) { Trường name và energy có thể được g gy name = "Con tho"; khởi tạo từ các giá trị truyền vào từ this.energy = _energy; } tham số của phương thức hoặc hàm tạo. } 13 v1.0011107228
 14. 2.1.6. CÁCH THỨC TRUY XUẤT VÀO THUỘC TÍNH • Mặc định các trường với chỉ định truy xuất là private sẽ không thể đọc/ghi được định, trực tiếp từ các đối tượng bên ngoài. • Để kiểm soát khả năng truy xuất vào các biến này ta sử dụng phương pháp gián tiếp thông qua các cặp phương thức get/set (còn gọi là các getter/setter). public class Battery{ private int energy; public Battery(){ • Nếu một trường có cả hai phương energy=100; energ 100 thức get/set thì được coi là } public void setEnergy(int value) { trường có đặc tính đọc/ghi. energy=value; gy • Nếu một trường chỉ có phương } public int getEnergy() { thức get thì có nghĩa là chỉ đọc. return energy; • Nếu một trường chỉ có phương } public void decreaseEnergy() { thức set thì có nghĩa là chỉ ghi. energy--; } } 14 v1.0011107228
 15. PROPERTIES On passing, 'Finish' button: passing Finish Goes to Next Slide On failing, 'Finish' button: Goes to Next Slide Allow user to leave quiz: At any time User may view slides after quiz: At any time User may attempt quiz: Unlimited times
 16. 2.2. PHƯƠNG THỨC 1 Mô tả phương thức. 1.1 2 Giá trị trả về của phương thức. 1.1 3 Tham số truyền vào cho phương thức. 1.1 4 Các kiểu truyền tham số. 1.1 5 Overloading phương thức. 1.1 6 Các cấu trúc lập trình cơ bản sử dụng trong phương thức. 1.1 16 v1.0011107228
 17. 2.2.1. MÔ TẢ PHƯƠNG THỨC CỦA ĐỐI TƯỢNG TRONG LỚP • Phương thức là những mô tả cách thức mà qua đó đối tượng thể hiện sự hoạt động ể hay chức năng của chúng. • Cú pháp khai báo phương thức: Bổ_từ_truy_xuất kiểu_dữ_liệu tên_phương_thức (danh_sách_tham_số) { //thân phương thức } • Ví d phương thứ decreaseEnergy()t dụ hươ thức trong lớ Battery lớp public void decreaseEnergy() { energy--; } 17 v1.0011107228
 18. 2.2.2. TRUY XUẤT VÀO PHƯƠNG THỨC CỦA ĐỐI TƯỢNG • Sử dụng đối tượng tham chiếu để truy xuất sử dụng các phương thức xuất, được phép truy xuất của đối tượng. • Ví dụ:  Tạo đối tượng tham chiếu: Battery b = new Battery();  Truy xuất vào phương thức của đối tượng: b.getEnergy(); b.decreaseEnergy(); 18 v1.0011107228
 19. 2.2.3. GIÁ TRỊ TRẢ VỀ CỦA PHƯƠNG THỨC • Phương thức có thể có giá trị trả về. ể • Các đối tượng khác có thể nhận được kết quả trả về sau lời gọi phương thức. • Ví dụ: public int getEnergy() { return energy; } Thực hiện lời gọi và nhận giá trị trả về: int e; e = b.getEnergy(); g gy(); 19 v1.0011107228
 20. 2.2.4. THAM SỐ TRUYỀN VÀO CHO PHƯƠNG THỨC • Một phương thức có thể có các tham số truyền vào vào. • Các tham số truyền vào cho phương thức cung cấp cho phương thức thông tin mà nó cần trong quá trình xử lý. • Ví dụ: public void setEnergy(int value) { energy=value; } Truyền h T ề tham số khi thực hiệ lời gọi: ố h hiện i b.setEnergy(100); 20 v1.0011107228

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Bài giảng JavaScript Toán tử và câu lệnh

Bài giảng "JavaScript Toán tử và câu lệnh trình" bày về toán tử và các loại toán tử trong JavaScript, biểu thức trong JavaScript, các câu lệnh rẽ nhánh trong JavaScript.


Bài giảng JavaScript Hàm và đối tượng

Bài giảng "JavaScript Hàm và đối tượng" giải thích về hàm, tham số của hàm, câu lệnh return, mô tả các đối tượng, sự khác nhau của các đối tượng giữa các trình duyệt, Document Object Model.


Bài giảng Giới thiệu về JavaScript

Bài giảng Giới thiệu về JavaScript cung cấp các kiến thức giải thích về scripting, giải thích về ngôn ngữ JavaScript, biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript, các ký tự không in ra và hàm xây dựng sẵn trong JavaScript, sự kiện và trình điều khiển sự kiện, Sử dụng jQuery Mobile.


Bài giảng JavaScript Vòng lặp và mảng

Bài giảng "JavaScript Vòng lặp và mảng" giải thích vòng lặp while, vòng lặp for, vòng lặp do..while loop, câu lệnh break và continue, mảng một chiều, mảng nhiều chiều, vòng lặp for..in. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài giảng Lập trình Java - Chương 3: Lập trình Java kết nối với CSDL bằng JDBC

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 3: Lập trình Java kết nối với CSDL bằng JDBC" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu JDBC, một số Class và Interface của JDBC API thường dùng, các bước thực hiện truy cập CSDL sử dụng JDBC,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: Mô hình và các phương pháp mô hình hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình, phương pháp mô hình hoá, một số mô hình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Khởi tạo và xây dựng hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống, đánh giá khả thi, xây dựng tài liệu mô tả hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Xác định yêu cầu hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích khảo sát yêu cầu, nội dung khảo sát, đối tượng khảo sát, các phương pháp điều tra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 0: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Lập trình Java - Chương 1: Lập trình cơ bản với ngôn ngữ Java

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 1: Lập trình cơ bản với ngôn ngữ Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường lập trình, chương trình đầu tiên, kiểu dữ liệu, nhập & xuất ở màn hình Console, các cú pháp rẽ nhánh, lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu