Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (43.347)

Vai trò của thông tin kế toán quản trị trong việc ra quyết định ngắn hạn của nhà quản trị

Nhà quản trị thường xuyên phải đương đầu với các quyết định về sản xuất những sản phẩm nào, sử dụng phương pháp sản xuất nào, nên tự sản xuất hay mua ngoài, nên ngưng hoạt động, giải thể hay tiếp tục tồn tại.... Các quyết định ngày càng khó khăn và phức tạp trước sự gia tăng và biến động của thông tin liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.


Đánh giá mức độ vận dụng công cụ kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bài viết nghiên cứu thực trạng sử dụng công cụ kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Phú Yên và đưa ra gợi ý về mặt chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp này nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.


Rủi ro tín dụng và khả năng sinh lợi của ngân hàng: Nghiên cứu phân tích dữ liệu bảng

Nghiên cứu này hướng tới việc phân tích tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dữ liệu bảng gồm 31 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam từ năm 2008 đến 2019 được sử dụng để nghiên cứu bằng mô hình dữ liệu bảng.


Áp dụng mô hình ARDL nghiên cứu tác động của các chỉ số giá đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của bài nghiên cứu là phân tích tác động của tỷ giá, giá dầu thô và giá vàng thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 10/2007 đến tháng 10/2019. Sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag - ARDL) kết hợp với phương pháp kiểm định đường bao (Bound test) làm cơ sở xác định tác động dài hạn, sau đó dùng mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) để phân tích tác động ngắn hạn, kết quả thực nghiệm đã chứng minh được mối quan hệ dài hạn và ngắn hạn giữa các chỉ số giá được lựa chọn với chỉ số VN-Index.


Phân tích rổ cổ phiếu VN30 và kết quả khi áp dụng mô hình phân phối không đối xứng vào quản lý rủi ro

Trong bài viết này, rổ cổ phiếu 30VN và các cổ phiếu thành phần sẽ được phân tích và áp dụng phương pháp nghiên cứu Value at Risk (VaR) để đánh giá rủi ro trong đầu tư. Dữ liệu được lấy từ Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2012 đến năm 2020 và giới hạn ở các cổ phiếu tồn tại xuyên suốt thời gian nghiên cứu.


Các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 23 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2009-2018, sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các ngân hàng.


Mối quan hệ giữa tỷ giá, lãi suất và giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp cận theo phương pháp phân tích miền tần số

Bài viết tìm hiểu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (TTCK Tp.HCM). Để phát hiện mối quan hệ nhân quả giữa các biến, phân tích thực nghiệm được tiếp cận dựa vào phương pháp phân tích miền tần số. Cơ sở lý thuyết được phân tích và tổng hợp từ những nghiên cứu trước. Dữ liệu phân tích được thu thập theo tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2018.


Phân hạng thị trường chứng khoán Việt Nam - Những vấn đề đặt ra trong thời gian tới

Bài viết tiến hành phân hạng thị trường chứng khoán, trên thế giới, ngoài mục tiêu xác định rõ vị trí của từng thị trường trong bức tranh tổng thể, còn giúp xác định các điều kiện để các thị trường định hướng phát triển trong tương lai, tiến tới nâng hạng thị trường nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tăng tính thanh khoản của thị trường và cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.


Hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm nhằm bảo vệ quyền lợi của tổ chức tín dụng

Bài viết tập trung phân tích ba vấn đề cần phải quan tâm hoàn thiện của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng ở Việt Nam hiện nay, bao gồm hoàn thiện khung pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm; hoàn thiện nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm; hoàn thiện một số quy định cụ thể về xử lý tài sản bảo đảm.


Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smartbanking - Nghiên cứu thực nghiệm tại BIDV - Chi nhánh Bắc Sài Gòn

Nghiên cứu nhằm xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bắc Sài Gòn (BIDV BSG), bằng việc khảo sát 235 khách hàng cá nhân của Chi nhánh.


Vai trò của chi nhánh ngân hàng trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 - Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Bài viết tập trung nghiên cứu vai trò của 21 ngân hàng thương mại (NHTM) có quy mô vốn trên 5.000 tỷ đồng tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2019 đến hiệu quả kinh doanh của NH. Vai trò của chi nhánh được thể hiện ở số lượng chi nhánh, tỷ lệ cho vay khách hàng trên tổng tài sản, tỷ lệ tiền gửi trên tổng nợ, tỷ lệ thị phần của 4 NH lớn nhất và tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản; hiệu quả kinh doanh ngân hàng được thể hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận.


Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN, kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị HCSN, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Lao động: Phần 1

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa, kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn, kế toán thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1

Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày những vấn đề chung của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của giáo trình.


Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp - NXB Tài chính: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, kho bạc, báo cáo tài chính, kế toán ngành lao động - thương binh và xã hội, kế toán bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của giáo trình.


Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1

Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Lý thuyết hạch toán kế toán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp, phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kế toán tài chính - NXB Tài chính: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu giáo trình "ế toán tài chính" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài sản bằng tiền, hạch toán các khoản phải thu, hạch toán các khoản nợ phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính, hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 1

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại, tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Thị trường chứng khoán: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn "Thị trường chứng khoán" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán, phân tích chứng khoán và tỉ số giá chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kế toán công ty: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Giáo trình Kế toán công ty" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán phát hành và thanh toán trái phiếu trong các công ty, kế toán giải thể và tổ chức lại công ty, báo cáo tài chính trong các công ty. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và các nghiệp vụ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và chính sách tiền tệ, nghiệp vụ phát hành tiền tệ, nghiệp vụ tín dụng và thanh toán, nghiệp vụ thị trường mở. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kế toán quản trị - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 1

Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu kế toán quản trị của những nước có nền kinh tế thị trường phát triển, giáo trình kế toán quản trị của của các trường đại học khối kinh tế đầu ngành ở Việt Nam, tài liệu hội thảo quốc tế... Nội dung chính của giáo trình gồm có 10 chương và được chia thành 2 phần. Sau đây là phần 1 với 4 chương đầu tiên, mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính nước ta, ngân sách nhà nước, tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán, tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư, cho thuê tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kế toán quản trị - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Phần 2

  • 5/5 (1)

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán quản trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Dự toán sản xuất kinh doanh, dự toán linh hoạt, kế toán trách nhiệm, định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kế toán tài chính - NXB Tài chính: Phần 1

Giáo trình Kế toán tài chính - NXB Tài chính: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mộ số vấn đề cơ bản của kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán nguyên vật liệu, kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Kế toán quản trị: Phần 1

Kế toán quản trị: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, hệ thống dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí và doanh thu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Kế toán quản trị: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Kế toán quản trị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ và phân tích báo cáo bộ phận, đánh giá trách nhiệm quản lý, định giá bán sản phẩm, thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, quyết định vốn đầu tư dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Giáo trình Kế toán công ty: Phần 1

  • 5/5 (1)

Giáo trình Kế toán công ty: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về các loại hình công ty và kế toán công ty, kế toán thành lập công ty, kế toán biến động vốn gộp trong các công ty, kế toán phân phối lợi nhuận trong các công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu