Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (41.518)

Thực tế áp dụng mô hình kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Sơn La

Bài viết đưa ra những vấn đề chung về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp. Trên cơ sở đó đưa ra những phân tích cơ bản về thực trạng áp dụng mô hình kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Sơn La từ đó đề xuất các biện pháp đẩy mạnh việc ứng dụng mô hình kế toán quản trị chi phí các doanh nghiệp này.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Maritime Bank theo mô hình SERVQUAL

Bài viết này sử dụng phương pháp định lượng để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại Maritime Bank theo mô hình SERVQUAL, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ NHĐT tại Maritime Bank.


Phương thức hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam

Quản trị rủi ro trong Ngân hàng Thương mại (NHTM) đã có nhiều chuyển đổi trong những năm qua, phần lớn là các quy định được nghiên cứu xuất phát từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và các khoản tiền thất thoát đi cùng với nó để đáp ứng với mục tiêu hạn chế rủi ro của các NHTM. Nhưng các xu hướng quan trọng đang diễn ra cho thấy quản trị rủi ro sẽ trải qua nhiều thay đổi sâu rộng hơn trong thập kỷ tới.


Performance evaluation of classification algorithms in financial risks prediction

The goal of this paper is to apply three popular machine-learning techniques; Support vector machine (SVM), Decision tree (DT) and Naïve Bayes (NB) to predicting financial risks based on real-life data - Qualitative Bankruptcy, Japanese bankruptcy and Australian credit card application.


Application of residual income model and dividend discount model in valuing stock price of An Phu irradiation joint stock company

In this paper, the author takes the stock APC (AN Phu Irradiation joint-stock company) as an example in using Discounted Dividend Method (DDM) and Residual Income Method (RIM) to estimate the value of the company at the beginning of 2018. The data used to estimatre company’s profit and book value is extracted from audited financial reports from 2013 to 2016.


Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Trong bài viết này, khả năng thanh khoản của công ty được đo lường thông qua tỷ số thanh toán hiện hành (current ratio). Các yếu tố tìm thấy có tác động và giải thích khá tốt thanh khoản của doanh nghiệp là tỷ lệ vốn lưu động/tổng tài sản, tỷ số P/E.


Thực trạng báo cáo tài chính hợp nhất trong tiến trình hội nhập và những gợi ý

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất chưa đáp ứng nhu cầu thỏa đáng cho các cá nhân và các tổ chức có liên quan. Để giải quyết vấn đề này thì bộ phận kế toán các đơn vị cần nắm bắt các thông tin toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn có liên quan. Bài viết này sẽ đánh giá thực trạng và nêu các gợi ý để việc lập báo cáo tài chính hợp nhất được hoàn thiện hơn


Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

Chuyển giá là một hành vi trái phép nhằm làm giảm đi số thu nhập mà các công ty con hoặc những doanh nghiệp liên kết khác thực tế phải kê khai với cơ quan thuế của nước sở tại để trốn và tránh thuế. Khi các bên có mối quan hệ liên kết thì hành vi chuyển giá có thể áp dụng, hoặc làm tăng giá trị đầu vào để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc làm giảm giá trị đầu vào để hạ thấp giá thành sản phẩm.


Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại doanh nghiệp vừa và nhỏ - nhìn từ kinh nghiệm của thế giới

Bài viết này trình bày tình hình áp dụng BSC cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới và khả năng áp dụng BSC cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.


Nghiên cứu mức độ vận dụng công cụ dự toán trong các doanh nghiệp ở Đà Nẵng

Bài viết này nghiên cứu về thực trạng vận dụng công cụ dự toán ở các DN trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng có quy mô, thời gian hoạt động và lĩnh vực hoạt động khác nhau, đồng thời đề xuất số giải pháp giúp đẩy mạnh việc vận dụng công cụ dự toán vào hoạt động kinh doanh trong các DN, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trên thị trường.


Tổng quan các thuyết vận dụng trong nghiên cứu kế toán quản trị và định hướng ứng dụng tại Việt Nam

Bài viết này thể hiện tổng quan về các thuyết vận dụng trong nghiên cứu kế toán quản trị, chỉ ra những định hướng cho việc ứng dụng chúng vào hoạt động nghiên cứu và hoạt động quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam.


Nhìn lại các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ 2011 đến 2015

Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.


Nhìn lại các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ năm 2011 đến 2015

Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới


Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay

Bài viết "Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay" nhìn lại quá trình triển khai chính sách TDXK của Nhà nước ở Việt Nam từ khi được ban hành đến nay và đề xuất những vấn đề cần đổi mới để phù hợp với yêu cầu của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Kiểm soát tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có một vị trí quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế quốc gia. Để khu vực này tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững thì việc kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa to lớn. Kiểm soát tài chính giúp chủ sở hữu doanh nghiệp nắm bắt được chính xác, toàn diện về tình hình tài chính...


Mở rộng hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Bài viết trình bày một cách khái quát về AEC và lộ trình chiến lược, thực trạng hoạt động đầu tư vào thị trường các nước ASEAN của các NHTM VN trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất một vài nhóm giải pháp cụ thể nhằm góp phần mở rộng hoạt động đầu tư của các NHTM vào thị trường các nước ASEAN trong bối cảnh thành lập Cộng đồng Kinh tế AEC.


Cơ chế cổ phiếu đa quyền và khả năng áp dụng tại Việt Nam

Bài viết sau đây trên cơ sở tập hợp các nghiên cứu trước đây trên thế giới về cơ chế cổ phiếu đa quyền trên thế giới, lịch sử hình thành, các ưu và nhược điểm của cơ chế cổ phiếu đa quyền, phương thức thực hiện cơ chế cổ phiếu đa quyền từ đó phân tích văn bản pháp luật Việt Nam để đánh giá khả năng áp dụng cơ chế cổ phiếu đa quyền tại Việt Nam và đưa ra một số đề xuất để thực hiện cơ chế này hiệu quả tại Việt Nam.


Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh giá tài sản tài chính qua nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thu thập dữ liệu về CSTT và thị trường cổ phiếu VN giai đoạn 2000 – 2013 để nghiên cứu quá trình truyền dẫn của CSTT qua kênh giá tài sản tài chính bằng mô hình tự hồi quy cấu trúc (SVAR).


Xây dựng chỉ số điều kiện tài chính cho Việt Nam

Mục đích của bài này là xây dựng một chỉ số điều kiện tài chính (FCI) đặc trưng cho môi trường tài chính VN nhằm phản ánh những kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ và tình hình hoạt động kinh tế. Chỉ số FCI được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích nhân tố (FA) cho 4 biến số tài chính là tăng trưởng thị trường chứng khoán, tăng trong tỷ giá thực có hiệu lực, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất cơ bản (lãi suất chính sách), và tăng trưởng tín dụng ngân hàng cho khu vực tư nhân.


Cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia TPP

Bối cảnh VN tham gia đàm phán TPP: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, bao gồm 12 nền kinh tế của 3 châu lục là Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Australia, Peru, Singapore, Mỹ, Canada, Mexico, Malaysia và VN đang trong quá trình đàm phán. Đến nay, sau 19 phiên chính thức và nhiều phiên không chính thức, đàm phán Hiệp định TPP đang bước vào giai đoạn cuối cùng.


Cơ chế tài phán đầu tư trong EVFTA và sự chuẩn bị của Việt Nam

Hiện tại, Hiệp định Thương mại Tự do Châu Âu - Việt Nam (EVFTA) - dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2018 - đã đưa ra một hệ thống tài phán đầu tư mới (Investment Tribunal System) hay còn được biết đến với tên gọi Investment Court System (ICS) để giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư - nhà nước (ISDS) thay cho cơ chế ISDS dựa trên trọng tài truyền thống. Bài viết này tập trung phân tích, đánh giá cơ chế tài phán này, thực trạng công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho sự chuẩn bị của Việt Nam khi EVFTA có hiệu lực.


Ảnh hưởng đến cổ đông khi doanh nghiệp Việt Nam không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu

Bài viết này nghiên cứu về biến động giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam khi doanh nghiệp không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu. Bài viết trình bày tổng quan về tình hình không thực hiện đúng thông báo mua lại cổ phiếu trong giai đoạn 2011-2016 của hai nhóm doanh nghiệp, (1) các doanh nghiệp không hoàn thành thông báo mua lại và (2) các doanh nghiệp không thực hiện thông báo mua lại.


Quy tắc York - Antwerp 2016

Nội dung bài viết đề cập tổn thất chung là sự cố thường xảy ra đối với tàu trong một hành trình trên biển có liên quan đến chủ tàu, chủ hàng và người bảo hiểm tàu và hàng. Khi tổn thất chung xẩy ra, chủ tàu, các chủ hàng và chủ cước phí phải đóng góp vào sự hy sinh chung đó. Việc xác định thiệt hại, chi phí nào được công nhận là tổn thất chung sau đó phân bổ cho các lợi ích trong hành trình là do chuyên viên tính tổn thất chung (Lý toán sư) thực hiện.


Cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung bài viết trình bày khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, việc áp dụng việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II đối với NHTMCP Ngoại thương là một xu hướng tất yếu và bắt buộc. Việc áp dụng chuẩn Basel II buộc ngân hàng phải cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ an toàn vốn. Vì vậy, việc thiết lập cấu trúc tài chính cho NHTMCP Ngoại thương Việt Nam đã trở nên cấp thiết, một mặt đảm bảo sự an toàn vốn, mặt khác giúp gia tăng giá trị của ngân hàng, tăng cường việc thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đầy biến động.


Thị trường ngoại tệ Việt nam và sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây

Bài viết này khái quát thị trường ngoại tệ Việt nam trong những năm gần đây và đi sâu phân tích sự điều tiết thị trường ngoại tệ của Ngân hàng nhà nước từ năm 2012 đến nay. Trên cơ sở đó đánh giá những thành công cũng như những hạn chế của Ngân hàng nhà nước trong việc điều tiết thị trường ngoại tệ trong thời gian qua và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò điều tiết của Ngân hàng Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường ngoại tệ trong thời gian tới.


Cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa sở hữu tổ chức, hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết. Kết quả cho thấy các công ty có sở hữu tổ chức cao thì hiệu quả hoạt động cao và giá trị doanh nghiệp cao.


Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nghiên cứu phân tích mối quan hệ dài hạn giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 đại diện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN trong giai đoạn 1992–2012 thông qua mô hình VECM cùng với hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai.


Những vướng mắc khi triển khai chương trình APA tại Việt Nam

Nội dung bài viết đề cập để khu vực này tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững thì việc kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa to lớn. Kiểm soát tài chính giúp chủ sở hữu doanh nghiệp nắm bắt được chính xác, toàn diện về tình hình tài chính để điều hành và giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo sự hoạt động của các thành viên trong doanh nghiệp đúng theo định hướng, chiến lược phát triển chung và thực hiện được các mục tiêu của doanh nghiệp.


Ngân hàng thích ứng khi chuyển đổi kinh tế

Bài viết này xoay quanh ba khía cạnh: Ổn định và hiệu quả của hệ thống ngân hàng tại các quốc gia chuyển đổi, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và trao đổi cấu trúc hệ thống ngân hàng VN.


Chứng khoán hóa: Công cụ tài trợ cho bất động sản Việt Nam

Nghiên cứu thực hiện khảo sát đối tượng là nhà đầu tư, nhân sự tại công ty chứng khoán, công ty kinh doanh BĐS nhằm điều tra về nhận định của đối tượng về các vấn đề liên quan đến thị trường BĐS, chứng khoán hóa BĐS. Kết quả khảo sát cho thấy giới tính hầu như không ảnh hưởng đến nhận định về các vấn đề liên quan đến thị trường BĐS và chứng khoán hóa BĐS và quyết định đầu tư, nhưng độ tuổi và trình độ văn hóa có ảnh hưởng đến nhận thức về sản phẩm chứng khoán hóa, thị trường BĐS.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Rủi ro tài chính
  • 09/11/2009
  • 88.799
  • 592

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu