Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (41.923)

Ảnh hưởng của yếu tố thù lao đến sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành của nhân viên ngân hàng: Nghiên cứu tại một số ngân hàng tỉnh An Giang và Kiên Giang

Mục đích của nghiên cứu nhằm xem xét mối quan hệ và mức độ tác động của các yếu tố thù lao đến sự hài lòng trong công việc và lòng trung thành của nhân viên ngân hàng tại tỉnh An Giang và Kiên Giang. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 310 nhân viên ngân hàng tại tỉnh An Giang và Kiên Giang.


Phân tích công bố thông tin về nguyên nhân tạo nên chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế ở Việt Nam

Với mục tiêu nghiên cứu sâu về nguyên nhân tạo nên chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán (LNKT) và thu nhập chịu thuế (TNCT), bài viết sử dụng phương pháp phân tích công bố thông tin về chênh lệch của 45 doanh nghiệp niêm yết trong thời gian từ 2007 đến 2015 thuộc những nhóm ngành được đánh giá là có chênh lệch lớn bao gồm: Sản xuất – nông – lâm ngư nghiệp; thương mại bán sĩ; thương mại bán lẻ; tài chính – bảo hiểm.


Tác động của vốn ngân hàng đến khả năng sinh lời và rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Nghiên cứu đưa ra đề xuất (i) nâng cao vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam, (ii) nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng và (iii) giám sát việc tuân thủ luật định của các ngân hàng.


The effect of corporate governance on earnings management of enterprises listed on Ho Chi Minh stock exchange, Viet Nam

This paper examines the effect of corporate governance mechanism on earnings management of 130 enterprises traded on Ho Chi Minh stock exchange, Viet Nam 2014.


Các công cụ trên thị trường ngoại hối Việt Nam

Tài liệu cung cấp đến các bạn thông tin về các công cụ trên thị trường ngoại hối Việt Nam như: hợp đồng kì hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn về nội dung.


Knowledge as a foundation of resilience on polish banking market

The paper presents the theoretical foundations for banking market resilience concept, knowledge factors used to establish resilience on Polish banking market and their impact on the banking sector and main challenges facing the Polish banking sector in the nearest future.


A new insight into the valuation of start-ups: Bridging the intellectual capital gap in venture capital appraisals

The emergence of a New Economy has brought consensus to the idea that innovation skills and capabilities are the main drivers of a firm’s wealth generation capacity. The principal role that venture capital played in boosting American economic productivity and growth during the 1990s, fuelling innovation and the creation of new firms is well known. However, the huge number of bankruptcies among high-tech companies in 2000 generated general distrust in financial markets worldwide. In particular, it caused great reluctance to invest in start-up companies and led investors and academics to question and take an in-depth look at existing valuation procedures.


Bàn về kế toán giảm giá trị bất động sản đầu tư

Việt Nam đã ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 05 về bất động sản đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư không hạch toán trường hợp giảm giá trị bất độ sản đầu tư vì chưa có quy định. Bài viết trình bày một số nội dung về kế toán giảm giá trị bất động sản đầu tư theo quan điểm của chuẩn mực kế toán quốc tế số 36, góp phần hoàn thiện hơn nội dung của VAS 05, giúp hoạt động kinh doanh bất động sản ngày càng phát triển.


Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Bài viết nghiên cứu về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; một số giải pháp tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức.


Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị thị trường của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2017

Dựa trên phân tích thống kê với một mẫu gồm 133 doanh nghiệp niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2017, nghiên cứu này đã tìm thấy bằng chứng cho thấy chính sách cổ tức của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam dường như không có tác động lên giá cổ phiếu của doanh nghiệp.


Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Tồn tại và giải pháp

Nội dung nghiên cứu chỉ rõ bảy chỉ tiêu mà các công ty niêm yết thường ít công bố nhất hoặc là công bố không đầy đủ. Từ đó, đề xuất phương hướng khắc phục tình trạng này trên cả hai phương diện là thực hành công tác kế toán đối với các đơn vị công bố thông tin và ban hành chính sách đối với cơ quan quản lý.


Bài giảng Future contract on the stock index in Vietnam

Lecture presented add your title here; add your title here, add your title here, add your title here, for details, please refer to the lecture.


Lý thuyết hành vi - ứng dụng ra quyết định thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại

Khác với nhiều nghiên cứu trước đây nhằm nâng cao chất lượng hay mở rộng dịch vụ của ngân hàng thương mại bằng việc đáp ứng các mục tiêu an toàn và sinh lợi, bài viết này dựa trên lý thuyết hành vi người tiêu dùng để phát hiện những yêu cầu, mong muốn cần được thỏa mãn về đặc điểm, giá cả, thương hiệu của dịch vụ, quá trình tương tác và chăm sóc khách hàng.


Nghiên cứu các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ

Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu về lòng trung thành của khách hàng và xác định các nhân tố tác động lên lòng trung thành của khách hàng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Kết quả cho thấy các nhân tố thuộc nhóm chất lượng dịch vụ, chi phí chuyển đổi và trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng nhiều nhất và có mối quan hệ thuận chiều với lòng trung thành của khách hàng.


Ảnh hưởng của đa dạng giới trong hội đồng quản trị đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài nghiên cứu này xem xét tác động của sự đa dạng giới tính trong Hội đồng quản trị (HĐQT) đến thành quả hoạt động của 170 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010-2015.


The Fama-French three-factor model in Vietnam - a quantile regression approach

ms to test the validity of the Fama and French three factor model in the Vietnam stock market by using the data of daily transactions collected from 313 stocks listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in the period from October 2011 until October 2016.


Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu này khảo sát tác động của sự phát triển thị trường chứng khoán đến tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam. Bằng các phương pháp ước lượng phù hợp với bộ dữ liệu bảng không cân bằng gồm 577 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán HOSE và HNX giai đoạn 2000-2015, nghiên cứu này rút ra một số kết luận chính.


Asset price volatility of listed companies in the Vietnam stock market

This study aims to measure the volatility in asset prices of listed companies in the Vietnam stock market. The authors use models such as AR, MA and ARIMA combined with ARCH and GARCH to estimate value at risk (VaR) and the results generate relatively accurate estimates.


The impact of higher moments on the stock returns of listed companies in Vietnam

The paper reveals two higher momentum factors which play an important role in analyzing the volatility of stock returns. In particular, the skewness has a positive correlation with the stock return, while the kurtosis is negatively correlated with the stock returns. The study also finds the statistical significance of moments with regard to the industry sector and market condition factor.


Impact of dividend policy on variation of stock prices: Empirical study of Vietnam

This research is conducted to investigate the impact levels of dividend policy on stock prices variation in the case of the stock exchange of an emerging country − Vietnam. Data were collected from 248 listed firms on the Vietnamese stock market for the period from 2014 to 2017.


Appraising synergy value in M&A practices in Vietnam

This study was conducted to test actual synergy values in company merge and acquisition (M&A) practices and the feasibility of synergy value valuation techniques in Vietnam. This research employed a valuation method which is the cost of capital method for appraising enterprises before and after M&A to achieve the first objective, while DCF method was used to achieve the second objective.


Cấu trúc kỳ hạn nợ, các mâu thuẫn đại diện và sự đa dạng kỹ năng xã hội và tình cảm của các công ty gia đình

Nhằm nghiên cứu tác động của đại diện đặc biệt, các đặc điểm kỹ năng xã hội và tình cảm của công ty gia đình đối với lựa chọn kỳ hạn nợ,nghiên cứu này tiến hành xem xét các quan hệ giữa chủ sở hữu và người quản lý, cổ đông lớn và cổ đông thiểu số, cổ đông chi phối gia đình và người bên ngoài gia đình, chủ sở hữu và chủ nợ.


DEA model for measuring operational efficiency of Vietnam’s commercial banks by using genetic algorithms

Data envelopment analysis (DEA) is a nonparametric method used to evaluate the performance of organizations. In recent years, the application of the DEA method in measuring the operational efficiency of commercial banks has become more popular.


Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam

Doanh nghiệp trong vùng duyên hải miền trung chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp, phần lớn các doanh nghiệp mới tham gia vào một số công đoạn của mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu tầm cỡ quốc gia và quốc tế.


Determinants of the accessibility of Vietnamese enterprises to capital from banks and credit institutions

The difficulty of enterprises in accessing capital is one of the barriers for development of Vietnamese enterprises in general and small and medium enterprises (SMEs) in particular. Difficult accessibility to capital forces enterprises to pay additional costs (both formal and informal) in order to obtain loans, thereby increasing their cost of production.


Revenue diversification and total assets in commercial banks: Evidence from selected Asean countries

This study reveals the impact of total asset size upon revenue diversification in commercial banks in five of the countries in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries – Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam – during the period between 2005 and 2015.


Applying the multi criteria decision making model for ranking commercial banks: The case of Vietnam

Banking has always played an important role in the economy because of its effects on individuals as well as on the economy. In the process of renovation and modernization of the country, the system of commercial banks has changed dramatically. Business models and services have become more diversified.


Mô hình định giá tài sản tư bản

Mỗi nhà đầu tư trong thị trường tài chính, khi phải chọn lựa các phương án đầu tư khác nhau, nhưng chúng có cùng trung bình lợi tức, thì tùy theo mức độ e ngại rủi ro (thể hiện qua hàm lợi ích) mà lựa chọn phương án ít rủi ro nhất, nghĩa là phương án có phương sai bé nhất. Nội dung này, được giới thiệu qua mô hình định giá tài sản tư bản. Đây là một trong những kết quả nền tảng của Toán tài chính.


Bổ đề Farkas và ứng dụng trong thị trường tài chính

Bổ đề Farkas đã hơn 100 tuổi. Đây là kết quả căn bản đối với hệ bất phương trình tuyến tính và là công cụ quan trọng trong lý thuyết tối ưu. Trên cơ sở ý tưởng của A. Dax và K. Svanberg [5], [10], chúng tôi giới thiệu cách chứng minh Bổ đề Farkas chỉ sử dụng công cụ của đại số tuyến tính sơ cấp mà không dùng tính chất của lý thuyết tập hợp hay tính chất của số thực và số hữu tỉ. Mục đích của bài báo này là giới thiệu áp dụng của Bổ đề Farkas để chứng minh một nguyên lý quan trọng trong thị trường tài chính: Thị trường tài chính là đầy đủ khi và chỉ khi tồn tại đúng một độ đo xác suất rủi ro trung tính.


Bài tập môn lớn phân tích hoạt động kinh doanh: Phân tích tình hình kinh doanh của công ty cổ phần thép Nam Kim

Nội dung tài liệu giới thiệu về công ty thép Nam Kim; phân tích tình hình thực tế của công ty Nam Kim; phân tích các báo cáo tài chính, phân tích tình hình tiêu thụ, phân tích tình hình lao động. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
  • 28/03/2017
  • 63.337
  • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu