Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài Chính - Ngân Hàng (41.809)

Sự ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của ngân h ng với chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, hiệu quả kỹ thuật thông qua mô hình bình phương nhỏ nhất thông thường gộp, mô hình tác động cố định, mô hình tác động ngẫu nhiên, mô hình hình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi.


Đề cương Trắc nghiệm Tài chính Tiền tệ (có đáp án)

Trắc nghiệm Tài chính Tiền tệ gồm 8 chương, với các nội dung sau: tổng quan tài chính tiền tệ 45 câu; lãi suất 108 câu hỏi; thị trường tài chính 101 câu hỏi; các trung gian tài chính 38 câu hỏi... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chắc nội dung.


Phát triển hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm khái quát các lý luận căn bản về thị trường chứng khoán phái sinh và các giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, đồng thời phản ánh thực trạng thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam qua hơn 1 năm triển khai và hoạt động.


Một số vấn đề cần bàn về căn cứ tính thuế theo quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán

Bài viết đề cập đến phương pháp xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trên cơ sở tham chiếu các quy định của Chuẩn mực kế toán và các quy định về thuế, chủ yếu là quy định về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Bài viết cho thấy có sự khác biệt về căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giữa thuế và kế toán, từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện việc xác định và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các doanh nghiệp hiện nay.


Lý thuyết thực hành thông tin kế toán để ra quyết định ngắn hạn

Ra quyết định là việc lựa chọn từ nhiều phương án, nhằm mục đích chọn một phương án có tính thỏa mãn cao nhất, cả về lượng và chất. Ra quyết định là một chức năng quan trọng của nhà quản trị. Vì nhà quản trị luôn đứng trước những vấn đề cần phải ra quyết định.


Một số ý kiến về chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Bài viết này tập trung tìm hiểu đánh giá chất lượng báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay và đưa ra một số giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng BCTC DNNVV nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của các đối tượng khác nhau trong điều kiện nền kinh tế phát triển và hội nhập sâu rộng.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Eximbank – TP.HCM

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Eximbank – TP.HCM.Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 300 khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại ngân hàng (NH). Các phương pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), mô hình hồi qui tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu.


Những yếu tố thành công hay thất bại khi áp dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) tại Việt Nam

Bài viết này trình bày cụ thể những nguyên nhân đưa đến những thất bại tại Việt Nam. Đồng thời, bài báo cũng trình bày cụ thể những yếu tố cần phải có để có thể áp dụng thành công BSC.


Một số ý kiến về tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam

Bài viết này tập trung tìm hiểu và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán của các DN nhỏ ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đưa ra một số ý kiến để tổ chức công tác kế toán phù hợp với những đặc thù của các DN nhỏ tại Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của thông tin kế toán cung cấp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy DN nhỏ phát triển.


Áp dụng hệ thống xếp hạng CAMELS đánh giá hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2012

nghiên cứu này làm cơ sở để đánh giá hoạt động của các NHTM Việt nam giai đoạn 2008 – 2012 dựa trên các tỷ số đo lường hiệu quả. Khung phân tích CAMELS bao gồm các yếu tố an toàn vốn (C), chất lượng tài sản (A), trình độ quản lý (M), tỷ lệ sinh lời (E), thanh khoản (L) và độ nhạy thị trường (S).


Chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2014 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa được giải quyết dứt điểm. Nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều gam màu tối đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Trước tình hình này, Chính phủ chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm thông qua nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 (Nghị quyết 01) về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014.


Giải pháp tái cấu trúc thị trường chứng khoán từ góc nhìn vĩ mô

Bài viết này muốn trao đổi về một số giải pháp từ góc nhìn vĩ mô, nhằm giải quyết vấn đề này, với mục tiêu hướng tới là gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm hàng hóa trên TTCK.


Một số suy nghĩ về biến động và điều hành lãi suất hiện nay

Đây là bài viết có nội dung tương đối chuyên sâu về một lĩnh vực (tiền tệ-ngân hàng). Vì vậy, để tiện việc theo dõi của độc giả, trước hết chúng tôi muốn giới thiệu đôi nét sơ lược, về một số vấn đề có tính chất nguyên lý cơ bản trực tiếp liên quan. Trên cơ sở đó, sẽ phân tích diễn biến, nhận định và đề xuất ý kiến giải quyết vấn đề.


Boosted Gaussian Bayes classifier and its application in bank credit scoring

With the explosion of computer science in the last decade, data banks and networks management present a huge part of tomorrows problems. One of them is the development of the best classication method possible in order to exploit the data bases.


Giải pháp hỗ trợ ra quyết định tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - trường hợp các yếu tố phi tài chính

Bài viết đề xuất một phương pháp kết hợp giữa chấm điểm các yếu tố phi tài chính với xếp hạng tín dụng của S&P, từ đó giúp ngân hàng thương mại có thêm một công cụ trong việc trợ giúp ra quyết định tín dụng hạn chế rủi ro.


Thiết lập và áp dụng bảng điểm cân bằng để quản lý thực hiện chiến lực tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Kiên Giang

Bài viết này sử dụng công cụ quản trị hiện đại bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) để nhằm mục đích chuyển tầm nhìn và chiến lược của Vietcombank (VCB) Kiên Giang thành các mục tiêu, thước đo cụ thể theo bốn viễn cảnh của BSC là tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ và đào tạo - phát triển.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 23: State and local taxes

In this chapter, the learning objectives are: Describe the primary types of state and local taxes, determine whether a business has sales and use tax nexus and calculate its sales tax withholding responsibilities, identify whether a business has income tax nexus and determine its state income tax liabilities.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 21: Dispositions of partnership interests and partnership distributions

In this chapter, the learning objectives are: Determine the tax consequences to the buyer and seller of the disposition of a partnership interest, including the amount and character of gain or loss recognized; list the reasons for distributions, and compare operating and liquidating distributions; determine the tax consequences of proportionate operating distributions;…


Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 4 - Christopher Viney

Chapter 4 - The share market and the corporation. In this chapter, the learning objectives are: Understand the nature of corporations and reasons for public listing, consider the origins and purpose of a stock exchange, discuss the role of primary and secondary markets in equity financing,...


Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 3 - Christopher Viney

Chapter 3 - Non-bank financial institutions (NBFIs), after you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Understand the different types of NBFIs and their roles in the financial system, outline the financial products and services provided by NBFIs, describe NBFIs’ principal sources and uses of funds.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 4: Individual income tax overview, exemptions, and filing status

Chapter 4 - Individual income tax overview, exemptions, and filing status. Upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Describe the formula for calculating an individual’s tax liability and generally explain each formula component, explain the requirements for determining a taxpayer’s personal and dependency exemptions, determine a taxpayer’s filing status,...


Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 20 - Christopher Viney

Chapter 20 - Options. The goals of this chapter are: Understand the structure and operation of option contracts and the types available, explain the profit and loss payoff profiles of call and put option contracts, describe the structure and organisation of international and Australian options markets, explain the factors affecting the price of options, develop options strategies for hedging price risk, discuss the advantages and disadvantages of option contracts in managing risk.


Lecture Principles of accounting (2005): Chapter 3 - Needles, Powers, Crosson

Chapter 3 - Measuring business income. This chapter defines the concept of business income, discusses the role of adjusting entries in the measurement of income, and demonstrates the preparation of financial statements.


Lecture Principles of accounting (2005): Chapter 19 - Needles, Powers, Crosson

Chapter 19 - The changing business environment: a manager's perspective. Chapter 19 provides an introduction to management accounting. It will clarify the differences between management and financial accounting. It goes on to explain the management cycle, continuous improvement, performance measures, and preparing a management report.


Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 18 - Christopher Viney

Chapter 18 - An introduction to risk management and derivatives. In this chapter students will be able to: Understand the nature and importance of risk and risk management, especially operational and financial risk exposures; construct and analyse a structured risk management process; examine the fundamentals of futures contracts; review the operation of forward exchange contracts and forward rate agreements;…


Lecture Financial institutions, instruments and markets (6/e): Chapter 15 - Christopher Viney

Chapter 15 - Foreign exchange: The structure and operation of the FX market. This chapter include objectives: Understand the nature of global FX markets, discuss participants in the FX markets, describe the functions and operations of FX markets, outline instruments traded in FX markets.


Lecture Principles of accounting (2005): Chapter 12 - Needles, Powers, Crosson

Chapter 12 - Current liabilities. Chapter 12 presents the management issues associated with current liabilities, contingent liabilities, and payroll accounting.


Lecture Principles of accounting (2005): Chapter 9 - Needles, Powers, Crosson

Chapter 9 - Short-term financial assets. Chapter 9 focuses on the management of and accounting for four types of short-term assets: cash and cash equivalents, short-term investments, accounts receivable, and notes receivable.


Lecture Principles of accounting (2005): Chapter 8 - Needles, Powers, Crosson

Chapter 8 - Internal control. Chapter 8 first describes the basic principles of internal control and then applies these principles to cash transactions and other merchandising transactions. Petty cash and the voucher system are presented as supplemental objectives.


Lecture Principles of accounting (2005): Chapter 6 - Needles, Powers, Crosson

Chapter 6 - Financial reporting and analysis. This chapter introduces the objectives and qualitative aspects of financial information. It demonstrates how much more useful classified financial statements are than simple financial statements in presenting information to statement users. This chapter also includes an introduction to financial statement analysis.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu