Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính - Ngân hàng (13.398)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu rõ những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Nghiên cứu thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu

Mục tiêu chung: Chỉ ra tình hình tài chính ngân hàng được phản ánh thông qua báo cáo tài chính. Nghiên cứu các lý luận cơ bản về báo cáo tài chính ngân hàng. Chỉ ra các phương pháp, các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính cụ thể. Phân tích cụ thể đối với báo cáo tài chính của ngân hàng GPBank. Chỉ ra các nguyên nhân và các biện pháp cụ thể đối với việc cải thiện tình hình tài chính của GPBank.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQ tại công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse

Về mặt lý luận, đề tài một lần nữa tổng kết và làm rõ những cơ sở lý luận quan trọng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp, làm nền móng cho những mục tiêu thực tiễn. Mục tiêu về mặt thực tiễn đó dựa trên những cơ sở lý luận đã phân tích để tìm ra những tồn tại cơ bản của kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Tập đoàn Sunhouse, xác định những yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán này và từ đó có phương án cần thiết để hoàn thiện.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất

Luận văn hướng đến những mục đích cụ thể sau: Làm rõ bản chất, vai trò cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Phân tích đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trên địa bàn Tỉnh Nam Định. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty cổ phần Thạch bàn Viglacera

Luận văn nghiên cứu những lý luận chung về HTKSNB trong một doanh nhiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Phân tích và đánh giá thực trạng HTKSNB tại TBC Trên cơ sở nghiên cứu lý luận kết hợp với phân tích và đánh giá thực tiễn từ đó đưa ra một số biện pháp hoàn thiện HTKSNB tại TBC.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may xuất khẩu SSV

Nội dung chính của luận văn là tìm hiểu sâu hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty, qua đó có thể phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong công tác này và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và năng lực quản trị doanh nghiệp tại Công ty may xuất khẩu SSV.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hoá vật liệu nổ công nghiệp tại Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về vận chuyển hàng hoá (logistics) và quản trị vận chuyển hàng hoá. Tìm hiểu và phân tích hoạt động vận chuyển hàng hóa vật liệu nổ công nghiệp tại Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La. Đề xuất các giải pháp trên nhiều khía cạnh nhằm hoàn thiện công tác quản trị vận chuyển này. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Đo đạc ảnh địa hình

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ. Chương 2 - Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Đo đạc ảnh địa hình. Chương 3 - Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Đo đạc ảnh địa hình. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel

Luận văn được trình bày thành ba chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông. Chương 2 - Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế

Đề tài góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính trong các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trên cơ sở thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế, đề xuất những phương hướng, giải pháp để xây dựng hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Hà Nội

Mục tiêu chính của luận văn là: Đánh giá khái quát tình hình tài chính của DN là việc dựa trên những dữ liệu tài chính trong quá khứ và hiện tại của DN để tính toán và xác định các chỉ tiêu phản ánh thực trạng và an ninh tài chính của DN. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Kết cấu của luận văn gồm có 4 chương: Chương 1 - Tổng quan về đề tài nghiên cứu; chương 2 - Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu; chương 3 - Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; chương 4 - Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thép Việt Nam

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 -Những vấn đề lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Thép Việt Nam và chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại TCT thép Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Phát triển dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại gân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam và chương 3 - Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại gân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan chung về hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần; Chương 2 - Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận chung về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính, chương 2 - Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Việt Nam và chương 3 - Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel.


Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại các doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện Việt Nam

Luận văn khái quát hoá các vấn đề lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả trong các doanh nghiệp sản xuất. Nghiên cứu, phân tích thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại các doanh nghiệp sản xuất dây và cáp điện Việt Nam. Đánh giá những thành công, tồn tại, và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại các doanh nghiệp đó.


Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo thuộc Bộ Y tế

Luận văn "Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp đào tạo thuộc Bộ Y tế" để nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tế về tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp đào tạo thuộc Bộ Y tế hiện nay.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần, chương 2 - Thực trạng phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam và chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích tình hình tài chính trong các công ty cổ phần thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trường cao đẳng Nông Lâm

Luận văn tiến hành nghiên cứu, hệ thống hoá những vấn đề lý luận HTKSNB, từ đó phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tổ chức HTKSNB tại Trường cao đẳng Nông Lâm.


Tóm tắt Luận văn Thạc sỹ Kế toán: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Nguyên

Đề tài vận dụng những lý luận và phương pháp phân tích khoa học để nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần may xuất khẩu Thái Nguyên, từ đó đề xuất một số phương hướng giải quyết thực trạng và hoàn thiện kế toán quản trị chi phí phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Nhựa Đức Đạt

Đề tài này có cùng mục tiêu nghiên cứu về cơ sở phân tích BCTC và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực của DN trong quản trị tài chính. Tuy nhiên các đề tài có đối tượng nghiên cứu khác nhau, mỗi đề tài nghiên cứu về một hệ thống BCTC khác nhau, của một loại hình doanh nghiệp khác nhau. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Honda Việt Nam

Xuất phát từ phân tích báo cáo tài chính của Công ty Honda Việt Nam, đề tài nghiên cứu hướng tới các mục tiêu sau: Trước hết, nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận chung và thực tiễn về hệ thống báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất nói riêng theo các quy định và chế độ hiện hành của Việt Nam. Tiếp theo, vận dụng những lý luận chung vào việc phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Honda Việt Nam, từ đó tác giả đưa ra những đánh giá về thực trạng tài chính của Công ty.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ ở Công ty CPKD Than Miền Bắc - TKV

Mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa các vấn đề lý luận về hệ thống KSNB, chức năng, tác dụng của hệ thống KSNB. Vận dụng hệ thống KSNB vào việc quản lý hàng mua, hàng bán, hàng tồn kho, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng; mô tả thực trạng hệ thống KSNB của Công ty CP KD than Miền Bắc – TKV. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính của các công ty Viễn thông do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện

Đề tài gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về Kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty viễn thông, chương 2 - Thực trạng Kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty Viễn thông tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY và chương 3 - Một số kiến nghị hoàn thiện kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty Viễn thông tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán tại các ban quản lý dự án hỗ trợ phát triển giáo dục thuộc nguồn vốn ODA

Luận văn tìm ra những bất cập trong hệ thống chứng từ kế toán của các ban quản lý dự án qua trường hợp cụ thể của Ban quản lý Dự án Phát triển giáo dục THPT – Dự án được Nhà tài trợ (Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB) đánh giá là Dự án hoạt động hiệu quả nhất trong số các Dự án giáo dục hiện nay. Từ đó đề xuất một số biện pháp hoàn thiện không chỉ nhằm giúp Dự án hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra, mà còn cung cấp nguồn thông tin tham khảo cho các dự án giáo dục khác cũng như những hoạt động giáo dục có thể được tổ chức theo mô hình dự án.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

Luận văn sẽ chỉ rõ những mặt chưa hoàn thiện của các phương pháp, nội dung phân tích, xây dựng và đề xuất các phương pháp, hoàn thiện các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Bắc Á nói riêng. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện quy trình Kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu đặc điểm BCTC hợp nhất, đồng thời đánh giá quá trình vận dụng thực tế công tác kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam, đánh giá được những mặt tích cực, hạn chế cũng như tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế đó, từ đó đề ra phương hướng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC hợp nhất tại Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ngành Nước và Môi trường

Luận văn tìm hiểu sâu hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty, qua đó có thể phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong công tác này và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và năng lực quản trị doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ngành Nước và Môi trường. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Nội dung luân văn bao gồm 3 chương: Chương 1 - ý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ với kiểm soát rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Chương 2 - Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ với kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với việc tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu