Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính - Ngân hàng (13.419)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu – chi nhánh Long Biên

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ tín dụng của NHTM, chương 2 - Thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu chi nhánh Long Biên và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu CN Long Biên. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng

Nội dung chính của luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại; thực trạng mở rộng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh

Mục tiêu của đề tài nhằm làm sáng tỏ những nội dung sau: Thứ nhất: Làm rõ và hoàn thiện lý luận về kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tín dụng tại Vietcombank Bắc Ninh để đánh giá được các ưu điểm và tồn tại của hoạt động trên. Trên cơ sở lý luận và những ưu nhược điểm được phân tích ở trên, nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Vietcombank Bắc Ninh


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân

Thông qua việc nghiên cứu công tác CĐTD và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp tại NHCT – CN Thanh Xuân, luận văn hướng tới mục đích: Tìm hiểu khái niệm, vai trò của chấm điểm và XHTD doanh nghiệp, các mô hình chấm điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới chấm điểm và XHTD doanh nghiệp; Tìm hiểu một cách cặn kẽ và chi tiết quy trình CĐTD và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp của hệ thống NHCT; thực trạng công tác CĐTD và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp đang được triển khai và thực hiện tại CN Thanh Xuân; Đưa ra một số giải pháp với CN Thanh Xuân; kiến nghị với Chính phủ.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp

Luận văn hướng vào 3 mục tiêu sau: Hệ thống hóa cơ sở và lý luận về phát triển tín dụng cá nhân của các Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đồng Tháp. Đề xuất giải pháp và nêu kiến nghị phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Đồng Tháp nhằm tận dụng các tiềm năng cũng như khai thác tốt thế mạnh của đơn vị


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp Marketing cho dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1 - Lý luận cơ bản về marketing trong kinh doanh dịch vụ tín dụng đối với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản. Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing cho dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản tại SHB. Chương 3: Giải pháp marketing cho dịch vụ tín dụng đối với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản tại SHB. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương chi nhánh Bắc Thăng Long

Trong nghiên cứu này, đã nghiên cứu, tổng hợp lại các lý thuyết về ngân hàng thương mại, tín dụng của ngân hàng thương mại thông qua các giáo trình, các nghiên cứu đã được thực hiện trong và ngoài nước. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng tại Vietinbank – Chi nhánh Quang Minh

Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp các lý thuyết về chất lượng dịch vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng của Vietinbank - Chi nhánh Quang Minh. Xác định những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế về công tác tín dụng hiện tại tại Chi nhánh Quang Minh.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Tháp

Đề tài nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công Thương Đồng Tháp tìm ra một số điểm mạnh, điểm yếu để từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp trong hoạt động tín dụng bán lẻ . Qua đó, Chi nhánh có thể giữ đƣợc khách hàng đảm bảo giữ vững thu nhập và lợi nhuận cho Ngân hàng đạt được muc̣ tiêu đã đề ra.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Hồng

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa và bổ sung lý luận về chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng hộ gia đình và cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hồng. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh huyện Tân Hồng đến năm 2020


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đông Anh

Luận văn gồm bốn chương: Chương 1 - Tổng quan về đề tài nghiên cứu, chương 2 - Lý luận chung về KSNB hoạt động tín dụng tại các NHTM, chương 3: - Thực trạng KSNB hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh, chương 4 - Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện KSNB hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Anh. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại NHTM. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng cá nhân tại NHTMCP Quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Nội dung bài viết trình bày tổng quan về hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại, thực trạng hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Mời các bạn!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thái Bình

Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luâṇ về tín dụng ngân hàng và chất lượng tín dụng ngân hàng, chương 2 - Đánh giá về chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hơp̣ tác chi nhánh Thái Bình và chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Thái Bình. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luận văn hướng tới xác định được khung nghiên cứu về tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của NHTW. Từ đó, phân tích được thực trạng tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của NHNN để xác định được điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của những điểm yếu. Trên cơ sở đó đề xuất được các giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của NHNN.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Cao Lãnh

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa các lý luận về quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro và các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại chi nhánh VDB Sơn La

Nội dung luận văn trình bày tổng quan các kết quả nghiên cứu có liên quan tới đề tài, cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư của ngân hàng phát triển và thực trạng về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại chi nhánh VDB Sơn La. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á chi nhánh Hà Nội

Mục đích nghiên cứu chính của luận văn là đưa ra được các giải pháp nhằm cải thiện hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Đông Á. Bên cạnh các giải pháp dành cho ngân hàng, luận văn còn đóng góp một số giải pháp cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng sử dụng vốn, qua đó dễ dàng tiếp cận được vốn vay từ phía ngân hàng, ngoài ra luận văn cũng đưa ra một số đề xuất dành cho Đảng và Nhà nước để có thể đưa ra nhiều chính sách ưu đãi và sát sao hơn để kích thích phát triển đối tượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây cũng là đối tượng mà luận văn hướng tới.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Tăng cường giám sát tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về giám sát tín dụng và đánh giá hiện trạng giám sát tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại đơn vị nghiên cứu, luận văn đề xuất giải pháp, kiến nghị tăng cường giám tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Sở Giao dịch NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hạn chế rủi ro tín dụng tại Dong A Bank Đồng Tháp

Luận văn tâp̣ trung vào phân tích đánh giá thực trạng giảm thiểu rủi ro tín dụng tại Dong A Bank Đồng Tháp và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại DongA Bank Đồng Tháp. Mời các bạn tham khảo!


Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới tại Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

Mục đích nghiên cứu đề tài: Làm rõ thực trạng quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN thực hiện chương trình NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2016, để thấy rõ các hạn chế và các thành tựu đạt được. Đề xuất được một số các giải pháp có sơ sở thực tiễn và khoa học nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn ĐTXDCB từ NSNN thực hiện chương trình NTM trên địa bàn tỉnh Yên Bái.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu rõ những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Nghiên cứu thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu

Mục tiêu chung: Chỉ ra tình hình tài chính ngân hàng được phản ánh thông qua báo cáo tài chính. Nghiên cứu các lý luận cơ bản về báo cáo tài chính ngân hàng. Chỉ ra các phương pháp, các chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính cụ thể. Phân tích cụ thể đối với báo cáo tài chính của ngân hàng GPBank. Chỉ ra các nguyên nhân và các biện pháp cụ thể đối với việc cải thiện tình hình tài chính của GPBank.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và XĐKQ tại công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse

Về mặt lý luận, đề tài một lần nữa tổng kết và làm rõ những cơ sở lý luận quan trọng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp, làm nền móng cho những mục tiêu thực tiễn. Mục tiêu về mặt thực tiễn đó dựa trên những cơ sở lý luận đã phân tích để tìm ra những tồn tại cơ bản của kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Tập đoàn Sunhouse, xác định những yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế toán này và từ đó có phương án cần thiết để hoàn thiện.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất

Luận văn hướng đến những mục đích cụ thể sau: Làm rõ bản chất, vai trò cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. Phân tích đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trên địa bàn Tỉnh Nam Định. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may xuất khẩu SSV

Nội dung chính của luận văn là tìm hiểu sâu hơn về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty, qua đó có thể phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong công tác này và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và năng lực quản trị doanh nghiệp tại Công ty may xuất khẩu SSV.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện quản trị vận chuyển hàng hoá vật liệu nổ công nghiệp tại Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lí luận về vận chuyển hàng hoá (logistics) và quản trị vận chuyển hàng hoá. Tìm hiểu và phân tích hoạt động vận chuyển hàng hóa vật liệu nổ công nghiệp tại Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Sơn La. Đề xuất các giải pháp trên nhiều khía cạnh nhằm hoàn thiện công tác quản trị vận chuyển này. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Đo đạc ảnh địa hình

Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ. Chương 2 - Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Đo đạc ảnh địa hình. Chương 3 - Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Đo đạc ảnh địa hình. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel

Luận văn được trình bày thành ba chương: Chương 1 - Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông. Chương 2 - Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả dịch vụ viễn thông tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế

Đề tài góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính trong các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trên cơ sở thực trạng phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực y tế, đề xuất những phương hướng, giải pháp để xây dựng hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính tại Trung tâm.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu