Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (9.662)

Chương trình giáo dục tài chính quốc gia trong bối cảnh số hóa ngành Tài chính: Kinh nghiệm và đề xuất cho Việt Nam

Trong bài viết này, nhóm tác giả đánh giá thực trạng am hiểu tài chính và giáo dục tài chính của Việt Nam, nhận diện những thách thức đối với tài chính toàn diện của Việt Nam nếu thiếu hụt giáo dục tài chính. Trên cơ sở xem xét những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình giáo dục tài chính quốc gia tại Nhật Bản và Thái Lan đưa ra một số đề xuất về chương trình giáo dục tài chính quốc gia hướng đến mục tiêu thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam trong bối cảnh số hóa ngành tài chính.


Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Bài viết trình bày báo cáo tài chính để cung cấp thông tin tài chính hữu ích về đơn vị báo cáo tài chính cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, các bên cho vay và các chủ nợ trong việc ra quyết định về cung cấp nguồn lực cho đơn vị.


Nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam sau tái cơ cấu

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích Dupont để xác định các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng sinh lời (ROE) của các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam (TKV) và phương pháp phân tích hồi quy để xem xét tác động của sức sản xuất của tài sản ngắn hạn, sức sản xuất của tài sản dài hạn, sức sản xuất của chi phí và cơ cấu vốn tới khả năng sinh lời của các doanh nghiệp.


Lợi ích cổ đông không kiểm soát trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Đông Bắc

Trong báo cáo tài chính hợp nhất, chỉ tiêu Lợi ích của cổ đông không kiểm soát là một chỉ tiêu quan trọng, là một phần của vốn chủ sở hữu. Việc ghi nhận chỉ tiêu này sẽ giúp báo cáo tài chính hợp nhất công khai, minh bạch và chính xác hơn, giúp các cổ đông hiểu rõ về lợi ích của mình trong quá trình đầu tư góp vốn.


Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: Nhìn từ thực tế tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin

Bài viết giới thiệu về thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần than Mông Dương – Vinacomin (2017-2019). Từ góc nhìn thực tế, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin trong thời gian tới.


Hệ thống tài chính xanh: Yếu tố tiên quyết cho phát triển kinh tế xanh

Bài viết làm rõ khái niệm, các thành phần cơ bản của hệ thống tài chính xanh; phân tích thực trạng phát triển tài chính xanh ở Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đầy phát triển hệ thống tài chính xanh (hoàn thiện khung khổ pháp lý khuyến khích phát triển trung gian tài chính xanh, các công cụ huy động vốn xanh và các hình thức đầu tư xanh; thúc đẩy vai trò chủ động của mô hình ngân hàng xanh và các trung gian tài chính xanh trong việc tạo ra các nguồn vốn xanh; nâng cao nhận thức của các cá nhân, doanh nghiệp trong việc thúc đẩy đầu tư xanh và tiêu dùng xanh, hướng tới sự chuyển dịch sang nền kinh tế xanh đến năm 2050).


How does intellectual capital disclosure affect the cost of capital? Conclusions from two decades of research

The Corporate Social Responsibility (CSR)/ (Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) reports (43%) and annual reports (39%) were the most often utilized IC data sources, followed by corporate websites disclosures (15%). A minority of the studies (4%) used integrated reports, IPO prospectuses, and reports dedicated solely to the IC. This paper has a twofold contribution: first, it provides a valuable insight for regulators, practitioners and stock market analysts into the role of IC disclosure in the reduction of the cost of capital. Second, it attempts to revive the discussion on the relevance of IC reporting by the entities in terms of minimalizing their cost of capital.


Đề kiểm tra chương 4+5 môn Tài chính doanh nghiệp căn bản

Tài liệu thông tin đến các bạn với các đề kiểm tra chương 4+5 môn Tài chính doanh nghiệp căn bản giúp các bạn sinh viên ôn luyện và củng cố kiến thức, để hoàn thành bài thi với kết quả như mong đợi.


Đề kiểm tra môn Tài chính tiền tệ doanh nghiệp cơ bản

Tài liệu tổng hợp với 8 đề kiểm tra môn Tài chính tiền tệ doanh nghiệp cơ bản, có kèm theo đáp án giải chi tiết, hỗ trợ cho việc học tập, rèn luyện kiến thức cho các bạn sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo!


Dự báo dòng tiền - Công cụ đắc lực giúp khởi nghiệp thành công

Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một mô hình dự báo dòng tiền, thông qua phân tích định tính và định lượng để giải thích tại sao nhà khởi nghiệp đối mặt nguy cơ thất bại chỉ sau một năm khởi nghiệp dù có lợi nhuận. Sau đó, mô hình này cũng giúp nhà khởi nghiệp áp dụng các giải pháp giúp xử lý rủi ro dòng tiền thành công về cả mặt định tính và định lượng.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa dạng hóa danh mục tài sản rủi ro, danh mục gồm 2 tài sản rủi ro, danh mục gồn 2 tài sản rủi ro và 1 tài sản phi rủi ro, mô hình lựa chọn danh mục Markowitz.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 3: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng mô hình kế hoạch tài chính, xác định dòng tiền tự do, định giá doanh nghiệp, một vài lưu ý khi định giá doanh nghiệp, phân tích độ nhạy. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 2: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chi phí sử dụng vốn, mô hình chiết khấu dòng thu nhập cổ tức – Mô hình Gordon, chi phí sử dụng vốn cổ phần và vốn vay theo mô hình định giá tài sản vốn (CAPM),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 0 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng Mô hình tài chính: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 1: Lập mô hình tài chính" giúp người học hiểu được tiến trình thiết lập mô hình, các mô hình trong một doanh nghiệp ứng với cấp quản lý khác nhau, yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập mô hình,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Multinational financial management: Lecture 3 - Dr. Umara Noreen

Lecture 3 - The international monetary system. This chapter serves to introduce the student to the institutional framework within which: International payments are made, the movement of capital is accommodated, exchange rates are determined.


Lecture Multinational financial management: Lecture 8 - Dr. Umara Noreen

Lecture 8 - Government influence on exchange rates. After completing this chapter, students will be able to: To describe the exchange rate systems used by various governments; to explain how governments can use direct and indirect intervention to influence exchange rates; and to explain how government intervention in the foreign exchange market can affect economic conditions.


Lecture Multinational financial management: Lecture 10 - Dr. Umara Noreen

Lecture 10 - Measuring exposure to exchange rate fluctuations. After completing this chapter, students will be able to: To discuss the relevance of an MNC’s exposure to exchange rate risk; to explain how transaction exposure can be measured; to explain how economic exposure can be measured; and to explain how translation exposure can be measured.


Lecture Multinational financial management: Lecture 11 - Dr. Umara Noreen

Lecture 11 - Managing transaction exposure. After completing this chapter, students will be able to: To identify the commonly used techniques for hedging transaction exposure; to show how each technique can be used to hedge future payables and receivables; to compare the pros and cons of the different hedging techniques; and to suggest other methods of reducing exchange rate risk.


Lecture Multinational financial management: Lecture 12 - Dr. Umara Noreen

Lecture 12 - Managing economic exposure and translation exposure. In this chapter students will be able: to explain how an mnc’s economic exposure can be hedged; and to explain how an mnc’s translation exposure can be hedged.


Lecture Multinational financial management: Lecture 18 - Dr. Umara Noreen

After completing this chapter, students will be able to: To explain how corporate and country characteristics influence an MNC’s cost of capital; to explain why there are differences in the costs of capital across countries; and to explain how corporate and country characteristics are considered by an MNC when it establishes its capital structure.


Lecture Multinational financial management: Lecture 24 - Dr. Umara Noreen

This chapter explains short term liability management of MNCs, a part of multinational management that is often neglected in other textbooks. From this chapter, students should learn that correct financing decisions can reduce the firm’s costs. While foreign financing costs cannot usually be perfectly forecasted, firms should evaluate the probability of reducing costs through foreign financing.


Lecture Multinational financial management: Lecture 2 - Dr. Umara Noreen

Lecture 2 - Multinational financial management: An Overview. This chapter introduces the multinational corporation as having similar goals to the purely domestic corporation, but a wider variety of opportunities. With additional opportunities come potential increased returns and other forms of risk to consider. The potential benefits and risks are introduced. The commonly accepted goal of an MNC is to maximize shareholder wealth. Financial managers throughout the MNC have a single goal of maximizing the value of the entire MNC.


Lecture Multinational financial management: Lecture 20 - Dr. Umara Noreen

After completing this chapter, students will be able to: To identify the common factors used by MNCs to measure a country’s political risk and financial risk; to explain the techniques used to measure country risk; and to explain how MNCs use the assessment of country risk when making financial decisions.


Lecture Multinational financial management: Lecture 26 - Dr. Umara Noreen

After completing this chapter, students will be able to: To describe the methods of payment for international trade; to explain common trade finance methods; and to describe the major agencies that facilitate international trade with export insurance and/or loan programs.


Lecture Multinational financial management: Lecture 32 - Dr. Umara Noreen

After completing this chapter, students will be able to: International banking services, reasons for international banking, types of international banking offices, capital adequacy standards, international money market, international debt crisis.


Lecture notes Multinational financial management - Dr. Umara Noreen

This lecture introduces the multinational corporation as having similar goals to the purely domestic corporation, but a wider variety of opportunities. With additional opportunities come potential increased returns and other forms of risk to consider. The potential benefits and risks are introduced. The commonly accepted goal of an MNC is to maximize shareholder wealth. Financial managers throughout the MNC have a single goal of maximizing the value of the entire MNC.


Lecture Multinational financial management: Lecture 1 - Dr. Umara Noreen

Lecture 1 - Multinational financial management: an overview. After completing this chapter, students will be able to: To identify the main goal of the multinational corporation (MNC) and potential conflicts with that goal; to describe the key theories that justify international business; and to explain the common methods used to conduct international business.


Lecture Multinational financial management: Lecture 4 - Dr. Umara Noreen

Lecture 4 - Balance of payments. This chapter provides an overview of the international environment surrounding MNCs. The chapter is macro-oriented in that it discusses international payments on a country-by-country basis. This macro discussion is useful information for an MNC since the MNC can be affected by changes in a country’s current account and capital account positions.


Lecture Multinational financial management: Lecture 6 - Dr. Umara Noreen

Lecture - Currency derivatives. After completing this chapter, students will be able to: To explain how forward contracts are used for hedging based on anticipated exchange rate movements; and to explain how currency futures contracts and currency options contracts are used for hedging or speculation based on anticipated exchange rate movements.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu