Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (9.770)

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Hà

"Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 2: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp" giúp học viên hiểu rõ những kiến thức cơ bản về nội dung chi phí, doanh thu, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp; nhận thức rõ mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận, từ đó rút ra vấn đề về đầu tư và phương pháp quản lý chi phí.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Hà

"Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp" sẽ giúp người học nắm được các kiến thức bao gồm nội dung chủ yếu, vai trò và mục tiêu của tài chính doanh nghiệp; các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tài chính và việc tổ chức tài chính của doanh nghiệp.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

"Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Giá trị thời gian của tiền" tìm hiểu giá trị theo thời gian của tiền; lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số ứng dụng lý thuyết giá trị theo thời gian của tiền.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp" để nắm chi tiết các nội dung về khái niệm về vốn kinh doanh; vốn cố định; vốn lưu động; hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 7 - TS. Nguyễn Thị Hà

"Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 7: Rủi ro và đòn bẩy của doanh nghiệp" tìm hiểu rủi ro kinh doanh và đòn bẩy kinh doanh; rủi ro tài chính và đòn bẩy tài chính; đòn bẩy tổng hợp.


Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 4 - ThS. Trần Thị Hải An

"Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 4: Đầu tư quốc tế và tài chính công ty đa quốc gia" trình bày các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phân tích ưu, nhược điểm của FDI; các hình thức đầu tư quốc tế gián tiếp; tài chính của các công ty đa quốc gia.


Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 6 - ThS. Trần Thị Hải An

"Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 6: Thuế quan và liên minh thuế quan" cung cấp kiến thức về các loại thuế quan; ảnh hưởng của thuế quan đối với các nền kinh tế nhỏ và các nền kinh tế lớn; vai trò của thuế quan; liên minh thuế quan.


Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 7 - ThS. Trần Thị Hải An

"Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 7: Tài chính của một số tổ chức quốc tế" tìm hiểu sự hình thành, phân loại và vai trò của các tổ chức tài chính quốc tế; quỹ tiền tệ quốc tế; nhóm ngân hàng thế giới (WB); Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Hà

"Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Cổ tức của công ty cổ phần" được biên soạn nhằm giúp người học nắm chắc kiến thức cổ tức, hình thức và trình tự trả cổ tức; chính sách trả cổ tức của công ty; cổ tức bằng cổ phiếu; mua lại cổ phiếu.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 8 - TS. Nguyễn Thị Hà

"Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 8: Nguồn tài trợ của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp; mô hình về nguồn tài trợ; nguồn tài trợ ngắn hạn; nguồn tài trợ dài hạn.


Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 2 - ThS. Trần Thị Hải An

"Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 2: Xác định tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế" giúp người học hiểu được hệ thống tiền tệ quốc tế trong thế kỷ XX; hiểu các phương pháp xác định tỷ giá hối đoái, phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp; các phương pháp xác định tỷ giá hối đoái, phân tích ưu, nhược điểm của từng phương pháp; khái niệm về cán cân thanh toán quốc tế, phân tích và đưa ra giải pháp khi cán cân thanh toán quốc tế bội chi hoặc bội thu.


Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 5 - ThS. Trần Thị Hải An

"Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 5: Tài trợ quốc tế của chính phủ" với các kiến thức bao gồm nội dung, ý nghĩa của khoản tài trợ quốc tế cho chính phủ; nghiệp vụ vay nợ quốc tế của chính phủ; viện trợ quốc tế không hoàn lại cho chính phủ; thực hiện tài trợ quốc tế từ chính phủ; vài nét về tình hình vay nợ và tài trợ ở Việt Nam.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

"Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; xác định dòng tiền của dự án đầu tư; các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư; một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.


Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - ThS. Trần Thị Hải An

"Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 1: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế" giúp người học hiểu khái niệm, đặc điểm của tài chính quốc tế; phân tích được vai trò của tài chính quốc tế; hiểu tổng quan về môn học tài chính quốc tế.


Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 3 - ThS. Trần Thị Hải An

"Bài giảng Tài chính quốc tế - Bài 3: Các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế" phân tích được vai trò của thị trường tài chính quốc tế; hiểu được các nghiệp vụ chủ yếu của thị trường tiền tệ quốc tế; hiểu được các nghiệp vụ chủ yếu của thị trường vốn quốc tế.


Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 1: Tổng quan về phân tích tài chính

"Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 1: Tổng quan về phân tích tài chính" phân tích tài chính được hiểu và được tiếp cận như thế nào; mục tiêu của phân tích tài chính; phương pháp phân tích tài chính; quy trình phân tích tài chính; nội dung phân tích tài chính.


Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 3: Phân tích cấu trúc tài chính

"Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 3: Phân tích cấu trúc tài chính" làm sáng tỏ quan điểm về cấu trúc tài chính; xác định nội dung và cách thức phân tích cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn; tính toán và sử dụng các chỉ tiêu để phân tích và đánh giá mối quan hệ giữa nguồn hình thành tài sản với tài sản.


Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 4: Phân tích khả năng thanh toán

"Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 4: Phân tích khả năng thanh toán" cung cấp đến người học kiến thức về khả năng thanh toán và ý nghĩa phân tích; phân tích khả năng thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.


Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 2: Công cụ kỹ thuật phân tích và tổ chức phân tích báo cáo tài chính

"Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 2: Công cụ kỹ thuật phân tích và tổ chức phân tích báo cáo tài chính" được biên soạn giúp người học nhận diện các công cụ kỹ thuật sử dụng để phân tích báo cáo tài chính; nắm vững qui trình và nội dung tổ chức phân tích báo cáo tài chính.


Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính

"Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính" trình bày ý nghĩa của hoạt động dự báo tài chính đối với doanh nghiệp; thiết lập phương pháp, quy trình và cơ sở để lập dự báo báo cáo tài chính; vai trò của dự báo doanh thu cũng như dự báo kết quả kinh doanh, dự báo bảng cân đối kế toán; nội dung cơ bản trong dự báo ngân quỹ...


Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 4: Phân tích hoạt động đầu tư

"Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Bài 4: Phân tích hoạt động đầu tư" tìm hiểu vai trò của hoạt động đầu tư đối với sự phát triển của doanh nghiệp; hoạt động đầu tư vào tài sản ngắn hạn; hoạt động đầu tư vào tài sản dài hạn; hoạt động đầu tư vào tài sản tài chính.


Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính – Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh

"Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính – Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh" tìm hiểu rủi ro và quản trị rủi ro; ứng dụng các sản phẩm phái sinh trong quản trị rủi ro; các chiến lược quản trị rủi ro trong thực tiễn; quản trị rủi ro và giá trị của doanh nghiệp.


Bài giảng Chương 3: Đầu tư tài chính

"Bài giảng Chương 3: Đầu tư tài chính" bao gồm các nội dung giá trị tiền tệ theo thời gian; lượng giá chứng khoán; rủi ro trong đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.


Sự tác động của các đặc điểm tính cách đến ý định đầu tư tài chính cá nhân: Một nghiên cứu trên thế hệ Y

Bài viết kiểm định mức độ tác động của các yếu tố đặc điểm tính cách lên thái độ đối với rủi ro tài chính và thái độ rủi ro tài chính lên ý định đầu tư tài chính của nhà đầu tư cá nhân thuộc thế hệ Y tại Việt Nam.


Đề cương chi tiết học phần Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)

"Đề cương chi tiết học phần Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)" thông tin đến các bạn cái nhìn tổng quát về học phần Tài chính doanh nghiệp như thời gian, phân bố chương trình, tóm tắt nội dung, các yêu cầu cần thiết để học tập chủ động và hiệu quả hơn.


Tác động của các nhân tố đến đòn bẩy tài chính doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm từ doanh nghiệp bất động sản và vật liệu xây dựng Việt Nam

Bài viết này được nghiên cứ nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết ở Việt Nam.


Ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Bài viết này phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Đà nẵng. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng với mẫu gồm 150 công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Đà nẵng trong giai đoạn 2017-2019.


Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 4: Quản lý ngân sách

"Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 4: Quản lý ngân sách" trình bày khái niệm và vai trò của quản lý ngân sách nhà nước; các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước; nội dung quản lý ngân sách nhà nước.


Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 3: Ngân sách nhà nước

"Bài giảng Quản lý tài chính công - Bài 3: Ngân sách nhà nước" tìm hiểu bản chất kinh tế và vai trò của ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách nhà nước; mục lục ngân sách nhà nước; năm ngân sách và chu trình ngân sách nhà nước.


Corruption and SME financing structure: the case of Vietnamese manufacturing

Corruption has been evidenced as one of the major factors that drive a firm’s dynamics and growth. This study examines the relationship between corruption and financing structure decisions of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Vietnam.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu