Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (9.356)

Huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Nguồn lực tài chính để xây dựng nông thôn mới bao gồm nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước (ngân sách địa phương, ngân sách trung ương) và nguồn lực tài chính ngoài ngân sách nhà nước (vốn tín dụng, vốn từ các doanh nghiệp, vốn từ cộng đồng). Trong những năm qua, việc huy động nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An bên cạnh những thành công vẫn còn tồn tại một số hạn chế: nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các xã chưa đáp ứng nhu cầu, nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp, nguồn vốn từ cộng đồng dân cư có xu hướng giảm... Những hạn chế trên là do các nguyên nhân liên quan đến cơ chế chính sách của nhà nước, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương, sự tham gia của đoàn thể, doanh nghiệp, nhận thức của người dân. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp tăng cường huy động nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An thời gian tới.


Factoring as a financial alternative to firms (Case of study of firms providing services to the Federal Electricity Commission)

The purpose of this study is to ascertain why the companies providing services from the Southeast Regional Management Production (SRMP) of the Federal Electricity Commission (FEC) do not take advantage of the program for Productive Chains that National Financier (NF) offers to operate financial factoring. A questionnaire was administered to 260 companies in order to identify the knowledge they have on the program, the complexity degree to cover the requirements and the convenience in the discount rates. The results show that these companies do not make use of factoring due to a lack of knowledge on the tool as well as by the amount of requirements to cover.


Is financial communication on Euronext brussels linked to ownership structure?

The aim of this research is to study the financial communication’s quality of firms quoted on the NYSE Euronext in Brussels and to find a link with the ownership structure. To reach this goal we use two techniques. First of all, we build an analysis grid of annual report in order to get a score for each company of our sample.


Predictors of financial development in Ghana

The paper explores the predictors of financial development in Ghana using data that span from 1971 to 2010. Evidence from the data supports the conclusion that interest rates and economic openness are long run significant predictors of financial development in Ghana whilst size of government is a short run significant predictor of financial development in Ghana. Economic growth, structural adjustment programme and democratic political system are not significant determinants of financial development.


Credit risk management in the financial markets

The main task of the financial system is to ensure the flow of resources from sectors with an excess of funds to those with a gap in funds. The developments of the past twenty years in particular, have paved the way for new turnovers in the field of finance and with the globalization phenomenon, foreign capital flows are transported rapidly to the farthest corners of the world. In addition, more complex market structures emerge on the agenda as well as complex financial tools and crises and their impact becomes more permanent.


Modification of earnings quality capability measurement indices by adding the centralized tendency factor

Previous studies on earnings quality from the perspective of estimation error only focused on the dispersion degree of estimation errors. Due to market investors’ aversion to estimation error, centralized tendency factor is added in this study to modify the earnings quality capability indices by Chang et al. (2012) and correspond to investment risks resulted from earnings quality. With the 1988~2010 data from the U.S. Compustat financial database, this study measures estimation errors by the regression model (Francis et al., 2005), and in turn, applies modified earnings quality capability indices to help investors in assessment of investment risks.


Fiscal deficits financing: Implications for monetary policy formulation in Uganda

The relationship among budget deficit, money creation and inflation in Uganda is analyzed using a triangulation of Vector Error Correction model (VECM) and pair-wise Engel-Granger non- causality test techniques over the period 1999Q4 - 2012Q3. Results suggest that fiscal deficits do not seem to necessarily trigger inflation in the short-run, but in the long-run. Also, unidirectional causality running from inflation to the fiscal deficit, from money supply to the fiscal deficit, and a feedback causal effect between money supply and inflation in the short-run are found.


The determinants of bank capital structure and the global financial crisis: The case of Turkey

The purpose of this study is to investigate the capital structure determinants of Turkish deposit banks during the period of 2004-2011. The panel data analysis is applied to thirty banks in Turkey. The overall sample period is divided into two sub-periods: i) the period of 2004-2007 is used to determine capital structure determinants of Turkish deposit banks before the global financial crisis and ii) the period of 2008-2010 is used to study the effects of the crisis on such determinants.


Investor protections, financial development and corporate investment efficiency

This paper theoretically and empirically investigates the micro-mechanism and economic consequences of legal protections of investor rights and financial development regulating firm inefficient investment based on a broad cross-sectional sample of 8548 firm-year observations of companies listed on Shanghai and Shenzhen stock exchanges in China over the period 2003 to 2011.


Determinants of financial inclusion in East Gojjam, Ethiopia

Financial inclusion is defined as the process that ensures the ease of access, availability, and usage of formal financial system for all members of an economy. Financial inclusion is important for sustainable economic growth and the improvement of social well-being.


The impact of intangible assets on financial and governance policies: A simultaneous equation analysis

Using two UK cross-sectional samples, this paper examines the impact of the level and the type of the intangible assets on six major financial and governance policies that directly depend on the interactions between managers, shareholders and debt holders – financial structure, dividend pay-outs, external ownership concentration, managerial share ownership, board of directors’ structure and auditing demand.


Does investment experience affect investors’ brand preference and purchase intention?

This research takes Franklin Templeton Investments as an example to investigate the relationships between brand image, perceived quality, brand preference, and purchase intention using questionnaires. We also compare the relationships between brand image, perceived quality, brand preference, and purchase intention for investors with different investment experience.


The effects of the fair value option under IAS 40 on the volatility of earnings

The study examines the effects of applying fair value accounting under IAS 40 on the volatility of earnings. It studies how the addition of unrealized gains and losses in the income statement might affect the incremental explanatory power of earnings.


Vốn lưu động của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Quản lý vốn lưu động và vấn đề thanh khoản là vấn đề rất quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp quản lý vốn lưu động hiệu quả sẽ tác động tích cực đến lợi nhuận, hạn chế rủi ro về vấn đề thanh khoản và làm tăng giá trị của doanh nghiệp. Nghiên cứu phân tích và đánh giá về tình hình vốn lưu động và vấn đề thanh khoản của 29 doanh nghiệp thuộc 4 ngành dược phẩm, ngành thép, ngành thực phẩm và ngành thủy sản niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM (HOSE) với giai đoạn tập trung là từ năm 2010 đến 2014.


Những tác động của cấu trúc vốn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dệt may trong giai đoạn hiện nay

Khủng hoảng tài chính toàn cầu cơ bản đã qua đi nhưng hậu quả của nó để lại sẽ còn kéo dài trong nhiều năm. Các doanh nghiệp đã trải qua nhiều, bị giải thể, bị phá sản, bị sát nhập, hợp nhất, hoặc thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh rất nhiều….


Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết này khảo sát tác động của sự phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu dữ liệu 569 doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội giai đoạn 2000-2015, nhóm tác giả rút ra được hai kết luận chính.


Chính sách phân bổ ngân sáchnhà nước: Một số bài học rút ra từ ngân sách năm 2017

hính sách phân bổ ngân sách nhà nước là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng của Nhà nước, qua đó thiết lập cơ chế vận hành, phân chia nguồn lực tài chính theo những nguyên tắc, tiêu chí, căn cứ, định mức và phương pháp tính toán nhất định. Mục tiêu của chính sách phân bổ ngân sách là nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính cho các cơ quan, tổ chức hoàn thành nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự bất bình đẳng giữa các vùng, miền.


Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại Việt Nam hiện nay

Chính sách tỷ giá hối đoái là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng của mỗi quốc gia. Nếu đồng tiền của một quốc gia mạnh lên, hàng hóa xuất khẩu của quốc gia này ra nước ngoài sẽ đắt đỏ hơn và hàng hóa nhập khẩu sẽ rẻ hơn. Ngược lại, một đồng tiền yếu sẽ làm cho hàng hóa xuất khẩu của một quốc gia rẻ hơn và nhập khẩu đắt hơn ở thị trường nước ngoài. Khi tỷ giá hối đoái tăng cao, cán cân thương mại của một nước thường giảm đi và khi tỷ giá hối đoái thấp hơn, cán cân thương mại sẽ tăng.


Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 19 - NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết này khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các đơn vị sự nghiệp công lập trong nền kinh tế quốc gia và việc đổi mới cơ chế hoạt động trở thành yêu cầu bức thiết, cấp bách trong bối cảnh việc đảm bảo chi ngân sách nhà nước để duy trì hệ thống các đơn vị sự nghiệp, tác động tới điều chỉnh cơ cấu ngân sách theo hướng tăng chi thường xuyên và giảm chi đầu tư.


Cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Làn sóng khởi nghiệp đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam. Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số chính sách tài chính như chính sách thuế, chính sách tín dụng nhà nước và chính sách tài chính hỗ trợ gián tiếp thông qua mô hình vườn ươm doanh nghiệp… Tuy nhiên, để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát huy được tiềm năng, trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nhiều chính sách cần tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện.


Chính sách tài chính hỗ trợ khởi nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học với Việt Nam

Chính sách khởi nghiệp là một trong những vấn đề nổi lên hiện nay trong chính sách phát triển kinh tế ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nhiều quốc gia đã tăng cường sức mạnh kinh tế với việc xây dựng các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm phát huy tiềm năng giúp các doanh nghiệp này đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia. Trong các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, chính sách tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp luôn có ý nghĩa quan trọng và quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm của một số nước sẽ gợi mở cho Việt Nam về những chính sách tài chính hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp.


Ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp: Những vấn đề đặt ra

Bài viết góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, đánh giá thực trạng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam và trao đổi những ý tưởng hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp này.


Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cổ phần tại doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính

Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp, thường xuyên đánh giá hoạt động của đơn vị để đưa ra các giải pháp, quyết định tài chính sáng suốt. Một nội dung không thể thiếu khi đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt, đối với các công ty cổ phần, hiệu quả sử dụng vốn cổ phần cần được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao lợi nhuận. Sử dụng các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cổ phần đang được sử dụng phổ biến hiện nay.


Huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam

Vốn là hoạt động vật chất quan trọng cho hoạt động của doanh nghiệp, là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhu cầu về vốn nổi lên như một vấn đề cấp bách, đặc biệt là đối tượng doanh nghiệp khởi nghiệp. Vấn đề đặt ra đối với các nhà quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp là làm thế nào để huy động vốn tối ưu, thu hút các quỹ đầu tư trong và ngoài nước tham gia nhằm tìm kiếm lợi nhuận tối đa và đạt mức tăng trưởng kỳ vọng.


Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp

Bài viết đề cập tới hệ sinh thái khởi nghiệp và kinh nghiệm xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở một số quốc gia, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam.


Ảnh hưởng của dòng tiền tự do đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành thực phẩm

Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa dòng tiền tự do và hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần ngành thực phẩm niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 37 công ty ngành thực phẩm trong giai đoạn 2014-2018, nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của dòng tiền tự do và một số yếu tố khác đến hiệu quả hoạt động của công ty.


Đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách định giá chuyển giao trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Định giá chuyển giao được hiểu là việc thực hiện chính sách giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tài sản được chuyển dịch giữa các các bên liên kết qua biên giới, không theo giá thị trường mà theo hướng có lợi, nhằm giúp các doanh nghiệp giảm thiểu nghĩa vụ thuế, tối đa hóa lợi nhuận,...


Nguồn tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam

Bài viết làm rõ khía cạnh lý thuyết và thực tiễn các nguồn tài trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; phân tích thực trạng các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam. Nghiên cứu này sẽ hữu ích cho sự đánh giá và gợi ý về hướng phát triển hệ thống tài chính tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam.


Hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Bài viết phân tích thực trạng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam hiện nay và đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khu vực doanh nghiệp này phát triển. Với đặc điểm của các hoạt động hỗ trợ nói chung và hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng đã và đang triển khai tại Việt Nam, phạm vi bài viết giới hạn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo quy mô nhỏ và vừa.


Cải cách cơ chế để tăng tính chuyên nghiệp cho thị trường trái phiếu Việt Nam

Tại Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ có sự phát triển tích cực với những bước tiến nổi bật cả về lượng và chất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, so với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, sự phát triển của thị trường trái phiếu còn có những khoảng cách nhất định. Để khắc phục tình trạng này, đồng thời mở ra hành lang pháp lý mới hỗ trợ cho sự phát triển mạnh mẽ của thị trường trong giai đoạn tới, Bộ Tài chính cũng như các thành viên thị trường đang đề xuất sửa đổi các quy định tại Nghị định số 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.


Tài liệu mới download

Hương liệu thực phẩm
  • 06/05/2013
  • 24.803
  • 445
Sử dụng Metastock
  • 24/10/2011
  • 64.898
  • 915
Đề tài: Quản lý đô thị
  • 10/06/2011
  • 27.203
  • 591

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu