Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (9.000)

Các yếu tố tác động đến khả năng thanh khoản của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Trong bài viết này, khả năng thanh khoản của công ty được đo lường thông qua tỷ số thanh toán hiện hành (current ratio). Các yếu tố tìm thấy có tác động và giải thích khá tốt thanh khoản của doanh nghiệp là tỷ lệ vốn lưu động/tổng tài sản, tỷ số P/E.


Thực trạng báo cáo tài chính hợp nhất trong tiến trình hội nhập và những gợi ý

Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất chưa đáp ứng nhu cầu thỏa đáng cho các cá nhân và các tổ chức có liên quan. Để giải quyết vấn đề này thì bộ phận kế toán các đơn vị cần nắm bắt các thông tin toàn diện về tình hình tài sản, nguồn vốn có liên quan. Bài viết này sẽ đánh giá thực trạng và nêu các gợi ý để việc lập báo cáo tài chính hợp nhất được hoàn thiện hơn


Chính sách chuyển giá và chiến lược bán phá giá tại các công ty có quan hệ liên kết

Chuyển giá là một hành vi trái phép nhằm làm giảm đi số thu nhập mà các công ty con hoặc những doanh nghiệp liên kết khác thực tế phải kê khai với cơ quan thuế của nước sở tại để trốn và tránh thuế. Khi các bên có mối quan hệ liên kết thì hành vi chuyển giá có thể áp dụng, hoặc làm tăng giá trị đầu vào để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc làm giảm giá trị đầu vào để hạ thấp giá thành sản phẩm.


Áp dụng thẻ điểm cân bằng tại doanh nghiệp vừa và nhỏ - nhìn từ kinh nghiệm của thế giới

Bài viết này trình bày tình hình áp dụng BSC cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thế giới và khả năng áp dụng BSC cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.


Nghiên cứu mức độ vận dụng công cụ dự toán trong các doanh nghiệp ở Đà Nẵng

Bài viết này nghiên cứu về thực trạng vận dụng công cụ dự toán ở các DN trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng có quy mô, thời gian hoạt động và lĩnh vực hoạt động khác nhau, đồng thời đề xuất số giải pháp giúp đẩy mạnh việc vận dụng công cụ dự toán vào hoạt động kinh doanh trong các DN, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trên thị trường.


Kiểm soát tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam

Nội dung bài viết trình bày sự phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ có một vị trí quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế quốc gia. Để khu vực này tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững thì việc kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa to lớn. Kiểm soát tài chính giúp chủ sở hữu doanh nghiệp nắm bắt được chính xác, toàn diện về tình hình tài chính...


Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh giá tài sản tài chính qua nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thu thập dữ liệu về CSTT và thị trường cổ phiếu VN giai đoạn 2000 – 2013 để nghiên cứu quá trình truyền dẫn của CSTT qua kênh giá tài sản tài chính bằng mô hình tự hồi quy cấu trúc (SVAR).


Xây dựng chỉ số điều kiện tài chính cho Việt Nam

Mục đích của bài này là xây dựng một chỉ số điều kiện tài chính (FCI) đặc trưng cho môi trường tài chính VN nhằm phản ánh những kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ và tình hình hoạt động kinh tế. Chỉ số FCI được xây dựng dựa trên phương pháp phân tích nhân tố (FA) cho 4 biến số tài chính là tăng trưởng thị trường chứng khoán, tăng trong tỷ giá thực có hiệu lực, chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất cơ bản (lãi suất chính sách), và tăng trưởng tín dụng ngân hàng cho khu vực tư nhân.


Những vướng mắc khi triển khai chương trình APA tại Việt Nam

Nội dung bài viết đề cập để khu vực này tiếp tục tăng trưởng và phát triển bền vững thì việc kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có ý nghĩa to lớn. Kiểm soát tài chính giúp chủ sở hữu doanh nghiệp nắm bắt được chính xác, toàn diện về tình hình tài chính để điều hành và giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo sự hoạt động của các thành viên trong doanh nghiệp đúng theo định hướng, chiến lược phát triển chung và thực hiện được các mục tiêu của doanh nghiệp.


Minh bạch chính sách tiền tệ và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích sự truyền dẫn từ lãi suất chính sách (lãi suất tái cấp vốn) và lãi suất liên ngân hàng đến lãi suất bán lẻ (lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay) ở VN. Chúng tôi sử dụng phương pháp hồi quy đồng liên kết đề xuất bởi Phillips & Loretan (1991) và mô hình ARDL để xác định mối quan hệ cân bằng dài hạn của các chuỗi lãi suất.


Sự truyền tải thông điệp của dữ liệu phi cấu trúc trong dự báo kiệt quệ tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu này sử dụng nguồn dữ liệu văn bản trên Báo cáo thường niên và nguồn tin tức trực tuyến của các doanh nghiệp VN, một cách tiếp cận mới dựa trên nguồn dữ liệu phi cấu trúc, vào việc dự báo kiệt quệ tài chính. Thông tin phi cấu trúc được sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với các yếu tố dự báo khác dựa trên dữ liệu cấu trúc truyền thống, hướng tới mục tiêu cải thiện khả năng dự báo của các mô hình.


Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết tại Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến tỷ số nợ của 285 doanh nghiệp (DN), công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015. Bài nghiên cứu thu thập số liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, căn cứ vào các cơ sở như lý thuyết về cấu trúc vốn hiện đại, các công trình nghiên cứu trước đây, các bằng chứng thực nghiệm để xây dựng mô hình hồi qui ước lượng cơ bản.


Vai trò của thành viên hội đồng quản trị độc lập trong các công ty cổ phần

Bài viết tìm hiểu vai trò của các IDs đối với hiệu quả hoạt động và giá trị công ty, đồng thời thảo luận vấn đề này trong thực tế tại các công ty cổ phần đại chúng và niêm yết tại Việt Nam.


Nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty xi măng niêm yết ở Việt Nam

Bài viết xây dựng mô hình kinh tế lượng nhằm xác định các nhân tố tác động tới cơ cấu nguồn vốn của các công ty xi măng niêm yết ở Việt Nam với biến phụ thuộc là hệ số nợ. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở số liệu bảng với mẫu gồm 9 công ty xi măng niêm yết giai đoạn 2010- 2017.


Nghiên cứu yếu tố đặc điểm của doanh nghiệp ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của các doanh nghiệp ở Việt Nam

Kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập có vai trò quan trọng bởi nó tạo niềm tin không chỉ cho các nhà đầu tư trong việc ra quyết định, mà còn cung cấp các thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà cung cấp và cho cả chính ban quản lý doanh nghiệp. Đây là một trong nhiều lý do thúc đẩy một tổ chức chủ động lựa chọn thuê một công ty kiểm toán độc lập, ngay cả khi tổ chức đó không bị các cơ quan quản lý yêu cầu bắt buộc phải kiểm toán.


Tác động của cổ phần hoá đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước

Nghiên cứu này tổng quan quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam, tập trung vào giai đoạn 2001- 2015. Sử dụng số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, thông qua mô hình Q của Tobin, nghiên cứu này đã chỉ ra rằng, hoạt động cổ phần hóa có tác động tích cực đến hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp được tư nhân hóa hoàn toàn hoặc nhà nước không giữ cổ phần chi phối.


Các hiệp định thương mại tự do và vấn đề tận dụng ưu đãi thuế quan của doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết nghiên cứu thực trạng tận dụng ưu đãi thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) của doanh nghiệp Việt Nam, hệ thống hóa, phân tích, tổng hợp các nguyên nhân khiến doanh nghiệp chưa thể tận dụng các ưu đãi thuế từ các FTA để từ đó đưa ra các gợi ý giúp nâng cao cơ hội sử dụng các Hiệp định thương mại tự do để tiếp cận thị trường thế giới và làm gia tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt.


Thực hiện trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh: Góc nhìn từ Lý thuyết khuếch tán cái mới

Mục đích của bài viết này là sử dụng Lý thuyết khuếch tán cái mới để phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động tới khả năng sinh lời của doanh nghiệp: Bằng chứng từ các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích và đánh giá ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động tới khả năng sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) của các doanh nghiệp. Tác giả sử dụng dữ liệu mảng bao gồm 42 doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2012- 2016.


Đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp sau mua bán sáp nhập tại Việt Nam 2005-2016

Bài viết tập trung phác thảo những nét cơ bản và đặc trưng nhất của các thương vụ M&A trong vòng 20 năm trở lại đây, xoay quanh số lượng, giá trị và một số khía cạnh khác như vấn đề đổi mới sáng tạo hay vai trò của các nhà tạo lập chính sách.


Bài thuyết trình: Phân tích tình hình tài chính công ty Cổ phần sữa Vinamilk

Nội dung bài thuyết trình trình bày tổng quan về công ty, đặc điểm hoạt động kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, ứng dụng phân tích Dupont và phân tích diễn biến nguồn tiền. Mời các bạn tham khảo!


Lãng phí sản xuất tại các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn khu vực Tây Nguyên

Bài viết đề xuất cần có sự ký kết giữa nhà máy với hộ nông dân nhằm đảm bảo sự cân bằng trong sản xuất, nâng cấp công nghệ, chuẩn hóa quy trình, xây dựng các chính sách khuyến khích người lao động đưa ra các sáng kiến cải thiện quy trình. Điều này sẽ giúp các nhà máy giảm thiểu được các lãng phí trong sản xuất.


Lecture Personal financial planning – Chapter 1: Introduction to personal financial planning

The chapter introduces personal financial planning (PFP) and its process for your preliminary examination. This chapter’s objectives are to: Understand what personal financial planning (PFP) is and how it works, place goals at the head of the PFP process, develop familiarity with PFP’s financial and personal frameworks.


Tác động của cấu trúc vốn nợ tới hiệu quả tài chính: Nghiên cứu điển hình các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của cấu trúc vốn nợ tới hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành dịch vụ với số liệu tài chính từ 116 doanh nghiệp dịch vụ đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2016. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đưa ra khuyến nghị nâng cao hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, nhằm xây dựng một ngành dịch vụ phát triển bền vững, góp phần vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế đất nước.


Lecture Fundamentals of corporate finance - Chapter 14: Cost of capital

After studying this chapter in the lecture, you should be able to: Explain what the cost of capital represents and why it is so important, estimate the cost of equity using the dividend growth model approach and the security market line approach, estimate the cost of debt and the cost of preferred stock, understand when it is appropriate and to use the WACC as a measure of the firm's required rate of return,...


Lecture Fundamentals of corporate finance - Chapter 16: Financial leverage and capital structure policy

After studying this chapter in the lecture, you should be able to: Explain how financial leverage affects earnings per share (EPS) and return on equity (ROE), compute the degree of financial leverage, define and compute the indifference earnings before interest and taxes (EBIT) and explain its importance in selecting between alternative financing opportunities, define and explain the term homemade leverage, explain why determining the optimal capital structure is important,...


Lecture Fundamentals of corporate finance - Chapter 17: Dividends and dividend policy

Chapter 17 cover a variety of topics related to dividends and corporate payout policies. After studying this chapter, you should understand: Dividend types and how dividends are paid, the issues surrounding dividend policy decisions, the difference between cash and stock dividends, why share repurchases are an alternative to dividends.


Lecture Fundamentals of corporate finance - Chapter 18: Short-term finance and planning

This chapter introduces the basic elements of short-term financial decisions. First, we discuss the short-term operating activities of the firm. We then identify some alternative short-term financial policies. Finally, we outline the basic elements in a short-term fi nancial plan and describe short-term financing instruments.


Lecture Fundamentals of corporate finance - Chapter 7: Interest rates and bond valuation

The goal in this chapter is to introduce you to bonds. After studying this chapter you will be able to understand: Important bond features and types of bonds, cond values and yields and why they fluctuate, bond ratings and what they mean, the impact of inflation on interest rates, the term structure of interest rates and the determinants of bond yields.


Lecture Fundamentals of corporate finance - Chapter 10: Making capital investment decisions

After studying this chapter, you should understand: How to determine the relevant cash flows for a proposed project, how to determine if a project is acceptable, how to set a bid price for a project, how to evaluate the equivalent annual cost of a project.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH
  • 31/03/2011
  • 91.213
  • 281

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu