Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (8.934)

Ảnh hưởng của việc nắm giữ tiền mặt vượt trội đến các quyết định tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên phân tích dữ liệu thực từ báo cáo tài chính của 158 công ty phi tài chính VN niêm yết trên sàn HSX và HNX, trong giai đoạn 2006 – 2013 nhằm kiểm định ảnh hưởng của việc tích lũy tiền mặt quá mức đến các quyết định tài chính để từ đó tác động đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp VN. Kết quả cho thấy quyết định đầu tư có tác động tích cực lên giá trị doanh nghiệp nhưng không có sự khác biệt giữa nhóm công ty nắm giữ tiền mặt vượt trội và nhóm công ty nắm giữ ít tiền mặt.


Thị trường nội địa Việt Nam: Tiềm lực và chính sách phát triển

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây bắt đầu từ năm 2008 và 2009 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế VN bởi hiện nay chúng ta đã gia nhập WTO, hòa nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Trong suốt một thời gian dài, các doanh nghiệp VN dường như chỉ mải mê với thị trường xuất khẩu mà quên mất thị trường nội địa. Chính vì vậy, khi nền kinh tế thế giới biến động, các doanh nghiệp VN đã phải loay hoay để tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.


Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của công ty niêm yết

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng công bố thông tin (CBTT) tài chính và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Tác giả sử dụng các chỉ số đo lường mức độ CBTT và mô hình hồi quy để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT trong báo cáo tài chính (BCTC) của 99 công ty niêm yết trên HOSE.


Sai sót báo cáo tài chính của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm cung cấp bức tranh tổng quát về thực trạng sai sót BCTC theo các chỉ tiêu trọng yếu như lợi nhuận, tài sản. Dựa vào cách tiếp cận mô tả, so sánh và giải thích, kết quả phân tích cho thấy sai sót lợi nhuận và tài sản của các công ty niêm yết phổ biến cả về số lượng và mức độ sai sót. Sai sót cũng không giảm qua 5 năm và không phụ thuộc vào thị trường niêm yết và ngành nghề hoạt động.


Build to order and entry exit strategies under exchange rate uncertainty

Under uncertainty of exchange rate, we extend the build to order production model of Lin et al. (2002) by considering the export-oriented manufacturer to make decisions to switch production location freely between domestic and foreign ones. When we transfer the production location from domestic (foreign) to foreign (domestic), and the production location transferring cost and the drift of real exchange rate are both equal to zero, then the optimal entry and exit threshold value of Cobb-Douglas production function are equal, no matter whether we use real options or net present value method.


Liquidity management and futures hedging under deposit insurance: an option based analysis

This paper presents an alterative: a firm-theoretic model of bank behavior with financial futures under deposit insurance. Assuming that the bank is a certificate of deposit (CD) rate-setter and faces random CDs, expressions for the optimal futures hedge are derived under the option-based valuation. When the bank is in a bad state of the world, a decrease in the short position of the futures decreases the loan rate and increases the CD rate; an increase in the deposit insurance premium increases the loan rate and decreases the CD rate.


Factors affecting strategic management accounting in Vietnam’s medium and large-sized enterprises

This paper uses a survey of 220 medium and large-sized enterprises in Vietnam. The results indicate that competitiveness and managerial decentralization are two major factors that profoundly affect application of SMA in Vietnam and that SMA devices can help improve the business performance financially and non-financially.


Dispositon effect - evidence from Vietnamese individuial investors

This paper aims to investigate whether or not the disposition effect exists in the Vietnam’s stock market, and if so, which factors influence that effect. The authors employ the transaction data, which is from June 1, 2010 through June 30, 2012, of 100 customers of a securities company.


Identifying an optimal lending rate for the sustainable development of microfinance institutions in Vietnam

The paper discusses methods of identifying the optimal lending rate for microfinance institutions and focuses on the application of internationally-acclaimed CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) model to identifying the lending rate for microfinance institutions.


Factors affecting the financial structure of manufacturers listed in Hồ Chí Minh stock exchange

The paper identifies these factors and introduces a model for measuring their influential level. The research was empirically conducted in 55 enterprises of the manufacturing industry (hereinafter referred to as manufacturers) in Vietnam in the period 2007-2011.


The importance of capital controls in Vietnam

This paper provides a simple theoretical framework on the restriction of short-term investments such as stocks, bonds, and other indirect investments while encouraging foreign direct investment (FDI) as a long-term investment.


Impacts of the business size on the profit of enterprises in the Mekong delta

The paper aims to investigate impacts of the business size on the profit through primary data collated from 495 enterprises randomly chosen in the Mekong Delta. As the results indicate, the profit depends on the business size in the form of a cubic function. Additionally, the ratio of current assets to sales, the sales growth rate, the human resource quality, and the manager’s attitude towards risks have positive relations with the profit.


Vai trò của báo cáo tích hợp trong quản lý phát triển bền vững doanh nghiệp

Báo cáo tích hợp thể hiện sự cam kết của doanh nghiệp trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cải thiện kết quả kinh doanh, xác định rủi ro, nắm bắt cơ hội và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Bài viết đề cập đến vai trò của Báo cáo tích hợp trong việc quản lý bền vững doanh nghiệp và từ đó đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam.


Liên kết phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ nhìn từ năng lực sản xuất kinh doanh của chủ thể doanh nghiệp

Sử dụng các chỉ báo cơ bản về số lượng doanh nghiệp, lao động, vốn đầu tư, và doanh thu bình quân doanh nghiệp theo địa bàn và theo ngành đối với toàn bộ doanh nghiệp trong vùng, bài viết chỉ ra những hạn chế về qui mô, cơ cấu và trình độ sản xuất của doanh nghiệp Tây Nam Bộ.


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu sự tự tin, lạc quan của chủ doanh nghiệp tác động đến đầu tư của doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp từ khảo sát 148 chủ doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và sử dụng phân tích định lượng với mô hình hồi quy Binary Logistic.


Tăng cường thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua nâng cao hiệu quả hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong nghiên cứu và phát triển (R&D)

Bài viết tập trung phân tích lợi ích mối quan hệ hợp tác giữa nhà nước và tư nhân trong quá trình thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm góp phần vào công cuộc phát triển nông nghiệp bền vững và thu hút đầu tư, từ đó, kiến nghị một số giải pháp góp phần hoàn thiện và nâng cao tính hiệu quả trong phối hợp hoạt động giữa hai đối tác này.


Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Trong thời gian qua, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (Small and Medium Enterprise - SMEs) ngày càng tăng song song với sự gia tăng về số lượng. Để có những giải pháp hiệu quả trong việc giải quyết nhu cầu vay vốn, nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của các SMEs trong tỉnh Đồng Nai.


Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Đồng Nai

Bài viết được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân tại tỉnh Đồng Nai, dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 200 chủ doanh nghiệp. Các phương pháp kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy được sử dụng trong nghiên cứu này.


Bàn về một số vấn đề cơ bản của kế toán trong hợp đồng hợp tác công tư trong đầu tư tư nhân

Mục tiêu chính của bài viết là giới thiệu một bức tranh chung về nội dung, đặc điểm, ưu điểm và hạn chế của quan hệ đối tác công tư (Public-Private Partnership - PPPs), qua đó tiếp cận nội dung hợp tác này theo một số vấn đề trong kế toán cần có sự quan tâm khi đầu tư về sau. Kết quả chính của nghiên cứu này là cung cấp được những nét chính cần hiểu biết về PPP trong mối quan hệ về 3 nhóm kế toán trong hợp tác.


Chươn I - Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Tài liệu tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đề tài: Khu nhà ở hỗn hợp cao tầng đô thị sông Đà tại 143 đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư

Nội dung của đề tài này là giới thiệu về dự án khu nhà ở hỗn hợp cao tầng đô thị Sông Đà và Chủ đầu tư và nhận dạng rủi ro của chủ đầu tư đối với quá trình thực hiện dự án. Mời các bạn tham khảo!


Vai trò của tự do hóa tài chính và chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả của ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này nghiên cứu sự tác động của quá trình tự do hóa tài chính và vai trò của yếu tố chất lượng quản trị quốc gia đối với hiệu quả hoạt động của 37 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2003-2014. Qua đó đóng góp giải pháp phù hợp nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.


The impact of market timing on capital structureevidence from Vietnam construction industry

The purpose of this study is to test how equity market timing affects capital structure from the Initial Public Offering(IPO) perspective. The author use Ordinary Least Square(OLS) technique to analyze a data-set of 102 Vietnamese enterprises in the construction industryfor the period from 2006 to 2014.


Sự hài lòng của nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh An Giang

Bài viết tập trung phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên ngân hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh An Giang nhằm chỉ ra các yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố đến sự hài lòng của nhân viên ngân hàng.


Thị trường Tài chính - Tiền tệ quốc tế năm 2011 và dự báo

Bài viết điểm lại những nét nổi bật trên thị trường tài chính tiền tệ quốc tế năm 2011 và dự báo như: Thị trường chứng khoán toàn cầu (Mỹ, Châu Âu, Châu Á) đồng loạt giảm; Đồng Euro trước nguy cơ tan rã do cuộc khủng hoảng nợ công lan rộng ở châu Âu; Đồng Nhân dân tệ (CNY) trước sức ép điều chỉnh giá và “Dự luật thao túng tiền tệ Trung Quốc” của Mỹ... Để biết rõ hơn về nội dung, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Tài liệu hướng dẫn sử dụng trang điện tử vay, trả nợ nước ngoài

Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng để hỗ trợ bên đi vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và cơ quan quản lý Nhà nước tiếp cận và sử dụng trang điện tử nhằm tối ưu, đơn giản hóa trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài cũng như theo dõi, giám sát tình hình vay, trả nợ nước ngoài.


Thách thức cho cơ quan thuế Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế Asean

Bài viết dựa trên góc độ của lý thuyết hội nhập và lý thuyết về thuế quốc tế đánh giá và phân tích những thách thức trong ngắn hạn và dài hạn cho cơ quan thuế VN trước thềm ra đời và phát triển của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) từ 2015. Để chuẩn bị cho việc hội nhập mang lại những lợi ích cho quốc gia, VN cần có những bước chuẩn bị nghiêm túc và dài hạn cho việc khẳng định thế mạnh và vị thế riêng của mình trong cộng đồng. Mời các bạn cùng xem và tìm hiểu.


Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 2 - NXB Xây Dựng

Sau đây là phần 2 giáo trình. Phần 2 cuốn giáo trình giúp các bạn nắm được các kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu về bảo hiểm, tiền tệ và lưu thông tiền tệ; tín dụng và ngân hàng. Hy vọng giáo trình này sẽ giúp ích cho việc phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập của các bạn và giảng viên. Để nắm được nội dung của phần 2, mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ: Phần 1 - NXB Xây Dựng

Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ cung cấp cho các sinh viên các khái niệm cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính và các khái niệm rất cơ bản về tiền tệ như: bản chất, chức năng tiền tệ,... cung cầu tiền tệ và ngân hàng. Phần 1 của giáo trình trình bày một số kiến thức tài chính và tiền tệ được cấu thành 3 chương: những vấn đề cơ bản của tài chính, hệ thống tài chính nước ta và ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Ảnh hưởng của sở hữu cổ đông lên lợi nhuận cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc sỡ hữu và hiệu quả tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp bằng chứng thực nghiệm, góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa cơ cấu sở hữu cổ đông và lợi nhuận cổ phiếu nói riêng trong giai đoạn luận pháp Việt Nam có nhiều thay đổi. Đồng thời, bài viết này còn xem xét một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng lên hiệu quả tài chính nói chung và lợi nhuận cổ phiếu nói riêng nhằm cung cấp các hàm ý thực tiễn, giúp cho các doanh nghiệp niêm yết có thể cơ cấu lại thành phần cổ đông hợp lý.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản lý nợ bằng 4 công cụ
  • 26/12/2010
  • 64.830
  • 348

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu