Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tài chính doanh nghiệp (9.656)

How does intellectual capital disclosure affect the cost of capital? Conclusions from two decades of research

The Corporate Social Responsibility (CSR)/ (Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) reports (43%) and annual reports (39%) were the most often utilized IC data sources, followed by corporate websites disclosures (15%). A minority of the studies (4%) used integrated reports, IPO prospectuses, and reports dedicated solely to the IC. This paper has a twofold contribution: first, it provides a valuable insight for regulators, practitioners and stock market analysts into the role of IC disclosure in the reduction of the cost of capital. Second, it attempts to revive the discussion on the relevance of IC reporting by the entities in terms of minimalizing their cost of capital.


Đề kiểm tra chương 4+5 môn Tài chính doanh nghiệp căn bản

Tài liệu thông tin đến các bạn với các đề kiểm tra chương 4+5 môn Tài chính doanh nghiệp căn bản giúp các bạn sinh viên ôn luyện và củng cố kiến thức, để hoàn thành bài thi với kết quả như mong đợi.


Đề kiểm tra môn Tài chính tiền tệ doanh nghiệp cơ bản

Tài liệu tổng hợp với 8 đề kiểm tra môn Tài chính tiền tệ doanh nghiệp cơ bản, có kèm theo đáp án giải chi tiết, hỗ trợ cho việc học tập, rèn luyện kiến thức cho các bạn sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo!


Dự báo dòng tiền - Công cụ đắc lực giúp khởi nghiệp thành công

Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một mô hình dự báo dòng tiền, thông qua phân tích định tính và định lượng để giải thích tại sao nhà khởi nghiệp đối mặt nguy cơ thất bại chỉ sau một năm khởi nghiệp dù có lợi nhuận. Sau đó, mô hình này cũng giúp nhà khởi nghiệp áp dụng các giải pháp giúp xử lý rủi ro dòng tiền thành công về cả mặt định tính và định lượng.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 4 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán" cung cấp cho người học các kiến thức: Đa dạng hóa danh mục tài sản rủi ro, danh mục gồm 2 tài sản rủi ro, danh mục gồn 2 tài sản rủi ro và 1 tài sản phi rủi ro, mô hình lựa chọn danh mục Markowitz.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 3: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng mô hình kế hoạch tài chính, xác định dòng tiền tự do, định giá doanh nghiệp, một vài lưu ý khi định giá doanh nghiệp, phân tích độ nhạy. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 2: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về chi phí sử dụng vốn, mô hình chiết khấu dòng thu nhập cổ tức – Mô hình Gordon, chi phí sử dụng vốn cổ phần và vốn vay theo mô hình định giá tài sản vốn (CAPM),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 0 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng Mô hình tài chính: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Mô hình tài chính (2019): Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Bài giảng "Mô hình tài chính - Chương 1: Lập mô hình tài chính" giúp người học hiểu được tiến trình thiết lập mô hình, các mô hình trong một doanh nghiệp ứng với cấp quản lý khác nhau, yêu cầu đối với nhà quản lý khi lập mô hình,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Multinational financial management: Lecture 3 - Dr. Umara Noreen

Lecture 3 - The international monetary system. This chapter serves to introduce the student to the institutional framework within which: International payments are made, the movement of capital is accommodated, exchange rates are determined.


Lecture Multinational financial management: Lecture 8 - Dr. Umara Noreen

Lecture 8 - Government influence on exchange rates. After completing this chapter, students will be able to: To describe the exchange rate systems used by various governments; to explain how governments can use direct and indirect intervention to influence exchange rates; and to explain how government intervention in the foreign exchange market can affect economic conditions.


Lecture Multinational financial management: Lecture 10 - Dr. Umara Noreen

Lecture 10 - Measuring exposure to exchange rate fluctuations. After completing this chapter, students will be able to: To discuss the relevance of an MNC’s exposure to exchange rate risk; to explain how transaction exposure can be measured; to explain how economic exposure can be measured; and to explain how translation exposure can be measured.


Lecture Multinational financial management: Lecture 11 - Dr. Umara Noreen

Lecture 11 - Managing transaction exposure. After completing this chapter, students will be able to: To identify the commonly used techniques for hedging transaction exposure; to show how each technique can be used to hedge future payables and receivables; to compare the pros and cons of the different hedging techniques; and to suggest other methods of reducing exchange rate risk.


Lecture Multinational financial management: Lecture 12 - Dr. Umara Noreen

Lecture 12 - Managing economic exposure and translation exposure. In this chapter students will be able: to explain how an mnc’s economic exposure can be hedged; and to explain how an mnc’s translation exposure can be hedged.


Lecture Multinational financial management: Lecture 18 - Dr. Umara Noreen

After completing this chapter, students will be able to: To explain how corporate and country characteristics influence an MNC’s cost of capital; to explain why there are differences in the costs of capital across countries; and to explain how corporate and country characteristics are considered by an MNC when it establishes its capital structure.


Lecture Multinational financial management: Lecture 24 - Dr. Umara Noreen

This chapter explains short term liability management of MNCs, a part of multinational management that is often neglected in other textbooks. From this chapter, students should learn that correct financing decisions can reduce the firm’s costs. While foreign financing costs cannot usually be perfectly forecasted, firms should evaluate the probability of reducing costs through foreign financing.


Lecture Multinational financial management: Lecture 2 - Dr. Umara Noreen

Lecture 2 - Multinational financial management: An Overview. This chapter introduces the multinational corporation as having similar goals to the purely domestic corporation, but a wider variety of opportunities. With additional opportunities come potential increased returns and other forms of risk to consider. The potential benefits and risks are introduced. The commonly accepted goal of an MNC is to maximize shareholder wealth. Financial managers throughout the MNC have a single goal of maximizing the value of the entire MNC.


Lecture Multinational financial management: Lecture 20 - Dr. Umara Noreen

After completing this chapter, students will be able to: To identify the common factors used by MNCs to measure a country’s political risk and financial risk; to explain the techniques used to measure country risk; and to explain how MNCs use the assessment of country risk when making financial decisions.


Lecture Multinational financial management: Lecture 26 - Dr. Umara Noreen

After completing this chapter, students will be able to: To describe the methods of payment for international trade; to explain common trade finance methods; and to describe the major agencies that facilitate international trade with export insurance and/or loan programs.


Lecture Multinational financial management: Lecture 32 - Dr. Umara Noreen

After completing this chapter, students will be able to: International banking services, reasons for international banking, types of international banking offices, capital adequacy standards, international money market, international debt crisis.


Lecture notes Multinational financial management - Dr. Umara Noreen

This lecture introduces the multinational corporation as having similar goals to the purely domestic corporation, but a wider variety of opportunities. With additional opportunities come potential increased returns and other forms of risk to consider. The potential benefits and risks are introduced. The commonly accepted goal of an MNC is to maximize shareholder wealth. Financial managers throughout the MNC have a single goal of maximizing the value of the entire MNC.


Lecture Multinational financial management: Lecture 1 - Dr. Umara Noreen

Lecture 1 - Multinational financial management: an overview. After completing this chapter, students will be able to: To identify the main goal of the multinational corporation (MNC) and potential conflicts with that goal; to describe the key theories that justify international business; and to explain the common methods used to conduct international business.


Lecture Multinational financial management: Lecture 4 - Dr. Umara Noreen

Lecture 4 - Balance of payments. This chapter provides an overview of the international environment surrounding MNCs. The chapter is macro-oriented in that it discusses international payments on a country-by-country basis. This macro discussion is useful information for an MNC since the MNC can be affected by changes in a country’s current account and capital account positions.


Lecture Multinational financial management: Lecture 6 - Dr. Umara Noreen

Lecture - Currency derivatives. After completing this chapter, students will be able to: To explain how forward contracts are used for hedging based on anticipated exchange rate movements; and to explain how currency futures contracts and currency options contracts are used for hedging or speculation based on anticipated exchange rate movements.


Lecture Multinational financial management: Lecture 29 - Dr. Umara Noreen

In this section firms are asked to identify the objective they try to achieve by using derivatives and they can make a multiple choice among minimizing the volatility in accounting earnings, minimizing the volatility in cash flows etc.


Lecture Multinational financial management: Lecture 31 - Dr. Umara Noreen

After completing this chapter, students will be able to: A statistical perspective, market structure, trading practices, and costs, international equity market benchmarks, world equity market benchmark shares, trading in international equities, factors affecting international equity returns,...


Bảo vệ người tiêu dùng tài chính trong bối cảnh phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam

Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu về mặt lý luận vai trò của bảo vệ người tiêu dùng tài chính đối với phát triển tài chính toàn diện, thực trạng bảo vệ người tiêu dùng tài chính trên thế giới và tại Việt Nam trong bối cảnh phát triển tài chính toàn diện.


Lecture Multinational financial management: Lecture 9 - Dr. Umara Noreen

Lecture 9 - Forecasting exchange rates. After completing this chapter, students will be able to: To explain how firms can benefit from forecasting exchange rates; to describe the common techniques used for forecasting; and to explain how forecasting performance can be evaluated.


Lecture Multinational financial management: Lecture 15 - Dr. Umara Noreen

Lecture 15 - Multinational capital budgeting. This chapter’s objectives are to: To compare the capital budgeting analysis of an MNC’s subsidiary with that of its parent; to demonstrate how multinational capital budgeting can be applied to determine whether an international project should be implemented; and to explain how the risk of international projects can be assessed.


Lecture Multinational financial management: Lecture 17 - Dr. Umara Noreen

Lecture 17 - Multinational cost of capital and capital structure. After completing this chapter, students will be able to: To explain how corporate and country characteristics influence an MNC’s cost of capital; to explain why there are differences in the costs of capital across countries; and to explain how corporate and country characteristics are considered by an MNC when it establishes its capital structure.


Tài liệu mới download

Phần mềm tra cứu cơ khí
  • 02/12/2010
  • 82.196
  • 424
Quyết định số: 185/QĐ-EVN
  • 19/10/2015
  • 56.926
  • 390
Giáo trình Sáng tác ca khúc
  • 17/02/2016
  • 84.501
  • 589

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu