Tìm kiếm tài liệu miễn phí

văn bản luật (52.589)

Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.


Quyết định số 31/2015/QD-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Quyết định ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Xác định giá đất cho từng trường hợp cụ thể của luật đât đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị,... Mời các bạn tham khảo!


Quyết định số: 2533/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số: 2533/QĐ-TTg năm 2016 về việc phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.


Quyết định số: 2514/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số: 2514/QĐ-TTg năm 2016 danh sách ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.


Ebook Các quy định về tiền lương phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

Cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về tiền lương, những vấn đề liên quan đến tiền lương, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.


Ebook Các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

Cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về viên chức, những việc liên quan đến viên chức nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.


Ebook Các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". Cuốn sách được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về thi đua khen thưởng, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.


Ebook Các quy định về cán bộ, công chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

Sau đây là phần 2 cuốn sách "Các quy định về cán bộ, công chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". Cuốn sách được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về cán bộ, công chức, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.


Ebook Các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Các quy định về viên chức phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". Cuốn sách được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về viên chức, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình.


Ebook Các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

Cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về thi đua khen thưởng, những vấn đề liên quan đến thi đua khen thưởng, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.


Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT là Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Mời các bạn tham khảo nội dung Thông tư.


Luật số: 92/2015/QH13

Luật số 92/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Bộ Luật tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Thông tư số: 04/2016/TT-BTTTT

Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT về việc quy định mức giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí, căn cứ Nghị định số 177/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Nghị quyết số: 51/2001/QH10

Nghị quyết số 51/2001/QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, căn cứ vào Điều 84 và Điều 147 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, căn cứ vào Nghị quyết số 43/2001/QH10. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luật số: 91/2015/QH13

Luật số 91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội ban hành Bộ luật Dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua ngày 9-11-1946)

Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thông qua ngày 9-11-1946 có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung hiến pháp trình bày về nghĩa vụ và quyền lợi công dân, nghị viện nhân dân, Chính phủ, hội đồng nhân dân và uỷ ban hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 gồm 11 chương trình bày về: Chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ tổ quốc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Hiến pháp để nắm bắt nội dung chi tiết.


Công văn số: 10364/SGD&ĐT-DGTrH

Công văn số 10364/SGD&ĐT-DGTrH về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet năm học 2015-2016. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung công văn để nắm bắt được thời gian thi và vòng thi.


Quyết định số: 04/2008/QĐ-BXD

Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư số: 02/2013/TT-BXD

Thông tư số 02/2013/TT-BXD về việc hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ, căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số: 3573/QĐ-BKHCN

Quyết định số 3573/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006, căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số: 594/QĐ-BXD

Quyết định số 594/QĐ-BXD về việc công bố định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, căn cứ vào Quyết định số 62/2003/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 130/2003/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.


Thông tư số: 27/2009/TT-BGDĐT

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số: 4458/QĐ-ĐHV

Quyết định số 4458/QĐ-ĐHV ban hành quy định về công tác sinh viên tự quản trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Vinh, căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Quyết định số: 5323/QĐ-BGDĐT

Quyết định số: 5323/QĐ-BGDĐT


Quyết định số: 48/2006/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 48/2006/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy, căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000, căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP.


Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số: 2026/QĐ/BGTVT

Quyết định số 2026/QĐ/BGTVT ban hành tiêu chuẩn thiết kế cầu, căn cứ Luật Giao thông đường bộ, căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư số: 40/2010/TT-BGTVT

Thông tư số 40/2010/TT-BGTVT quy định công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa, căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa, căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP.


Nghị định số: 116/2013/NĐ-CP

Nghị định số: 116/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Phần mềm tra cứu cơ khí
  • 02/12/2010
  • 82.196
  • 424
Quyết định số: 185/QĐ-EVN
  • 19/10/2015
  • 56.926
  • 390
Giáo trình Sáng tác ca khúc
  • 17/02/2016
  • 84.501
  • 589

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu