Tìm kiếm tài liệu miễn phí

tiêu chuẩn việt nam (6.284)

Tiêu chuẩn Việt Nam: Nền đường ô tô - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu khi xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo hạng mục công trình nền đường ô tô trong các trường hợp thông thường. Tiêu chuẩn này có thể tham khảo áp dụng cho việc thi công và kiểm soát chất lượng thi công đối với các trường hợp nền đường đặc biệt, đường chuyên dùng hoặc đường nông thôn.


Thực trạng việc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về biên mục và xử lý tài liệu trong các thư viện Việt Nam – Một số vấn đề đặt ra

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đi sâu vào việc đánh giá thực trạng việc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam trong xử lý tài liệu tại các thư viện ở Việt Nam. Bài viết được chia thành 3 phần: (i) Các Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về xử lý tài liệu (ii) Thực trạng việc áp dụng các Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về xử lý tài liệu trong các thư viện Việt Nam (iii) Một số giải pháp tăng cường tiêu chuẩn hóa trong công tác xử lý tài liệu tại các thư viện Việt Nam.


Xác định hàm lượng đồng và crôm trong chè xanh ở Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

Hiện nay việc xác định hàm lượng các ion kim loại nặng trong chè xanh ở Thái Nguyên còn ít được nghiên cứu. Nhu cầu kiểm tra mức độ ô nhiễm chè xanh bởi các kim loại nặng là rất cần thiết. Vì vậy việc nghiên cứu xác định hàm lượng Cu và Cr trong chè xanh đã được tiến hành nhờ phân tích phổ hấp thụ nguyên tử. Từ kết quả thực nghiệm chúng tôi thấy mức độ ô nhiễm của Cu và Cr đều dưới giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam.


TCVN 9723:2013

TCVN 9723:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


TCVN 222 - 66

TCVN 222 - 66 hệ thống quản lý bản vẽ khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định các mẫu khung tên và bảng kê trên các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật của sản phẩm sản xuất chính và sản xuất phụ.


TCVN 2683:2012

TCVN2683:2012 ban hành Đất xây dựng- lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu. TCVN2683:2012 được chuyển đổi từ TCVN 2683:1991 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuyển kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


TCVN 9504:2012

TCVN 9504:2012 ban hành về lớp kết cấu đường đá dăm nước, thi công và nghiệm thu. TCVN 9504:2012 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ khoa học và Công nghệ công bố


TCVN 9274:2012

TCVN9274:2012 ban hành Sơn tín hiệu giao thông phương pháp đo hệ số phát sáng giới ánh sáng khuếch tán bằng phản xạ kế cầm tay. TCVN9274:2012 do Viện khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường thẩm định


TCVN 9066:2012

TCVN 9066:2012 ban hành Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - yêu cầu kỹ thuật. TCVN 9066:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 328:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.


TCVN 11041-3:2017

TCVN 11041-3:2017 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố;...


TCVN 9385:2012

TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!


TCVN 11696-3:2016

TCVN 11696-3:2016 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgonomi biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, bộ khoa học và công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo!


TCVN 11696-1:2016

TCVN 11696-1:2016 trình bày về Ecgonomi phần mềm dành cho giao diện người sử dụng đa phương tiện - phần 1: nguyên tắc và khuôn khổ thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!


TCVN 11696-2:2016

TCVN 11696-2:2016 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgonomi biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, bộ khoa học và công nghệ công bố.


TCVN 10393:2014

CODEX STAN 296-2009 thay thế CODEX STAN 79-1981 Jams (fruit preserves) and jellies (Mứt nhuyễn (mứt quả) và mứt đông] và CODEX STAN 80-1981 Citrus manmalade (Mứt cam, quýt). CODEX STAN 80-1981 đã được chấp nhận thành TCVN 1870:2007 (CODEX STAN 80-1981) Mứt cam, quýt.


TCVN 5660:2010

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5660:2010 giới thiệu đến người đọc nội dung về tiêu chuẩn chung đối với phụ gia thực phẩm. TCVN 5660:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Phụ gia thực phẩm và các chất nhiễm bẩn biên soạn.


TCVN 9058:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9058:2011 (ISO 14119:1998, sửa đổi 1:2007) về An toàn máy – Cơ cấu khóa liên động kết hợp với bộ phận che chắn – Nguyên tắc thiết kế và lựa chọn do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 199 an toàn máy biên soạn.


TCVN 9059:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9059:2011 (ISO 14120:2002) An toàn máy, bộ phận che chắn, yêu cầu chung về thiết kế và kết cấu của bộ phận che chắn cố định và di động. Mời các bạn cùng tham khảo!


Nghiên cứu áp dụng phương pháp tính toán dầm bê tông cốt cứng theo tiêu chuẩn nga vào tiêu chuẩn Việt Nam

Hiện nay, vẫn chưa có tài liệu hướng dẫn tính toán dầm bê tông cốt cứng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Bài báo này giới thiệu phương pháp tính toán dầm bê tông cốt cứng của Nga và có thể áp dụng vào tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.


Tính toán tải trọng gió tác dụng lên hệ mặt dựng kính theo tiêu chuẩn Việt Nam, Hoa Kỳ và Châu Âu

Tải trọng gió có tính quyết định đến việc lựa chọn sử dụng các hệ kết cấu mặt dựng kính. Việc tính toán thiết kế hệ mặt dựng này ở Việt Nam vẫn chưa có tiêu chuẩn cũng như chỉ dẫn cụ thể nên nhiều đơn vị tư vấn thiết kế gặp khó khăn đặc biệt là trong việc xác định tải trọng tác dụng do gió. Bài báo này sẽ trình bày về cách tính và các vấn đề cần lưu ý khi tính toán tải trọng do gió tác dụng lên hệ mặt dựng kính theo tiêu chuẩn Việt Nam, Hoa Kỳ và Châu Âu.


Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 77:1994

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 77:1994 về Thuốc thử etanol quy định các mức chỉ tiêu cần đạt đối với thuốc thử etanol ở dạng chất lỏng trong suốt, không màu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6226:1996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6226:1996 về Chất lượng nước – Thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxi của bùn hoạt hóa quy định phương pháp đánh giá tác dụng ức chế của một chất thử tới khả năng tiêu thụ oxi của các vi sinh vật trong bùn hoạt hóa.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6227:1996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6227:1996 về Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của xi măng áp dụng cho cát tiêu chuẩn để xác định cường độ* xi măng theo TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6223:1996

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6223:1996 về Cửa hàng khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu chung về an toàn về quy định các yêu cầu an toàn trong thiết kế, xây dựng, sử dụng các loại cửa hàng khí đốt hóa lỏng đóng trong chai dung tích chứa tới 150 lít.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-4:2015 - ISO 9117-4:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-4:2015 quy quy định phương pháp xác định thời gian thực hiện để đạt được các giai đoạn khô khác nhau của lớp phủ hữu cơ bằng cách sử dụng máy ghi đường thẳng hoặc đường tròn xác định thời gian khô.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-5:2015 - ISO 9117-5:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-5:2015 về Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 5 - Phép thử BANDOW-WOLFF cải biến quy định phương pháp xác định cấp độ khô và tốc độ khô của lớp phủ, bao gồm cả hệ phủ đa lớp (xem Bảng 1).


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 192:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 192:1986 về Kích thước ưu tiên qui định những dãy kích thước độ dài (đường kính, chiều dài, chiều cao v.v...) từ 0,001 đến 20000mm dùng trong ngành cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 204:1966

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 204:1966 về Cách ký hiệu các loại ren áp dụng với ren được ký hiệu theo prôphin, theo độ lớn bước ren và theo hướng xoắn của mối ren. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 206:1966

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 206:1966 về Ren ống hình trụ - Dung sai quy định dung sai của ren ống hình trụ hệ Anh đã quy định trong TCVN 205-66. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 208:1966

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 208:1966 về Ren ống hình côn - Dung sai quy định dung sai của ren ống hình côn hệ Anh đã quy định trong TCVN 207-66. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Phần mềm tra cứu cơ khí
  • 02/12/2010
  • 82.196
  • 424
Quyết định số: 185/QĐ-EVN
  • 19/10/2015
  • 56.926
  • 390
Giáo trình Sáng tác ca khúc
  • 17/02/2016
  • 84.501
  • 589

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu