Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Tiêu chuẩn quốc gia (6.916)

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9504:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9504:2012 áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp kết cấu áo đường đá dăm nước khi dùng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp mặt đường ô tô, bến bãi. Mời các bạn tham khảo!


TCVN 7801:2008

TCVN 7801:2008 Quy hoạch phát triển khu du lịch tiêu chuẩn thiết kế trình bày 18 mục như sau: Phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và giải thích; yêu cầu chung; yêu cầu đánh giá tài nguyên và chọn đất phát triển khu du lịch; phân tích, đánh giá thị trường khách và dự báo các chỉ tiêu phát triển khu du lịch; xác đinh sức chứa khu du lịch,... Mời các bạn cùng tham khảo


TCVN 9723:2013

TCVN 9723:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Thông tư số 13/TT-BCA năm 2012

Thông tư số 13/TT-BCA Ban hành tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực an ninh thuộc Bộ Công an về phương tiện thủy Công an nhân dân; về kho tổng hợp; kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Công an nhân dân


TCVN 9385:2012

TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!


TCVN 11696-3:2016

TCVN 11696-3:2016 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgonomi biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, bộ khoa học và công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo!


TCVN 11696-1:2016

TCVN 11696-1:2016 trình bày về Ecgonomi phần mềm dành cho giao diện người sử dụng đa phương tiện - phần 1: nguyên tắc và khuôn khổ thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!


TCVN 11696-2:2016

TCVN 11696-2:2016 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 159 Ecgonomi biên soạn, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, bộ khoa học và công nghệ công bố.


TCVN 10393:2014

CODEX STAN 296-2009 thay thế CODEX STAN 79-1981 Jams (fruit preserves) and jellies (Mứt nhuyễn (mứt quả) và mứt đông] và CODEX STAN 80-1981 Citrus manmalade (Mứt cam, quýt). CODEX STAN 80-1981 đã được chấp nhận thành TCVN 1870:2007 (CODEX STAN 80-1981) Mứt cam, quýt.


TCVN 10907 : 2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10907 : 2015 về sân bay dân dụng – mặt đường sân bay – yêu cầu thiết kế do Cục Hàng không Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 2013

Nội dung tiêu chuẩn quốc gia TCVN: 2013 trình bày các tiêu chuẩn cấp quốc gia về vấn đề khai thác sân bay trong các điều kiện thời tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7265:2015

Tiêu chuẩn này đã được Ủy ban Codex về Cá và sản phẩm thủy sản xây dựng trên cơ sở hợp nhất các tiêu chuẩn riêng lẻ, có bổ sung phần nuôi trồng thủy sản và phần surimi đông lạnh. Tiêu chuẩn này chủ yếu cung cấp hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình sản xuất, bảo quản và xử lý thủy sản và sản phẩm thủy sản trên tàu cá và trên bờ. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến quá trình phân phối và trưng bày bán lẻ thủy sản và sản phẩm thủy sản.


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-3:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-3:2011 về Chất lượng nước - Xác định clo tự do và clo tổng số - Phần 3: Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số qui định phương pháp chuẩn độ iot để xác định clo tổng số trong nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2012 quy định phương pháp xác định clo tự do và tổng clo trong nước, dễ dàng áp dụng cho các phép thử hiện trường; phương pháp này dựa trên phép đo cường độ màu bằng cách so sánh khả năng nhìn thấy màu với một thang đo chuẩn được hiệu chuẩn thường xuyên.


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2011

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6223:2011 về Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu chung về an toàn quy định các yêu cầu chung về an toàn trong thiết kế, xây dựng, sử dụng các loại của hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đóng trong chai có dung tích đến 150 L. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-1:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-1:2012 về Chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 1: Phương pháp chuẩn độ sử dụng N,N-dietyl-1,4-Phenylendiamin quy định phương pháp chuẩn độ để xác định clo tự do và tổng clo trong nước.


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6226:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6226:2012 về Chất lượng nước - Phép thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxy của bùn hoạt hóa dùng để oxy hóa các hợp chất cacbon và amoni quy định phương pháp đánh giá ảnh hưởng ức chế của một vật liệu thử lên khả năng tiêu thụ oxy của các vi sinh vật trong bùn hoạt hóa.


Quyết định số: 5097/QĐ-BCT năm 2016

Quyết định số: 5097/QĐ-BCT năm 2016 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-4:2015 - ISO 9117-4:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-4:2015 quy quy định phương pháp xác định thời gian thực hiện để đạt được các giai đoạn khô khác nhau của lớp phủ hữu cơ bằng cách sử dụng máy ghi đường thẳng hoặc đường tròn xác định thời gian khô.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-5:2015 - ISO 9117-5:2012

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2096-5:2015 về Sơn và vecni - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô - Phần 5 - Phép thử BANDOW-WOLFF cải biến quy định phương pháp xác định cấp độ khô và tốc độ khô của lớp phủ, bao gồm cả hệ phủ đa lớp (xem Bảng 1).


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 192:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 192:1986 về Kích thước ưu tiên qui định những dãy kích thước độ dài (đường kính, chiều dài, chiều cao v.v...) từ 0,001 đến 20000mm dùng trong ngành cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 204:1966

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 204:1966 về Cách ký hiệu các loại ren áp dụng với ren được ký hiệu theo prôphin, theo độ lớn bước ren và theo hướng xoắn của mối ren. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 206:1966

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 206:1966 về Ren ống hình trụ - Dung sai quy định dung sai của ren ống hình trụ hệ Anh đã quy định trong TCVN 205-66. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 208:1966

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 208:1966 về Ren ống hình côn - Dung sai quy định dung sai của ren ống hình côn hệ Anh đã quy định trong TCVN 207-66. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 209:1966

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 209:1966 về Ren hình thang - Có đường kính 10 – 640 MM - Kích thước cơ bản quy định đường kính, bước ren và kích thước prôphin cơ bản của ren hình thang một đầu mối thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 212:1966

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 212:1966 về Cách đánh dấu các chi tiết có ren trái quy định cách đánh dấu trên các chi tiết có ren hướng xoắn trái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 221:1966

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 221:1966 về Hệ thống quản lý bản vẽ - Yêu cầu chung đối với bản vẽ chế tạo quy định những yêu cầu chung đối với bản vẽ chế tạo của sản phẩm sản xuất chính và sản xuất phụ trong ngành chế tạo máy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 248:1986

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 248:1986 về Gạch xây – Phương pháp xác định độ hút nước thay thế cho TCVN 248 : 1967, quy định phương pháp xác định độ hút nước của các loại gạch xây dựng dùng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 312-3:2007 - ISO 148-3:1998

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 312-3:2007 về Vật liệu kim loại - Thử va đập kiểu con lắc charpy - Phần 3 : Chuẩn bị và đặc tính mẫu thử chuẩn charpy V dùng để kiểm định máy thử quy định các yêu cầu, việc chuẩn bị và phương pháp phân loại mẫu thử để sử dụng trong việc kiểm định gián tiếp các máy thử va đập kiểu con lắc theo TCVN 312-2 và chứng nhận đối với các mẫu thử chuẩn.


Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2220:1977

Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 2220:1977 về Tài liệu thiết kế - Quy tắc biểu diễn đơn giản ổ lăn trên bản vẽ lắp quy định quy tắc biểu diễn đơn giản ổ lăn trong hình cắt và mặt cắt dọc trên bản vẽ lắp các sản phẩm của tất cả các ngành công nghiệp.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu