Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 4 - thủ tục hành chính (5.380)

Quyết định Số: 5741/QĐ-BGDĐT

Quyết định Số 5741/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Thông tư liên tịch Số: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

Thông tư liên tịch Số: 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Quyết định Số: 1965/QĐ-UBND

Quyết định Số 1965/QĐ-UBND. Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Quyết định Số: 3516/QĐ-BYT

Quyết định Số 3516/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định Số: 3904/QĐ-BYT

Quyết định Số 3904/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.


Giáo trình Luật đất đai và môi trường (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Luật đất đai và môi trường" (Giáo trình đào tạo từ xa) trình bày đầy đủ về luật đất đai bao gồm: Các vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, chế độ quản lý nhà nước về đất đai, thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất, địa vị pháp lý của người sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về Luật đất.


Bài giảng Chương 5: Thủ tục hành chính

Bài giảng Chương 5: Thủ tục hành chính sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và đặc điểm của thủ tục hành chính; các nguyên tắc xây dựng và thực hiện thủ tục hành chính; chủ thể của thủ tục hành chính; các loại thủ tục hành chính; các giai đoạn của thủ tục hành chính.


Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 63/2009/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số: 63/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và trình tự, thủ tục đăng ký con dấu đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 925/QĐ-BTP

Quyết định số: 925/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Thông tư số: 25/2014/TT-BTP

Thông tư số: 25/2014/TT-BTP hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 1500/QĐ-BTP

Quyết định số: 1500/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 1184/QĐ-BTP

Quyết định số: 1184/QĐ-BTP ban hành Quy chế về việc kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp; căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Thông tư số: 16/2014/TT-BVHTTDL

Thông tư số: 16/2014/TT-BVHTTDL ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao; căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thông tư số: 17/2014/TT-BVHTTDL

Thông tư số: 17/2014/TT-BVHTTDL quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; căn cứ nghị định số 20/2008/NĐ-Cp ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;… Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư ở tỉnh Hưng Yên

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng công tác cải cách thủ tục hành chính, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.


Quyết định số: 1557/QĐ-BTP

Quyết định số: 1557/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ; căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.


Quyết định số: 8873/QĐ-BCT

Quyết định số: 8873/QĐ-BCT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công thương đã chuẩn hóa về nội dung; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời tham khảo.


Tiểu luận: Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính

Tiểu luận: Thẩm quyền của tòa án trong việc giải quyết các vụ án hành chính do Nguyễn Minh Tâm thực hiện nhằm giới thiệu đến người học vấn đề bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của con người khi tham gia vào các quan hệ pháp luật cũng như đảm bảo pháp luật thực thu nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội.


Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông các dự án đầu tư trực tiếp tại Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.


Nghị quyết Số: 57/NQ-CP (2010)

Nghị quyết Số: 57/NQ-CP (2010) về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nghị quyết do Chính phủ ban hành.


Bài giảng Luật hành chính nhà nước: Phần 1 - CĐ Phương Đông

Bài giảng Luật hành chính nhà nước: Phần 1 gồm nội dung của chương 1, 2, 3 và chương 4. Nội dung của các chương trình bày lần lượt về luật hành chính Việt Nam - ngành luật về quản lý nhà nước; các nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước; những hình thức và phương pháp cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; quyết định quản lý hành chính nhà nước và thủ tục hành chính.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính Việt Nam

Luận án Tiến sĩ: Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính Việt Nam nhằm đánh giá toàn diện thực trạng PLDN về TTHC, phát hiện được những thành công và hạn chế của PLDN về thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp đang tác động tích cực và tiêu cực đến cải cách TTHC ở Việt Nam; nêu lên các yêu cầu, định hướng khoa học cho việc hoàn thiện PLDN thúc đẩy cải cách TTHC và các giải pháp hoàn thiện PLDN về thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp, góp phần mang lại sự hiệu quả hơn cho cải cách TTHC ở Việt Nam trong thời gian tới.


Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên - Bộ Nội vụ

Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên gồm 16 chuyên đề. Một số chuyên đề như: Nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức, đạo đức công vụ và nhiều chuyên đề khác. Mời bạn đọc tham khảo.


Bài thuyết trình: Trình tự, thủ tục cấp đất giãn dân - Tô Xuân Đô

Bài thuyết trình: Trình tự, thủ tục cấp đất giãn dân trình bày 4 bước để tiến hành cấp đất giãn dân: lập kế hoạch giao đất giãn dân, thành lập Hội đồng tư vấn giao đất ở giãn dân của xã, hồ sơ giao đất làm nhà ở giãn dân nông thôn, trình tự, thủ tục giao đất cho các hộ gia đình làm nhà ở giãn dân.


Quyết định số 1291/QĐ-UBND 2013

Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vũng Tàu.


Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre.


Quyết định 564/QĐ-UBND

Quyết định 564/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Hà Nam ban hành.


Quyết định số 936/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.


Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 257/QĐ-UBND
 • 21/05/2012
 • 10.654
 • 876
CẢNG CÁ HÀ TIÊN KIÊN GIANG
 • 11/12/2012
 • 50.126
 • 571
Cô Bé Tokyo - Tập 1
 • 02/05/2013
 • 12.834
 • 827
Các kĩ thuật tính nhẩm nhanh
 • 17/04/2015
 • 79.055
 • 132
Quyết định số 1866/QĐ-TTg
 • 24/11/2009
 • 82.960
 • 777

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu