Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 3 - thủ tục hành chính (5.380)

Huy động người dân, doanh nghiệp tham gia cải cách thủ tục hành chính thông qua Hội đồng tư vấn

Bài viết Huy động người dân, doanh nghiệp tham gia cải cách thủ tục hành chính thông qua Hội đồng tư vấn nêu lên vài nét sơ lược về Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, một số đóng góp của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính; giải pháp nâng cao vị thế của Hội đồng trong thời gian tới.


Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (Qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang)

Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương (Qua thực tiễn tỉnh Bắc Giang) bao gồm những nội dung về cải cách hành chính và một số vấn đề lý luận về cơ chế "một cửa", tình hình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương, phương hướng tăng cường cải cách thủ tục hành chính.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay nhằm nêu lên những thông tin tổng quan về đề tài với mục đích tìm kiếm giải pháp thực hiện pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh ở nước ta.


Báo cáo tổng quan những nghiên cứu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Đây là một báo cáo tổng quan (literature review) về những nghiên cứu trong thời gian qua liên quan đến môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Ở mức tổng thể, nhóm tác giả khảo sát những báo cáo hoặc nghiên cứu xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ở cấp độ quốc gia, nhóm tác giả khảo sát hệ thống luật và các văn bản dưới luật hiện hành ở Việt Nam có tác động đến môi trường kinh doanh, đồng thời hệ thống hoá các nghiên cứu hoặc kết quả điều tra trong lĩnh vực này.


Mẫu giấy chứng nhận gia đình thuộc diện hộ nghèo năm 2016

Gửi đến các bạn Mẫu giấy chứng nhận gia đình thuộc diện hộ nghèo năm 2016. Hi vọng mẫu giấy sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm đơn xin xác nhận gia đình hộ nghèo. Để nắm vững hơn nội dung mẫu giấy mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Thông tư Số: 39/2014/TT-BTC

Thông tư Số: 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ/CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ/CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Để hiểu rõ hơn về thông tư mời các bạn tham khảo tài liệu.


Giấy khai sinh bản dịch tiếng Anh

Gửi đến các bạn mẫu Giấy khai sinh bản dịch tiếng Anh. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làm thủ tục khai sinh bằng tiếng Anh. Để hiểu rõ hơn về mẫu đơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Ebook Các quy định về cải cách hành chính phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

Cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về cải cách hành chính, những vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.


Ebook Các quy định về cải cách hành chính phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

Cuốn sách "Các quy định về cải cách hành chính phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về cải cách hành chính, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Các giải pháp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường đại học công lập ở Việt Nam

Luận án nhằm bổ sung, hoàn thiện thêm lý luận về thủ tục, về cải cách, đặc biệt là cải cách việc thực hiện TTHC trong hoạt động của các trường ĐHCL đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu do thực tiễn đặt ra. ­Chỉ ra các ưu điểm cũng như hạn chế và khó khăn khi triển khai các TTHC trong các trường ĐH, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách TTHC đối với hoạt động của các trường ĐHCL, góp phần đổi mới cách tổ chức các hoạt động của nhà trường ĐH có liên quan đến TTHC, nâng cao chất lượng quản lý của nhà trường và qua đó nâng cao chất lượng của GDĐH.


Luận án Tiến sĩ Quản lý công: Các giải pháp để thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của các trường đại học công lập ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm bổ sung, hoàn thiện thêm lý luận về thủ tục, về cải cách, đặc biệt là cải cách việc thực hiện TTHC trong hoạt động của các trường ĐHCL đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu do thực tiễn đặt ra. ­Chỉ ra các ưu điểm cũng như hạn chế và khó khăn khi triển khai các TTHC trong các trường ĐH, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách TTHC đối với hoạt động của các trường ĐHCL, góp phần đổi mới cách tổ chức các hoạt động của nhà trường ĐH có liên quan đến TTHC, nâng cao chất lượng quản lý của nhà trường và qua đó nâng cao chất lượng của GDĐH.


Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam

Luận án hệ thống hóa các vấn đề lý luận về PLDN và TTHC như nội dung quy định PLDN về TTHC, nguyên tắc quy định PLDN về TTHC, các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của PLDN về TTHC để bổ sung vào kho tàng lý luận về PLDN và TTHC ở Việt Nam.


Thông tư số: 78/2015/TT-BTNMT

Thông tư số: 78/2015/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;...


Nghị định số: 17/2016/NĐ-CP

Nghị định số: 17/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số: 16/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số: 16/2016/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;...


Đề tài: Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính

Những vấn đề chung về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai, quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính, thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính là những nội dung chính trong 3 chương của đề tài "Giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính". Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số: 3110/QĐ-BGTVT

Quyết định số: 3110/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...


Quyết định số: 4352/QĐ-BGTVT

Quyết định số: 4352/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; căn cứ nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...


Quyết định số: 883/QĐ-BGTVT

Quyết định số: 883/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...


Ebook Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: Phần 2

Để tuyên truyền và phổ biến các quy định của pháp luật về thẩm quyền, vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn của Ủy ban nhân dân và cán bộ, công chức cấp xã đến người dân. Nhà xuất bản Dân trí biên soạn cuốn "Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn". Cuốn sách gồm hai phần: Phần I - Hỏi đáp về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, phần II - Các văn bản pháp luật có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.


Ebook Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (Tập 1): Phần 1

 • 4,61/5 (754)

Phần 1 cuốn sách "Sổ tay giám đốc - 500 tình huống quản lý và các quy định của pháp luật khi xử lý (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các tình huống liên quan đến bộ máy tổ chức, các tình huống liên quan đến trách nhiệm cá nhân và thủ tục hành chính, các tình huống liên quan đến lao động và tiền lương. Mời các bạn cùng tham khảo.


Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2000 trong cải cách thủ tục hành chính ở Đà Lạt - Lê Chinh

Xuất phát từ tình hình thực tế, thành phố Đà Lạt đã quyết định bước đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở những lĩnh vực bức xúc nhất như xây dựng, quy hoạch, nhà đất,... Mời các bạn tham khảo.


Ebook Tìm hiểu pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính: Phần 1

Để hiểu rõ hơn về các pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính", do Luật gia Ngọc Linh tuyển chọn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành sau đây.


Ebook Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: Phần 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 cuốn sách "Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn" sẽ là người bạn đồng hành thân thiết với mọi công dân khi tham gia thực hiện quyền lợi của mình với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Những câu hỏi về quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn không chỉ giúp bạn tìm thấy chính mình ở trong mỗi câu hỏi mà còn giúp bạn chủ động hơn khi tham gia mọi hoạt động hành chính có liên quan tới chính quyền cơ sở, để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của mình.


Quyết định Số: 2438/QĐ-BTC

Quyết định Số 2438/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ tài chính. Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, căn cứ Thông tư số 179/2013/TT-BTC.


Quyết định số: 17/2014/QĐ-UBND

Quyết định số: 17/2014/QĐ-UBND ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...


Bài giảng Giới thiệu cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Bài giảng Giới thiệu cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nêu lên mục đích, ý nghĩa; đối tượng thực hiện; khái niệm; công thức tính; công đoạn tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (phân tích và chia nhỏ thủ tục hành chính; thu thập, phân tích số liệu; nhập số liệu và tính toán; tính toán chi phí tuân thủ theo phương án đơn giản hóa).


Quyết định Số: 5781/QĐ-BGDĐT

Quyết định Số 5781/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.


Quyết định Số: 581/QĐ-BGDĐT

Quyết định Số 581/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hướng dẫn quy trình rà soát thủ tục hành chính - TS. Ngô Hải Phan

Dưới đây là Bài giảng Hướng dẫn quy trình rà soát thủ tục hành chính do TS. Ngô Hải Phan biên soạn giúp cho các bạn những kiến thức về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát thủ tục hành chính; phạm vi rà soát; nội dung rà soát; quy trình thực hiện; chế độ báo cáo.


Tài liệu mới download

Tâm sinh lý tuổi trung niên
 • 20/02/2016
 • 58.661
 • 195

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Logo
 • 20/11/2009
 • 57.065
 • 390
Tai biến LM-TppM – Phần 3
 • 06/06/2011
 • 44.428
 • 601
SAS/ETS 9.22 User's Guide 104
 • 28/09/2010
 • 28.729
 • 400
Quyết định số 12/2005/QĐ-BTS
 • 30/11/2009
 • 10.043
 • 154
Nước uống từ quả dưa
 • 24/01/2011
 • 11.830
 • 214

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu