Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Trang 2 - thủ tục hành chính (5.380)

Quyết định số 1487/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số 1487/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tư pháp tỉnh An Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.


Thủ tục hành chính BHXH BHYT

Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng CCTTHC tại UBND huyện Phú Xuyên, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động CCTTHC về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại UBND dân huyện Phú Xuyên. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên môi trường tại Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cơ sở khoa học về TTHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực tư pháp, phân tích, đánh giá thực trạng cải cách TTHC trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách TTHC trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân dân thị xã trong những năm tới.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

ục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ cơ sở khoa học về TTHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực tư pháp, phân tích, đánh giá thực trạng cải cách TTHC trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách TTHC trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân dân thị xã trong những năm tới.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Cải cách thủ tục hành chính tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Mục đích chính của đề tài là nghiên cứu về lý luận và thực tiễn cải cách TTHC trên một số lĩnh vực cụ thể tại UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm cải tiến quy trình cải cách thủ tục hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách thủ tục hành chính qua thực tiễn ở tỉnh Hưng Yên

Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận của cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam qua đó làm rõ vai trò của việc thực hiện công cuộc cải cách thủ tục hành chính hiện nay đối với sự phát triển của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về TTHC, cải cách TTHC, thực trạng cải cách TTHC tại UBND tỉnh Ninh Bình; đồng thời đưa ra các phương hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch cải cách TTHC tại UBND tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách hành chính ở cấp Huyện tại thành phố Hà Nội

Luận văn đã đánh giá thực trạng của công tác cải cách hành chính của các quận, huyện và thị xã cho đến nay; tìm ra những lý do, nguyên nhân của thực trạng đó; đưa ra một số giải pháp, kiến nghị chung để từng bước tăng cường, hoàn thiện trong công tác cải cách hành chính cấp huyện của thành phố Hà Nội.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách thủ tục hành chính - thông qua thực tiễn tỉnh Nam Định

Luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của vấn đề cải cách thủ tục hành chính hiện nay. Trên cơ sở phân tích, đánh giá khái quát thực trạng cải cách thủ tục hành chính tỉnh Nam Định, đề xuất một số giải pháp góp phần triển khai đúng tiến độ và có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiến tới một cửa liên thông hiện đại tại tỉnh Nam Định.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách thủ tục hành chính ở ủy ban nhân dân xã, thị trấn tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật học: Cải cách thủ tục hành chính ở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa


Một số vấn đề về công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay

Để hoàn thiện cơ chế “một cửa” tại cấp xã của Trà Vinh cần một số giải pháp toàn diện, dài hạn cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân của cơ chế này. Bài viết sẽ đề cập một số vấn đề về công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện nay


Bài giảng môn học Luật hành chính 2: Chương 4 - Nguyễn Hữu Lạc

Bài giảng "Luật hành chính 2 - Chương 4: Thủ tục hành chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính; chủ thể của thủ tục hành chính, quy phạm về quan hệ thủ tục hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết liệt cải cách hành chính thuế, hải quan hỗ trợ sản xuất - kinh doanh phát triển

Các chính sách, thủ tục về thuế và hải quan luôn được coi là mắt xích quan trọng nhất trong tiến trình cải cách cơ chế chính sách tài chính, thủ tục hành chính gắn với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mời các bạn cùng tìm hiểu các chính sách cải cách hành chính thuế, hải quan nhằm hỗ trợ sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp.


Những điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung luật quản lý thuế

bài viết giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế đã thể hiện được các thông điệp chính sách nhằm đơn giản công tác quản lý thuế, tăng tính khả thi trong tuân thủ pháp luật thuế, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam, tạo thuận lợi cho người nộp thuế một cách hợp pháp trong bối cảnh hội nhập kinh tế, quốc tế ngày càng sâu rộng.


Quyết định số: 2808/QĐ-BTC năm 2016

Quyết định số: 2808/QĐ-BTC năm 2016 về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.


Quyết định số: 754/QĐ-UBDT năm 2016

Quyết định số: 754/QĐ-UBDT năm 2016 ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.


Quyết định số: 1386/QĐ-BXD năm 2016

Quyết định số: 1386/QĐ-BXD năm 2016 ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng.


Thủ tục đăng ký mô tô, xe máy

Sau khi mua xe, bạn sẽ cần phải thực hiện các thủ tục đăng ký xe máy mới để được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cũng như làm biển số xe. Quy trình này khá đơn giản nhưng nếu bạn chưa biết thì có thể tham khảo hướng dẫn Thủ tục đăng ký mô tô, xe máy dưới đây nhé.


Mẫu Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng là mẫu phiếu dùng để kiểm tra xe máy chuyên dùng. Mẫu phiếu kiểm tra được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng dưới đây.


Mẫu Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phải làm thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng. TaiLieu.VN xin gửi tới bạn đọc mẫu phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng để bạn đọc cùng tham khảo. Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Thủ tục giấy tờ cần biết khi mua ô tô cũ

Luật xe chính chủ chính thức được áp dụng đối với chủ phương tiện mua ô tô đã qua sử dụng, xe cũ,... cần những thủ tục gì? TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn thủ tục giấy tờ cần biết khi mua ô tô cũ và hướng dẫn thủ tục sang tên đổi chủ đối với ô tô như sau, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.


Giấy ủy quyền bằng Tiếng Anh

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh - Letter of authorization - dành cho cá nhân khi giao nhận chứng từ. Giấy ủy quyền bản song ngữ quy định rõ người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.


Mẫu tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Nếu bạn có nhu cầu muốn đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng của mình, thì TaiLieu.VN mời bạn cùng tham khảo mẫu tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành bởi Bộ giao thông vận tải. Mẫu tờ khai đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.


Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là biểu mẫu dùng cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp làm thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng dưới đây.


Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu cho con mới sinh

Bạn đang muốn đăng ký nhập khẩu cho con mà chưa biết quy trình thực hiện sẽ như thế nào để đơn giản hóa thủ tục hành chính và đỡ mất thời gian đi lại TaiLieu.VN xin giới thiệu với bạn đọc thủ tục nhập hộ khẩu cho trẻ sơ sinh theo bố mẹ tại cơ quan Công an quận, huyện, thị xã, thành phố nơi cư trú của bố hoặc mẹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.


Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn dành cho công chức là mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn do Bộ Nội vụ ban hành mà TaiLieu.VN xin được giới thiệu đến các bạn tham khảo và nghiên cứu. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Đề kiểm tra tiếng anh số 3
 • 17/08/2012
 • 68.933
 • 502
MMặt nặ thủy tinh - tập 57
 • 10/12/2012
 • 47.719
 • 433
iPad BasicsTonya Engst- P6
 • 15/10/2010
 • 13.107
 • 644
Sử Địa part 2
 • 02/08/2011
 • 17.794
 • 675

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu