Tìm kiếm tài liệu miễn phí

quy định chung (12.376)

QCVN: 2015/BCT

QCVN: 2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện trong Phần 1 này các bạn sẽ được tìm hiểu các quy định về Hệ thống lưới điện như: Quy định chung, yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống dẫn điện, yêu cầu kỹ thuật đối với trang bị phân phối và trạm biến áp, hệ thống điều khiển bảo về và đo lường. Tham khảo để mở rộng thêm hiểu biết.  


Các quy định chung và riêng biệt để được quyền sử dụng nhãn hiệu tiêu chuẩn Oeko - Tex (R) 100

 Tài liệu Các quy định chung và riêng biệt để được quyền sử dụng nhãn hiệu tiêu chuẩn Oeko - Tex (R) 100 có nội dung đề cập đến một số vấn đề về: Mục đích, áp dụng, từ ngữ và định nghĩa, các điều kiện, nhãn hiệu. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tế.  


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 34/2007/QĐ-BGTVT

Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ các công văn số 1554/VPCP-KG ngày 23/3/2007 của Văn phòng Chính phủ và số 828/BKHCN-TĐC ngày 09/4/2007 của Bộ Khoa học & công nghệ về việc hướng dẫn hiệu lực tiêu chuẩn ngành; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục...


NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 86/2003/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát...


4 ngân hàng lọt vào “tầm ngắm” kiểm toán 2013

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tài chính, tín dụng, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tín dụng, bảo hiểm, dịch vụ tư tài chính-kế toán- kiểm toán. Cụ thể, trong năm 2013 tới, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII sẽ thực hiện kiểm toán báo ngân sách,...


QUYẾT ĐỊNH Số 511/1999/QĐ-BCA (V26)

QUYẾT ĐỊNH Số 511/1999/QĐ-BCA (V26) ngày 03 tháng 09 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành qui chế về phòng, chống HIV/AIDS trong trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người ( HIV/AIDS) đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 31 tháng 5 năm 1995; - Căn cứ Pháp lệnh thi hành phạt tù đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 08 tháng 3 năm 1993....


Tài liệu về Văn kiện công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp ("Công ước Paris") được ký kết ngày 20.3.1883 tại Paris, được xem xét lại tại Brussels năm 1900, tại Washington năm 1911, tại La Hay năm 1925, tại Luân Đôn năm 1934, tại Lisbon năm 1958, tại Stockholm năm 1967 và được sửa đổi vào năm 1979.


Luật số: 16/2012/QH13 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quảng cáo.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. 2. Các thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.


Tài liệu tham khảo: Công ước Paris về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp ("Công ước Paris") được ký kết ngày 20.3.1883 tại Paris, được xem xét lại tại Brussels năm 1900, tại Washington năm 1911, tại La Hay năm 1925, tại Luân Đôn năm 1934, tại Lisbon năm 1958, tại Stockholm năm 1967 và được sửa đổi vào năm 1979.


Quy định về việc làm bài tập lớn, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp - CĐSP Quảng Trị

Quy định về việc làm bài tập lớn, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp của CĐSP Quảng Trị nêu các yêu cầu, điều kiện để sinh viên được nhận tài liệu, điều kiện để giảng viên hướng dẫn và chấm tài liệu, cách đánh giá tài liệu đối với bài tập lớn, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.


Nghị định số 79/2010/NĐ-CP

Nghị định về quản lý nợ công


Quy định số 256-QĐ/TW, ngayf16/9/2009

Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/ 9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị ..


Công văn số 141/TANDTC-KHXX ngày 21 tháng 9 năm 2011

Hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết các yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản


Thông tư 182011TT-BNNPTNT

Thông tư về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010


Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học và Luận văn tốt nghiệp - Hoàng Văn Hải

Hướng dẫn Nghiên cứu khoa học và Luận văn tốt nghiệp - Hoàng Văn Hải giúp sinh viên hiểu rõ thế nào là một đề tài nghiên cứu khoa học, phân loại đề tài nghiên cứu, các vấn đề nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, mục đích, mục tiêu nghiên cứu, cách thành lập tên đề tài, các phương pháp nghiên cứu, hướng dẫn viết luận văn, bố cục luận văn, nội dung trình bày trong mỗi phần... Tài liệu rất hữu ích cho sinh viên những ai làm đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.


Hướng dẫn làm Báo cáo tốt nghiệp (hoặc báo cáo đồ án môn học) - BM. Điện tử Viễn thông

Hướng dẫn làm Báo cáo tốt nghiệp (hoặc báo cáo đồ án môn học) của Bộ môn Điện tử Viễn thông giới thiệu cách thức trình bày, nội dung của một báo cáo tốt nghiệp bao gồm thứ tự các mục trong báo cáo, nội dung và hình thức của báo cáo, hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo, hình thức mẫu bìa cứng, hình thức mẫu bìa phụ... Tài liệu rất hữu ích cho những ai chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo.


Luật Đầu tư của việt nam ban hành năm 2005

Nhà đầu tư thực hiện việc bảo hiểm tài sản và các bảo hiểm khác trên cơ sở hợp đồng bảo hiểm ký với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.


Tìm hiểu về WEBSITE C2C

Các sàn giao dịch điện tử được tạo ra cho phép cá nhân đăng kí món hàng mình bán và người muốn mua tự do tìm kiếm và trao đổi với người bán. · Sàn đấu giá trực tuyến là cách cho phép người tham gia đấu giá các sản phẩm hoặc các dịch vụ thông qua Internet. · Trao đổi giao dịch qua mạng Peer to Peer. Mạng ngang hàng (p2p) là mạng sử dụng một phần mềm cho phép hai hay nhiều máy tính chia sẻ tập tin và truy cập các thiết bị như máy in mà không cần đến máy chủ hay...


DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Quy định áp dụng mức thu dịch vụ cung cấp thông tin về giá đối với bất động sản là những tài sản thuộc đối tượng khách hàng thể nhân phục vụ cho các mục đích tham khảo


tiêu chuẩn ngành xây dựng

Tài liệu về tiêu chuẩn ngành trong xây dựng


Luật Tổ chức Quốc hội 2002

Tham khảo tài liệu 'luật tổ chức quốc hội 2002', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quy định thực hiện báo cáo thực tập - CĐ Kinh tế TP.HCM

Quy định thực hiện báo cáo thực tập của trường CĐ Kinh tế TP.HCM nêu các quy định yêu cầu về hình thức trình bày, nội dung báo cáo thực tập như bố cục một bài báo cáo, số trang từng phần của báo cáo, định dạng văn bản, quy định về bảng biểu, hình vẽ, cách trình bày số thập phân, công thức tính, kí hiệu viết tắt, chữ nước ngoài, cách trình bày trích dẫn, tài liệu tham khảo. Tài liệu rất hữu ích cho những ai chuẩn bị làm báo cáo Khóa luận tốt nghiệp của mình. mời bạn đọc tham khảo.


LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - phần 1

Tài liệu tham khảo Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam


Mô tả công việc kế hoạch kinh doanh

- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. - Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi. - Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.


THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ


Biểu mẫu "sổ chi tiết doanh thu"

Biểu mẫu " Sổ chi tiết doanh thu"


Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành


Quyết định số 958/2005/QĐ-CTN

Quyết định số 958/2005/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành


Quyết định số 1041/2005/QĐ-CTN

Quyết định số 1041/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ Tịch Nước ban hành.


Quyết định số 525/2007/QĐ-CTN

Quyết định số 525/2007/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu