Tìm kiếm tài liệu miễn phí

luận văn thạc sĩ (5.281)

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lixil Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu là: Phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường động lực lao động cho nhân sự tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng và phát triển thương hiệu của trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Vận dụng lý thuyết về thương hiệu giáo dục đại học, cao đẳng để phân tích thực trạng, đánh giá hiệu quả cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng và phát triển thương hiệu của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực cho ngừời lao động tại Công ty Cổ phần Đường sắt

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng tại công ty, tác giả đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động hiệu quả về tạo động lực cho người lao động tại CTCP Tổng công ty công trình Đường sắt. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thu hút công nhân hầm lò tại mỏ than của VINACOMIN

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng về thu hút lao động mới và giữ chân công nhân hầm lò đang làm việc tại Vinacomin, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm thu hút và "giữ chân" công nhân hầm lò.  Nhiệm  vụ nghiên  cứu: Hệ thống  hóa  các  vấn đề lý  luận cơ bản  về quản  trị nguồn nhân lực, động lực làm việc và lãnh đạo quản lý, lý thuyết về thu hút và giữ chân lao động, hậu quả của tình trạng lao động bỏ việc hàng loạt. Thống kê số liệu, phân tích, tìm ra nguyên nhân gián tiếp và trực tiếp dẫn đến công nhân hầm lò nghỉ thôi việc. Đưa ra giải pháp giúp Doanh nghiệp thu hút và giữ chân lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt trầm trọng về lao động làm việc trong hầm mỏ.Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vấn đề nhượng quyền Thương mại tại Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về hoạt động nhượng quyền thương mại, phân tích thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam trong thời gian qua; Đưa ra giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp & Nông thôn chi nhánh Thanh Miện - Hải Dương

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  cho Ngân  hàng  nông  nghiệp  và  phát  triển  nông  thôn  tỉnh  Hải Dương – Chi  nhánh huyện Thanh Miện. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực công nhân kĩ thuật tại Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển NNL CNKT tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội; Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển NNL CNKT trong doanh nghiệp, Phân tích thực trạng phát triển NNL CNKT tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội; chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của công tác phát triển NNL CNKT, Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển NNL CNKT tại Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị nhân lực tại Cục Quản trị Văn phòng Quốc hội

Mục đích nghiên cứu tổng quát của luận văn là xây dựng luận cứ khoa học về quản trị nhân lực trong Cục Quản trị đáp ứng các yêu cầu của cơ quan Văn phòng Quốc hội từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng cán bộ, bố trí đúng năng lực sở trường. Xác định các đặc trưng của quản trị nhân lực trong Cục Quản trị đáp ứng các yêu cầu mới trong cơ quan Văn phòng Quốc hội, việc hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, khung lý thuyết chung về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp.Phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác tạo động lực tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương. Đề xuất giải pháp thiết thực, mang tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực về tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Đầu tư An Dương tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư An Dương. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Hồng Hà

Trên cơ sở lí luận và đánh giá thực trạng tạo động lực lao động cho người lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Hồng Hà, đề xuất các giải pháp chủ yếu hoàn thiện tạo động lực lao động ở công ty trong thời gian tới. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần COMA18

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, khung lý thuyết chung về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá được thực trạng từ đó tìm ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong tạo động lực tại công ty Cổ phần Coma18; Đề xuất giải pháp thiết thực, mang tính khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực về tạo động lực lao động tại công ty Cổ phần Coma18. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Đề tài đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu dịch vụ bảo vệ Thịnh An trên cơ sở đánh giá về quá trình này tại công ty. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Ấn Độ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Phân tích, đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Ấn Độ và các yếu tố tác động, từ đó đề xuất một số giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Ấn Độ. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan

Trên cơ sở một số vấn đề lý luận về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực tại Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Luận văn đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan trong thời gian tới. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Sản xuất Ô Việt

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực hiện công tác tạo động lực tại Công ty cổ phần sản xuất Ô Việt, luận văn đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực về tạo động lực lao động tại công ty cổ phần sản xuất Ô Việt. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại Yên Khánh Ninh Bình

Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu, phân tích thực trạng nâng cao chất lượng CB,CC cấp xã của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Nêu ra được các mặt tích cực và hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác nâng cao chất lượng CB,CC cấp xã của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực làm việc cho Cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu rau quả

Mục đích nghiên cứu của luận văn là: Trên cơ sở đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc của cán bộ nghiên cứu, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường động lực lao động cho cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu Rau quả. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường động lực lao động cho người lao động, để mang lại hiệu quả làm việc cao cho Công ty; Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực lao động trong doanh nghiệp; Phân tích thực trạng tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Tuấn, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong tạo động lực lao động tại doanh nghiệp mà tác giả đang nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp để tăng cường động lực làm việc của người lao động tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Số hóa Pixel VN

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần số hóa Pixel Việt Nam. Để thực hiện được mục đích nghiên cứu nêu trên, các nhiệm cụ nghiên cứu được thực hiện bao gồm: Một là, hệ thống cơ sở lý luận về chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần số hóa Pixel Việt Nam từ đó tìm ra những vấn đề cần giải quyết tại công ty. Ba là, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty cổ phần số hóa Pixel Việt Nam. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart tại Hà Nội

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn về năng lực cạnh cạnh tranh của chuỗi cửa hàng bán lẻ nói chung, chuỗi cửa hàng tiện lợi nói riêng để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart + trên thị trường bán lẻ Hà Nội. Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Mục đích nghiên cứu của đề tài này là góp phần hoàn thiện công tác QTNL tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang trong thời gian tới; Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận về QTNL để từ đó làm cơ sở phân tích công tác QTNL của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang; Thứ hai, phân tích thực trạng và đánh giá công tác QTNL kể từ năm 2013 đến năm 2017 để phát hiện những tồn tại cần khắc phục của công tác này. Thứ ba, dựa trên những hạn chế của công tác QTNL, luận văn đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hơn nữa công tác QTNL của công ty trong thời gian tới.Để tham khảo thêm nhiều mẫu Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay khác, mời các bạn xem tại Bộ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh MBA


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Từ đó đưa ra các hàm ý quản trị để tạo động lực làm việc hiệu quả hơn cho nhân viên. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Kiểm tra sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lên động lực làm việc của nhân viên theo đặc tính cá nhân là giới tính, tình trạng hôn nhân, nhóm tuổi, thu nhập, thâm niên làm việc. Đề xuất các hàm ý quản trị tạo động lực làm việc cho nhân viên đạt hiệu quả hơn.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện Bình Thạnh

Đề tài tập trung xem xét, đo lường và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện Bình Thạnh, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện Bình Thạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT Telecom

Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa nhằm làm rõ các khái niệm liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT Telecom và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tác động tích cực đến văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung luận văn để tìm hiểu rõ hơn.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của các yếu tố VHTC đến chia sẻ tri thức tại VNPT Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT HCM). Từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức trong Doanh nghiệp. Xác định các yếu tố VHTC ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Xây dựng và kiểm định mô hình ảnh hưởng của các yếu tố Văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức tại VNPT HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung phân tích các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua số liệu khảo sát sẽ phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh theo từng khía cạnh. Đưa ra các kiến nghị về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Yếu tố tác động đến mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng, trường hợp nghiên cứu: Công ty Friesland Campina Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng, trường hợp Công ty Friesland Campina Việt Nam. Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của chúng đến mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng sữa của FCV với các đối tác cung ứng sữa nguyên liệu và đối tác phân phối sữa thành phẩm trong khu vực Miền đông nam bộ. Đưa ra các Hàm ý quản trị và kiến nghị các giải pháp nhằm cải thiện mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng sữa của FCV với các đối tác cung ứng sữa nguyên liệu và đối tác phân phối sữa thành phẩm trong khu vực Miền đông nam bộ.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với Công ty TNHH Hùng Cá

Đề tài gồm một số mục tiêu nghiên cứu như: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với Công ty TNHH Hùng Cá. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn kết của nhân viên với Công ty TNHH Hùng Cá. Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp các nhà lãnh đạo, quản lý của Công ty TNHH Hùng Cá có những chính sách thích hợp để nâng cao sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của căng thẳng trong công việc đến sự cam kết của nhân viên công ty Bảo Việt Sài Gòn

Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài này là tìm ra các tác động của căng thẳng trong công việc đến sự cam kết của nhân viên tại công ty Bảo Việt Sài Gòn. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp cho nhà quản trị đánh giá được mức độ tác động của các yếu tố căng thẳng để khắc phục việc ảnh hưởng sự cam kết từ tác động của căng thẳng trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của cấu trúc sở hữu, quản trị doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xem xét mối quan hệ tác động của các yếu tố thuộc về cấu trúc sở hữu, cấu trúc và hoạt động của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Từ đó nhìn nhận và đưa ra các hàm ý ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu