Tìm kiếm tài liệu miễn phí

lập trình Windows (6.173)

Ebook Lập trình windows - Dùng ngôn ngữ và các hàm API của windows: Phần 1 - NXB Giao thông Vận tải

Kỹ thuật lập trình windows trong cuốn sách này sẽ trình bày cách thiết kế, cài đặt chương trình dựa trên thư viện các hàm API của windows 32, ngôn ngữ sử dụng là C trên windows và môi trường thử nghiệm chương trình là visual C++ 6.0 (phiên bản mới nhất hiện nay). Nội dung các bài giảng được hình thành qua nhiều năm giảng dạy của tác giả tại nhiều trường đại học. Nội dung sách gồm 11 chương, phần 1 sách gồm 7 chương đầu. Mời các bạn cùng tìm hiểu về sách.


Ebook Lập trình windows - Dùng ngôn ngữ và các hàm API của windows: Phần 2 - NXB Giao thông Vận tải

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 4 chương với nội dung: Chương 8 "Sử dụng máy in” trình bày các kiểu dữ liệu, các hàm và các bước tiến hành để in một văn bản từ cửa sổ con soạn thảo và máy in, cũng sẽ giới thiệu cách in các hình đồ hoạ; chương 9 "Thao tác tệp và cấp phát bộ nhớ" sẽ giới thiệu các hàm của windows dùng để thao tác tệp và cấp phát bộ nhớ.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 10: Lập trình Hook (2016)

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 10: Lập trình Hook" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế Hook trong Windows, các bước lập trình Hook, xây dựng DLL cho hàm Hook, đăng ký hook. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 1: Tổng quan lập trình Windows (2016)

Bài giảng Lập trình Windows - Chương 1: Tổng quan lập trình Windows cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản lề lập trình Windows, phương pháp lập trình Windows, lập trình C trên Windows, một số lệnh API đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 5: Lập trình tài nguyên (2016)

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 5: Lập trình tài nguyên" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế và cách tổ chức tài nguyên, lập trình một số tài nguyên (Thực đơn – menu, ảnh và biểu tượng – bitmap & icon & cursor; hộp thoại – Dialog; các đối tượng điều khiển – control objects;...). Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 2: Lập trình với cửa sổ bằng API (2016)

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 2: Lập trình với cửa sổ bằng API" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tổ chức và quản lý của sổ; đăng ký, tạo và hiện cửa sổ, vòng lặp TĐ và hàm cửa sổ, một số thông điệp cơ bản, một số hàm API. mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 4: Xử lý đồ họa và văn bản (2016)

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 4: Xử lý đồ họa và văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế đồ họa trên Windows – Device Context, lớp CDC và một số lệnh đơn giản; thông điệp WM_PAINT và cửa sổ ảo, xử lý văn bản, ánh xạ khung nhìn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 8: Lập trình đa luồng (2016)

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 8: Lập trình đa luồng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu lập trình đa luồng, lập trình luồng làm việc, lập trình luồng giao diện, một số lệnh liên quan, đồng bộ các luồng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 9: Lập trình thư viện động (2016)

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 9: Lập trình thư viện động" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu thư viện động - DLL; giao diện thư viện DLL, các bước lập trình DLL, sử dụng DLL trong chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 7: Kiến trúc Document/View (2016)

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 7: Kiến trúc Document/View" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Document/View, ứng dụng kiểu SDI, kiến trúc đa tài liệu - MDI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình C++ trên Windows (2016)

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình C++ trên Windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp OOP và trên Windows, xây dựng lớp ứng dụng, xây dựng lớp cửa sổ, xử lý thông điệp trên cửa sổ, một số thông điệp cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 6: Lập trình File & Print (2016)

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 6: Lập trình File &  Lập trình  File" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ chế đọc/ ghi tệp, lớp CFileDialog, lớp CFile, các hàm in tài liệu, cơ chế in tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows - Ngôn ngữ C

Bài giảng Lập trình Windows - Ngôn ngữ C trình bày các nội dung: Cấu trúc chương trình C#, kiểu dữ liệu, từ khoá, định danh biến, hằng, chuyển đổi kiểu, console I/O, lệnh phân nhánh switch, lệnh nhảy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows - Menu & Toolbar

Bài giảng Lập trình Windows - Menu & Toolbar cung cấp cho người học các kiến thức về: GUI hỗ trợ, MenuStrip, ContextMenuStri, ToolStrip, StatusStrip. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Lập trình Windows - Common Dialog

Bài giảng "Lập trình Windows - Common Dialog" trình bày các nội dung: Giới thiệu Common Dialog, OpenFileDialog, SaveFileDialog, FontDialog, ColorDialog, MessageBox. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 8: Arrays

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 8: Arrays" trình bày các nội dung: Giới thiệu, khai báo, cách sử dụng mảng, các giải thuật cơ bản trên mảng, các phương thức của mảng, các đối tượng mảng trên C#. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows - Windows Controls

Bài giảng "Lập trình Windows - Windows Controls" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về TreeView và ListView. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Lập trình Windows - Chapter 8 : Strings, Chars

Bài giảng "Lập trình Windows - Chapter 8 : Strings, Chars" cung cấp cho người học các kiến thức về: Lớp đối tượng string (Tạo một chuỗi, tạo chuỗi dùng phương thức ToString, thao tác trên chuỗi), các biểu thức quy tắc (sử dụng biểu thức quy tắc qua lớp Regex, sử dụng Regex để tìm tập hợp, sử dụng Regex để gom nhóm,...).


Bài giảng Lập trình Windows - Streams & Files

Bài giảng "Lập trình Windows - Streams & Files" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về Streams & Files, các Lớp và Giao diện trong System.IO, access Text File, các Thành viên của Lớp StreamWriter, reading sequential-access files, phương thức của "TextReader",... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình giao diện

Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 3: Lập trình giao diện" cung cấp cho người học các kiến thức về: Graphical User interface, event driven programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, cách tạo ứng dụng Windows Form, khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows - Chapter 9: Object-Based Programming

Bài giảng "Lập trình Windows - Chapter 9: Object-Based Programming" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về Class and Object, OOP Terminology-Encapsulation, thiết kế lớp, tạo đối tượng, sử dụng lớp, kiểm tra trước khi down-cast,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows - Tổng quan .Net , ngôn ngữ C#

Bài giảng Lập trình Windows - Tổng quan .Net , ngôn ngữ C# trình bày các nội dung: Giới thiệu .NET Framework (CLR, CTS, CLS, MSIL…, garbage collection, namespace), tổng quan ngôn ngữ C#. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows nâng cao: ADO.NET - Bùi Công Danh

Bài giảng "Lập trình Windows nâng cao: ADO.NET" trình bày các nội dung: Thư việnSystem.Data.SqlClient, lớp SqlConnection, lớp SqlCommand, lớp SqlDataAdapter, lớp SqlDataReader, lớp DataSet, lớp DataTable. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows nâng cao - Bùi Công Danh

Bài giảng "Lập trình Windows nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Danh mục người dùng, tạo dataset, tạo kết nối với csdl, kéo thả các table cần thiết vào dataset sau đó save projec, mở cửa sổ data sources. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows nâng cao: Thiết kế các controls dùng công nghệ COM - Bùi Công Danh

Bài giảng "Lập trình Windows nâng cao: Thiết kế các controls dùng công nghệ COM" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về công nghệ COM là gì, vì sao nên sử dụng COM trong lập trình ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows nâng cao: Windows form nâng cao - Bùi Công Danh

Bài giảng "Lập trình Windows nâng cao: Windows form nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức về: Add control tự động, tìm control trên form, bài tập thiết kế màn hình game caro và thiết kế màn hình game trúc xanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows: Phần 1 - Đại học Hàng Hải

Bài giảng Lập trình Windows cung cấp các kiến thức cơ bản về lâp̣ trình trực quan trên hê ̣điều hành Windows, các kiến thức về truy cập và can thiệp vào các thành phần của hệ điều hành Windows. Nội dung bài giảng gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm chương 1 và chương 2, mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Windows - Phạm Ngọc Hưng (ĐH Bách Khoa)

Bài giảng Lập trình Windows gồm có 4 chương, trình bày một số nội dung chủ yếu như: Tổng quan về lập trình Windows, lập trình Windows VC++/MFC, một số chủ đề nâng cao (DLL, Thread, Windows Socket), xây dựng ứng dụng Windows Form. Ngoài ra bài giảng còn có một số bài tập lớn, mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows: Phần 2 - Đại học Hàng Hải

Bài giảng Lập trình Windows - Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức chủ yếu về: Hệ thống cơ sở dữ liệu Registry, quản lý các tiến trình và luồng, các dịch vụ của Windows, lập trình mạng với Sockets, thư viện liên kết động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Lập trình Windows - Phạm Ngọc Hưng

Cùng tìm hiểu tổng quan lập trình Windows; lập trình Windows VC++/MFC; một số chủ đề nâng cao; xây dựng ứng dụng Windows Form được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lập trình Windows" do Phạm Ngọc Hưng biên soạn.


Tài liệu mới download

Phần mềm tra cứu cơ khí
  • 02/12/2010
  • 82.196
  • 424
Quyết định số: 185/QĐ-EVN
  • 19/10/2015
  • 56.926
  • 390
Giáo trình Sáng tác ca khúc
  • 17/02/2016
  • 84.501
  • 589

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu