Tìm kiếm tài liệu miễn phí

giáo trình cơ điện (6.621)

Phân tích thiết kế và đánh giá giải thuật toán

Chương 1: Mở đầu về thiết kế, đánh giá thuật toán và kiến thức bổ trợ Khái niệm thuật toán: Thuật toán là một dãy hữu hạn các bước, mỗi bước mô tả chính xác các phép toán hoặc hành động cần thực hiện... để cho ta lời giải của bài toán


Bải giảng Cơ điện nông nghiệp

Người ta dùng nhiều loại vật liệu để chế tạo các máy móc cơ điện nông nghiệp, nhưng chủ yếu là kim loại và hợp kim. Ngoài ra còn dùng gỗ, cao su, chất dẻo, v.v... Kim loại có thể chia ra kim loại đen và kim loại màu. Kim loại đen là liên kết của sắt với cácbon và một vài nguyên tố khác. Kim loại màu như đồng, nhôm, chì, thiếc, kẽm, ... Hợp kim cũng chia ra hợp kim đen và hợp kim màu. Hợp kim đen là liên kết của sắt - cácbon với một số kim loại khác để cải...


Giáo trình hình thành khả năng phân tích doanh thu tương đối trong hoạt động đầu tư p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành khả năng phân tích doanh thu tương đối trong hoạt động đầu tư p3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành khả năng phân tích doanh thu tương đối trong hoạt động đầu tư p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành khả năng phân tích doanh thu tương đối trong hoạt động đầu tư p4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành khả năng phân tích doanh thu tương đối trong hoạt động đầu tư p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành khả năng phân tích doanh thu tương đối trong hoạt động đầu tư p5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành khả năng phân tích doanh thu tương đối trong hoạt động đầu tư p6

Có bốn nhân tố tác động đến những quyết định về cơ cấu vốn: Thứ nhất, rủi ro kinh doanh. Đây là loại rủi ro tiềm ẩn trong tài sản của doanh nghiệp. Rủi ro kinh doanh càng lớn, tỷ lệ nợ tối −u càng thấp. Thứ hai, chính sách thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh h−ởng đến chi phí của nợ vay thông qua điều tiết phần tiết kiệm nhờ thuế. Thuế suất cao sẽ khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nợ do phần tiết kiệm nhờ thuế tăng lên. Thứ ba, khả năng tài chính của...


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p9', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p10', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống tự động khép kín p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý hoạt động của hệ thống tự động khép kín p8', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p3', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý quốc hữu hóa doanh nghiệp tư bản tư nhân p4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật kiểm toán trong hạch toán kinh tế p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật kiểm toán trong hạch toán kinh tế p5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p6', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật trị nhiễm khuẩn đường ruột đặc hiệu p10', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p8

Biến Đổi Fourier V Biến Đổi Laplace 5. Đạo h m gốc Giả sử h m f v các đạo h m của nó l các h m gốc. f’(t) ↔ zF(z) - f(0) v ∀ n ∈ ∠, f(n)(t) ↔ zn F(z) - zn-1f(0) - ... - f(n-1)(0) (5.8.5) Chứng minh f’(t).Tuỳ theo loại mã được chọn dùng trong khi truyền (Baudot, Ascii,… ) độ dài cho mã ký tự có thể là 5 , 6 , 7, 8 bit. Tuỳ theo hệ thống truyền tin, bên cạnh các bit dữ liệu còn có thể tuỳ chọn có hay...


Giáo trình hình thành phương pháp ứng dụng dàn ngưng khí đổi cưỡng bức p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành phương pháp ứng dụng dàn ngưng khí đổi cưỡng bức p3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành phương pháp ứng dụng dàn ngưng khí đổi cưỡng bức p5

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành phương pháp ứng dụng dàn ngưng khí đổi cưỡng bức p5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành phương pháp ứng dụng dàn ngưng khí đổi cưỡng bức p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành phương pháp ứng dụng dàn ngưng khí đổi cưỡng bức p6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành phương pháp ứng dụng dàn ngưng khí đổi cưỡng bức p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành phương pháp ứng dụng dàn ngưng khí đổi cưỡng bức p7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển nguyên lý của hàm điều hòa dạng vi phân p10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích bộ giải mã lệnh các lệnh số học logic của bộ vi xử lý p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích bộ giải mã lệnh các lệnh số học logic của bộ vi xử lý p6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật IGRP với cấu trúc lệnh replay ipprotocols p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật igrp với cấu trúc lệnh replay ipprotocols p1', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình phân tích kỹ thuật quan sát sự chuyển đổi nền kinh tế thị trường p1', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển các thiết bị lọc bụi trong kỹ thuật điều hòa không khí p7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình điều khiển kỹ thuật đầu tư của từng nguồn vốn p8', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình vận hành kỹ năng vận dụng nguồn nhân lực với thực trạng và giải pháp p5

Quản lý nguồn nhân lực II. Tiền lương cán bộ, công chức III. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức IV. Về đạo đức cán bộ, công chức.Do đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam, đội ngũ cán bộ công chức bao gồm toàn bộ những người làm việc trong các cơ quan công quyền, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị


Giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình vận hành nguyên lý tư nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Donald và bạn hữu 76
 • 28/06/2011
 • 43.503
 • 992
Donald và bạn hữu 74
 • 28/06/2011
 • 100.034
 • 122
Donald và bạn hữu 77
 • 28/06/2011
 • 56.610
 • 684
Donald và bạn hữu 71
 • 28/06/2011
 • 78.596
 • 758
Donald và bạn hữu 78
 • 28/06/2011
 • 81.887
 • 709
Donald và bạn hữu 41
 • 28/06/2011
 • 57.660
 • 324
Donald và bạn hữu 75
 • 28/06/2011
 • 93.153
 • 919
Donald và bạn hữu 31
 • 28/06/2011
 • 32.777
 • 879
Donald và bạn hữu 81
 • 09/07/2011
 • 46.508
 • 884

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT
 • 26/03/2011
 • 27.707
 • 183
Anh ngữ sinh động bài 149
 • 29/12/2010
 • 20.776
 • 849

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu