Tìm kiếm tài liệu miễn phí

công trình nghiên cứu về hóa học (10.964)

PR cho hóa học

Nếu bạn là một nhà kinh doanh trẻ 16 tuổi sở hữu một công ti có vốn pháp nhân khoảng vài trăm triệu đồng, làm cách nào để bạn quảng bá sâu rộng hình ảnh công ti của mình với khách hàng? Với tiết Hóa học sôi động, nhưng lại “chứa đựng” những chiến lược PR đậm chất kinh tế, cô giáo Trần Thị Thúy Bình đã “tặng” lớp 11A5 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa một phương pháp học tập cực tuyệt. 30 ngày cho 45 phút Để chuẩn bị cho tiết học “carbon silic”, cô Thúy Bình chia lớp...


Báo cáo hóa học: " An Intrinsically Digital Amplification Scheme for Hearing Aids"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: An Intrinsically Digital Amplification Scheme for Hearing Aids


Báo cáo hóa học: " Editorial ` Sofiene Affes Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-EMT), Universit´ du Qu´bec, 800 de la Gaucheti`re Ouest "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Editorial ` Sofiene Affes Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-EMT), Universit´ du Qu´bec, 800 de la Gaucheti`re Ouest"


Báo cáo hóa học: " Efficient Analysis of Time-Varying Multicomponent Signals with Modified LPTFT"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Efficient Analysis of Time-Varying Multicomponent Signals with Modified LPTFT


Báo cáo hóa học: " Multichannel SAR Interferometry via Classical and Bayesian Estimation Techniques"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Multichannel SAR Interferometry via Classical and Bayesian Estimation Techniques


Báo cáo hóa học: " Bit Manipulation Accelerator for Communication Systems Digital Signal Processor"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Bit Manipulation Accelerator for Communication Systems Digital Signal Processor


Báo cáo hóa học: " Time-Frequency Analysis Using Warped-Based High-Order Phase Modeling"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Time-Frequency Analysis Using Warped-Based High-Order Phase Modeling


Báo cáo hóa học: " Iterative Approximation of Empirical Grey-Level Distributions for Precise Segmentation of Multimodal Images"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Iterative Approximation of Empirical Grey-Level Distributions for Precise Segmentation of Multimodal Images


Báo cáo hóa học: " Determining Patterns in Neural Activity for Reaching Movements Using Nonnegative Matrix Factorization"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Determining Patterns in Neural Activity for Reaching Movements Using Nonnegative Matrix Factorization


Báo cáo hóa học: " Separating More Sources Than Sensors Using Time-Frequency Distributions"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Separating More Sources Than Sensors Using Time-Frequency Distributions


Báo cáo hóa học: "The Finite Heisenberg-Weyl Groups in Radar and Communications"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: The Finite Heisenberg-Weyl Groups in Radar and Communications


Báo cáo hóa học: " A Content-Adaptive Analysis and Representation Framework for Audio Event Discovery from “Unscripted” Multimedia"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: A Content-Adaptive Analysis and Representation Framework for Audio Event Discovery from “Unscripted” Multimedia


Báo cáo hóa học: " Fast DCT-I, DCT-III, and DCT-IV via Moments"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Fast DCT-I, DCT-III, and DCT-IV via Moments


Báo cáo hóa học: " Cryptanalysis of a New Signal Security System for Multimedia Data Transmission"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Cryptanalysis of a New Signal Security System for Multimedia Data Transmission


Báo cáo hóa học: " Caenorhabditis elegans Egg-Laying Detection and Behavior Study Using Image Analysis"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Caenorhabditis elegans Egg-Laying Detection and Behavior Study Using Image Analysis


Báo cáo hóa học: " Detection of Point Sources on Two-Dimensional Images Based on Peaks"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Detection of Point Sources on Two-Dimensional Images Based on Peaks


Báo cáo hóa học: "On the Performance Evaluation of 3D Reconstruction Techniques from a Sequence of Images"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: On the Performance Evaluation of 3D Reconstruction Techniques from a Sequence of Images


Báo cáo hóa học: "The Hermite Transform: A Survey Jean-Bernard Martens"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: The Hermite Transform: A Survey Jean-Bernard Martens


Báo cáo hóa học: " Macrocell Builder: IP-Block-Based Design Environment for High-Throughput VLSI Dedicated Digital Signal Processing Systems"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Macrocell Builder: IP-Block-Based Design Environment for High-Throughput VLSI Dedicated Digital Signal Processing Systems


Báo cáo hóa học: "Multimodal Semantic Analysis and Annotation for Basketball Video"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Multimodal Semantic Analysis and Annotation for Basketball Video


Báo cáo hóa học: " Robert W. Stewart Department of Electrical and Electronic Engineerin"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Robert W. Stewart Department of Electrical and Electronic Engineerin


Báo cáo hóa học: " We dedicate this special issue on “Turbo Processing” of the EURASIP Journal on Applied Signal Processing to "

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: We dedicate this special issue on “Turbo Processing” of the EURASIP Journal on Applied Signal Processing to


Báo cáo hóa học: " Wigner Distribution Moments Measured as Intensity Moments in Separable First-Order Optical Systems"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Wigner Distribution Moments Measured as Intensity Moments in Separable First-Order Optical Systems


Báo cáo hóa học: " A Highly Efficient Generalized Teager-Kaiser-Based Technique for LOS Estimation in WCDMA Mobile Positioning Ridha Hamila"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: A Highly Efficient Generalized Teager-Kaiser-Based Technique for LOS Estimation in WCDMA Mobile Positioning Ridha Hamila


Báo cáo hóa học: " Multiway Filtering Based on Fourth-Order Cumulants Damien Muti"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Multiway Filtering Based on Fourth-Order Cumulants Damien Muti


Báo cáo hóa học: " Objective Speech Quality Measurement Using Statistical Data Mining"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Objective Speech Quality Measurement Using Statistical Data Mining


Báo cáo hóa học: " Digital Compensation in IQ Modulator Using H∞ Optimization—A State-Space Approach"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Digital Compensation in IQ Modulator Using H∞ Optimization—A State-Space Approach


Báo cáo hóa học: " Three-State Locally Adaptive Texture Preserving Filter for Radar and Optical Image Processing"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Three-State Locally Adaptive Texture Preserving Filter for Radar and Optical Image Processing


Báo cáo hóa học: " Time-Scale and Time-Frequency Analyses of Irregularly Sampled Astronomical Time Series"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Time-Scale and Time-Frequency Analyses of Irregularly Sampled Astronomical Time Series


Báo cáo hóa học: "Robust Recognition and Segmentation of Human Actions Using HMMs with Missing Observations"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Robust Recognition and Segmentation of Human Actions Using HMMs with Missing Observations


Tài liệu mới download

SPEAKING TEST 6
 • 19/09/2011
 • 36.682
 • 604
Cách học tiếng Anh rất nhanh
 • 23/09/2011
 • 67.736
 • 562
Reading writing target student book
 • 03/10/2011
 • 13.412
 • 272
Topics for English Conversation
 • 03/10/2011
 • 54.367
 • 261

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu