Tìm kiếm tài liệu miễn phí

chiến lược kinh doanh (6.149)

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa

Nghiên cứu này trình bày về quy trình để xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, trong đó nêu rõ mỗi giai đoạn trong quy trình cần thực hiện những nhiệm vụ gì, đồng thời sử dụng quy trình này để xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa. Hiện nay, có nhiều phương pháp được sử dụng để xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng hệ thống ma trận trong khung phân tích hình thành chiến lược để xây dựng.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV Bao Bì 277 Hà Nội

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược phát triển thị trường của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV Bao Bì 277 Hà Nội. Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển thị trường của Công ty TNHH MTV Bao Bì 277 Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.


Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả kinh doanh của công ty chứng khoán. Chương 2: Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.


Phương pháp luận mới lồng ghép hạch toán quản lý môi trường (EMA) và đánh giá sản xuất sạch hơn (CPA) hướng tới kiểm soát hiệu quả ô nhiễm công nghiệp

Bài báo giới thiệu phương pháp luận lồng ghép hai công cụ này với nhau để tạo điều kiện đưa hạch toán môi trường tiếp cận doanh nghiệp dễ dàng hơn, bóc tách chi phí môi trường trong thu chi nội bộ nhằm có chiến lược kinh doanh bền vững hơn, đánh giá đầy đủ hơn hiệu quả của các giải pháp sản xuất sạch hơn được thực hiện. Công cụ này được hy vọng sẽ là giải pháp mới cho những khó khăn của EMA trong quá trình tiếp cận doanh nghiệp và những hạn chế trong việc đánh giá hiệu quả các giải pháp SXSH theo phương pháp luận SXSH hiện nay.


Vận dụng ma trận Space và QSPM để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh: trường hợp chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang đến năm 2020

Nội dung nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang từ năm 2013 đến 2015. Dữ liệu nghiên cứu là các số liệu thứ cấp thu thập thông qua các báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ và ý định mua hàng trực tuyến tại thành phố Nha Trang

Mua sắm trực tuyến là một hình thức của Thương mại điện tử (TMĐT), là hoạt động mua sắm hàng hóa/dịch vụ thông qua Internet. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ và ý định mua hàng trực tuyến (MHTT) của người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang. Căn cứ trên phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu đề xuất mô hình gồm có sáu nhân tố. Kết quả cuối cùng cho thấy: Hệ thống thanh toán, sự hữu dụng và sự tin tưởng là các nhân tố có ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với việc MHTT và ý định MHTT. Đây là một trong những căn cứ quan trọng trong việc xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh nhằm thúc đẩy người tiêu dùng tham gia MHTT.


Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang đến năm 2015

Mục đích của nghiên cứu là xác định cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty, trên cơ sở đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang đến năm 2015 nhằm củng cố vị thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu Hoàn Cầu Nha Trang trên thị trường trong nước và quốc tế. Với phương pháp chuyên gia thông qua sử dụng các công cụ ma trận IFE, EFE và ma trận SWOT dựa trên việc tham khảo ý kiến 10 chuyên gia đầu ngành, 5 chiến lược đã được lựa chọn gồm: 1/ Chiến lược đa dạng hoá dịch vụ kinh doanh; 2/ Chiến lược tăng trưởng tập trung; 3/ Chiến lược đầu tư đổi mới, phảt triển; 4/ Chiến lược thu hút và đào tạo nhân tài ở những quốc gia phát triển; 5/ Chiến lược liên doanh liên kết.


Chiến lược kinh doanh của Công ty Xăng dầu Phú Khánh

Mục đích của nghiên cứu là xác định cơ hội cần nắm bắt, nguy cơ cần tránh né cũng như những điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh (Petrolimex Khánh Hòa) đến năm 2020. Bằng các phương pháp thống kê, so sánh, tổng hợp, phân tích và tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành, các ma trận IFE, EFE và ma trận SWOT đã được xây dựng, từ đó 3 chiến lược đã được lựa chọn với tầm nhìn 2020 gồm: 1/ Chiến lược phát triển thị trường. 2/ Chiến lược thâm nhập thị trường. 3/ Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm.


Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 97 đến năm 2020

Nghiên cứu này tập trung phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 97 để nhận biết điểm mạnh và điểm yếu, năng lực chủ yếu và năng lực cạnh tranh của Công ty trong nhiều lĩnh vực; Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài để xác định cơ hội, nguy cơ đối với Công ty từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng 97 đến năm 2020.


Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Chế biến lâm thủy sản Khánh Hòa đến năm 2020

Mục đích của nghiên cứu là hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Chế biến lâm thủy sản (CPCBLTS) Khánh Hòa đến năm 2020. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở phân tích ma trận IFE, EFE, và phối hợp các nhóm chiến lược thông qua ma trận SWOT. Kết quả của nghiên cứu cho thấy những cơ hội và nguy cơ mới trong kinh doanh của Công ty CPCBLTS Khánh Hòa, mà trong nhiều năm qua chưa tận dụng được do chỉ quan tâm đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng năm. Nghiên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện thành công chiến lược đã lựa chọn, đặc biệt là giải pháp về nghiên cứu và phát triển, giải pháp marketing.


Chiến lược Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa đến năm 2020

Chiến lược kinh doanh rất quan trọng đối với việc tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa là một trong ba đơn vị sản xuất muối công nghiệp lớn nhất cả nước nhưng cho đến nay Công ty vẫn chưa có hoạch định chiến lược kinh doanh. Với nhu cầu sử dụng muối công nghiệp ngày càng tăng, trong khi nguồn cung trong nước không đủ, bình quân mỗi năm Việt Nam nhập khẩu từ 120.000 - 150.000 tấn muối, chiếm khoảng 10% so với sản lượng muối trong nước. Trước tình hình đó, xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa là một việc làm vô cùng cần thiết. Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng trong đề tài là phương pháp chuyên gia. Sau khi tiến hành lựa chọn chiến lược, đề tài đưa ra được bốn chiến lược thích hợp cho doanh nghiệp và hai chiến lược dự phòng.


Chiến lược kinh doanh cho khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa: nghiên cứu ứng dụng mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter

Du lịch là ngành công nghiệp chiến lược của Việt Nam, đóng góp nhiều cho sự phát triển hạ tầng kỹ thuật và tăng thu ngân sách. Hải Tiến là khu du lịch mới với vẻ đẹp do thiên nhiên ban tặng, được định hướng phát triển bền vững gắn với các lợi thế cạnh tranh của tỉnh Thanh Hóa.


Luận văn: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015

Luận văn "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015" gồm các nội dung chính như: Những luận cứ cơ bản để thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả, thực trạng thực hiện chiến lược kinh doanh, đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh.


Luận văn: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015

Luận văn "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả với yêu về bảo vệ môi trường ở Công ty cổ phần tư vấn quản lý đầu tư xây dựng An Hành giai đoạn 2010 - 2015" gồm các nội dung chính như: Những luận cứ cơ bản để thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả, thực trạng thực hiện chiến lược kinh doanh, đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - MBA. Vũ Văn Hải

Bài giảng Quản trị chiến lược chương 5 gồm có những nội dung chính: Khái quát về lợi thế cạnh tranh, những yếu tố cạnh tranh chủ yếu, đặc điểm lợi thế cạnh tranh trong từng ngành, cách thức xây dựng lợi thế cạnh tranh, xây dựng và cũng cố năng lực cốt lõi.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu của chương 6 là giúp các bạn hiểu ý nghĩa của chiến lược cấp doanh nghiệp, giới thiệu các chiến lược cấp doanh nghiệp thông dụng, có khả năng áp dụng chiến lược cấp doanh nghiệp vào thực tiễn.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu của chương 8 nhằm giúp người học nắm được quy trình để xây dựng chiến lược, sử dụng các công cụ ma trận, lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 11 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu cơ bản của chương 11 trình bày về chiến lược có hiệu quả hay không? tìm ra nguyên nhân? đưa ra các biện pháp điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung Bài giảng Quản trị chiến lược Chương 1 gồm có: Khái niệm, vai trò và phân loại của quản trị chiến lược. Các giai đoạn của quản trị chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - MBA. Vũ Văn Hải

Mục tiêu của bài giảng Quản trị chiến lược chương 7 là: Nhận diện và phân biệt các loại chiến lược cấp đơn vị kinh doanh mà các nhà quản trị chiến lược có thể phát triển đề tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh; xem xét và lựa chọn các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh tối ưu để khai thác những lợi thế cạnh tranh,...


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 10 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung cơ bản của bài giảng chương 10 lược là: Các vấn đề quản trị, các vấn đề marketing, các vấn đề tài chính, các vấn đề R & D, các các vấn đề về hệ thống thông tin. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - MBA. Vũ Văn Hải

Sau khi học xong chương 2: Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp trong bài giảng Quản trị chiến lược sinh viên có thể hiểu được tầm nhìn của doanh nghiệp, sứ mạng và mục tiêu của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung chính chương 3 này gồm có: Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, có môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, môi trường quốc tế, ma trận các yếu tố bên ngoài, ma trận hình ảnh cạnh tranh.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - MBA. Vũ Văn Hải

Sau khi học xong chương 4 sinh viên có kiến căn bản về môi trường nội bộ doanh nghiệp trong đó môi trường nội bộ theo Frad R David, môi trường nội bộ theo M. Porter và ma trận đánh giá nội bộ - IFE.


Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - MBA. Vũ Văn Hải

Nội dung chính của chương 9 là: chiến lược thu mua, chiến lược sản xuất và chiến lược tác nghiệp, chiến lược tài chính, chiến lược R & D, chiến lược nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Chiến lược kinh doanh quốc tế - ĐH Thương Mại

Mục tiêu của bài giảng là: Trang bị những kiến thức căn bản của môi trường kinh doanh quốc tế có ảnh hưởng và làm điều kiện đến quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, cung cấp các kiến thức về quá trình quản trị và phát triển chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế,...


Tiểu luận: Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN

Tiểu luận "Chiến lược kinh doanh của công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN" với các nội dung chính như sau: Tổng quan về công ty VISSAN, phân tích môi trường nội bộ, tầm nhìn, sứ mệnh, tiêu, xây dựng các lựa chọn chiến lược, các giải pháp để đề xuất chiến lược,..


Tiểu luận nhóm: Chiến lược thâm nhập thị trường Singapore của sản phẩm nước mía đóng lon su-fresh

Tiểu luận nhóm: Chiến lược thâm nhập thị trường Singapore của sản phẩm nước mía đóng lon su-fresh với các nội dung chính như: Phân tích môi trường vĩ mô Singapore, thông tin doanh nghiệp, phân tích thị trường nước giải khát tại Singapore,...


Luận văn thạc sĩ kinh tế: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Trên cơ sở lý thuyết về hiệu quả kinh doanh, phân tích đánh giá thực trạng kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn trong giai đoạn 2007 – 2011, phân tích những yếu tố chủ yếu tác động hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục yếu kém, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.


Tiểu luận: Xây dựng chiến lược hoạt động của cơ quan ủy ban nhân dân Thị Trấn Đạ Tẻh giai đoạn 2017 - 2021

Tiểu luận giúp bản thân có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và hiểu rõ quy trình quản trị chiến lược của một đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước. Đồng thời phân tích và đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong chiến lược hoạt động của cơ quan trong thời gian tới. Từ đó định hướng được hoạt động trong thời gian tới cho phù hợp với thực tế của địa phương.


Tài liệu mới download

French Idioms
  • 17/01/2014
  • 53.105
  • 607

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu