Tìm kiếm tài liệu miễn phí

bộ tài chính (11.156)

Thông tư số 106/2018/TT-BTC

Thông tư này thay thế Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.


Nghị định số 87/2017/NĐ-CP

Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

Đề tài xây dựng cơ sở khoa học và thực trạng QLNN đối với hoạt động ĐTBD CBCC tại Tổng cục Thuế, từ đó đề xuất định hướng, mục tiêu và giải pháp QLNN về ĐTBD CBCC tại Tổng cục Thuế trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Quyết định số 31/2015/QD-UBND ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Quyết định ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Xác định giá đất cho từng trường hợp cụ thể của luật đât đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị,... Mời các bạn tham khảo!


Bộ Tài chính nỗ lực hành động vì một Chính phủ kiến tạo

Cùng với việc trình Quốc hội thông qua các dự án Luật về thuế, hải quan, Bộ Tài chính còn trình Chính phủ ban hành nhiều nghị định, trong đó có những nghị định được ban hành để sửa nhiều nghị định. Mời các bạn cùng tìm hiểu các chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế.


Quyết định số: 2808/QĐ-BTC năm 2016

Quyết định số: 2808/QĐ-BTC năm 2016 về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích, đánh giá đúng thực trạng và đề xuất các giải pháp đổi mới hoạt động KSNB về sử dụng NS – TSNN tại các cơ quan HCSN thuộc Bộ Tài chính.


Quyết định số: 05/2016/QĐ-TTg

"Quyết định số 05/2016/QĐ-TTg" quy định việc quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính thu theo giai đoạn của pháp luật về quản lý nợ công, áp dụng cho giai đoạn từ năm tài chính 2016 đến 2020.


Quyết định số: 12/2005/QĐ-BTC

Quyết định số: 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4); căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;...


Thông tư số: 166/2015/TT-BTC

Thông tư số: 166/2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020; căn cứ Nghị định số 215/2013/ND-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;...


Quyết định Số: 2438/QĐ-BTC

Quyết định Số 2438/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ tài chính. Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, căn cứ Thông tư số 179/2013/TT-BTC.


Thông tư số: 09/2015/TT-BTC

Thông tư số: 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt; căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính; căn cứ Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt;...


Công văn số: 8064/VPCP-KGVX ngày 06/10/2015

Công văn số: 8064/VPCP-KGVX ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v kết quả cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2014 - 2015" xét báo cáo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 12526/BTC-TCDT ngày 8 tháng 9 năm 2015 về kết quả cáp hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2014 - 2015.


Công văn số: 8077/VPCP-KTN ngày 06/10/2015

Công văn số: 8077/VPCP-KTN ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v xử lý vướng mắc trong thực hiện nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng" xét đề nghị của Bộ Tài chính về xử lý vướng mắc trong thực hiện nội nội dung tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Công văn số: 8067/VPCP-KTTH ngày 06/10/2015

Công văn số: 8067/VPCP-KTTH ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v Xử lý nợ thuế" xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12312/BTC-TCT ngày 4 tháng 9 năm 2015 về việc cấp hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác vàng Bông Miêu.


Công văn số: 8081/VPCP-KTTH ngày 06/10/2015

Công văn số: 8081/VPCP-KTTH ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v giám sát tài chính Tổng công ty Lương thực Miền Nam" xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 12401/BTC-TCDN về việc giám sát tài chính năm 2014 và 6 tháng đầu năm của Tổng công ty lương thực Miền Nam.


Công văn số: 7924/VPCP-KTTH ngày 02/10/2015

Công văn số: 7924/VPCP-KTTH ngày 02/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v tỷ giá ngoại tệ tính thuế trong giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu" xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13032/BTC-QLG về tỉ giá ngoại tệ để tính thuế trong giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu.


Công văn số: 8080/VPCP-KTTH ngày 06/10/2015

Công văn số: 8080/VPCP-KTTH ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v xử lý nợ để chuyển đổi Nông trường Sông Hậu" xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12567/BTC-TCDN về việc giải quyết kiến nghị cảu Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về xử lý nợ chuyển đổi Nông trường Sông Hậu.


Công văn số: 8204/VPCP-KTTH ngày 09/10/2015

Công văn số: 8204/VPCP-KTTH ngày 09/10/2015 của Văn phòng chính phủ "V/v xử lý số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sau khi chấm dứt chức năng đầu mối nhập khẩu xăng dầu" xét theo đề nghị của Bộ Tài chính, tại văn bản số 11580/BTC-QLG về việc hướng dẫn xử lý Quỹ Bình ổn giá xăng dầu sau khi chấm dứt chức năng đầu mối nhập khẩu xăng dầu.


Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp. Thông tư này thay thế Chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề thi tuyển công chức tổng cục thuế năm 2012 môn tiếng Anh

Đề thi tuyển công chức tổng cục thuế năm 2012 môn tiếng Anh là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nào muốn thi công chức nhà nước làm trong các lĩnh vực thuế và tài chính, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến tiếng Anh chuyên ngành Thuế và Tài chính.


Thông tư liên tịch số: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC

Thông tư liên tịch số: 01/2014/TTLT-UBDT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.


Thông tư số: 06/2014/TT-BTC

Thông tư số: 06/2014/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.


Nghị định số: 138/2007/NĐ-CP (2014)

Nghị định số: 138/2007/NĐ-CP về Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển đại phương.


Thông tư số: 08/2014/TT-BTC

Thông tư số: 08/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng về y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.


Quyết định số: 182/QĐ-BTC

Quyết định số: 182/QĐ-BTC về việc hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014 do Bộ trưởng do Bộ tài chính phê duyệt.


Thông tư số: 10/2014/TC-BTC

Thông tư số: 10/2014/TC-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành.


Thông tu 113/2011/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tu số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011


BỘ XÂY DỰNG – BỘ TÀI CHÍNH Số: 04/2013/TTLT-BXD-BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27


ĐỀ TÀI " BIỆN PHÁP TĂNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC "

Ngân sách nhà nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế nước ta mà còn đối với bất cứ quốc gia nào trên thế giới.Vào dịp đầu năm chính phủ mỗi nước đều tổ chức một cuộc họp thường niên nhằm tổng kết tài chính đã phân bổ chi tiêu trong năm vừa qua,đồng thời báo cáo về tình hình ngân sách và phân bổ ngân sách cho các bộ ngành trong năm tới.Tại cuộc họp thường niên này việc tăng nguồn thu cho NSNN(chủ yếu dựa vào các chính sách thuế và xuất khẩu) cũng...


Tài liệu mới download

Kinh tế học Vĩ mô - Bài 8
 • 12/04/2011
 • 10.618
 • 675
Bài thực hành Microsoft Word
 • 14/03/2010
 • 25.353
 • 480
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4
 • 12/04/2011
 • 27.069
 • 183
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3
 • 12/04/2011
 • 13.636
 • 431
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2
 • 12/04/2011
 • 72.751
 • 460

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Toán 9 5512
 • 23/01/2021
 • 0
 • 0
Toán 9 5512
 • 23/01/2021
 • 0
 • 0

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu