Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bộ công thương (5.690)

Nghị định số 98/2017/NĐ-CP

Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số: 5097/QĐ-BCT năm 2016

Quyết định số: 5097/QĐ-BCT năm 2016 về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.


Thông tư số: 03/2016/TT-BCT

Thông tư số: 03/2016/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam

Luận án tìm kiếm các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam; trên cơ sở lý luận và thực tiễn của những dự báo về xu hướng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng, những định hướng hoàn thiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tác giả sẽ kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


Thông tư số: 56/2015/TT-BTC

Thông tư số: 56/2015/TT-BTC quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất sứ từ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Thông tư số: 59/2015/QĐ-UBND

Thông tư số: 59/2015/QĐ-UBND quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;...


Thông tư số: 36/2015/TT-BCT

Thông tư số: 36/2015/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;...


Thông tư số: 01/2016/TT-BCT

Thông tư số: 01/2016/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Thông tư số: 31/2015/TT-BCT

Thông tư số: 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean-Úc-Niu Di Lân; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;...


Công văn số: 8160/VPCP-KTTH ngày 08/10/2015

Công văn số: 8160/VPCP-KTTH ngày 08/10/2015 của Văn phòng Chính phủ V/v vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt xét theo đề nghị của Bộ Công thương và ý kiến của các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


Văn bản số: 1786/TTg-KTN

Văn bản số: 1786/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn só 12788/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2015) về việc triển khai Dự án đầu tư mở rộng cầu cảng PTSC Đình Vũ.


Công văn số: 7980/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015

Công văn số: 7980/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với PVOil" xét đề nghị của Bộ Công thương và Ý kiến của các bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính về vận dụng xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt đối với Tổng Công ty dầu Việt Nam.


Công văn số: 7979/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015

Công văn số: 7979/VPCP-KTTH ngày 05/10/2015 của Văn phòng Chính phủ "V/v vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt" xét đề nghị của Bộ Công thương và Ý kiến của các bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính về vận dụng xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt đối với các đơn vị thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam.


Bộ Công thương số: 1793/BCT-KHCN

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra hàm lượng formaldehyt, các amim thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt theo Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 5 tháng 11 năm 2009. Tham khảo tài liệu Bộ Công thương số 1793/BCT-KHCN để nắm bắt nội dung chi tiết.


Quyết định số: 8873/QĐ-BCT

Quyết định số: 8873/QĐ-BCT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ công thương đã chuẩn hóa về nội dung; căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời tham khảo.


Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng một số cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp cho cơ quan Bộ Công thương

Mục tiêu chính của đề tài: Xây dựng các CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng thông tin cho lãnh đạo Bộ, và người dùng trong Bộ.


Đề tài khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm dùng chung cho các Sở Công Thương phục vụ công tác điều hành tác nghiệp và thiết lập hệ thống báo cáo định kỳ với Bộ Công Thương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước

Mục đích chính của đề tài: Xây dựng phần mềm điều hành tác nghiệp cho các Sở Công Thương và triển khai thí điểm tại một số Sở; xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ liên quan đến các lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý.


Luận văn:ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM THỜI KỲ 2011 – 202

Bước sang thế kỷ XXI, khi xu thế toàn cầu hóa kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng tiến triển sâu rộng, Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001 – 2010 là chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo định hướng XHCN, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”. Trong đó, đã xác định một trong những mục tiêu phát triển cụ thể là: Đưa...


Quyết định số 32/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1431/2007/QĐ-UBND NGÀY 09/8/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN


Thông báo số 02/TB-BCT

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 02/tb-bct', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định số 8202/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Quyết định số 7684/QĐ-BCT

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 7684/qđ-bct', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quyết định số 7641/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TUYẾN HÀNH LANG KINH TẾ LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Thông báo số 301/TB-BCT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÃI BỎ THÔNG BÁO SỐ 197/TB-BCT NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


Quyết định số 8142/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI THANH HÓA VÀO “QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Nghị định số 95/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


Quyết định số 7202/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


Quyết định số 6846/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG HAI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TẠI THANH HÓA QUY HOẠCH HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN I ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Quyết định số 6483/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Quyết định số 6835/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG


Tài liệu mới download

Bài giảng Scada
  • 25/03/2014
  • 73.936
  • 527
Bài giảng Vô sinh - Hiếm muộn
  • 14/09/2016
  • 25.841
  • 1.003

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu