Tìm kiếm tài liệu miễn phí

báo cáo tài chính (5.377)

Nghị định số 25/2017/NĐ-CP

Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ban hành Về báo cáo tài chính nhà nước. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Báo cáo: Phân tích báo cáo tài chính Eximbank giai đoạn 2008-2012

Đề tài của nhóm được trình bày qua ba chương: Sơ lược về ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, phân tích tổng quan báo cáo tài chính ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn 2008-2013, tổng kết điểm mạnh và hạn chế của Eximbank.


Sức mạnh cộng hưởng: Báo cáo thường niên 2015

Nội dung báo cáo "Sức mạnh cộng hưởng: Báo cáo thường niên 2015" giới thiệu về sacombank, báo cáo phát triển bền vững, tình hình hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016, quản trị doanh nghiệp và các báo cáo tài chính.


Báo cáo thường niên 2016: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX)

Nội dung của báo cáo trình bày thông tin chung về Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình, tình hình hoạt động trong năm 2016, báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc về tình hình mọi mặt của công ty, đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần), quản trị công ty và báo cáo tài chính.


Báo cáo thường niên 2009: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Nội dung của báo cáo trình bày về mô hình tổ chức hệ thống BIDV, mô hình tổ chức trụ sở chính, phát triển mạng lưới và nguồn nhân lực, hoạt động công nghệ thông tin, đánh giá hiệu quả kinh doanh 2009, kết quả hoạt động chính và hoạt động cộng đồng.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Võ Minh Hùng

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định, tổ chức kế toán tài sản cố định, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Võ Minh Hùng

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 7: Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh" giúp người học có thể thực hiện quy trình hoạt động cơ bản về giao dịch mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thương mại, phương pháp phân tích và ghi nhận bút toán các giao dịch mua và bán hàng hóa, ghi nhận các bút toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Võ Minh Hùng

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền & các khoản phải thu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu khái niệm tiền và các khoản phải thu, kế toán tiền và các khoản phải thu, kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi, trình bày thông tin tiền và các khoản phải thu trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 1 - Chương 6: Lập báo cáo tài chính trên bảng tính giúp cho người học có thể giải thích mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính và nguồn dữ liệu, Ứng dụng công cụ hàm để truy xuất dữ liệu và trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Võ Minh Hùng

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của kế toán, môi trường pháp lý của kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản, các yếu tố của BCTC và ghi nhận các yếu tố của BCTC, sổ và hình thức ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Võ Minh Hùng

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán khoản phải trả cho người bán, kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương, kế toán quỹ khen thưởng phúc lợi... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Võ Minh Hùng

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán vốn chủ sở hữu" giúp người học: Nhận biết được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, xác định được nguồn hình thành và mục đích sử dụng nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Báo cáo tài chính quý 4/2016: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển điện miền Trung

Nội dung báo cáo trình bày khái quát về công ty và các báo cáo tài chính về bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.


Báo cáo thường niên năm 2016: Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP

Nội dung báo cáo trình bày những thông tin chung về Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam, đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2016, báo cáo và đánh giá của ban tổng giám đốc, báo cáo và đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của tổng công ty, quản trị công ty và báo cáo tài chính


Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Báo cáo thường niên 2016

Nội dung báo cáo trình bày những thông tin chung về công ty, tình hình hoạt động của công ty, báo cáo và đánh giá của ban tổng giám đốc, đánh giá của hội đồng quản trị, quản trị công ty và báo cáo tài chính.


Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic: Báo cáo thường niên năm 2016

Nội dung báo cáo giới thiệu chung về công ty, các định hướng phát triển, báo cáo của ban tổng giám đốc về tình hình hoạt động trong năm bao gồm báo cáo phát triển bền vững, báo cáo của ban kiểm soát, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo quản trị công ty và báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016.


Nghiên cứu phương pháp kiểm tra sai sót của dữ liệu kế toán hỗ trợ kiểm toán báo cáo tài chính

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng Luật Benford kết hợp với các phương pháp xác suất thống kê để ước lượng sai sót của các khoản mục kế toán, làm cơ sở đánh giá tính trung thực các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm với dữ liệu kế toán (nhật ký chung) của 29 doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương trên chỉ tiêu doanh thu cho thấy mức sai lệch tương đối bình quân của nhóm các doanh nghiệp có vốn FDI là không lớn nhưng mức sai sót tuyệt đối bình quân là khá lớn.


Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị kinh doanh và phân tích báo cáo tài chính

Đề tài nghiên cứu những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, khoa học - công nghệ trong quản trị doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp 3: Chương 4 - Đại học Công nghệ TP. HCM

Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 4: Thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại, ảnh hưởng đến BCTC, phân tích thuê tài chính, từ phía người thuê, từ phía người cho thuê, các vấn đề khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tài chính doanh nghiệp cơ bản: Chương 3 + 4 - ThS. Hà Minh Phước

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp cơ bản - Chương 3 + 4: Phân tích báo cáo tài chính" trình bày các kiến thức tổng quan về các báo cáo tài chính, những khoản mục cần lưu ý trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tổng quan về phân tích báo cáo tài chính.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ứng dụng phần mềm kế toán FEDSoft lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho các Tập đoàn, Tổng công ty ở Việt Nam

Đây là để tài được tác giả nghiên cứu và phát triển thêm phần mềm FEDSoft lập Báo cáo tài chính hợp nhất, đáp ứng được yêu cầu của các cấp quản lý, nhà đầu tư và các bên có liên quan nhằm cung cấp thông tin một cách nhanh, chính xác, khoa học, hợp lý và trung thực.


Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngành Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội

Đề tài nghiên cứu và hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp theo các quy định và chế độ hiện hành của Việt Nam; tìm hiểu và đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội Đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh Hà Nội.


Bài giảng môn học Kế toán tài chính 1: Giới thiệu môn học - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính 1: Giới thiệu môn học" do Nguyễn Thị Mộng Điệp biên soạn giới thiệu tới người đọc những nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá sinh viên đối với môn học này. Mời các bạn tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý kết toán: Đề cương môn học - Nguyễn Ngọc Ly

Bài giảng "Nguyên lý kết toán - Đề cương môn học" giới thiệu tới các bạn sinh viên những nội dung thông tin chung về môn học, mô tả môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chi tiết môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về BCTC, thông tin trên Bảng cân đối kế toán, thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn học Kế toán tài chính 1: Chương 1 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng môn học "Kế toán tài chính 1 - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán VN.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 2 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp (2017)

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 2: Bất động sản đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các qui định pháp lý có liên quan, các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC.


Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thị Mộng Điệp

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Tổng quan kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán tài chính, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Phần mềm tra cứu cơ khí
  • 02/12/2010
  • 82.196
  • 424
Quyết định số: 185/QĐ-EVN
  • 19/10/2015
  • 56.926
  • 390
Giáo trình Sáng tác ca khúc
  • 17/02/2016
  • 84.501
  • 589

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu