Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quyền dân sự (1.680)

Công văn số 37/CV-HBVQTE

Công văn số 37/CV-HBVQTE năm 2019 về chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại các tỉnh/thành phố do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Bộ luật hình sự: 9 nội dung áp dụng từ 2018

Mở rộng áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính; Bỏ hình phạt tử hình đối với 07 tội danh cũng như không áp dụng hình phạt tử hình với người từ đủ 75 tuổi trở lên,...là những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự 2015) sẽ chính thức được áp dụng từ 2018.


Những điểm đáng chú ý của Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật Dân sự 2015 chính thức có hiệu lực, thay thế cho Bộ luật Dân sự 2005 kể từ ngày 1/1/2017.Những điểm đáng chú ý của Bộ luật Dân sự 2015 như sau: Cho phép chuyển đổi giới tính; cho phép thỏa thuận lãi suất; pháp nhân cũng có thể là người giám hộ ...


Thông thư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMTBNNPTNT

Thông thư liên tịch số 27/2013/TTLT-BTNMTBNNPTNT ban hành về Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại. Được ban hành theo Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008,...


Quyết định số 14/2017/QĐ­-TTg

Quyết định số 14/2017/QĐ­-TTg ban hành về bãi bỏ quyết định số 09/2013/QĐ­-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.


Nghị định số 77/2017/NĐ-CP

Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015,..


Nghị định số 70/2017/NĐ-CP

Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 30/2017/NĐ-CP

Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ban hành Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 56/2017/NĐ-CP

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 78/2017/NĐ-CP

Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh niên.


Nghị định số 04/2017/NĐ-CP

Nghị định số 04/2017/NĐ-CP ban hành Về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 07/2017/NĐ-CP

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số: 3142/TB-BHXH năm 2016

Quyết định số: 3142/TB-BHXH năm 2016 về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và phiếu giao nhận hồ sơ.


Thông tư số 09/2016-TTLT-BTP-BTNMT

Thông tư số 09/2016-TTLT-BTP-BTNMT Thông tư liên tịch hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thông tư áp dụng cho những đối tượng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.


Luật số: 92/2015/QH13

Luật số 92/2015/QH13 Bộ Luật tố tụng dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Bộ Luật tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Luật số: 91/2015/QH13

Luật số 91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội ban hành Bộ luật Dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Thông tư liên tịch số: 16/2015/TTLT-BTP-BQP

Thông tư liên tịch số: 16/2015/TTLT-BTP-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự; căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;...


Công báo/Số 1003 + 1004/Ngày 29-12-2013

Công báo/Số 1003 + 1004/Ngày 29-12-2013 hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có kết cấu nội dung gồm 11 chương, nội dung hiến pháp trình bày về hiệu lực của hiến pháp và việc sửa đổi hiến pháp, chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường,...


Luật số: 109-SL/L.10

Luật số 109-SL/L.10 quy định chế độ phục vụ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam nhằm đẩy mạnh việc xây dựng Quân đội nhân dân tiến lên chính quy và hiện đại, tăng cường lực lượng Quốc phòng, bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.


Nghị định số: 45/2013/NĐ-CP

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Nghị định để nắm bắt thông thông tin chi tiết.


Bộ luật dân sự (Sửa đổi)

Mời các bạn cùng tham khảo "Bộ luật dân sự sửa đổi" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu. Bộ luật căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Quyết định số: 48/QĐ-BTP

Quyết định số: 48/QĐ-BTP về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 cho các cơ qua Thi hành án dân sự địa phương; căn cứ Luật thi hành án dân sự; căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Quy chế số: 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

Quy chế số: 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2002; căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số: 02/QĐ-UBND

Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, căn cứ quyết định số 09/2011/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số: 1557/QĐ-BTP

Quyết định số: 1557/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tư pháp; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ; căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.


Thông báo số: 30/TB-LĐLĐ năm 2014

Thông báo số: 30/TB-LĐLĐ năm 2014 về việc trích nộp kinh phí công đoàn năm 2014.


Quyết định 59/QĐ-TTg năm 2015

Quyết định 59/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 19/QĐ-TTg năm 2015

Quyết định 19/QĐ-TTg năm 2015 Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến" do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Quyết định số 01/QĐ-TTg năm 2015

Quyết định 01/QĐ-TTg năm 2015 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Nghị định Số: 44/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Tài liệu mới download

MBA dành cho lãnh đạo
 • 07/04/2012
 • 28.477
 • 773
Bài tập tính giá chéo
 • 22/10/2013
 • 67.353
 • 683

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 37/CV-HBVQTE
 • 30/06/2020
 • 92.199
 • 305
Nghị định số 77/2017/NĐ-CP
 • 01/11/2017
 • 30.293
 • 866
Nghị định số 70/2017/NĐ-CP
 • 01/11/2017
 • 90.709
 • 563
Nghị định số 30/2017/NĐ-CP
 • 01/11/2017
 • 84.236
 • 899
Nghị định số 56/2017/NĐ-CP
 • 01/11/2017
 • 27.603
 • 268
Nghị định số 78/2017/NĐ-CP
 • 01/11/2017
 • 21.746
 • 578

Bộ sưu tập

Bộ văn bản về luật cư trú
 • 12/04/2013
 • 76.008
 • 521

Danh mục tài liệu