Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy hoạch - Đô thị (830)

Quá trình đô thị hóa và xu hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-2019

Đô thị hóa là một quá trình tất yếu khách quan trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, song hệ lụy theo đó là sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, di cư dân số... nhưng việc đô thị hoá nhanh cũng kéo theo sự chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất. Vì vậy, cần phải định hướng và có kế hoạch cụ thể trong quản lí đất đai nhằm mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết này nêu quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất ở Bắc Ninh.


Xây dựng hệ thống nộp và tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai trực tuyến tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Với hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính hiện có, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có đủ điều kiện để triển khai mô hình dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực quản lý đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi giao dịch hành chính, đồng thời giảm áp lực công việc của cơ quan quản lý nhà nước và hướng đến một nền hành chính điện tử, hiện đại.


Giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý hạ tầng giao thông ở Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0

Tài liệu trình bày giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý hạ tầng giao thông ở Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.


Đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá việc thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp cải thiện kết quả thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sử dụng công cụ Kiểm toán xã hội, kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều sai sót trong quá trình thực hiện chính sách giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp xảy ra ở địa bàn nghiên cứu do thiếu một cơ chế giám sát có sự tham gia của người dân. Việc giải quyết các sai sót trên là khá khó khăn và cần làm thận trọng. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra cần phải xây dựng một cơ chế giám sát cộng đồng về quy trình giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp


Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Bình

Bài viết xác định ảnh hưởng của chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến sự phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Bình nhằm tăng cường ảnh hưởng tích cực của chính sách thu hồi đất, tái định cư xây dựng cơ chế tiếp cận đất đai theo nguyên tắc kinh tế thị trường.


Sáng kiến kinh nghiệm: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình triển khai, thực hiện trên địa bàn huyện

sáng kiến kinh nghiệm đề ra các giải pháp sáng kiến để khắc phục những bất cập, nhược điểm, hạn chế của công tác giải phóng mặt bằng hiện nay, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án, công trình triển khai, thực hiện trên địa bàn huyện.


Vài nét đặc trưng đô thị hóa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2000-2015

Bài viết này tập trung trình bày vài nét đặc trưng của quá trình ĐTH tỉnh Bình Dương và ảnh hưởng của ĐTH đến sự chuyển dịch đất nông nghiệp, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của quá trình chuyển dịch này, trên cơ sở đó đưa ra một số các khuyến nghị hướng đến sử dụng đất theo hướng hiệu quả, hài hòa trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.


Nghiên cứu mô hình quy hoạch phát triển hành lang xanh tại một số đô thị trên thế giới

Bài viết phân tích lịch sử hình thành và thực tiễn quy hoạch hành lang xanh tại các đô thị trên thế giới, rút ra các kinh nghiệm thiết lập mô hình là những cơ sở khoa học cốt lõi để thiết lập hành lang xanh tại các đô thị ở Việt Nam.


Tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng các làng nghề truyền thống ven đô Hà Nội phù hợp với quá trình đô thị hóa và phát triển du lịch

Bài viết đánh giá thực trạng cũng như đưa ra giải pháp tổ chức không gian sinh hoạt cộng đồng nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể, đá ứng nhu cầu sử dụng của người dân làng nghề truyền thống ven đô.


Yếu tố văn hóa truyền thống trong xây dựng môi trường đô thị Việt Nam

Bài viết trình bày văn hóa và môi trường đô thị phát triển gắn bó với nhau trong sự hình thành không thể một sớm một chiều; trong đó quá khứ luôn gắn liền với hiện tại, truyền thống kết hợp với hiện đại để môi trường sống trong đô thị phát triển bền vững.


Quy hoạch nông thôn mới với mô hình trung tâm tiểu vùng và cụm công nghiệp nông thôn

Bài viết giới thiệu mô hình quy hoạch Trung tâm tiểu vùng và cụm công nghiệp nông thôn, là mô hình có thể gắn kết sự phát triển riêng lẻ của các điểm dân cư nông thôn với nhau, là không gian chuyển tiếp từ nông thôn lên đô thị nhằm thực hiện hiệu quả quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn.


Một số vấn đề về quy hoạch phát triển khu công nghiệp tại khu vực nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng hiện nay

Việc phát triển nhanh chóng các KCN tại nông thôn VĐBSH hiện nay làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn về các mặt kinh tế, xã hội, môi trường và không gian. Bài viết này đưa ra một đánh giá chung về thực trạng các vấn đề phát triển KCN tại nông thôn VĐBSH và từ đó đề xuất một số quan điểm để phát triển tiếp các KCN tại nông thôn trong thời gian tới, đáp ứng các yêu cầu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn và phát triển bền vững.


Mô hình đô thị thông minh và sự cần thiết xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia trong định hướng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, trước yêu cầu của quá trình đô thị hóa cùng với những đòi hỏi khách quan trong công tác quản lý đô thị, khái niệm đô thị thông minh (smart city) ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều quốc gia quan tâm. Các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu như ISO, IEC, ITU, CEN/ CENCELEC. IEEE, ANSI... đã nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, khu vực về đô thị thông minh; xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế về đô thị thông minh. Vậy mô hình đô thị thông minh là gì và vì sao cần phải xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia trong định hướng phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam.


Ứng dụng công nghệ GIS trong việc quản lý sau quy hoạch làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội

Bài viết giới thiệu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2011 và bài tham luận Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị tại làng cổ” do Viện Bảo tồn di tích tổ chức ngày 27/12/2013.


Những thuận lợi, khó khăn trong định hướng quy hoạch phát triển hành lang xanh vùng đồng bằng sông Hồng

Bài viết nghiên cứu, khái niệm và thực tiễn quy hoạch hành lang xanh, vành đai xanh tại các đô thị lớn vùng đồng bằng sông Hồng. Trình bày những nhận định về thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng mô hình hành lang xanh tại các đô thị lớn.


Mô hình hạ tầng xanh nông thôn điển hình áp dụng cho vùng đồng bằng sông Hồng

Bài viết nghiên cứu đề xuất một mô hình mới xây dựng hạ tầng nông thôn theo hướng hạ tầng xanh, gắn kết các yếu tố tự nhiên và ứng dụng các công nghệ mới. Mô hình hệ thống hạ tầng xanh nông thôn điển hình giải quyết đồng bộ các vấn đề từ giao thông, cấp thoát nước, xử lý nước thải áp dụng công nghệ sinh học xử lý nước thải, công nghệ xử lý rác thải phân tán….


Evolution of municipalities in Nepal: Challenges and planning

This paper attempts to analyze the evolution of municipalities in Nepal in terms of historical growth, growth of urban population, distribution of urban size classes and number of municipalities by population sizes by ecological region. Similarly, this paper also analyzed to show challenges, problems and planning situation of municipalities of Nepal. Since the database on market and urban centers is extremely limited the analysis will draw heavily on the market towns studies that have been conducted in the last few years by the Central Department of Geography, Tribhuvan University. On the other hand the census is the other source of comparable secondary data on urban centers in Nepal; it was used for the present study.


Situation of land transportation in Nepal

The major reasons of accidents were high speed of vehicles, steering or brake failure, untrained and intoxicated drivers, driving by cleaner/conductor, continuous long duty hours of drivers, poor condition of vehicle, muddy and slippery roads, haphazard overtaking practice on single lane roads, lack of concentration of drivers on driving , non-observance of safety measures, traffic rules and signs, drove vehicle without wearing seat belt/helmet, kept more passengers than allowed/ available seats, hung passengers on gate, backside and roof, loaded cargo beyond the limited weight and height respectively.


Nghiên cứu đặc tính và hành vi qua đường của người đi bộ tại nút giao thông có đèn tín hiệu ở thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết này bước đầu tập trung phân tích đặc tính và hành vi qua đường của người đi bộ như: Tốc độ qua đường, hành vi tuân thủ đèn tín hiệu và sự tương tác giữa người đi bộ với phương tiện giao thông cơ giới. Số mẫu khảo sát gồm 503 người đi bộ được trích xuất từ dữ liệu camera tại hai nút giao thông có đèn tín hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).


Khu phố cổ Hà Nội những đổi thay qua tư liệu địa chính (1942-1953)

Bài viết trên cơ sở nguồn tư liệu chính được sử dụng là các bằng khoán của toàn bộ các phố thuộc khu phố cổ Hà Nội, kết hợp với các tài liệu của Trung tâm Lưu trữ quốc gia và các kết quả nghiên cứu của những người đi trước, bước đầu tìm hiểu về diện mạo của các loại hình nhà đất trong khu phố cổ Hà Nội đầu nửa thế kỷ 20.


Nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Bài viết hệ thống và khái quát hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; phân tích tình hình phát triển các khu công nghiệp và việc giải quyết nhà ở cũng như thực trạng sử dụng đất khu ở cho công nhân khu công nghiệp. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất khu ở cho công nhân tại khu công nghiệp Thăng Long.


Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất mang lại tại một số dự án ở thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Tổng quan các vấn đề lý luận và thực tiễn về phân phối giá trị tăng thêm từ đất trong điều kiện đất đai thuộc sở hữu toàn dân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Điều tra, khảo sát thực trạng thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải quyết việc làm, tái định cư tại một số dự án của thành phố Việt Trì. Nghiên cứu thực trạng phân phối giá trị tăng thêm từ đất do đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ tiến trình đô thị hóa; đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách, mô hình phân phối giá trị tăng thêm từ đất do đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.


Di cư vào Hà Nội và sự dịch chuyển trong nội thành

Người di cư ở Hà Nội, những công dân di động của Hà Nội, sự di chuyển chỗ ở, đánh giá sơ bộ về vấn đề thời gian, những diễn biến xã hội không gian tiếp theo ở các thành phố khác, những dự báo tạm thời về Hà Nội, những ngoại suy và một số khác biệt.


Cơ cấu di cư nông thôn - Nông thôn của người Tày-Nùng: Mạng lưới các dân tộc thiểu số trong lãnh thổ Việt Nam

Bài viết nghiên cứu sự di cư của người dân tộc Tày Nùng và làm rõ một số đặc điểm cơ bản, nguyên nhân của sự di cư từ nông thôn đến nông thôn; quan niệm lịch sử của người Tày Nùng đối với đất đai và chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945.


Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng và quản lý đô thị qua kinh nghiệm thực tiễn ở thành phố Đà Nẵng

Bài viết với nội dung quá trình đô thị hoá Đà Nẵng; những thành tựu trong việc phát huy vai trò nhân dân trong quá trình thực hiện quy hoạch, quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị ở Đà Nẵng từ 1997 đến 2007; một số kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong quản lý, quy hoạch đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng ở Đà Nẵng.


Towards an uncertainty reduction framework for land-cover change prediction using possibility theory

This paper presents an approach for reducing uncertainty related to the process of land-cover change (LCC) prediction. LCC prediction models have, almost, two sources of uncertainty which are the uncertainty related to model parameters and the uncertainty related to model structure. These uncertainties have a big impact on decisions of the prediction model.


Thực hiện chính sách giao đất, giao rừng trong bối cảnh di dân, tái định cư dự án thủy điện ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Bài viết còn phần nào cho thấy những khó khăn đang đặt ra cho việc thực thi chính sách giao đất, giao rừng trong cố gắng hoàn thiện các mục tiêu quy hoạch thiếu tính khả thi gắn với di dân, tái định cư dự án thủy điện, từ đó đặt ra yêu cầu phải đánh giá đúng thực trạng tài nguyên đất, rừng trong tương quan với nhu cầu về tài nguyên đất, rừng trước khi hoạch định các mục tiêu cụ thể của các chương trình, dự án trong giai đoạn hiện nay.


Ứng dụng ADS Civil Road, IHSDM hỗ trợ thiết kế yếu tố hình học đường và đánh giá mức độ an toàn giao thông của đường ô tô

ADS Civil Road là phần mềm hỗ trợ thiết kế hình học đường ô tô sau khi thiết kế phần mềm sẽ kết xuất dữ liệu dạng XML và đưa vào phần mềm IHSDM đánh giá an toàn giao thông. Bài viết trình bày các bước kỹ thuật khi thiết kế yếu tố hình học đường trên ADS và cách đánh giá an toàn giao thông trên IHSDM.


Phát triển đội tàu container chở hàng khô trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội

Bài viết đưa ra một số cơ sở để phát triển đội tàu container chở hàng khô trên tuyến đường thủy Hải Phòng - Hà Nội nhằm nâng cao thị phần vận tải hàng hóa.


Mô hình tìm kiếm bãi đỗ xe tối ưu sử dụng hệ thống đặt chỗ

Bài viết trình bày các vấn đề cơ bản của chính sách quản lý đỗ xe, các tiêu chí lựa chọn bãi đỗ xe. Tác giả đề xuất mô hình cung cấp thông tin bãi đỗ xe bao gồm: Vị trí, số chỗ trống, đường dẫn đến và đi khỏi vị trí đỗ xe. Với sự hỗ trợ của hệ thống đặt chỗ, mô hình tìm kiếm bãi đỗ tối ưu trong đô thị với các mục tiêu cơ bản về chi phí, thời gian có xét có xem xét khoảng cách đi bộ tối đa.


Tài liệu mới download

Đồ án: Quá trình phosphat hóa
  • 29/08/2015
  • 47.427
  • 261

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hallmarks of a sustainable city
  • 11/06/2013
  • 78.402
  • 299

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu