Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quy hoạch - Đô thị (795)

Chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888-1950)

Bài viết này của tác giả là một nghiên cứu lý thuyết, bằng cách khảo cứu các hồ sơ, tư liệu, văn bản hành chính cũ liên quan đến vấn đề xây dựng đô thị Đà Nẵng trong thời kỳ Pháp thuộc, nhằm phân tích những ý đồ chiến lược của người Pháp về kiến trúc và quy hoạch tại Đà Nẵng từ năm 1888-1950


Xác định vị trí vạch dừng hợp lý trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn cho một số nhóm nút ở đô thị miền Trung Việt Nam

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu lý thuyết, tiêu chuẩn, quy trình và kinh nghiệm của các nước trên thế giới về việc bố trí vạch dừng trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn, kết hợp với kết quả khảo sát thực nghiệm về tình hình sử dụng, bố trí vạch dừng trong loại hình nút giao thông này ở các đô thị Việt Nam, bài viết đã đề xuất vị trí vạch dừng hợp lý cho 8 trường hợp tương ứng với 6 nhóm nút điều khiển bằng tín hiệu đèn khác nhau theo chu kỳ đèn và cấp đường giao đến nút.


Quy hoạch sử dụng đất Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập

Việc quy hoạch giữa các vùng, các ngành tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên và có mối liên hệ chặt chẽ của lực lượng sản xuất với phân vùng của cả nước. Việt Nam đã và đang thực hiện quy hoạch lại đất đai trong nông nghiệp phục vụ cho yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hàng hóa, khắc phục tính chất tự cấp, tự túc tồn tại trước đây”.


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn thị xã Tân Châu

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn thị xã Tân Châu (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tri Tôn

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tri Tôn ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Thoại Sơn

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Thoại Sơn (ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).


Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên

Bảng giá các loại đất năm 2015 áp dụng giai đoạn 2015-2019 trên địa bàn huyện Tịnh Biên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


A decision support system for farm regional planning

This paper presents a Decision Support System (DSS) for planning of farm regions in Greece. The DSS is based on the development possibilities of the agricultural sector in relation with the agricultural processing industries of the region and aims at the development of farm regions through a better utilization of available agricultural recourses and agricultural industries.


Applicability of an agent-based modeling concept to modeling of transportation phenomena

This paper examines the link between today's transportation problems and agent-based modeling, presents the framework of agent based modeling, notes recently used examples applied to transportation, and discusses limitations. The intent of this paper is to explore a new avenue for the direction of modeling and analysis of increasingly complex transportation systems.


Stochastic modeling of the number of trees and the number of felled trees in selection stands

This paper solves the problem of forecasting the number of trees in the selection stands predicted for harvesting in a future period, so that the present resource of the number of trees is sustained. This is achieved by stochastic modeling of the number of trees and the number of felled trees and by solving the partial differential equation.


Concept of expert system for modal split in transportation planning

The objective of this paper is to develop a concept of expert system based on the survey of experts' opinions and their experience concerning relations in modal split, on the basis of parameters of transport system demand and transport supply, defined through PT travel time and city size, i.e. mean trip length. This expert system could be of use both to experts and less experienced planners who could apply the knowledge contained in this expert system for further improvement, on operational as well as on strategic level.


Spatial infrastructure and productivity in Sweden

These approaches are applied to a cross-section data set of regions in Sweden. These approaches show that metropolitan regions have relatively low road efficiencies in comparison with other regions in Sweden. On the other hand the northern regions are more efficient than the southern regions.


A real case study on transportation scenario comparison

This paper presents a real case study dealing with the comparison of transport scenarios. The study is conducted within a larger project concerning the establishment of the maritime traffic policy in Greece. The paper presents the problem situation and an appropriate problem formulation. Moreover a detailed version of the evaluation model is presented in the paper.


Large neighborhood local search for the p-median problem

In this paper we consider the well known p-median problem. We introduce a new large neighborhood based on ideas of S.Lin and B.W. Kernighan for the graph partition problem. We study the behavior of the local improvement and Ant Colony algorithms with new neighborhood. Computational experiments show that the local improvement algorithm with the neighborhood is fast and finds feasible solutions with small relative error. The Ant Colony algorithm with new neighborhood as a rule finds an optimal solution for computationally difficult test instances.


An alternative approach for choice models in transportation: Use of possibility theory for comparison of utilities

This paper proposes a modeling framework that attempts to account for the decision maker’s uncertainty by possibility theory and then the analyst's uncertainty by probability theory. The possibility to probability transformation is performed using the principle of uncertainty invariance. The proposed approach accounts for the quality of information on the changes in choice probability. The paper discusses the thought process, mathematics of possibility theory and probability transformation, and examples.


Comparison of the efficiency of two algorithms which solve the shortest path problem with an emotional agent

This paper discusses the comparison of the efficiency of two algorithms, by estimation of their complexity. For solving the problem, the Neural Network Crossbar Adaptive Array (NN-CAA) is used as the agent architecture, implementing a model of an emotion. The problem discussed is how to find the shortest path in an environment with n states. The domains concerned are environments with n states, one of which is the starting state, one is the goal state, and some states are undesirable and they should be avoided.


Organizing transportation on a double track-line under conditions of major overhaul on one track

The problem of traffic organization on a railway line during the execution of civil works on super and sub-structures maintenance under the present conditions is becoming more and more difficult to solve, above all, due to the increased traffic intensity. In order to make decisions on indispensable measures to be taken under such circumstances, one needs information on train compositions and their delays, line capacity, facilities, etc.


Giáo trình Quy hoạch môi trường: Phần 1 - NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội

  • 5/5 (1)

Giáo trình Quy hoạch môi trường gồm có 2 phần, được chia thành 7 chương. Phần 1 của cuốn giáo trình trình bày những vấn đề chung về cơ sở khoa học và phương pháp luận quy hoạch môi trường, trong đó đề cập một cách khái quát về môi trường và quản lý môi trường cho phát triển bền vững; những khái niệm cơ bản cũng như các công cụ và phương pháp thường được sử dụng trong quy hoạch môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Quy hoạch môi trường: Phần 2 - NXB Đại Học Quốc gia Hà Nội

  • 5/5 (1)

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn giáo trình này giới thiệu cho người đọc một số vấn đề cụ thể và kinh nghiệm thực tiễn trong quy hoạch môi trường. Phần này gồm 3 chương, đề cập tới các vấn đề hết sức cơ bản, đó là vấn đề sử dụng đất và quy hoạch môi trường; quy hoạch phòng ngừa ô nhiễm môi trường và chương cuối là quy hoạch môi trường khu vực (môi trường đô thị, lưu vực sông và vùng ven biển). Bên cạnh đó, tác giả còn cung cấp một số trường hợp cụ thể, trong đó có các ví dụ của Việt Nam nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quy hoạch không gian vùng phát triển văn hóa xã hội tỉnh An Giang

Bài viết chỉ ra quy hoạch tỉnh An Giang có thể chia thành 4 không gian vùng, gồm: vùng phát triển kinh tế Trung tâm, vùng phát triển Nông - lâm - thủy sản, vùng phát triển kinh tế biên giới, vùng tuyến du lịch. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của không gian vùng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của tỉnh An Giang.


Kỷ yếu khóa tập huấn: Thiết lập hệ thống chỉ tiêu theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả áp dụng trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị (Dự án VNM8P01)

Khóa tập huấn được mở ra nhằm: mở rộng quan niệm, hiểu biết và kiến thức về hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả và sáng kiến chỉ số đô thị bằng cách chia sẻ các xu hướng và kinh nghiệm toàn cầu, thảo luận và phát triển quá trình thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả và xây dựng bộ chỉ số đô thị Việt Nam, tăng cường cam kết và phối hợp giữa các cơ quan Chính phủ và các sở ban ngành của các thành phố nhằm xây dựng hệ thống chỉ số đô thị. Để biết rõ hơn về khóa tập huấn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Nghiên cứu công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết phân tích đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu giá QSD đất tại địa bàn vùng nghiên cứu.


Những thuận lợi và khó khăn khi lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Bài viết này tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn, bất cập khi lập và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên cả góc độ lý luận và thực tiễn. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp đối với những bất cập đã được phân tích nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.


Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long trình bày nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích hiệu quả tài chính của hộ trồng ớt vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở khảo sát 122 nông dân trồng ớt ở tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiến trình đô thị hóa ở Việt Nam trong mối quan hệ với tam nông

Bài viết Tiến trình đô thị hóa ở Việt Nam trong mối quan hệ với tam nông trình bày xem xét các mô hình đô thị hóa trên thế giới; đánh giá lại quan điểm phát triển đô thị hóa của Việt Nam dưới các cấp độ và chiều kích khác nhau; xem xét thực trạng phát triển đô thị của Việt Nam từ 1990 đến nay, trong một số trường hợp có sự so sánh với các bài học kinh nghiệm của nước ngoài; đưa ra một vài gợi ý cho sự phát triển bền vững đô thị-nông thôn,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tai liệu gồm các nội dung chính: Căn cứ, mục đích, yêu cầu của quy hoạch, nội dung quy hoạch, phân tích đánh giá, dự báo các điều kiện, yếu tố phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế

Bài viết Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế trình bày tập đoàn kinh tế là mô hình doanh nghiệp mới được hình thành ở Việt Nam trong quá trình hội nhập. Các tập đoàn kinh tế nắm giữ lượng vốn lớn, hoạt động trong các ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện được các mục tiêu có ý nghĩa quan trọng không chỉ với bản thân các tập đoàn mà còn với cả nền kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Đổi mới quản lý kinh tế của nhà nước trong bối cảnh mới

Bài viết Đổi mới quản lý kinh tế của nhà nước trong bối cảnh mới trình bày 3 nội dung chính tư duy mới vè quản lý kinh tế Nhà nước, thực tiễn quản lý kinh tế nhà nước ở Việt Nam, một số đề nghị điều chỉnh và bổ sung về quy định quản lý kinh tế của Chính phủ trong Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị

Bài viết Tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trình bày 3 vấn đề chính: Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, thực trạng mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta trong thời gian qua, định hướng đổi mới mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải pháp phát triển môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững

Bài viết Giải pháp phát triển môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trình bày một số vấn đề lý luận về môi trường, thực trạng môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay, kiến nghị những giải pháp phát triển môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

IZA DP No. 3778 City Beautiful
  • 11/06/2013
  • 82.315
  • 761

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu