Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quỹ đầu tư (1.295)

Đánh giá hỗ trợ Quốc gia tại Việt Nam

Báo cáo “ Đánh giá hỗ trợ quốc gia tại Việt Nam” là bản tóm tắt của báo cáo “Đánh giá hỗ trợ quốc gia Việt Nam” bản tiếng Nhật. Được công ty trách nhiệm hữu hạn AZSA thực hiện dưới sự ủy thác của Bộ Ngoại Giao trong năm 2015. Nghiên cứu đánh giá được thực hiện với mục tiêu rà soát lại chính sách tổng thể của Nhật Bản về hỗ trợ cho Việt Nam, bao gồm Chính sách hỗ trợ quốc gia cho Việt Nam; rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó đưa ra những khuyến nghị để tham khảo trong hoạch định và thực thi chính sách hỗ trợ Việt Nam của Chính phủ Nhật Bản trong tương lai hiệu quả và hiệu suất hơn, đồng thời công bố kết quả đánh giá một cách rộng rãi để đảm bảo tính giải trình. 


Đầu tư tư nhân ở Việt Nam: Kỳ vọng tăng trưởng

Lĩnh vực đầu tư tư nhân được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Mục tiêu của báo cáo nhằm thu thập nhận xét ý kiến phản hồi từ những người tham gia vào lĩnh vực đầu tư, và về triển vọng về lĩnh vực đầu tư tư nhân tại Việt Nam. Để tìm hiểu sâu hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Dự thảo: Chiến lược và định hướng chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, giai đoạn 2018-2030

Chiến lược là lộ trình để Việt Nam thu hút FDI “thế hệ tiếp mới”, nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sâu rộng trong giai đoạn 2018 - 2030. Việc thực hiện chiến lược này phù hợp với xu hướng toàn cầu tác động đến FDI trong những năm tới. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.


Risk attitude and corporate investment under output market uncertainty: Evidence from the mekong river delta, Vietnam

Risk attitude and corporate investment under output market uncertainty: Evidence from the mekong river delta, Vietnam. This paper aims to detect the impact of firm managers’ risk attitude on the relationship between the degree of output market uncertainty and firm investment.


Phân tích huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang và các gợi ý chính sách

Bài viết tập trung phân tích đánh giá thực trạng huy động vốn cho phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2006 – 2011. Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá thực trạng nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh và đồng thời đưa ra các gợi ý chính sách nhằm gia tăng nguồn lực vốn cho đầu tư phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang. Số liệu sử dụng trong bài viết là số liệu thứ cấp được thu thập từ Cục Thống kê; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước và Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.


Ảnh hưởng tương tác của giới tính CEO lên mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và cấu trúc vốn: trường hợp các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam

Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng tương tác của giới tính CEO lên mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần có vốn nhà nước tại Việt Nam. Cấu trúc vốn của công ty được tính bằng tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản.


Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Bằng phương pháp thống kê mô tả và sử dụng chỉ tiêu Hlv(GO), nghiên cứu được dùng để đánh giá hiệu quả kinh tế của nguồn vốn đầu tư cho từng ngành kinh tế và toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu cho thấy đầu tư công ở huyện Vũng Liêm từ năm 2012 đến 2016 chủ yếu tập trung đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng, kế đến là ngành nông nghiệp nhưng hiệu quả đầu tư chưa tương xứng, trái lại công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nhưng hiệu quả đầu tư mang lại khá cao và tương đối ổn định.


Ebook Dạy con làm giàu (Tập 3): Phần 1 - NXB Trẻ

Phần 1 ebook gồm 3 phần: Phần 1 - Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư (19 chương); Phần 2 - Bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào (10 chương); Phần 3 - Làm cách nào xây dựng việc kinh doanh vững mạnh (7 chương). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Ebook Dạy con làm giàu (Tập 3): Phần 2 - NXB Trẻ

Phần 2 ebook gồm 2 phần: Phần 4 - Ai là nhà đầu tư lão luyện? (5 chương); Phần 5 - Trả lại (1 chương). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Bài giảng Đầu tư quốc tế - Nguyễn Duy Đạt

Bài giảng Đầu tư quốc tế do Nguyễn Duy Đạt biên soạn với các nội dung chính được trình bày: Tổng quan về đầu tư quốc tế, đặc điểm của ODA, các hình thức FDI, môi trường đầu tư quốc tế, chính sách về đầu tư quốc tế,...


Bài giảng Đầu tư quốc tế - Nguyễn Duy Đạt

Bài giảng Đầu tư quốc tế do Nguyễn Duy Đạt biên soạn với các nội dung chính được trình bày: Tổng quan về đầu tư quốc tế, đặc điểm của ODA, các hình thức FDI, môi trường đầu tư quốc tế, chính sách về đầu tư quốc tế,...


Lecture Investments (6/e) - Chapter 12: Market efficiency and behavioral finance

In this chapter we explore the reasoning behind what may seem a surprising conclusion. We show how competition among analysts leads naturally to market efficiency, and we examine the implications of the efficient market hypothesis for investment policy. We also consider empirical evidence that supports and contradicts the notion of market efficiency.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 15: The term structure of interest rates

In this chapter we explore the pattern of interest rates for different-term assets. We attempt to identify the factors that account for that pattern and determine what information may be derived from an analysis of the so-called term structure of interest rates, the structure of interest rates for discounting cash flows of different maturities.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 18: Equity valuation models

This chapter describes the valuation models that stock market analysts use to uncover mispriced securities. The models presented are those used by fundamental analysts, those analysts who use information concerning the current and prospective profitability of a company to assess its fair market value.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 24: Futures markets

How can we evaluate the performance of a portfolio manager? It turns out that even average portfolio return is not as straightforward to measure as it might seem. In addition, adjusting average returns for risk presents a host of other problems. In this chapter, we begin with the measurement of portfolio returns. From there we move on to conventional approaches to risk adjustment. We identify the problems with these approaches when applied in various situations.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 26: Futures markets

This chapter presents the following content: Determinants of portfolio policies, matrix of objectives, constraints on investment policies, managing portfolios of individual investors, tax sheltering for individual investors, future trends in portfolio management,...


Lecture Investments (6/e) - Chapter 27: Futures markets

Chapter 27 "The theory of active portfolio management" presents the following content: Lure of active management, market timing, with imperfect ability to forecast, superior selection ability, treynor-black model.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 1: The investment environment

Chapter 1 is introductory and contains important institutional material focusing on the financial environment. We discuss the major players in the financial markets, provide an overview of the types of securities traded in those markets, and explain how and where securities are traded.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 6: Risk and risk aversion

Lecture Investments (6/e) - Chapter 6 "Risk and risk aversion" presents the following content: Risk - uncertain outcomes, risky investments with risk-free, risk aversion & utility, dominance principle, utility and indifference curves,...


Lecture Investments (6/e) - Chapter 11: Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return

Chapter 11, Arbitrage pricing theory and multifactor models of risk and return. In this chapter, we show how such no-arbitrage conditions together with the factor model introduced in Chapter 10 allow us to generalize the security market line of the CAPM to gain richer insight into the risk-return relationship.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 13: Empirical evidence on security returns

Lecture Investments (6/e) - Chapter 13: Empirical evidence on security returns. This chapter includes contents: Investments & financial assets, role of financial assets and markets, crisis in corporate governance, financial system clients and their needs, meeting the needs of participants,....


Lecture Investments (6/e) - Chapter 14: Bond prices and yields

In the previous chapters on risk and return relationships, we have treated securities at a high level of abstraction. We assumed implicitly that a prior, detailed analysis of each security already had been performed, and that its risk and return features had been assessed. in this chapter, we turn now to specific analyses of particular security markets. We examine valuation principles, determinants of risk and return, and portfolio strategies commonly used within and across the various markets.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 21: Option valuation

In this chapter, we turn our attention to option valuation issues. To understand most option valuation models requires considerable mathematical and statistical background. Still, many of the ideas and insights of these models can be demonstrated in simple examples, and we will concentrate on these.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 7: Capital allocation between the risky and the risk-free asset

Lecture Investments (6/e) - Chapter 7 "Capital allocation between the risky and the risk-free asset" presents the following content: allocating capital - risky & risk free assets, expected returns for combinations, possible combinations, variance for possible combined portfolios, combinations without leverage,...


Lecture Investments (6/e) - Chapter 4: Mutual funds and other investment companies

Chapter 4 "Mutual funds and other investment companies" presents the following content: services of investment companies, net asset value, types of investment organizations, investment policies, costs of investing in mutual funds, exchange traded funds, a first look at fund performance,...


Lecture Investments (6/e) - Chapter 8: Optimal risky portfolios

In Chapter 8 we discussed optimal risky portfolios. That decision governs how an investor chooses between risk-free assets and “the” optimal portfolio of risky assets. This chapter explains how to construct that optimal risky portfolio. We begin with a discussion of how diversification can reduce the variability of portfolio returns. After establishing this basic point, we examine efficient diversification strategies at the asset allocation and security selection levels.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 25: Futures markets

In this chapter, we look beyond domestic markets to survey issues of international and extended diversification. In one sense, international investing may be viewed as no more than a straightforward generalization of our earlier treatment of portfolio selection with a larger menu of assets from which to construct a portfolio.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 10: Index models

This chapter a simplifying assumption that at once eases our computational burden and offers significant new insights into the nature of systematic risk versus firm-specific risk. This abstraction is the notion of an “index model,” specifying the process by which security returns are generated.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 16: Managing bond portfolios

In this chapter we turn to various strategies that bond portfolio managers can pursue, making a distinction between passive and active strategies. A passive investment strategy takes market prices of securities as fairly set. Rather than attempting to beat the market by exploiting superior information or insight, passive managers act to maintain an appropriate risk–return balance given market opportunities.


Lecture Investments (6/e) - Chapter 22: Futures markets

This chapter describes the workings of futures markets and the mechanics of trading in these markets. We show how futures contracts are useful investment vehicles for both hedgers and speculators and how the futures price relates to the spot price of an asset. We also show how futures can be used in several risk-management applications. This chapter deals with general principles of future markets. Chapter 23 describes specific futures markets in greater detail.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ngân sách đầu tư
  • 29/10/2009
  • 74.735
  • 607

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu