Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị mạng (13.501)

Hiện trạng phát triển và ứng dụng internet kết nối vạn vật tại Việt Nam

Bài viết giới thiệu khái niệm cơ bản về hệ sinh thái Internet kết nối vạn vật (IoT) với 4 cấu phần chính (phần cứng, phần mềm/kết nối, dịch vụ và thể chế/chính sách) và hệ sinh thái thương mại IoT gồm 2 nhóm các tác nhân (nhà cung cấp dịch vụ/ ứng dụng bao gồm nhà cung cấp thiết bị, cung cấp mạng, cung cấp nền tảng và khách hàng).


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Chương 6 giúp người học hiểu về "Quản lý bộ nhớ". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các loại địa chỉ; Không gian địa chỉ; Hoàn chuyển; Cấp phát liên tục; Phân trang; Phân đoạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Nội dung bài giảng giới thiệu kiến thức chung, như khái niệm hệ điều hành, nhiệm vụ, chức năng và cấu trúc của hệ điều hành. Cung cấp kiến thức về những phần cơ bản trong hệ điều hành: quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, quản lý processor, quản lý vào ra. Giới thiệu cấu trúc và nguyên lý hoạt động của một số hệ điều hành mạng như Windows, Unix và Linux.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3.1 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình là gì?; Trạng thái của tiến trình; Khối điều khiển tiến trình (PCB); Thao tác trên tiến trình; Điều phối (lập lịch) tiến trình; Truyền thông liên tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Chương 4 trình bày về "Tương tranh và đồng bộ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản; Độc quyền truy xuất – giải pháp phần mềm; Đồng bộ hóa – Giải pháp phần cứng; Giải pháp đồng bộ hóa cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Chương 8 trình bày về "Quản lý nhập xuất". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân loại thiết bị nhập xuất; bộ điều khiển thiết bị; phần mềm độc lập thiết bị; trình điều khiển thiết bị; hệ thống vào ra đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3.2 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Bài giảng chương 3.2 Điều phối tiến trình cung cấp cho người học các kiến thức: CPU Scheduling; Basic concepts; Scheduling criteria; Scheduling algorithms.... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Chương 1 "Tổng quan về hệ điều hành" Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Hệ điều hành là gì? Hệ thống mainframe; Hệ để bàn; Hệ đa xử lý;Hệ phân tán; Hệ thống cụm; Hệ thời gian thực. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Chương 7 - "Bộ nhớ ảo". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tệp; Cài đặt tệp mức thấp; Hệ thống thư mục; Chia sẻ hệ thống tệp; Bảo vệ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Chương 2 - "Cấu trúc hệ điều hành". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các thành phần hệ thống; Các dịch vụ hệ điều hành; Lời gọi hệ thống; Các chương trình hệ thống; Cấu trúc hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hải Bình

Chương 5 giúp người học hiểu về "Bế tắc". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Định nghĩa Bế tắc; Đặc điểm của Bế tắc; Tránh bế tắc; Phát hiện bế tắc; Khắc phục bế tắc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị mạng: Bài 10 - ĐH Quy Nhơn

Nội dung Bài giảng Quản trị mạng: Bài 10 gồm có: Cài đặt máy in; Quản lý thuộc tính máy in; Cấu hình chia sẻ máy in; Cấu hình thông số Port; Cấu hình Tab Advanced; Cấu hình Tab Security; Cấu hình Tab Devices; Quản lý Print Server; Giám sát hàng đợi máy in. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị mạng - Chương 5: Xây dựng các dịch vụ

Bài giảng Quản trị mạng - Chương 5 "Xây dựng các dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch vụ DNS; Dịch vụ DHCP; Dịch vụ FTP; Dịch vụ WEB; Dịch vụ thư mục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị mạng: Bài 6 - ĐH Quy Nhơn

Bài giảng Quản trị mạng: Bài 6 giúp người học hiểu về "Chính sách nhóm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu về chính sách nhóm; Phạm vi hoạt động của chính sách nhóm; Các công cụ triển khai chính sách nhóm; Triển khai một chính sách nhóm trên miền; Các ví dụ minh họa.


Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Giới thiệu Wireless; Các kết nối, đặc tính; Truy cập Cellular Internet; IEEE 802.11 wireless LANs (“wi-fi”); Các nguyên lý: định địa chỉ và routing đến các người dùng di động; Quản lý sự di động trong các mạng cellula; Tính di động và các giao thức lớp cao hơn;....


Bài giảng Quản trị mạng: Phần 2 - ĐH Quy Nhơn

Bài giảng Quản trị mạng: Phần 2 trình bày về "Quản trị mạng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Quản trị mạng Windows server; Một số dịch vụ trên mạng LAN; Một số ứng dụng quản lý mạng; Cấu hình các thiết bị mạng của Cisco. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Quản trị mạng - Chương 1: Giới thiệu Windows server

Nội dung Bài giảng Quản trị mạng - Chương 1 Giới thiệu Windows server trình bày các nội dung chính về windows NT server; windows server 2000; windows server 2003; windows server 2008. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Quản trị mạng - Chương 3: Cài đặt Windows server 2008

Bài giảng Quản trị mạng - Chương 3 giúp người học hiểu về "Cài đặt Windows server 2008". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Yêu cầu phần cứng; các cách cài đặt; nâng cấp lên windows server 2008; cài đặt windows server 2008. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị mạng: Bài 8 - ĐH Quy Nhơn

Cùng nắm kiến thức trong Bài giảng Quản trị mạng: Bài 8 thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tạo các thư mục dùng chung; Quản lý thư mục dùng chung; Quyền truy cập NTFS; Distributed File System (DFS). Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Quản trị mạng: Bài 9 - ĐH Quy Nhơn

Bài giảng Quản trị mạng: Bài 9 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu dịch vụ DHCP; Hoạt động của giao thức DHCP; Cài đặt dịch vụ DHCP; Chứng thực dịch vụ DHCP trong Active Directory; Cấu hình dịch vụ DHCP; Cấu hình các tùy chọn DHCP; Cấu hình dành riêng địa chỉ; DHCP Replay Agent,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị mạng: Bài 0 - ĐH Quy Nhơn

Bài giảng Quản trị mạng: Bài 0 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu cơ bản về mạng; Sơ lược về mạng máy tính; Các thiết bị mạng; Địa chỉ IP. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Quản trị mạng - Chương 2: Tổng quan về Windows server 2008

Bài giảng Quản trị mạng - Chương 2 trình bày về "Tổng quan về Windows server 2008". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu về windows server 2008; các tính năng của windows server 2008; một số tính năng mới của windows server 2008; các lợi ích của windows server 2008.


Bài giảng Quản trị mạng - Chương 6: Users and Groups

Bài giảng Quản trị mạng - Chương 6 trình bày về "Users and Groups". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu về local user và local group, tạo các local user, tạo local group. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 2 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của ứng dụng mạng; Web và HTTP; FTP; Electronic Mail; SMTP, POP3, IMAP; DNS; Chia sẻ file P2P; Lập trình socket vớiTCP; Lập trình socket với UDP; Xây dựng một Web server,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Mục tiêu của chương 4 nhằm giúp các bạn hiểu nguyên lý nền tảng của các dịch vụ lớp network: các mô hình dịch vụ lớp network; forwarding và routing; một router làm việc như thế nào; routing (chọn đường); xử lý với scale; các đề tài nâng cao: IPv6, mobility


Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 7 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Mục tiêu bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 7 giúp các bạn hiểu các nguyên lý của bảo mật mạng: mật mã; chứng thực; tính toàn vẹn; khóa phân bố; bảo mật trong thực tế: các firewall; bảo mật trong các lớp application, transport, network, link,...Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Internet; Giao thức là gì? Vấn đề liên quan, phần cạnh, phần lõi và truy cập mạng; Chuyển gói và chuyển mạch; Cấu trúc Internet/ISP; Hiệu suất: mất mát, trễ; Phân lớp và mô hình dịch vụ; Lịch sử Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị mạng: Bài 2 - ĐH Quy Nhơn

Bài giảng Quản trị mạng: Bài 2 trình bày về "Giới thiệu và cài đặt Windows server 2003". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các phiên bản Windows server 2003; Cài đặt Windows server 2003; Cài từ CD; Tạo tập tin cài tự động; Sử dụng Vmware để cài máy ảo. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Quản trị mạng: Bài 3 - ĐH Quy Nhơn

Bài giảng Quản trị mạng: Bài 3 giúp người học hiểu về "Windows server Active Directory". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Các mô hình mạng trong môi trường Microsoft; Active Directory; Cài đặt và cấu hình Active Directory. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Quản trị mạng: Bài 4 - ĐH Quy Nhơn

Sau khi học xong Bài giảng Quản trị mạng: Bài 4 này người học có thể hiểu về: Tài khoản người dùng và tài khoản nhóm; Chứng thực và kiểm soát truy cập; Các tài khoản tạo sẵn; Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ; Quản lý tài khoản người dùng và nhóm trên Active Directory.


Tài liệu mới download

Sắc ký lớp mỏng
 • 25/02/2013
 • 45.110
 • 697

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm Website 1
 • 06/09/2010
 • 84.566
 • 404
Tạo Forum ASP - Bài 16
 • 13/09/2010
 • 84.378
 • 936
Case Study - PBE - Southern Cross
 • 27/05/2009
 • 29.331
 • 800
Phần Mềm-Tiện Ích part 12
 • 14/09/2010
 • 20.889
 • 474

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu