Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản trị kinh doanh (11.391)

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Sự tác động của các yếu tố dịch vụ đến sự hài lòng và bất mãn của du khách đối với điểm đến thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu dựa trên ba mục tiêu chính: một là nhận dạng các yếu tố dịch vụ tác động đến sự hài lòng và bất mãn của du khách đối với điểm đến thành phố Hồ Chí Minh. Hai là phân loại và xếp loại mức độ tác động của các yếu tố dịch vụ đến sự hài lòng và bất mãn của du khách. Ba là, đưa ra hàm ý và đề xuất để nhà quản trị hiểu rõ mức độ đầu tư khác nhau vào các yếu tố dịch vụ trong lĩnh vực du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của các yếu tố VHTC đến chia sẻ tri thức tại VNPT Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT HCM). Từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức trong Doanh nghiệp. Xác định các yếu tố VHTC ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Xây dựng và kiểm định mô hình ảnh hưởng của các yếu tố Văn hóa tổ chức đến chia sẻ tri thức tại VNPT HCM. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức tại VNPT HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Từ đó đưa ra các hàm ý quản trị để tạo động lực làm việc hiệu quả hơn cho nhân viên. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận. Kiểm tra sự khác biệt về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố lên động lực làm việc của nhân viên theo đặc tính cá nhân là giới tính, tình trạng hôn nhân, nhóm tuổi, thu nhập, thâm niên làm việc. Đề xuất các hàm ý quản trị tạo động lực làm việc cho nhân viên đạt hiệu quả hơn.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện Bình Thạnh

Đề tài tập trung xem xét, đo lường và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện Bình Thạnh, trên cơ sở đó đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ khám sức khỏe tại bệnh viện Bình Thạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT Telecom

Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa nhằm làm rõ các khái niệm liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty FPT Telecom và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tác động tích cực đến văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung luận văn để tìm hiểu rõ hơn.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của căng thẳng trong công việc đến sự cam kết của nhân viên công ty Bảo Việt Sài Gòn

Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài này là tìm ra các tác động của căng thẳng trong công việc đến sự cam kết của nhân viên tại công ty Bảo Việt Sài Gòn. Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp cho nhà quản trị đánh giá được mức độ tác động của các yếu tố căng thẳng để khắc phục việc ảnh hưởng sự cam kết từ tác động của căng thẳng trong công việc. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp nâng cao sự gắn kết nhân viên nòng cốt tại Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Nguồn nhân lực được xem là năng lực cốt lõi của Công ty, là thế mạnh của tổ chức. Để có thể tạo sự gắn kết của nhân viên nòng cốt với Công ty. Nghiên cứu đặt ra các mục tiêu như sau: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên nòng cốt với Công ty. Đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến sự gắn kết của nhân viên nòng cốt với Công ty. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết của nhân viên nòng cốt với Công ty.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với Công ty TNHH Hùng Cá

Đề tài gồm một số mục tiêu nghiên cứu như: xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với Công ty TNHH Hùng Cá. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự gắn kết của nhân viên với Công ty TNHH Hùng Cá. Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp các nhà lãnh đạo, quản lý của Công ty TNHH Hùng Cá có những chính sách thích hợp để nâng cao sự gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại Công ty tư vấn du học Á - Âu

Đề tài tập trung xác định mức độ ảnh hưởng các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại công ty tư vấn du học Á - Âu. Xem xét sự khác biệt trong việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại công ty tư vấn du học Á - Âu giữa các nhóm khách hàng về đặc điểm cá nhân (độ tuổi, giới tính). Trên cơ sở đề tài nghiên cứu, đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ tư vấn du học tại công ty tư vấn du học Á - Âu.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của cấu trúc sở hữu, quản trị doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xem xét mối quan hệ tác động của các yếu tố thuộc về cấu trúc sở hữu, cấu trúc và hoạt động của hội đồng quản trị đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Từ đó nhìn nhận và đưa ra các hàm ý ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp ngành công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung phân tích các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua số liệu khảo sát sẽ phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh theo từng khía cạnh. Đưa ra các kiến nghị về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng tại Chi cục thuế quận 10 thành phố Hồ Chí Minh.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Yếu tố tác động đến mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng, trường hợp nghiên cứu: Công ty Friesland Campina Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng, trường hợp Công ty Friesland Campina Việt Nam. Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của chúng đến mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng sữa của FCV với các đối tác cung ứng sữa nguyên liệu và đối tác phân phối sữa thành phẩm trong khu vực Miền đông nam bộ. Đưa ra các Hàm ý quản trị và kiến nghị các giải pháp nhằm cải thiện mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng sữa của FCV với các đối tác cung ứng sữa nguyên liệu và đối tác phân phối sữa thành phẩm trong khu vực Miền đông nam bộ.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm tại các công ty công nghệ thông tin ở thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm. Mức độc tác động của từng yếu tố đến tiến độ hoàn thành dự án phần mềm của các công ty công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả phân tích, đề xuất một số giải pháp để để giúp các nhà quản trị khắc phục các rủi ro đó nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo tiến độ dự án phần mềm đã đề ra từ ban đầu.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố tác động đến ý định chọn cơ quan hành chính Nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung vào các mục tiêu nghiên cứu như sau: Xác định các yếu tố tác động đến ý định chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố, xác định yếu tố ảnh hưởng mạnh đến việc chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên năm cuối ở các trường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa ra một số kiến nghị nhằm thu hút sự lựa chọn cơ quan hành chính nhà nước để làm việc của sinh viên.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá tác động của chất lượng dịch vụ đến ý định tiếp tục tham gia Hội chợ, triển lãm tại thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung vào các mục tiêu như: các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại. Sự tác động của chất lượng dịch vụ đến ý định tiếp tục tham gia lại hội chợ, triển lãm thương mại. Đề xuất một số giải pháp rút ra từ kết quả nghiên cứu nhằm giúp doanh nghiệp tổ chức hội chợ hiểu rõ hơn về cảm nhận và đánh giá của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hội chợ và tác động của nó đến ý định tham gia lại hội chợ, triển lãm thương mại của khách hàng.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM

Đề tài tập trung xác định những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. Kiểm định sự khác biệt về Sự hài lòng của sinh viên theo các yếu tố: giới tính, chuyên ngành, học lực và năm học. Đề xuất hàm ý quản trị để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Tác động của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng của khách hàng – một nghiên cứu tại khoa kỹ thuật cao bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM

Đề tài tập trung xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại khoa kỹ thuật cao bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM. Đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng khám chữa bệnh tại khoa kỹ thuật cao bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM. Đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ y tế tại khoa kỹ thuật cao bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị Saigon Co.op

Đề tài tập trung xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị Saigon Co.op. Xác định mức độ tác động của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị Saigon Co.op. Từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ của hệ thống siêu thị Saigon Co.op trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại chi cục thuế Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài với mục tiêu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè - Thành Phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu chi tiết Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các doanh nghiệp tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè. Lượng hóa được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè. Kiểm định sự khác biệt của lý do nộp, loại hình doanh nghiệp có ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ trong hành chính công tại Chi Cục Thuế Huyện Nhà Bè.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là kiểm định mối quan hệ giữa các phong cách lãnh đao và hiệu qua làm việc của cán bộ, giảng viên và nhân viên tai trường Đai học Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh. Xác định các phong cách lãnh đao: chuyển đổi, giao dịch, tự do. Đo lường mức độ tác động của các phong cách lãnh đạo đến sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM. So sánh sự khác biệt về sự gắn kết với tổ chức theo các đặc điểm cá nhân. Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự gắn kết với tổ chức của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành xây dựng - bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài tập trung nghiên cứu cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Xác định sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc vốn cụ thể là các loại nợ đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán. Đề xuất một số kiến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu để nâng cao khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Xây dựng - Bất động sản niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Những nhân tố tác động tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu tổng quan của đề tài là tìm hiểu các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khóa Việt Nam. Xác định các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm. Đề xuất các giải pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ công chức tại Cục Công nghệ thông tin của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Đề tài tập trung Nghiên cứu và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến động lực cho CBCC để đề ra được các giải pháp giúp Cục CNTT có thể tạo cho CBCC có động lực làm việc để làm việc hiệu quả hơn. Xây dựng mô hình nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức trong Cục CNTT. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của CBCC tại Cục CNTT, chỉ ra được các nhân tố nào ảnh hưởng đến động lực làm việc của CBCC. Đề xuất ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm gia tăng động lực làm việc cho CBCC tại Cục CNTT.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kĩ thuật Ngân hàng

Báo cáo đề cập đến một số nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu hiện nay đang được sử dụng trong giao dịch ngoại thương tại Việt Nam. Cụ thể là các phương pháp giao dịch, các chứng từ liên quan đến giao dịch ngoại thương. Qua đó, giúp ta có thể hình dung và nắm bắt được những điều cơ bản phải làm trước khi tiến hành một giao dịch kinh doanh. Thông qua phân tích tình hình kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Vật tư Ngân hàng rút ra những nhận xét đánh giá, từ đó đưa ra những giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại Công ty Vật tư Ngân hàng nói riêng và các công ty xuất nhập khẩu nói chung.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Giải pháp cải tiến hiệu quả SXKD ở Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng

"Báo cáo thực tập tốt nghiệp_Giải pháp cải tiến hiệu quả SXKD ở Công ty Vật tư kỹ thuật Ngân hàng" đề cập tới hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư kĩ thuật Ngân hàng: tình hình hoạt động nhật khẩu, những hạn chế còn tồn đọng cũng như một số giải pháp giải quyết các hạn chế đó. Hi vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu cho đề tài báo cáo của mình.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty Bánh kẹo Hải Hà

"Báo cáo thực tập tốt nghiệp_Hoạch định chiến lược cạnh tranh cho Công ty Bánh kẹo Hải Hà" ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì báo cáo được bố cục thành 2 chương, cụ thể: Chương 1 là Thực trạng xây dựng chiến lược sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Hà và Chương 2 là lựa chọn chiến lược sản phẩm và phương án thực thi chiến lược sản phẩm.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty May Việt Thành

"Báo cáo thực tập tốt nghiệp_Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty May Việt Thành" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 nêu cơ sở lí luận về hiệu quả kinh doanh trong Doanh nghiệp, Phần 2 phân tích hiệu quả kinh doanh tại Công ty Vật tư Kĩ thuật và phần cuối là tổng hợp một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tư liệu cho việc nghiên cứu của mình nhé.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần dệt 10-10

"Báo cáo thực tập tốt nghiệp_Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần dệt 10-10" có nội dung đề cập về vấn đề quản lí tại Công ty Cổ phần dệt 10-10, trong đó nhấn mạnh vai trò của cơ cấu tổ chức quản lí tại doanh nghiệp, chỉ ra những điểm yếu kém còn tồn trọng trong bộ máy quản lí tại Công ty Cổ phần dệt 10-10, từ đó mạnh dạn đưa ra những phương án khắc phục chúng.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản trị marketing tại công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Việt Xuân

Khóa luận tập trung làm rõ cơ sở lý luận về quản trị marketing trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng công tác quản trị marketing tại công ty Việt Xuân, từ đó tìm ra hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của hạn chế; dựa vào những hạn chế còn tồn tại khóa luận sẽ đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị marketing tại đơn vị.


Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Thực trạng hoạt động marketing của Công ty TNHH TM-SX thuốc thú y Gấu Vàng

Đề tài tập trung nghiên cứu về hoạt động marketing của công ty TNHH TM–SX thuốc thú y Gấu Vàng để phân tích thực trạng, thấy được những điểm mạnh và những điểm yếu của công ty. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược hoạt động marketing. Để tìm hiểu chi tiết khóa luận, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau đây.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

kế họach kinh doanh quán kem
  • 15/11/2011
  • 15.639
  • 939

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu