Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (7.152)

Áp dụng khung “năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia” để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn

Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hướng đến giảm thiểu lãng phí tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu của con người và có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Bài viết phân tích năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia, phân tích những khó khăn để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn, đồng thời đề xuất tiêu chí áp dụng khung năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Bắc Kạn.


Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về vấn đề di dân của các dân tộc thiểu số

Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối, và chính sách, pháp luật về di dân các dân tộc thiểu số (DTTS). Những chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhìn chung là đúng đắn và có sự hoàn thiện theo thời gian. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 1990 về trước còn có những hạn chế nhất định. Các chính sách về nơi cư trú đến và quản lý hộ khẩu là những chính sách có ảnh hưởng tới việc cản trở di dân, bao hàm cả các DTTS. Tiếp cận về “quyền” của người dân do dó mà cũng chưa được nhìn nhận và giải quyết đúng đắn. Trên cơ sở của các kết quả nghiên cứu đề tài “Di dân các dân tộc thiểu số: Những vấn đề đặt ra và giải pháp”, tác giả bổ sung tiếp cận về “quyền” và một số nhận định về di dân nói chung, di dân của đồng bào DTTS nói riêng cũng như đề xuất một số chính sách về di dân các DTTS trong thời gian tới. Hy vọng những đề xuất, kiến nghị của tác giả sẽ được Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo.


Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đến giao dịch tại kho bạc nhà nước Kiên Giang

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đang giao dịch tại kho bạc Nhà nước Kiên Giang; đề xuất các hàm ý chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công tại kho bạc nhà nước Kiên Giang.


Vai trò của hệ thống thống kê quốc gia trong hệ sinh thái dữ liệu mới

Bài viết nêu lên những thách thức mà hệ thống thống kê quốc gia (NSS) và cơ quan thống kê quốc gia (NSO) đang đối mặt liên quan đến việc phát triển hệ sinh thái dữ liệu quốc gia. Các hệ sinh thái dữ liệu này thường bao gồm nhiều loại dữ liệu, thống kê, hành chính, không gian địa lý và các nguồn dữ liệu mới khác, bao gồm cả “dữ liệu lớn”. Bài viết được Cơ quan Thống kê Estonia cùng Canada, Ireland, Ý, Hà Lan, Ba Lan và Ban thư ký Ủy ban kinh tế khu vực châu Âu của Liên hợp quốc (UNECE) trình bày trong Hội nghị Thống kê châu Âu (CES) 2019.


Tiếp cận liên ngành (Interdisciplinary Approach)1 trong nghiên cứu về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái tại Việt Nam

Từ thập niên 30 đến giữa thế kỷ XX, một số lĩnh vực khoa học liên ngành (interdisciplinary)1 tập trung nghiên cứu về mối quan hệ của con người với môi trường tự nhiên và xã hội (Sinh thái học nhân văn; Xã hội học môi trường; Sinh thái học xã hội ) đã được hình thành. Đây là kết quả của quá trình tiếp cận và tích hợp đầu tiên của các ngành, bộ môn, xuất phát từ việc phân tích các tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu. Đến nay, các lĩnh vực khoa học liên bộ môn này đã cung cấp những tiền đề quan trọng để hình thành nên những quan điểm mới, trong đó có quan điểm về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái. Quan điểm này đã được thảo luận trong nhiều diễn đàn phát triển và nghiên cứu liên ngành trên thế giới với mục tiêu xây dựng những mô hình phát triển bền vững cho tương lai. Bài viết tập trung giới thiệu quan điểm về chuyển đổi kinh tế, xã hội và sinh thái và trao đổi những vấn đề xoay quanh việc phát triển quan điểm nghiên cứu này tại Việt Nam hiện nay.


Giải pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bài viết nghiên cứu đã xác định được bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến công tác tạo quỹ đất phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình trong thời gian vừa qua, bao gồm chính sách, tài chính, quy hoạch và tổ chức thực hiện. Từ kết quả đánh giá thực trạng và xác định được các yếu tố ảnh hưởng, nghiên cứu đã đề xuất được năm nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo quỹ đất cho tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.


Sự hài lòng và lòng trung thành của công chức tại ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, dẫn đến lòng trung thành của công chức tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế. Dựa vào dữ liệu thu được từ 194 công chức tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS: thống kê mô tả, kiểm tra thang đo Cronbacsh’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy bội.


Giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trường hợp nghiên cứu điểm tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bài viết nghiên cứu thực tiễn từ kinh nghiệm về huy động nguồn lực tài chính cho thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.


Xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Đồng hành và triển khai ‘’Chính phủ kiến tạo’’ nhằm phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì ổn định vĩ mô vững chắc, cải cách thể chế, chính sách pháp luật, phát triển bền vững, chú trọng tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân; trong thời gian gần đây,...


Những đổi mới nhận thức, quan điểm của Đảng đối với hội nhập kinh tế quốc tế sau hơn 30 năm đổi mới tại Việt Nam

Qua hơn 30 năm đổi mới, nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế đã từng bước được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, đem lại những kết quả to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện quan điểm, định hướng và giải pháp về hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới phù hợp với bối cảnh mới.


Đổi mới tư duy lý luận, vì sự nghiệp phát triển khoa học xã hội

Bài phát biểu của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tại buổi thăm và làm việc với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày 18/5/2016 bàn về đổi mới tư duy lý luận, vì sự nghiệp phát triển khoa học xã hội.


Thực trạng, giải pháp đẩy mạnh truyền thông khoa học và công nghệ trong các viện nghiên cứu, trường đại học/cao đẳng và doanh nghiệp

Hiện nay, một trong những giá trị tạo nên lợi nhuận của doanh nghiệp là nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới công nghệ, ứng dụng các sáng chế/kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) vào thực tiễn sản xuất. Trong bối cảnh đó, truyền thông KH&CN là kênh kết nối cung - cầu công nghệ giữa nhà nước - viện nghiên cứu - trường đại học/cao đẳng và doanh nghiệp; giữa các doanh nghiệp với nhau và truyền thông xã hội, truyền thông tới công chúng. Bài viết đánh giá thực trạng và gợi mở giải pháp để thúc đẩy hoạt động truyền thông KH&CN tại các viện nghiên cứu, trường đại học/cao đẳng và doanh nghiệp ở Việt Nam.


Cạnh tranh có hiệu quả trong hội nhập và cải cách doanh nghiệp nhà nước

Nhà nước có vai trò xử lý những “thất bại thị trường đặc thù” nhằm khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước hình thành các chuỗi giá trị. Trong bối cảnh cần có thời gian tích lũy năng lực để đảm đương vai trò tổ chức, phát triển chuỗi giá trị, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) nên dựa vào các công ty đại chúng - những doanh nghiệp có nguồn gốc sở hữu nhà nước (DNNN) đã cổ phần hóa. Tác giả cho rằng, chương trình cải cách DNNN nên mở rộng mục tiêu, không nên giới hạn ở việc tổ chức cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp. Chính phủ cần cân nhắc bổ sung mục tiêu khuyến khích các DNNN sau cổ phẩn hóa đầu tư phát triển chuỗi giá trị và khuyến khích, đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp tư nhân trong nước khi tham gia liên kết.


Về phát huy dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nông thôn mới (Trường hợp thành phố Hải Phòng)

Bài viết trình bày khái quát một số biện pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đổi mới hệ thống chính trị được thực hiện ở thành phố Hải Phòng thời gian qua, từ đó đổi mới hệ thống chính trị được thực hiện ở thành phố Hải Phòng thời gian qua, từ đó làm rõ một số hạn chế, lý giải nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm bước đầu.


Đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vĩnh Long

Bài viết nghiên cứu thái độ phục vụ, thủ tục hành chính; thời gian trả kết quả, cơ sở vật chất tác động từ cao xuống thấp đối với sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Vĩnh Long.


Báo cáo Đánh giá trang/cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2011

Thực hiện công tác đánh giá thường niên đối với Trang/Cổng thông tin điện tử (Website/Portal) và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện khảo sát, đánh giá xếp hạng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ (22 đơn vị) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


The circular economy and the inevitable transition

This paper conducts an in-depth analysis of the difference between the linear economy and the circular economy. Moreover, it discusses the necessity of the transition from the linear economy to the circular economy, which has recently become a trend in many countries around the world.


National human resources development strategy in the world and lessons for Vietnam

At the national level, the concept of national human resource development (NHRD) is still ambiguous and strongly debated among scholars partially because there are a number of countries, though without a clear NHRD plan, having competent human resources. There are also a lot of countries having succeeded in implementing their own NHRD strategies. The article examines these strategies to draw relevant lessons for Vietnam in its search for a NHRD efficient strategy.


Socio-ecological transformation for sustainable development in the context of hybrid War

The issue of Vietnam is to make a double effort, in which to have the policy to prevent the danger of the hybrid war, at the same time participate in the socio-ecological transformation with other worldwide nations for sustainable development of mankind.


Identifying the conditions for the establishment of venture capital funds for technology innovation activities in Vietnam

This paper highlights the role of venture capital funds for technology innovation activities as well as the necessary conditions for establishing these funds in Vietnam, such as a perfect market economy, willing venture investors, availability of stock market institutions, etc. On this basis, the paper identifies the insufficient elements for the establishment of venture capital funds in Vietnam.


The Vietnamese enterprise’s technological capacity in the context of the 4th industrial revolution

The article comprehensively assesses the Vietnamese enterprise’s technological capacity in the context of the 4th Industrial Revolution against the following criteria: capacity of technology exploitation–use–operation; capacity of technology innovation and upgrade, and capacity of new technology research and development. Limited resources have a direct impact on the enterprise’s technology exploitation–operation capacity.


Estimation of tourists’ willingness to Pay in Ba Vi national park: Choice experiment method

The results show that 74% of tourists agreed with an increase in the entrance fee and in the room rate to contribute to the implementation of the policy. Specifically, tourists were willing to pay roughly VND 37,000 more (equivalent to 61% of the current rate) for the entrance and roughly VND 181,000 (equivalent to 24% of the average rate) as an increase in the room rate.


Some solutions for business ethics education in small and medium enterprises in Hanoi

This paper presents six solutions for improving the effectiveness of business ethics education (BEE) in small and medium enterprises (SMEs) in Hanoi based on the results of the analysis of relevant theoretical issues and survey of the status of BEE in SMEs in Hanoi.


Ethnic minorities’ migration trends in central highland

The share of temporary migrants is becoming dominant over the permanent ones in both in- and out-migration in the Central Highland region. The main purpose of the movement is seeking a job, income earning. By analyzing the existing data sets, it shows a significant impact of migrants’ education on their decision of movement. The study results may contribute to estimate the migration trend and serve as evidence for the ethnic minorities’ policymaking on the period from now to 2030.


Middle income trap and challenges facing developing countries

The research results show that the countries that had escaped the middleincome trap had higher human resource quality, especially evident in the proportion of people involved in research and development activities.


Different approaches to establishing university autonomy in Vietnam

The changes in the economy towards a market-oriented one required autonomy for organizations to be self-responsible. By surveying Vietnam's legal documents, the research identified two approaches to university autonomy: academic approach and financial approach. Preliminary research leads to the belief that university autonomy must be academic autonomy. In order to achieve academic autonomy, all policies must take the importance of novelty in science into consideration


Research productivity and quality of higher education institutions in Vietnam: An analysis based on the integrated database of web of science and scopus

This study intergrates the WoS and Scopus articles by Vietnamese authors into the Vietnam Citation Gateway system of Vietnam National University, Hanoi (VNU), sets up a merging tool to filter the duplication for these two databases and establishes their bibliometric and citation index.


Policy framework for the development of Vietnam maritime science and technology information system

This paper studies the reality of the science and technology policies and trends in some countries in the world. The paper thoroughly assesses the macroeconomic policy-oriented goals for the development of S&T information in the maritime sector and the development of Vietnamese science and technology information sources.


The limitations of vocational training policies for ethnic minority youth – a case study in Hoa Binh province

These restrictions come from not only the inside content of the policies themselves but also from the conditions in which they are implemented. The paper employs the ROCCIPI analytical framework and the quick survey results on vocational training for ethnic minority youth in Hoa Binh to provide an overview of these limitations and their impacts in reality.


An integrated approach in management of Vietnam’s Ha Long bay – Cat Ba limestone islands marine area

Cat Ba and Long Chau archipelagos are naturally connected with the islands in Ha Long bay (HLB) and Bai Tu Long bay (BTLB) to form a "unique cluster of limestone islands" not only in Vietnam’s sea but also worlwide with recognized global and national heritage values. However, the limestone islands cluster is separated by two administratively different bodies: Cat Ba and Long Chau archipelagos belong to Haiphong city, and HLB - BTLB to Quang Ninh province.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định số 1444/QĐ-TTg
  • 05/10/2009
  • 79.522
  • 484

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
  • 21/09/2013
  • 46.227
  • 271

Danh mục tài liệu