Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Quản lý Nhà nước (7.231)

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở ban ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Bài viết trình bày đôi nét về bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở ban ngành và địa phương (DDCI) Thừa Thiên Huế 2019; một số ý kiến đánh giá kết quả khảo sát DDCI năm 2019 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong triển khai khảo sát bộ chỉ số DDCI năm 2020.


Nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khối hành chính tại thành phố Cần Thơ đến năm 2025

Bài viết tìm hiểu thực trạng chất lượng công chức hành chính; đánh giá hiệu quả công việc qua áp dụng chỉ số KPI đối với nguồn nhân lực khối hành chính nhà nước; đánh giá về chất lượng nguồn nhân lực; một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo phát triển nguồn nhân lực khối hành chính nhà nước tại TP. Cần Thơ.


The implementation of community engagement in public service delivery in the UK and policy implication to Vietnam

This paper explores how community engagement is implemented by the third sector organisation in public service delivery in the UK. This research applied a case-study approach involving two third sector organisations involved in public service delivery in the UK. The study’s findings revealed community engagement as an important aspect in public service delivery that fosters social cohesion and social capital and thus, the implementation of community engagement needs attention to stakeholders’ interaction, social network, and capability. The results are discussed in relation to the implications for policy, especially in relation to frameworks that can support public value enhancement.


Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến tính minh bạch trong khu vực công

Bài viết này nghiên cứu tác động của việc ứng dụng công nghệ thông tin đến tính minh bạch ngân sách nói riêng và tính minh bạch nhà nước nói chung trên website của chính quyền địa phương dựa trên mẫu nghiên cứu 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam và dữ liệu có sẵn trong báo cáo Chỉ số công khai ngân sách tỉnh và báo cáo Chỉ số cải cách hành chính. Dữ liệu của năm 2018, ủng hộ cho giả thuyết về mối quan hệ tích cực giữa ứng dụng công nghệ thông tin và tính minh bạch nhà nước trên website của chính quyền địa phương.


Hợp tác Việt Nam – Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước

Bài viết thông tin về hợp tác Việt Nam – Hà Lan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, đặc biệt giúp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nhà nước.


Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) nói chung, phân cấp nhiệm vụ chi NSNN nói riêng được coi là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình cải cách quản lý tài chính công ở Việt Nam.


Giải pháp tăng cường quản lý thu - chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu như thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh để đánh giá thực trạng quản lý thu - chi tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Dựa trên phân tích các nhân tố, nghiên cứu đã chỉ ra bảy nhân tố (bốn nhân tố bên ngoài và ba nhân tố bên trong) tác động đến quản lý thu - chi tại Trung tâm giai đoạn 2016 - 2018.


Bài giảng Một số quy chế phối hợp liên ngành

Bài giảng "Một số quy chế phối hợp liên ngành" trình bày khái quát hoạt động liên ngành; yêu cầu về phối hợp liên ngành; nguyên tắc phối hợp để đảm bảo hiệu quả; phương pháp và tổ chức phối hợp liên ngành; kỹ năng cần thiết trong quá trình phối hợp.


Bài giảng Tổ chức hành chính nhà nước

Bài giảng với tìm hiểu về tổ chức hành chính nhà nước; các nguyên tắc phân chia đơn vị hành chính lãnh thổ; thực trạng các đơn vị hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay; một số giải pháp đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Tổ chức hành chính nhà nước" để nắm chi tiết nội dung.


Bài giảng Phương pháp phân tích công việc thuộc chức năng nhiệm vụ

Bài giảng "Phương pháp phân tích công việc thuộc chức năng nhiệm vụ" trình bày phân tích công việc; khái niệm phân tích công việc; ý nghĩa phân tích công việc; nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc; nội dung, trình tự thực hiện phân tích công việc...


Tổng quan chính sách đối với nhà khoa học nữ ở một số quốc gia trên thế giới

Trên thế giới hiện nay, mức độ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học không quá phụ thuộc vào việc quốc gia đó đã phát triển hay đang phát triển mà phụ thuộc vào Chính phủ của từng quốc gia có chính sách tốt, khuyến khích nhà khoa học nữ hay không. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia và các tổ chức khoa học quốc tế rất quan tâm đến việc khuyến khích và hỗ trợ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học và có nhiều chính sách cụ thể trong việc bố trí nguồn lực để thực hiện những chính sách đó.


Thực trạng và một số đề xuất đổi mới chính sách tiền lương cho nhà khoa học gắn với định hướng cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn mới

Bài viết này phân tích thực trạng chính sách tiền lương cho nhà khoa học trong các tổ chức KH&CN công lập, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất đổi mới chính sách tiền lương cho nhà khoa học gắn với định hướng cải cách tiền lương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.


Một số vấn đề về chiến lược khoa học và công nghệ

Bài viết này nhằm làm rõ một số vấn đề về chiến lược KH&CN mang tính phát triển nhảy vọt, tính chất khoa học trong văn bản chiến lược KH&CN, xác định mục tiêu chiến lược KH&CN chỉ bằng các chỉ tiêu cũ, thống kê và mục tiêu chiến lược KH&CN, chiến lược KH&CN doanh nghiệp và chiến lược KH&CN quốc gia, đổi mới sáng tạo trong chiến lược KH&CN. Đồng thời, cũng chỉ ra quan niệm không đúng về chiến lược KH&CN sẽ mang lại nhiều hậu quả.


Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động công vụ quan trọng của hệ thống chính trị, các nội dung của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.


Giảm nghèo bền vững trong phát triển nông thôn ở Việt Nam

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong giảm nghèo. Tuy nhiên tỷ lệ nghèo ở nông thôn vẫn cao và giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Vì vậy giảm nghèo bền vững đã được Chính phủ xác định là một định hướng quan trọng trong giảm nghèo và nghèo đói cũng đã được xác định là một trong những tiêu chí về nông nông mới ở Việt Nam . Trong bối cảnh mới, cụ thể là trong thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu và thiên tai diễn biến phức tạp, v.v. giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Để vượt qua thách thức này, bên cạnh những giải pháp toàn diện, lâu dài cũng cần có những giải pháp trung hạn và ngắn hạn phù hợp và hiệu quả với từng vùng và nhóm đối tượng.


Xây dựng và vận hành bộ máy tổ chức vùng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Bài viết phân tích các kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công về xây dựng và vận hành bộ máy tổ chức vùng ở các quốc gia Pháp, Hàn Quốc và Trung Quốc; đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm thiết kế bộ máy tổ chức vùng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.


Giải quyết tranh chấp đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định

Bài viết nghiên cứu các giải pháp giải quyết hài hòa, hợp lý tranh chấp giữa đồng bào các dân tộc thiểu số với nhau góp phần ổn định chính trị, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc.


Phát triển đội ngũ công chức văn hóa - xã hội cấp xã vùng Tây Nam Bộ

Bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ công chức văn hóa – xã hội cấp xã vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ hơn nội dung.


Hoạt động ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Tuyên Hóa

Bài viết trình bày hoạt động ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Tuyên Hóa từng bước khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.


Những kết quả về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư

Những kết quả về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư trong đó tập trung xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống cũng như đầu tư phát triển ngành công nghiệp sinh học ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.


Hoạt động thanh tra kiểm tra lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2019

Tài liệu trình bày hoạt động thanh tra kiểm tra lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2019 qua các qua việc tổ chức kiểm định phương tiện đo và sử dụng phương tiện đồng hồ nước lạnh; chất lượng hàng hóa trong sản xuất...


Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay

Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Xây dựng nông thôn khá giả, giàu có và đáng sống

Bài viết trình bày công tác xây dựng nông thôn khá giả, giàu có và đáng sống nhằm thay đổi diện mạo những vùng quê nghèo, cải thiện đời sống của người dân ở nông thôn.


Tính ưu việt của chương trình máy tính V2.0 trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững

Bài viết nghiên cứu tính ưu việt của chương trình máy tính V2.0 trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong đời sống; nghiên cứu đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững lĩnh vực khoa học tự nhiên.


Quảng Bình tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Bài viết trình bày Quảng Bình tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 thông qua tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật.


Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ Thanh Hương với hoạt động ứng dụng tiến bộ Khoa học và Kỹ thuật

Bài viết trình bày phối hợp giữa sản xuất nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm, chế biến thủy hải sản và đông lạnh cùng hướng đến phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái của công ty cổ phần Thanh Hương là một mô hình có tính bền vững và triển vọng về lâu dài trên vùng cát trắng Hải Ninh.


Xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc phẳng tại Việt Nam

Xây dựng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc để đảm bảo tính chính xác của phép đo góc cho cả nước là một nội dung quan trọng trong kế hoạch phát triển hệ thống đo lường quốc gia. Nghiên cứu thiết lập hệ thống chuẩn đo lường quốc gia lĩnh vực góc nhằm mục đích đảm bảo độ chính xác của các chuẩn và phương tiện đo góc dùng trong tất cả các ngành kinh tế, kỹ thuật của quốc gia là một nhiệm vụ cần thiết của ngành đo lường, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ đảm bảo đo lường cho các cơ sở trong cả nước đối với lĩnh vực đo này.


Chính sách thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam

Trong bối cảnh xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức, để đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, việc xây dựng chính sách thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới ở Việt Nam là hết sức cần thiết. Trên cơ sở tổng quan kinh nghiệm trong thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ của một số quốc gia Châu Á từ đó nhận diện xu hướng trong thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ và phân tích đánh giá thực trạng chính sách thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ ở Việt Nam, Nghiên cứu đã xác định những nền tảng cơ bản trong chính sách thiết lập mạng lưới tổ chức thông tin khoa học và công nghệ, từ đó đưa ra những khuyến nghị trong việc hoàn thiện chính sách.


Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Việt Nam: Góc nhìn từ thực tiễn

Bài viết khái quát chủ yếu qua hai chỉ báo về số lượng và chất lượng của nhân lực khoa học và công nghệ Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Mô hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng ở nước ta hiện nay - Kinh nghiệm từ mô hình tự quản làng xã của người Việt trong lịch sử

Bài viết này tập trung trả lời hai câu hỏi chính: 1) Tại sao cần phải xây dựng mô hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng? 2) Chúng ta có thể kế thừa và phát huy những giá trị gì từ truyền thống tự quản làng xã của người Việt để xây dựng mô hình quản lý phát triển bền vững dựa vào cộng đồng trong bối cảnh hiện nay.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

WTO-Những nguyên tắc cơ bản
  • 21/09/2013
  • 46.308
  • 271

Danh mục tài liệu