Tìm kiếm tài liệu miễn phí

PR - Truyền thông (1.685)

An exploratory study on knowledge sharing practices among professionals in Bangladesh

This study aims to explore the environment, behaviour patterns, and use of information and communication technologies (ICTs) for knowledge sharing (KS) practices by the professionals from different sectors in Bangladesh. This study employs the quantitative approach and a survey method. The findings show that the professionals held positive perceptions about KS practices and most of them believe that KS practices can enhance their professional efficiency. While most professionals found ICTs useful for KS, they faced technological problems in addition to communication and social problems in sharing knowledge.


Ebook Advertising (3/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Advertising" has contents: Print advertising, digital interactive media, media planning and buying, out of home, direct mail, and promotional products, broadcast, cable, digital, and satellite media - television and radio,... and other contents.


Ebook Advertising (3/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Advertising" has contents: The environment of advertising, the evolution of advertising, the business of advertising, communication and consumer behavior, account planning and research,... and other contents.


Giới thiệu chung về Quan Hệ Công Chúng

Chúng ta thường nghe nói “Vở kịch mới sẽ ra mắt công chúng vào dịp Tết “ hay “Giám đốc công ty X sẽ diễn thuyết trước công chúng “. Vậy công chúng ở đây sẽ bao gồm những ai? Câu trả lời của bạn có thể là bao gồm tất cả mọi người trong xã hội hay là một nhóm người có một điểm gì đó chung chẳng hạn như sở thích hoặc cùng tham gia một hoạt động nào đó. Nói một cách cụ thể “Công chúng là tất cả mọi người xung quanh bạn, ít nhiều có những mối liên hệ nào đó với bạn. Họ tiếp nhận những thông tin về bạn và từ đó có sự nhìn nhận của riêng họ về bạn. Tham khảo tài liệu trên đây để hiểu thêm về vấn đề này nhé. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Nguồn nhân lực, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Quy trình hoạt động của Quan Hệ Công Chúng

Quan hệ công chúng (tiếng Anh: public relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi và nhiều hoạt động khác. Hiểu rõ hơn khái niệm cũng như cách thức hoạt động của nó với tài liệu trên đây các bạn nhé. Ngoài ra, để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay về Tiêu chuẩn - Quy chuẩn, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 14 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 14 - Interviewing, writing follow-up messages, and succeeding in the job. After studying this chapter, you will know: What interview channels you may encounter, how to create a strategy for successful interviewing, what preparations to make before you start interviewing, what to do during an interview, how to answer common interview questions, how to prepare for less common interview types, what to do after an interview.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 17 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 17 - Writing proposals and progress reports. In this chapter, students will be able to understand: Define proposals, brainstorm for writing proposals, organize proposals, prepare budget and costs sections, write different proposal varieties, write progress reports.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 5 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 5 - Planning, composing, and revising. After studying this chapter, you will know: Activities involved in the composing process, and how to use these activities to your advantage; guidelines for effective word choice, sentence constructions, and paragraph organization; techniques to revise, edit, and proofread your communications.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 6 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 6 - Designing documents. In this chapter, we will address the following questions: What document design is important and how to incorporate it into the writing process, the four levels of document design, and how they can help you critique documents, guidelines for document design, how to design brochures, how to design infographics, how to design web pages, how to do basic usability testing on your documents.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 13 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 13 - Writing job application letters. After studying this chapter, you will know: Find the information you need to write a good job letter to a specific employer, write a job letter that makes you look attractive to employers, use social networking and a personal website to create a virtual cover letter.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 2 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 2 - Adapting your message to your audience. In this chapter, we will address the following questions: How to identify your audience, ways to analyze different kinds of audiences, how to choose channels to reach audiences, how to adapt your message to the audience, how to characterize good audience benefits, how to create audience benefits, how to communicate with multiple audiences.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 7 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 7 - Communicating across cultures. After studying this chapter, you will know: Why global business is important, why diversity is becoming more important, how our values and beliefs affect our responses to other people, how nonverbal communication impacts cross-cultural communications, how to adapt oral communication for cross-cultural communications, how to adapt written communications for global audiences, why it is important to...


Lecture Business and administrative communication: Chapter 10 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 10 - Delivering negative messages. In this chapter, students will be able to understand: Different purposes of negative messages; different ways to organize negative messages; ways to construct the different parts of negative messages; how to improve the tone of negative messages; ways to construct different kinds of negative messages; how, and how not, to use technology for negative messages.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 12 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 12 - Building résumés. In this chapter, students will be able to understand: Prepare a detailed time line for your job search, conduct an effective job search, prepare a résumé that makes you look attractive to employers, deal with common difficulties that arise during job searches, handle the online portion of job searches, keep your résumé honest.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 16 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 16 - Creating visuals and data displays. In this chapter, we will address the following questions: When to use visuals and data displays, how to create effective visuals and data displays, how to integrate visuals and data displays into text, how to use conventions for specific visuals and data displays.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 19 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 19 - Making oral presentations. In this chapter, students will be able to understand: Identify purposes of presentations, plan strategy for presentations, organize effective presentations, plan visuals for presentations, deliver effective presentations, handle questions during presentations.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 1 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 1 - Succeeding in business communication. After studying this chapter, you will know: What the benefits of good communication are, why students need to be able to communicate well, what the costs of communication are, what the costs of poor communication are, what the basic criteria for effective messages are, what role conventions play in business communication, how to solve business communication problems.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 8 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 8 - Working and writing in teams. In this chapter, students will be able to understand: Different kinds of productive and nonproductive roles in teams, group decision-making strategies, characteristics of successful teams, techniques for resolving conflict, techniques for making meetings effective, technologies to use in teamwork, techniques for collaborative writing.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 4 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 4 - Navigating the business communication environment. After studying this chapter, you will know: Why ethics is so important in business communication, how corporate culture impacts business environments, why interpersonal communication is important, how to use your time more efficiently, what the trends in business communication are.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 18 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 18 - Analyzing Information and writing reports. After studying this chapter, you will know: Use your time efficiently when writing reports; analyze data, information, and logic; choose information for reports; organize reports; present information effectively in reports; prepare the different components of formal reports.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 9 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 9 - Sharing informative and positive messages with appropriate technology. After studying this chapter, you will know: What the purposes of informative and positive messages are, what kinds of newer communication hardware are entering offices, when and how to use common business media effectively, how to organize informative and positive messages, how to compose some of the common varieties of informative and positive messages.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 11 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 11 - Crafting persuasive messages. After studying this chapter, you will know: Identify the purposes of persuasive messages; analyze a persuasive situation; identify basic persuasive strategies; write persuasive direct requests; write persuasive problem-solving messages; write sales and fund-raising messages; use technology for persuasive messages.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 15 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 15 - Researching proposals and reports. After studying this chapter, you will know: Recognize varieties of reports, define report problems, employ various research strategies, use and document sources.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 3 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 3 - Building goodwill. In this chapter, students will be able to understand: Create you-attitude, create positive emphasis, improve tone in business communications, reduce bias in business communications.


Lecture Organizational behavior - Chapter 8: Introducing organizational behavior

After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: What are high-performance teams? How can team processes be improved? How can team communications be improved? How can team decisions be improved?


Lecture Organizational behavior - Chapter 10: Introducing organizational behavior

After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: What is the nature of conflict in organizations? How can conflict be managed? What is the nature of negotiation in organizations? What are alternative strategies for negotiation?


Lecture Organizational behavior - Chapter 11: Power and politics

After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: What Is communication? What are barriers to effective communication? What Is the nature of communication in organizational contexts? What is the nature of communication in relational contexts? Why is feedback so important?


Lecture Organizational behavior - Chapter 3: Introducing organizational behavior

After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: What is perception and why is it important? What are the common perceptual distortions? What is the link between perception, attribution, and social learning? What is involved in learning by reinforcement?


Lecture Organizational behavior - Chapter 4: Introducing organizational behavior

After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: What are emotions and moods? How do emotions and moods influence behavior? What are attitudes and how do they influence behavior? What are the job satisfaction trends and Issues?


Lecture Organizational behavior - Chapter 13: Power and politics

After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: What is leadership? What is followership? What do we know about leader-follower relationships? What do we mean by leadership as a collective process?


Tài liệu mới download

Sắc ký lớp mỏng
  • 25/02/2013
  • 45.110
  • 697

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng tổng quan về PR
  • 05/04/2011
  • 82.734
  • 985

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu