Tìm kiếm tài liệu miễn phí

PR - Truyền thông (1.732)

Sự phiền toái của các loại quảng cáo video trên youtube và hàm ý cho doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu này khảo sát mức độ phiền toái của hai dạng quảng cáo có thể bỏ qua và không thể bỏ qua trên YouTube. Tác động của sự phiền toái gây ra bởi hai loại hình quảng cáo trên đến tâm lý và hành vi khách hàng sẽ được so sánh và đánh giá, từ đó đưa ra các gợi ý về cách thức quảng cáo hiệu quả cho doanh nghiệp.


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn đài phát thanh và truyền hình TP. Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo

Việc dùng dịch vụ phát thanh truyền hình để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp là cách nhanh chóng, hữu hiệu nhất để người tiêu dùng biết đến doanh nghiệp và giúp đài truyền hình thu được lợi nhuận. Vì thế, các đài truyền hình đang cạnh tranh gay gắt dịch vụ nhận quảng cáo. Vì vậy chủ đề “Nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo”được thực hiện với mục đích xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định lựa chọn của doanh nghiệp khi chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ là nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo. Từ đó nhà Đài có thể hoạch định chiến lược, chính sách giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới lựa chọn kênh cung cấp dịch vụ quảng cáo của Đài PT&TH TP Cần Thơ.


Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tâm lý học trong truyền thông, xã hội học trong truyền thông, nhân chủng học trong truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMC" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC, các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 3: Kế hoạch truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập kế hoạch, mục tiêu truyền thông, thiết lập và phân bổ ngân sách truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của sáng tạo trong truyền thông marketing (IMC), quy trình sáng tạo trong IMC, phát triển chiến lược sáng tạo IMC, chiến thuật sáng tạo - Thực hiện đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 5: Kế hoạch phương tiện truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về lập kế hoạch PTTT, các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT, các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT, lập thời gian biểu PTTT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng "Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về truyền thông marketing tích hợp (IMC), nội dung và thành phần của truyền thông marketing tích hợp, vai trò của truyền thông marketing tích hợp trong marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 6: Project activity and risk planning

Chapter 6 deals with project activity planning and presents tools useful in organizing and staffing the various project tasks. It also contains a short discussion of phase-gate management systems and other ways of dealing with the problems that arise when multidisciplinary teams work on complex projects.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 7: Budgeting: estimating costs and risks

In chapter 7, we will see that the distinction between these types of life cycles plays a critical role in developing budgets and schedules for projects. It is not necessary for the PM to estimate the precise shape of the life-cycle curve, but the PM must know which type of project life cycle applies to the project at hand.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 10: Monitoring and information systems

Chapter 10 examines the information requirements of a project and the need for monitoring critical activities. Included in this chapter is a description of some common project management information systems (PMIS).


Lecture Business and administrative communication: Chapter 13 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 13 - Writing job application letters. After studying this chapter, you will know: Find the information you need to write a good job letter to a specific employer, write a job letter that makes you look attractive to employers, use social networking and a personal website to create a virtual cover letter.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 18 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 18 - Analyzing Information and writing reports. After studying this chapter, you will know: Use your time efficiently when writing reports; analyze data, information, and logic; choose information for reports; organize reports; present information effectively in reports; prepare the different components of formal reports.


Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 3 - Paige Baltzan

Chapter 3 - Ebusiness: Electronic business value. Learning objectives of this chapter include: Compare disruptive and sustaining technologies, and explain how the Internet and WWW caused business disruption; describe ebusiness and its associated advantages; compare the four ebusiness models; describe the six ebusiness tools for connecting and communicating.


Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 4 - Paige Baltzan

Chapter 4 - Ethics and information security: MIS business concerns. After studying this chapter you will be able to: Explain the ethical issues in the use of information technology, identify the six epolicies organizations should implement to protect themselves, describe the relationships and differences between hackers and viruses, describe the relationship between information security policies and an information security plan.


Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 5 - Paige Baltzan

Chapter 5 - Infrastructures: Sustainable technologies. After studying this chapter you will be able to: Explain MIS infrastructure and its three primary types, identify the three primary areas associated with an information MIS infrastructure, describe the characteristics of an agile MIS infrastructure, identify the environmental impacts associated with MIS.


Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 8 - Paige Baltzan

Chapter 8 - Enterprise applications: Business communications. When you finish this chapter, you should: Explain integrations and the role they play in connecting a corporation, describe supply chain management along with its associated benefits and challenges, describe customer relationship management along with its associated benefits and challenges, describe enterprise resource planning along with its associated benefits and challenges.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 2: Strategic management and project selection

Chapter 2 describes how to evaluate and select projects that contribute to the organization’s strategy and discusses the information needed as well as the management of risk during this process. The chapter concludes with a description of an eight-step procedure called the “project portfolio process” that aligns project selection with the strategy.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 5: The project in the organizational structure

Chapter 5 discusses various ways to establish the project organization. Different organizational forms are described, as well as their respective advantages and disadvantages. The stafffi ng of the project team is also discussed.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 12: Project auditing

Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 12: Project auditing. Chapter 12 deals with methods for both ongoing evaluations and terminal audits of a project, as well as identifying factors associated with project success and failure.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 2 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 2 - Adapting your message to your audience. In this chapter, we will address the following questions: How to identify your audience, ways to analyze different kinds of audiences, how to choose channels to reach audiences, how to adapt your message to the audience, how to characterize good audience benefits, how to create audience benefits, how to communicate with multiple audiences.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 14 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 14 - Interviewing, writing follow-up messages, and succeeding in the job. After studying this chapter, you will know: What interview channels you may encounter, how to create a strategy for successful interviewing, what preparations to make before you start interviewing, what to do during an interview, how to answer common interview questions, how to prepare for less common interview types, what to do after an interview.


Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 9 - Paige Baltzan

Chapter 9 - Systems development and project management: Corporate responsibility. Learning objectives of this chapter include: Describe the seven phases of the systems development life cycle, summarize the different software development methodologies, explain project management and identify the primary reasons projects fail, identify the primary project planning diagrams, identify the three different types of outsourcing along with their benefits and challenges.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 4: Managing conflict and the art of negotiation

Chapter 4 covers a subject of critical importance to the PM that is almost universally ignored in project management texts: the art of negotiating for resources. The chapter also describes some major sources of interpersonal confl ict among members of the project team.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 8: Scheduling

Scheduling, a crucial aspect of project planning, is then described in Chapter 8, along with the most common scheduling models such as the Program Evaluation and Review Technique (PERT), the Critical Path Method (CPM), and precedence diagramming.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 9: Resource allocation

For single projects, we discuss how the resource allocation problem concerns resource leveling to minimize the cost of the resources. But for multiple projects, we learn that the issue is how to allocate limited resources among several projects in order to achieve the objectives of each.


Lecture Project management: A managerial approach – Chapter 11: Project control

Chapter 11 then describes the control process in project management software. Chapter 11 then describes the control process in project management - keeping the project under control and bringing it back into alignment with plans when our monitoring shows that it is delivering.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 6 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 6 - Designing documents. In this chapter, we will address the following questions: What document design is important and how to incorporate it into the writing process, the four levels of document design, and how they can help you critique documents, guidelines for document design, how to design brochures, how to design infographics, how to design web pages, how to do basic usability testing on your documents.


Lecture Business and administrative communication: Chapter 7 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 7 - Communicating across cultures. After studying this chapter, you will know: Why global business is important, why diversity is becoming more important, how our values and beliefs affect our responses to other people, how nonverbal communication impacts cross-cultural communications, how to adapt oral communication for cross-cultural communications, how to adapt written communications for global audiences, why it is important to...


Lecture Business and administrative communication: Chapter 8 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 8 - Working and writing in teams. In this chapter, students will be able to understand: Different kinds of productive and nonproductive roles in teams, group decision-making strategies, characteristics of successful teams, techniques for resolving conflict, techniques for making meetings effective, technologies to use in teamwork, techniques for collaborative writing.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu