Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.302)

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Maritime Bank theo mô hình SERVQUAL

Bài viết này sử dụng phương pháp định lượng để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại Maritime Bank theo mô hình SERVQUAL, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ NHĐT tại Maritime Bank.


Phương thức hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam

Quản trị rủi ro trong Ngân hàng Thương mại (NHTM) đã có nhiều chuyển đổi trong những năm qua, phần lớn là các quy định được nghiên cứu xuất phát từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và các khoản tiền thất thoát đi cùng với nó để đáp ứng với mục tiêu hạn chế rủi ro của các NHTM. Nhưng các xu hướng quan trọng đang diễn ra cho thấy quản trị rủi ro sẽ trải qua nhiều thay đổi sâu rộng hơn trong thập kỷ tới.


Performance evaluation of classification algorithms in financial risks prediction

The goal of this paper is to apply three popular machine-learning techniques; Support vector machine (SVM), Decision tree (DT) and Naïve Bayes (NB) to predicting financial risks based on real-life data - Qualitative Bankruptcy, Japanese bankruptcy and Australian credit card application.


Nhìn lại các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ 2011 đến 2015

Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.


Nhìn lại các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ năm 2011 đến 2015

Bài nghiên cứu này phân tích thực trạng điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015, từ đó đưa ra các đánh giá về việc thực hiện mục tiêu điều hành chính sách cũng như việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, bài nghiên cứu đưa ra một số đề xuất điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới


Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay

Bài viết "Đổi mới chính sách tín dụng xuất khẩu của nhà nước trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay" nhìn lại quá trình triển khai chính sách TDXK của Nhà nước ở Việt Nam từ khi được ban hành đến nay và đề xuất những vấn đề cần đổi mới để phù hợp với yêu cầu của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Mở rộng hoạt động đầu tư của các ngân hàng thương mại Việt Nam trước bối cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Bài viết trình bày một cách khái quát về AEC và lộ trình chiến lược, thực trạng hoạt động đầu tư vào thị trường các nước ASEAN của các NHTM VN trong thời gian qua, những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất một vài nhóm giải pháp cụ thể nhằm góp phần mở rộng hoạt động đầu tư của các NHTM vào thị trường các nước ASEAN trong bối cảnh thành lập Cộng đồng Kinh tế AEC.


Cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi tham gia TPP

Bối cảnh VN tham gia đàm phán TPP: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, bao gồm 12 nền kinh tế của 3 châu lục là Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Australia, Peru, Singapore, Mỹ, Canada, Mexico, Malaysia và VN đang trong quá trình đàm phán. Đến nay, sau 19 phiên chính thức và nhiều phiên không chính thức, đàm phán Hiệp định TPP đang bước vào giai đoạn cuối cùng.


Cấu trúc tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nội dung bài viết trình bày khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới, việc áp dụng việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II đối với NHTMCP Ngoại thương là một xu hướng tất yếu và bắt buộc. Việc áp dụng chuẩn Basel II buộc ngân hàng phải cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ an toàn vốn. Vì vậy, việc thiết lập cấu trúc tài chính cho NHTMCP Ngoại thương Việt Nam đã trở nên cấp thiết, một mặt đảm bảo sự an toàn vốn, mặt khác giúp gia tăng giá trị của ngân hàng, tăng cường việc thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đầy biến động.


Thị trường ngoại tệ Việt nam và sự điều tiết của Ngân hàng Nhà nước trong những năm gần đây

Bài viết này khái quát thị trường ngoại tệ Việt nam trong những năm gần đây và đi sâu phân tích sự điều tiết thị trường ngoại tệ của Ngân hàng nhà nước từ năm 2012 đến nay. Trên cơ sở đó đánh giá những thành công cũng như những hạn chế của Ngân hàng nhà nước trong việc điều tiết thị trường ngoại tệ trong thời gian qua và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao vai trò điều tiết của Ngân hàng Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường ngoại tệ trong thời gian tới.


Mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nghiên cứu phân tích mối quan hệ dài hạn giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng, tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 đại diện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế tại VN trong giai đoạn 1992–2012 thông qua mô hình VECM cùng với hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai.


Ngân hàng thích ứng khi chuyển đổi kinh tế

Bài viết này xoay quanh ba khía cạnh: Ổn định và hiệu quả của hệ thống ngân hàng tại các quốc gia chuyển đổi, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng và trao đổi cấu trúc hệ thống ngân hàng VN.


Phát triển sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết phân tích sản phẩm hoán đổi lãi suất chéo giữa hai loại tiền tệ (Cross Currency Interest Rate Swap - CCIRS) hay sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo (Cross Currency Swap – CCS) để thấy khả năng áp dụng sản phẩm này tại hệ thống các ngân hàng thương mại VN.


Ứng dụng ma trận SWOT cho tổ chức phi lợi nhuận và giải pháp chiến lược cho Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Nội dung bài viết giới thiệu Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (HHNHVN) là tổ chức xã hội tất yếu trong nền kinh tế thị trường, được pháp luật thừa nhận và khuyến khích phát triển. Dù không hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận nhưng HHNHVN vẫn cần có chiến lược phát triển nhằm phát huy chức năng, vai trò vốn có. Có nhiều công cụ khác nhau hỗ trợ cho việc hoạch định chiến lược nói chung và hoạch định chiến lược cho HHNH nói riêng. Bài viết tập trung ứng dụng ma trận SWOT trong việc đưa ra các giải pháp chiến lược cho Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, tầm nhìn 2025.


Kiểm định mô hình VAR về sự tồn tại và hiệu quả của các kênh tín dụng Việt Nam

Bài viết chứng minh sự tồn tại và đo đạc mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh tín dụng ngân hàng ở nền kinh tế Việt Nam. Với công cụ định lượng, đề tài sử dụng mô hình VAR để đo đạc mức độ tương tác giữa biến chính sách tiền tệ (cung tiền) với các biến đặc trưng cho nền kinh tế thực (sản lượng hoặc lạm phát) khi giả định có tồn tại và không có tồn tại kênh tín dụng ngân hàng, từ đó đo đạc được mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh này lên nền kinh tế thực.


Hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015

Bài viết này tác giả sẽ phân tích hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2015, chỉ ra những hạn chế trong việc lựa chọn các chỉ tiêu như theo đuổi đa mục tiêu, sự thiếu hiệu quả trong lựa chọn mục tiêu như tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng lượng tiền cơ sở, đồng thời cũng đề cập những lợi ích trong việc chuyển dịch dần sang điều hành các mục tiêu như lãi suất thị trường, lãi suất liên ngân hàng.


Phân tích hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt. Nam giai đoạn 2011-2016

Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích đường biên dữ liệu (Data Envelopment Analysis) để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống NHTM CP Việt Nam cho giai đoạn 2011-2016. Tác giả đã sử dụng dữ liệu thứ cấp được tổng hợp từ báo cáo thường niên của 23 NHTM CP giai đoạn 2011-2016 để ước lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng bao gồm hiệu quả kỹ thuật theo cả hai phương pháp DEA-CRS và DEA-VRS, hiệu quả quy mô (Scale Efficiency), hiệu quả phân bổ (Allocation Efficiency) và hiệu quả hoạt động chung (hiệu quả chi phí).


Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của VAMC

Bài viết tập trung làm rõ thực trạng nợ xấu cũng như thực tiễn hoạt động và những hạn chế của VAMC, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát huy vai trò của VAMC trong xử lý nợ xấu của các NHTM Việt Nam.


Phát triển các hoạt động khoa học - công nghệ tại Học viện Ngân hàng

Những năm gần đây, các hoạt động khoa học - công nghệ tại Học viện Ngân hàng (HVNH) có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Hoạt động khoa học - công nghệ đã có những đóng góp quan trọng vào nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong nhà trường cũng như khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của HVNH trong khối các trường kinh tế.


Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số vector và dự báo lạm phát tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bài viết trình bày về một phương pháp dự báo CPI đang áp dụng tại NHNN, đó là mô hình tự hồi quy vector (VECM), một trong những mô hình tương đối đơn giản về mặt cấu trúc nhưng lại có hiệu quả cao về khả năng dự báo.


Cho vay dựa trên tài sản đảm bảo là tài sản trí tuệ - cơ hội, thách thức cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đối với hoạt động tín dụng, tài sản đảm bảo được xem như “phao cứu sinh” nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng (NH), đảm bảo NH có thể thu hồi được một phần hoặc toàn bộ gốc và lãi khi khách hàng không trả được nợ. Trong những năm gần đây, tài sản trí tuệ (sau đây gọi tắt là IP) đã trở nên ngày càng quan trọng.


Vai trò của nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Ngân hàng

Trong giai đoạn 20102015, cùng với sự chuyển động của đất nước nói chung và hệ thống giáo dục nói riêng, Học viện Ngân hàng (HVNH) đã ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Những thành tựu trong công tác nghiên cứu khoa học được đánh giá là một yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.


Tài chính xanh cho tăng trưởng phát triển bền vững tại Việt Nam

Bài viết này làm rõ những cơ hội và thách thức trong phát triển tài chính xanh tại Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra một số gợi ý nhằm phát triển hiệu quả tài chính xanh tại Việt Nam giai đoạn hiện nay.


Tháo nút thắt xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng Việt Nam

Xử lý nợ xấu là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) ban hành kèm theo Quyết định 254/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


Tin học hóa quy trình quản lý hoạt động khoa học - công nghệ ngành Ngân hàng

Với sự phát triển mạnh mẽ các hoạt động KH-CN, việc quản lý, tổng hợp và tra cứu các thông tin phục vụ công tác điều hành hoạt động KH-CN tại NHNN theo phương pháp thủ công không còn phù hợp. Bài viết phân tích sự cần thiết tin học hóa quy trình quản lý hoạt động KH-CN ngành Ngân hàng và trình bày giải pháp công nghệ cho vấn đề này.


Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng trong tôi

Viện Nghiên cứu Khoa học (NCKH) Ngân hàng, tiền thân là Viện Nghiên cứu Kinh tế Tiền tệ - Tín dụng và Ngân hàng, được thành lập theo Quyết định số 163/CP ngày 16/6/1977 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Trải qua 40 năm gắn liền với từng giai đoạn phát triển của Học viện Ngân hàng, Viện NCKH Ngân hàng đã khẳng định được tên tuổi của mình và là một đơn vị tin cậy, là nôi ươm mầm cho hoạt động khoa học của Ngành và của Nhà trường.


Giải pháp thực hiện mua bán nợ xấu theo giá trị thị trường của VAMC

Bài viết tập trung phân tích những khó khăn và vướng mắc trong cơ chế mua bán nợ xấu theo giá trị thị trường, từ đó đề xuất giải pháp để thúc đẩy công tác mua bán nợ xấu theo giá trị thị trường của VAMC.


Kết quả điều hành chính sách tỷ giá của Việt Nam và những vấn đề đặt ra thời gian tới

Bài viết này sẽ tập trung đề cập các mô hình lý thuyết lựa chọn chế độ tỷ giá. Trên cơ sở đề cập khái quát chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam những năm qua, bài viết đưa ra một số vấn đề cần chú ý trong thời gian tới trong chính sách điều hành tỷ giá.


Quyết định điều hành của Ngân hàng Nhà nước tháng 8 năm 2015: Tăng tỷ giá và mở rộng biên độ giao dịch

Bài viết trình bày việc ra quyết định điều hành của Ngân hàng Nhà nước tháng 8 năm 2015: Tăng tỷ giá và mở rộng biên độ giao dịch. Trên cơ sở lý thuyết cơ chế về tỷ giá và thực tiễn diễn biến tiền tệ trong nước và thế giới thời gian gần đây.


Đánh giá ảnh hưởng của triển khai thành công eCRM tới hiệu quả mối quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Để có khách hàng trung thành, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, các ngân hàng còn cần xây dựng và liên tục cải thiện mối quan hệ với khách hàng. Có được mối quan hệ tốt và bền vững với khách hàng, ngân hàng chắc chắn sẽ giành được nhiều lợi thế trên thị trường, đặc biệt là những gia tăng giá trị về mặt thương hiệu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Hê thống ngân hàng VN
  • 08/10/2012
  • 62.760
  • 795
Bài giảng: Rủi ro tín dụng
  • 20/02/2013
  • 54.421
  • 967

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu