Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.345)

Sự ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của ngân h ng với chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, hiệu quả kỹ thuật thông qua mô hình bình phương nhỏ nhất thông thường gộp, mô hình tác động cố định, mô hình tác động ngẫu nhiên, mô hình hình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi.


Đề cương Trắc nghiệm Tài chính Tiền tệ (có đáp án)

Trắc nghiệm Tài chính Tiền tệ gồm 8 chương, với các nội dung sau: tổng quan tài chính tiền tệ 45 câu; lãi suất 108 câu hỏi; thị trường tài chính 101 câu hỏi; các trung gian tài chính 38 câu hỏi... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chắc nội dung.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Eximbank – TP.HCM

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Eximbank – TP.HCM.Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 300 khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại ngân hàng (NH). Các phương pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), mô hình hồi qui tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu.


Những yếu tố thành công hay thất bại khi áp dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) tại Việt Nam

Bài viết này trình bày cụ thể những nguyên nhân đưa đến những thất bại tại Việt Nam. Đồng thời, bài báo cũng trình bày cụ thể những yếu tố cần phải có để có thể áp dụng thành công BSC.


Áp dụng hệ thống xếp hạng CAMELS đánh giá hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2012

nghiên cứu này làm cơ sở để đánh giá hoạt động của các NHTM Việt nam giai đoạn 2008 – 2012 dựa trên các tỷ số đo lường hiệu quả. Khung phân tích CAMELS bao gồm các yếu tố an toàn vốn (C), chất lượng tài sản (A), trình độ quản lý (M), tỷ lệ sinh lời (E), thanh khoản (L) và độ nhạy thị trường (S).


Chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2014 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa được giải quyết dứt điểm. Nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều gam màu tối đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Trước tình hình này, Chính phủ chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm thông qua nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 (Nghị quyết 01) về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014.


Một số suy nghĩ về biến động và điều hành lãi suất hiện nay

Đây là bài viết có nội dung tương đối chuyên sâu về một lĩnh vực (tiền tệ-ngân hàng). Vì vậy, để tiện việc theo dõi của độc giả, trước hết chúng tôi muốn giới thiệu đôi nét sơ lược, về một số vấn đề có tính chất nguyên lý cơ bản trực tiếp liên quan. Trên cơ sở đó, sẽ phân tích diễn biến, nhận định và đề xuất ý kiến giải quyết vấn đề.


Boosted Gaussian Bayes classifier and its application in bank credit scoring

With the explosion of computer science in the last decade, data banks and networks management present a huge part of tomorrows problems. One of them is the development of the best classication method possible in order to exploit the data bases.


Giải pháp hỗ trợ ra quyết định tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - trường hợp các yếu tố phi tài chính

Bài viết đề xuất một phương pháp kết hợp giữa chấm điểm các yếu tố phi tài chính với xếp hạng tín dụng của S&P, từ đó giúp ngân hàng thương mại có thêm một công cụ trong việc trợ giúp ra quyết định tín dụng hạn chế rủi ro.


Thiết lập và áp dụng bảng điểm cân bằng để quản lý thực hiện chiến lực tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Kiên Giang

Bài viết này sử dụng công cụ quản trị hiện đại bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard - BSC) để nhằm mục đích chuyển tầm nhìn và chiến lược của Vietcombank (VCB) Kiên Giang thành các mục tiêu, thước đo cụ thể theo bốn viễn cảnh của BSC là tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ và đào tạo - phát triển.


Serial acquisitions: A case study of Saigon – Hanoi commercial joint stock bank

Among many forms of development strategy, serial acquisitions are known as an effective method for firms to gain prosperity with a rapid speed. However, serial acquisition strategy is generally risky and complex. This study examines the serial acquisitions of Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB).


Critical factors affecting performance of customer service staff - the case of VP bank Vietnam

The paper propose some suggestion aiming to improvement of performance of customer service staffs in banking including creating job motivation, good working environment, appropriate training programs and advance technologies.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 21: Dispositions of partnership interests and partnership distributions

In this chapter, the learning objectives are: Determine the tax consequences to the buyer and seller of the disposition of a partnership interest, including the amount and character of gain or loss recognized; list the reasons for distributions, and compare operating and liquidating distributions; determine the tax consequences of proportionate operating distributions;…


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 22: S corporations

The purpose of this chapter is: Describe the requirements and process to elect S corporation status; explain the events that terminate the S corporation election; describe operating issues relating to S corporation accounting periods and methods, and explain income and loss allocations and separately stated items;...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 23: State and local taxes

In this chapter, the learning objectives are: Describe the primary types of state and local taxes, determine whether a business has sales and use tax nexus and calculate its sales tax withholding responsibilities, identify whether a business has income tax nexus and determine its state income tax liabilities.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 25: Transfer taxes and wealth planning

Upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Outline the structure of federal transfer taxes, describe the operation of the federal gift tax, summarize the operation of the federal estate tax, explain principles of wealth planning.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 10: Property dispositions

Chapter 10 - Property dispositions. In this chapter students will be able to: Calculate the amount of gain or loss recognized on the disposition of assets used in a trade or business, describe the general character types of gain or loss recognized on property dispositions, explain the rationale for and calculate depreciation recapture,...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 20: Forming and operating partnerships

The main goals of this chapter are to: Determine whether a flow-through entity is taxed as a partnership or S corporation, and distinguish the entity approach from the aggregate approach for taxing partnerships; resolve tax issues applicable to partnership formations and other acquisitions of partnership interests, including gain recognition to partners and tax basis for partners and partnerships; determine the appropriate accounting periods and methods for partnerships;...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 12: Compensation

In this chapter students will be able to: Discuss and explain the tax implications of compensation in the form of salary and wages from the employee’s and employer’s perspectives, describe and distinguish the tax implications of various forms of equity-based compensation from the employer’s and employee’s perspectives, compare and contrast taxable and nontaxable fringe benefits and explain the employee and employer tax consequences associated with fringe benefits.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 5: Gross income and exclusions

After completing this chapter, students will be able to: Apply the concept of realization and explain when taxpayers recognize gross income, understand the distinctions between the various sources of income, including income from services and property, apply basic income exclusion provisions to compute gross income.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 19: Corporate formation, reorganization, and liquidation

The goals of this chapter are: Determine the tax consequences of corporate formation, identify the different forms of taxable and tax-deferred acquisitions, determine the tax consequences of a corporate acquisition, determine the tax consequences of a corporate liquidation.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 7: Individual income tax computation and tax credits

After studying this chapter you will be able to understand: Determine a taxpayer’s regular tax liability and identify tax issues associated with the process; compute a taxpayer’s alternative minimum tax liability and describe the tax characteristics of taxpayers most likely to owe the alternative minimum tax; calculate a taxpayer’s employment and self-employment taxes payable and explain tax considerations relating to whether a taxpayer is considered to be an employee or a self-employed independent contractor;...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 17: Accounting for income taxes

The purpose of this chapter is: Explain the objectives behind FASB ASC Topic 740, Accounting for Income Taxes, and the income tax provision process; calculate the current and deferred income tax expense or benefit components of a company’s income tax provision; recall what a valuation allowance represents and describe the process by which it is determined;...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 4: Individual income tax overview, exemptions, and filing status

Chapter 4 - Individual income tax overview, exemptions, and filing status. Upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Describe the formula for calculating an individual’s tax liability and generally explain each formula component, explain the requirements for determining a taxpayer’s personal and dependency exemptions, determine a taxpayer’s filing status,...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 24: The U.S. taxation of multinational transactions

This chapter include objectives: Understand the basic U.S. framework for taxing multinational transactions and the role of the foreign tax credit limitation, apply the U.S. source rules for common items of gross income and deductions, recall the role of income tax treaties in international tax planning,...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 18: Corporate taxation: Nonliquidating distributions

Chapter 18 - Corporate taxation: Nonliquidating distributions. In this chapter, the learning objectives are: Explain how distributions from a corporation are taxed to a shareholder, compute earnings and profits to determine shareholder dividend income and stock basis, describe “constructive” dividends,...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 13: Retirement savings and deferred compensation

After studying this chapter you will be able to: Describe the tax and nontax aspects of employer-provided defined benefit plans from both the employer’s and employee’s perspective; explain and determine the tax consequences associated with employer-provided defined contribution plans, including traditional 401(k) and Roth 401(k) plans; describe the tax implications of deferred compensation from both the employer’s and employee’s perspective;...


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 15: Entities overview

After reading this chapter, you should have a good understanding of the following learning objectives: Discuss the legal and nontax characteristics of different types of legal entities, describe the different types of entities for tax purposes, identify fundamental differences in tax characteristics across entity types.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 6: Individual deductions

Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 6: Individual deductions. After completing this chapter, students will be able to: Identify the common deductions necessary for calculating adjusted gross income (AGI); describe the different types of itemized deductions available to individuals and compute itemized deductions; explain the operation of the standard deduction, determine the deduction for personal and dependency exemptions, and compute taxable income.


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 (6/e) - Chapter 11: Investments

Upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Explain how interest income and dividend income are taxed; compute the tax consequences associated with the disposition of capital assets, including the netting process for calculating gains and losses; describe common sources of tax-exempt investment income and explain the rationale for exempting some investments from taxation;…


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu