Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.765)

Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của bốn thành phần trách nhiệm xã hội (TNXH) theo lý thuyết Carroll (1991) đến giá trị thương hiệu theo khía cạnh khách hàng của Aaker (1991). Mẫu được sử dụng bao gồm 254 khách hàng đang giao dịch tại 25 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở đồng bằng sông Cửu Long.


Các đặc điểm bên trong công ty tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của các đặc điểm bên trong công ty đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình Dechow và cộng sự (1995) đo lường dồn tích bất thường đại diện chất lượng thông tin báo cáo tài chính.


Đề xuất giải pháp bảo mật dữ liệu riêng tư trong xếp hạng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Xếp hạng tín dụng khách hàng (hay còn được gọi là chấm điểm tín dụng) được đánh giá là một trong những khâu quan trọng nhất giúp các ngân hàng thương mại (NHTM)/ tổ chức tín dụng (TCTD) phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Bài viết trình bày việc đề xuất một giải pháp cho phép các NHTM/TCTD xếp hạng tín dụng khách hàng trong khi hạn chế tối đa việc chia sẻ dữ liệu của khách hàng giữa các bên liên quan.


Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu này nhằm mục đích nhận diện và đo lường các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả tiến hành khảo sát 461 khách hàng đã và đang giao dịch tại các ngân hàng thương mại và sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.


Ảnh hưởng của phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính đến hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, gia tăng áp lực cạnh tranh, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận có thể thôi thúc những hành vi, hoạt động vi phạm pháp luật của ngân hàng thương mại (NHTM). Đặc biệt, khi xử lý vi phạm bằng hình thức phạt tiền (phạt tài chính) trong hoạt động của NHTM tại Việt Nam được đánh giá là chưa đủ sức răn đe, chưa linh hoạt và chưa tương xứng với quy mô lợi nhuận thu được từ hành vi vi phạm.


Bài thuyết trình Tín dụng chứng từ: Thư tín dụng

Bài thuyết trình "Tín dụng chứng từ: Thư tín dụng" phân tích vận đơn, chứng từ hàng hóa phù hợp với mọi điều khoản điều kiện của L/C của một số đơn vị doanh nghiệp để phân tích rủi ro của Ngân hàng phát hành gặp phải;


Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng tại ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa

Bài viết nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hoạt động bảo lãnh tín dụng của ngân hàng, trên cơ sở đó đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa và đưa ra các giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.


Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ trồng lúa dựa trên số liệu thu thập từ 190 nông hộ ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.


Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smartbanking của khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang

Bài viết xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại BIDV Hậu Giang. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 196 khách hàng chưa sử dụng nhưng biết đến dịch vụ hoặc đã và đang sử dụng dịch vụ Smart Banking của ngân hàng này thông qua bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn. Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu trong và ngoài nước, nhóm tác giả đã kế thừa và đề xuất 7 nhân tố có thể ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng tại BIDV Hậu Giang.


Mối liên hệ thể chế và chi phí sử dụng nợ của doanh nghiệp

Bài nghiên cứu xem xét tác động của mối liên hệ thể chế lên chi phí sử dụng nợ của các doanh nghiệp, bằng việc sử dụng dữ liệu bảng không cân bằng của 690 các doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017.


Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần

Bài viết nghiên cứu cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tại Hà Nội và nhằm kiểm định các yếu tố có ảnh hưởng đến cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng TMCP.


Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên

Kết hợp mục tiêu nghiên cứu với việc vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học, bài viết đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về cho vay tiêu dùng (CVTD); làm rõ thực trạng hoạt động CVTD, từ đó đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển CVTD tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thái Nguyên (Agribank Thái Nguyên).


Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Bài viết đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất; Làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, từ đó có cơ sở đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.


A simple and precise method for pricing convertible bond with credit risk

This paper presents a new model for valuing hybrid defaultable financial instruments, such as, convertible bonds. In contrast to previous studies, the model relies on the probability distribution of a default jump rather than the default jump itself, as the default jump is usually inaccessible. As such, the model can back out the market prices of convertible bonds. A prevailing belief in the market is that convertible arbitrage is mainly due to convertible underpricing. Empirically, however, we do not find evidence supporting the underpricing hypothesis. Instead, we find that convertibles have relatively large positive gammas. As a typical convertible arbitrage strategy employs delta-neutral hedging, a large positive gamma can make the portfolio highly profitable, especially for a large movement in the underlying stock price.


An accurate solution for credit valuation adjustment (CVA) and wrong way risk

This paper presents a Least Square Monte Carlo approach for accurately calculating credit value adjustment (CVA). In contrast to previous studies, the model relies on the probability distribution of a default time/jump rather than the default time itself, as the default time is usually inaccessible. As such, the model can achieve a high order of accuracy with a relatively easy implementation. We find that the valuation of a defaultable derivative is normally determined via backward induction when their payoffs could be positive or negative. Moreover, the model can naturally capture wrong or right way risk.


A new model for pricing collateralized OTC derivatives

This paper presents a new model for pricing OTC derivatives subject to collateralization. It allows for collateral posting adhering to bankruptcy laws. As such, the model can back out the market price of a collateralized contract. This framework is very useful for valuing outstanding derivatives. Using a unique dataset, we find empirical evidence that credit risk alone is not overly important in determining creditrelated spreads. Only accounting for both collateral arrangement and credit risk can sufficiently explain unsecured credit costs. This finding suggests that failure to properly account for collateralization may result in significant mispricing of derivatives. We also empirically gauge the impact of collateral agreements on risk measurements. Our findings indicate that there are important interactions between market and credit risk.


Financial security of Vietnam commercial banking system for the period 2010-2017: Current situation and recommendations

The article reflects the reality of the financial security of Vietnam's commercial banking system in the period of 2010-2017. Based on secondary data collected from the report of the State Bank and based on financial security measurement indicators of the banking system, namely four typical indicators were the bad debt ratio, profitability, capital adequacy ratio, the ratio of outstanding loans to total deposits.


Do the capital requirements affect the effectiveness of monetary policy from the credit channel?

This paper examines weather the capital requirements affect the effectiveness of monetary policy from the credit channel. According to the penal data of commercial banks listed on the A-share stock market in China from 2007 to 2017, I find that the capital requirements to the commercial banks affect the bank loans through the credit channel of monetary policy transmission, which is more obviously on the smaller banks. I further use issuance of preferred stocks of commercial banks instead of IPO to confirm the results again. Moreover, I compare the two kinds of monetary policy instruments in my results, which document that the price-based monetary policy instruments are more sensitive than the quantitative ones.


Performance of the Greek banking sector pre and throughout the financial crisis

This study provides an in depth comparative analysis among Greek Commercial Bank institutions listed in Athens Stock Exchange Market, during time period from 2006 to 2012. The analysis is based on CAMEL methodology. The period 2007 to 2009 is characterized by high profitability, liquidity and high capital adequacy. However, the eruption of the economic crisis in Greece during 2009 and its ominous impacts is revealed on the bank financial statements and reports.


Vai trò của ngân hàng trong phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Bài viết tìm hiểu một số quan điểm về tài chính toàn diện cũng như làm rõ vai trò của ngân hàng trong phát triển tài chính toàn diện. Từ đó bài viết phân tích vai trò của ngân hàng đối với phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam trong tương quan với các quốc gia trong khu vực. Thực trạng được phân tích thông qua hai nhóm chỉ tiêu: mức độ bao phủ của ngân hàng và mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua giai đoạn nghiên cứu 7 năm, từ 2012 đến năm 2018. Kết quả cho thấy ngân hàng đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tài chính toàn diện, tuy nhiên mức độ phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Bài viết cũng nêu một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện qua ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn tới.


Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nhằm khảo sát tác động của vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước và việc ngân hàng thương mại (NHTM) bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản (VAMC) đến rủi ro tại các NHTM Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu nghiên cứu trong giai đoạn 2005- 2016, bằng phương pháp bình phương tối thiểu (pool OLS), phương pháp tác động cố định (fixed effect- FE) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (random effect- RE). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: (1) Vốn chủ sở hữu có tác động tích cực trong việc gia tăng ổn định và giảm rủi ro ngân hàng.


The link between transparency and independence of central banks

This paper, using a standard model of monetary delegation, highlights the relationship between transparency and conservativeness of central banks. Precisely, we show that a lack of transparency about the output objective of central banks positively affects the optimal degree of conservativeness of the central bank. Empirical analysis confirms the theoretical link highlighted in this study.


Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam

Bài báo nghiên cứu tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng. Mẫu nghiên cứu bao gồm 31 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2006- 2018. Sự ổn định ngân hàng được đo lường thông qua Tỷ lệ dự phòng cho vay trên tổng cho vay (LRGL), Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), chỉ số Z_score của ngân hàng.


Saeculum - chu kỳ thời gian và gợi ý cho giáo dục đại học

Một quan niệm mới về tính chất của thời gian: Thời gian không phải tuyến tính, mà là chu kỳ. Sử dụng phương pháp lịch sử và logic, bài viết sẽ khái quát về các truyền thuyết cổ xưa, thuyết Saeculum, và lý thuyết khoa học, từ đó bước đầu phân tích quy luật vận động nội tại của chu kỳ thời gian qua lịch sử, qua thế hệ, và qua vòng đời người; trên cơ sở này, tác giả sẽ đưa ra một số đề xuất nhằm ứng dụng tính chu kỳ vào giáo dục đại học như: Căn cứ vào đặc điểm thế hệ, chú trọng công nghệ thông tin, khuyến khích học tập độc lập, và nội dung có tính thực tế.


A heterogeneity analysis on SPV investment of Chinese banks

In this paper, we study different impacts on Chinese banks’ SPV (Special Purpose Vehicle) investment of different impact factors. We employ GMM method to estimate different impacts of above factors by making use of a panel data of 113 Chinese banks’ SPV investment in 7 years. Our sample consists of 5 large commercial banks (LCBs), 8 national joint-stock commercial banks (NJSCBs), 45 city commercial banks (CCBs) and 55 rural commercial banks (RCBs). The heterogeneity analysis on different type of banks shows that: RCBs and LCBs are inclined to circumvent capital requirement by SPV investment but NJSCBs and CCBs are not.


Machine learning risk models

We give an explicit algorithm and source code for constructing risk models based on machine learning techniques. The resultant covariance matrices are not factor models. Based on empirical backtests, we compare the performance of these machine learning risk models to other constructions, including statistical risk models, risk models based on fundamental industry classifications, and also those utilizing multilevel clustering based industry classifications.


Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bài viết nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Bến Tre, sử dụng dữ liệu thứ cấp theo quý từ năm 2013 đến năm 2018 của 7 QTDND trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bến Tre theo dõi, giám sát. Kết quả hồi quy theo GLS cho thấy rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều đến lợi nhuận, rủi ro tín dụng và quy mô cho vay thành viên có quan hệ bổ sung cho nhau khi tác động đến lợi nhuận. Ngoài ra kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra quy mô QTDND và hiệu quả quản lý chi phí tác động cùng chiều đến lợi nhuận. Trong khi đó, quy mô cho vay thành viên và khả năng tăng trưởng không đảm bảo được ý nghĩa thống kê trong việc giải thích biến động lợi nhuận.


Các yếu tố ảnh hưởng đến không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp: Nghiên cứu tại tp. Hồ Chí Minh

Bài viết xác định có 8 yếu tố ảnh hưởng đến sự không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp: (1) Vốn lưu động/Tổng tài sản; (2) Doanh thu/Tổng tài sản; (3) Tổng nợ/Tổng tài sản; (4) Lỗ năm trước liền kề; (5) Khoản phải thu/Doanh thu; (6) Quy mô doanh nghiệp; (7) Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế/Số thuế phải nộp; (8) Ngành nghề kinh doanh.


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ nông dân tỉnh Tiền Giang

Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của 200 hộ nông dân tại Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng là: (1) Nhu cầu vay (X8), (2) Tài sản thế chấp (X1), (3) Thu nhập tích lũy (X3) và (4) Trình độ học vấn của chủ hộ (X2), trong đó yếu tố “Nhu cầu vay” có tác động lớn nhất, với phương pháp phân tích hồi quy Binary logistic.


Vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Hệ sinh thái khởi nghiệp đang là vấn đề quan tâm của tất cả quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc nghiên cứu vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng.


Tài liệu mới download

Phần mềm tra cứu cơ khí
  • 02/12/2010
  • 82.196
  • 424
Quyết định số: 185/QĐ-EVN
  • 19/10/2015
  • 56.926
  • 390

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu