Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.366)

Cơ hội và thách thức của Fintech trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Vài năm qua Fintech đã không ngừng phát triển trên toàn thế giới và đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đánh giá về cơ hội và thách thức trong việc áp dụng Fintech cho các tổ chức tài chính tại Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả và hành động thiết thực để cải thiện các chính sách phù hợp cho các bên liên quan để thúc đẩy ứng dụng Fintech trong hoạt động của các tổ chức tài chính từ kết quả cải thiện môi trường hoạt động tài chính ở Việt Nam.


Bài tập tình huống xử lý nợ xấu BIDV

Tài liệu cung cấp 8 tình huống bài tập về xử lý nợ xấu của ngân hàng BIDV với các nội dung như đất của hộ gia đình, tranh chấp hợp đồng tín dụng, thời gian là vàng trong các vụ án giải quyết nợ tồn đọng, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên trong quá trình nghiên cứu, thực hành nợ xấu.


Xây dựng và phân tích chỉ số tài chính toàn diện

Mục tiêu Bài viết xây dựng và phân tích chỉ số tài chính toàn diện theo các cấu phần (khía cạnh) tài chính toàn diện là tài khoản, vay và gửi (cấu phần thanh toán không được sử dụng do sự thiếu hụt dữ liệu của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2011). Qua đó, đánh giá thứ hạng tài chính toàn diện của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.


Vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc đẩy lùi nạn tín dụng đen ở Việt Nam

Bài viết khái quát những lý luận cơ bản về Ngân hàng chính sách xã hội và tín dụng đen. Trong đó tập trung mô tả tín dụng ngân hàng đối với các đối tượng chính sách xã hội, nguyên nhân hình thành, cơ chế hoạt động và khái niệm Ngân hàng Chính sách xã hội.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc xác định mức trọng yếu thực hiện của kiểm toán viên độc lập ở Việt Nam

Bài viết phân tích tổng quan nghiên cứu về việc xác định MTY và MTY thực hiện trên thế giới và ở Việt Nam, xác định khoảng trống nghiên cứu, từ đó xây dựng mô hình và giả thuyết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới việc xác định MTY thực hiện của KTV độc lập ở Việt Nam.


Three local search-based methods for feature selection in credit scoring

Credit scoring is a crucial problem in both finance and banking. In this paper, we tackle credit scoring as a classification problem where three local search-based methods are studied for feature selection. The feature selection is an interesting technique that can be launched before the data classification task.


Analyzing predictive performance of linear models on high-frequency currency exchange rates

We generate a large number of predictive models by applying linear kernel SVR to historical currency rates’ bid data for three currency pairs obtained from high-frequency trading. The bid tick data are converted into equally spaced (1 min) data. Differences of price between the previous successive timeframes are used as features to predict the direction of movement of the price in the next timeframe.


The factors affecting the access to banking credits of family businesses in Tra Vinh province, Vietnam

The study on the factors affecting the access to banking credits of family businesses in Tra Vinh province by directing survey of 250 family businesses in 7 districts and 1 city in Tra Vinh province in which multivariable regression model has been used. The results show that the access to banking credits of family businesses depends on gender, education, years of experience, income, assets and social relations. Based on the results of the analysis, it could be proposed that a number of measures to improve the ability to borrow capital from credit institutions for family businesses and at the same time imply policies for commercial banks in the province. Tra Vinh can improve the ability to serve family businesses better in the future.


Tác động của trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu đến hiệu quả tài chính: Trường hợp nhân viên ngành ngân hàng

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của trách nhiệm xã hội (TNXH), giá trị thương hiệu đến hiệu quả tài chính (HQTC) của nhân viên ngành ngân hàng dựa vào lý thuyết các bên liên quan. Số liệu được thu thập từ 344 nhân viên đang làm việc tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để giải thích dữ liệu.


Ebook Money, banking, and the financial System (3/E): Part 2

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and the financial system " has contents: The economics of banking, financial crises and financial regulation, the international financial system and monetary policy, monetary policy, the federal reserve and central banking,... and other contents.


Xây dựng các giả thuyết của mô hình nghiên cứu về tác động của các sự kiện tổn thất hoạt động đến tổn thất danh tiếng

Bài viết thực hiện lược khảo các nghiên cứu về tác động của các sự kiện tổn thất hoạt động đến tổn thất danh tiếng, từ đó, xây dựng các giả thuyết của mô hình nghiên cứu có thể quan sát được mối quan hệ này trong điều kiện Việt Nam.


Sự bền vững của lợi nhuận công bố bởi ngân hàng thương mại Việt Nam - bằng chứng thực nghiệm và một số thảo luận

Tính bền vững của lợi nhuận, thể hiện ở việc lợi nhuận báo cáo năm nay có mối quan hệ chặt chẽ với lợi nhuận tương lai, là một tiêu chí đánh giá về chất lượng của lợi nhuận báo cáo được các nhà đầu tư và phân tích đặc biệt quan tâm. Các nghiên cứu trước cũng cho thấy, để đáp ứng được kỳ vọng của các nhà đầu tư, các công ty đã điều chỉnh số liệu kế toán nhằm ổn định lợi nhuận báo cáo.


Ebook Introduction to banking (2/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Introduction to banking" has contents: Banking in europe, banking in Japan, banking in emerging markets, banks and markets, mergers and acquisitions, bank competition and financial stability.


Khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khi có sự gia nhập của các ngân hàng nước ngoài

Bài viết phân tích thực trạng tác động của sự gia nhập các NHNNg đến khả năng tiếp cận tín dụng của các DNNVV ở Việt Nam bằng nguồn số liệu thứ cấp thu thập và tổng hợp từ các cuộc điều tra của CIEM và từ báo cáo của NHNNg. Các tác giả đã chỉ ra rằng, sự hiện diện của các NHNN đã làm gia tăng đáng kể số lượng đối thủ cạnh tranh hiện tại, thay đổi cấu trúc sở hữu và nâng cấp danh mục sản phẩm của các NHTM trong nước.


Ebook Money, banking, and financial markets (4/E): Part 2

  • 5/5 (1)

(BQ) Part 2 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Stocks, stock markets, and market efficiency, foreign exchange, financial industry structure, regulating the financial system, central banks in the world today,... and other contents.


Ebook Money, banking, and financial markets (4/E): Part 1

  • 5/5 (1)

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and financial markets" has contents: Money and the payments system, an introduction to money and the financial system, financial instruments, financial markets, and financial institutions,... and other contents.


Ebook Money, banking, and the financial System (3/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and the financial system " has contents: Introducing money and the financial system, money and the payments system, interest rates and rates of return, determining interest rates,... and other contents.


Hướng đi cho sản phẩm tín dụng bất động sản cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát qua bảng hỏi để thu thập thông tin từ phía khách hàng cá nhân cũng như từ phía cán bộ cung cấp sản phẩm tín dụng BĐS ở các ngân hàng để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng của các sản phẩm tín dụng BĐS hiện tại, từ đó đưa ra các hướng giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển sản phẩm tín dụng BĐS trong tương lai.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về đào tạo kế toán theo Chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Học viện Ngân hàng

Bài viết tập trung nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên được đào tạo kế toán theo IFRS tại HVNH, sử dụng mô hình hồi quy bội và phân tích tương quan với mẫu nghiên cứu là 220 sinh viên chất lượng cao chuyên ngành kế toán và chương trình liên kết quốc tế (CityU).


Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản của các doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng tại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản của các doanh nghiệp niêm yết ngành Xây dựng tại Việt Nam. Các nhân tố được nghiên cứu bao gồm tổng nợ phải trả trên tổng tài sản; Vốn lưu động trên tổng tài sản; Khả năng thanh toán ngắn hạn; Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản và tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng.


Ebook Introduction to banking (2/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Introduction to banking" has contents: What is special about banks, bank activities and services, types of banking, international banking, theory of central banking, central banks in practice, bank regulation and supervision,... and other contents.


Sự ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này nhằm nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của ngân h ng với chỉ tiêu: Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, hiệu quả kỹ thuật thông qua mô hình bình phương nhỏ nhất thông thường gộp, mô hình tác động cố định, mô hình tác động ngẫu nhiên, mô hình hình phương nhỏ nhất tổng quát khả thi.


Đề cương Trắc nghiệm Tài chính Tiền tệ (có đáp án)

Trắc nghiệm Tài chính Tiền tệ gồm 8 chương, với các nội dung sau: tổng quan tài chính tiền tệ 45 câu; lãi suất 108 câu hỏi; thị trường tài chính 101 câu hỏi; các trung gian tài chính 38 câu hỏi... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chắc nội dung.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Eximbank – TP.HCM

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại Eximbank – TP.HCM.Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 300 khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại ngân hàng (NH). Các phương pháp kiểm định Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), mô hình hồi qui tuyến tính đa biến được sử dụng trong nghiên cứu.


Những yếu tố thành công hay thất bại khi áp dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) tại Việt Nam

Bài viết này trình bày cụ thể những nguyên nhân đưa đến những thất bại tại Việt Nam. Đồng thời, bài báo cũng trình bày cụ thể những yếu tố cần phải có để có thể áp dụng thành công BSC.


Áp dụng hệ thống xếp hạng CAMELS đánh giá hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2008-2012

nghiên cứu này làm cơ sở để đánh giá hoạt động của các NHTM Việt nam giai đoạn 2008 – 2012 dựa trên các tỷ số đo lường hiệu quả. Khung phân tích CAMELS bao gồm các yếu tố an toàn vốn (C), chất lượng tài sản (A), trình độ quản lý (M), tỷ lệ sinh lời (E), thanh khoản (L) và độ nhạy thị trường (S).


Chính sách tài khóa và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây

Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2014 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa được giải quyết dứt điểm. Nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều gam màu tối đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư trong nước. Trước tình hình này, Chính phủ chủ trương tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm thông qua nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 (Nghị quyết 01) về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014.


Một số suy nghĩ về biến động và điều hành lãi suất hiện nay

Đây là bài viết có nội dung tương đối chuyên sâu về một lĩnh vực (tiền tệ-ngân hàng). Vì vậy, để tiện việc theo dõi của độc giả, trước hết chúng tôi muốn giới thiệu đôi nét sơ lược, về một số vấn đề có tính chất nguyên lý cơ bản trực tiếp liên quan. Trên cơ sở đó, sẽ phân tích diễn biến, nhận định và đề xuất ý kiến giải quyết vấn đề.


Boosted Gaussian Bayes classifier and its application in bank credit scoring

With the explosion of computer science in the last decade, data banks and networks management present a huge part of tomorrows problems. One of them is the development of the best classication method possible in order to exploit the data bases.


Giải pháp hỗ trợ ra quyết định tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - trường hợp các yếu tố phi tài chính

Bài viết đề xuất một phương pháp kết hợp giữa chấm điểm các yếu tố phi tài chính với xếp hạng tín dụng của S&P, từ đó giúp ngân hàng thương mại có thêm một công cụ trong việc trợ giúp ra quyết định tín dụng hạn chế rủi ro.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu