Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.217)

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Kiên Giang

Bài nghiên cứ này tác giả áp dụng phương pháp kiểm định cronbach alpha, phân tích EFA, kiểm định ANOVA, phương pháp hồi quy tuyến tính và sử dụng mô hình SERVQUAL của Parasuraman để phân tích. Dựa vào mô hình trên tác giả tiến hành chạy chương trình SPSS để xử lý thông tin và tìm ra yếu tố nào thực sự tác động đến sự hài lòng của khách hàng cũng như đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Vietcombank Kiên Giang.


Giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng tại Việt Nam

Trong phạm vi bài viết, tác giả đã nêu thực trạng về cơ sở pháp lý chi phối hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng; phân tích một số bất cập và nguyên nhân gây ra những bất cập trong hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng tại Việt Nam.


Điều hành chính sách tài khóa ở Việt Nam và gợi ý chính sách

Trong những năm qua, hệ thống chính sách tài khóa (CSTK) của Việt Nam đã có những bước cải cách quan trọng góp phần thay đổi căn bản nền tài chính công Việt Nam. Hệ thống pháp luật, chính sách quản lý tài chính công tiếp tục được đổi mới trên nhiều phương diện, từng bước tiếp cận với các chuẩn mực chung của thông lệ quốc tế, bao gồm cả chính sách thu NSNN, chính sách quản lý chi NSNN, quản lý nợ công. Bài viết phân tích kết quả điều hành chính sách tài khóa Việt Nam, từ đó đưa ra những gợi ý chính sách nhằm phát triển bền vững chính sách tài khóa trong thời gian tới.


Giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại

Mục tiêu của bài viết này là đánh giá khái quát về thực trạng rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại trong thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho các ngân hàng thương mại thời gian tới. Bơi vì rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa là một trong những chủ đề nóng được đề cập rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng trong năm vừa qua. Rủi ro xảy ra không những gây thiệt hại đến tài sản và con người của các ngân hàng thương mại (NHTM) mà còn làm cho uy tín của các NHTM suy giảm.


Hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Những vấn đề cần quan tâm hiện nay

Tác giả nhận thấy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã mở ra cho các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài... Tuy nhiên, điều này cũng mang lại những thách thức không nhỏ đối với các NHTM Việt Nam trong thời gian qua khi mà quy mô vốn của các ngân hàng nhỏ, năng lực quản trị điều hành còn nhiều hạn chế. Vì vậy bài viết đánh giá thực trạng hoạt động của các NHTM Việt Nam; chỉ ra những hạn chế và đề xuất số giải pháp để hoàn thiện hoạt động của các NHTM Việt Nam hiện nay.


Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Kiên Long chi nhánh Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Đề tài nghiên cứu các vấn đề về hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Kiên long - Chi nhánh Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Thực hiện nghiên cứu thực trạng qua phân tích các chỉ tiêu nhằm đánh giá hoạt động tín dụng nói chung của Ngân hàng TMCP Kiên Long - Chi nhánh Rạch Giá cũng như đánh giá hoạt động tín bán lẻ nói riêng thông qua việc thu thập và đánh giá số liệu của toàn ngân hàng và của chi nhánh Rạch Giá.


Thực trạng giám sát ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu bài viết này nhằm đánh giá được thực trạng của thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước Chi nhánh TP.HCM, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Vì những năm gần đây, tình thị trường tài chính tiền tệ tại Việt Nam và trên địa bàn TP.HCM nói riêng diễn ra hết sức phức tạp do hội nhập càng trở nên sâu và rộng cùng với những biến động khôn lường của nền kinh tế thế giới.


Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) trên địa bàn TP. HCM, đồng thời đưa ra giải pháp để mở rộng và nâng cao hiệu quả dịch vụ này trong thời gian tới.


Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Nghiên cứu tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Nội dung bài viết tập trung làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Nghiên cứu tại ngân hàng thương mại Việt Nam, vì việc nâng cao chất lượng của dịch vụ là vấn đề cốt lõi tạo nên sự thành công trong việc phát triển dịch vụ này của NHTM. Nghiên cứu đã chỉ ra các yêu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ NHBL tại các NHTM Việt Nam, qua đó gợi ý những chính sách cho việc phát triển bền vững dịch vụ NHBL tại Việt Nam.


Determinant of access to rural credit and its effect on living standard: Case study about poor households in northwest, Vietnam (Note 1)

This study investigated the determinants of accessibility to formal credit and its effects on living standards from 2010 to 2012 based on dataset of Vietnam Households Living Standards Survey (VHLSS) from the General Statistics Office of Vietnam and support of Eview 7 program. It is evident that average of education level, land area per capita, owned residential area affect is key factors of accessing to credit; meanwhile, average of education level affects the probability to require and amount of credit.


Đánh giá chất lượng dịch vụ website ngân hàng: Thực tiễn đối với website ngân hàng Đông Á

Nghiên cứu tập trung nhận định các yếu tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời sử dụng thang đo IPA trong đánh giá các đặc tính ưu tiên trong việc nâng cao chất lượng website Ngân hàng Đông Á.


Các yếu tố ảnh hưởng khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm số liệu từ báo cáo tài chính của 30 NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2008-2014. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích mô hình hồi quy với dữ liệu dạng bảng (Panel data); với mô hình tác động cố định (FEM).


Stock index forecasting for Vietnam’s stock market

Then, we estimate the regression model, GARCH, GARCH in mean, EGARCH, EGARCH in Mean and GJR-GARCH and put them into the comparison to find the best fit model to forecast Vietnam’s stock index. Using the mean square error (MSE), Mean absolute error (MAE) and Root mean square error (RMSE) criterion to evaluate and compare models, we choose Regression-EGRCH(1,1,1)-M which has the superior forecast ability.


Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 427 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các biến tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản (STD), tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản (LTD), tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản (TD), Quy mô công ty (SIZE), tốc độ tăng trưởng tổng tài sản (GROWTH) tác động đến HQHĐ của các công ty đo bằng tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và Tobin’s Q. Ngoài ra các biến trong mô hình cũng tác động đến HQHĐ có sự khác biệt giữa các ngành.


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2013 bằng cách sử dụng mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất (OLS). Với bộ dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính của 32 NHTM Việt Nam trong giai đoạn đó, nghiên cứu này cho thấy: khả năng thanh khoản của ngân hàng bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố chính: (1) qui mô ngân hàng, (2) tỷ lệ tổng dư nợ cho vay / tổng tiền gửi từ khách hàng và (3) tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu ngân hàng / tổng tài sản có ngân hàng.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Biên Hoà

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Biên Hòa. Dự liệu nghiên cứu được điều tra trực tiếp từ 285 cá nhân bằng phiếu điều tra phỏng vấn trực tiếp tại thành phố Biên Hòa vào năm 2014. Bằng mô hình hồi quy Binary Logistic, kết quả nghiên cứu đã tìm thấy 7 yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng của các khách hàng cá nhân như: Lợi ích từ sản phẩm, thuận tiện, hữu hình, nhân viên ngân hàng, danh tiếng ngân hàng, ảnh hưởng của những người xung quanh và marketing.


Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến mô hình kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở địa bàn tỉnh Bình Dương

Việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí hiệu quả sẽ giúp cho các doanh nghiệp ngày càng đứng vững trên thương trường và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng. Nội dung của bài viết trình bày năm nguyên tắc và chín nhân tố khách quan và chủ quan tác động đến việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng.


Tái cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Bài viết phân tích rõ thực trạng tái cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2010-2016, đánh giá những thành công, hạn chế và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2017-2020.


Giải pháp xử lý nợ công Việt Nam hiện nay

Bài viết đã đưa ra một số giải pháp đổi mới quản lý nợ công, góp phần làm cho nợ công thực sự là lực đẩy cần thiết để hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta hoàn chỉnh đồng thời có tác động tích cực đến việc lành mạnh hóa NSNN qua đó, tạo bệ phóng cho nền kinh tế nước ta cất cánh vững chắc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.


Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại để giao dịch của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy, nhân tố Quy mô tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chọn ngân hàng, kế tiếp là lợi ích dành cho khách hàng, chất lượng dịch vụ và cuối cùng là hình ảnh thương hiệu. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng xem xét sự khác biệt trong việc đánh giá các nhân tố giữa các khách hàng cá nhân có giới tính, độ tuổi, trình độ, thu nhập, nghề nghiệp khác nhau. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách hàng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Biên Hòa.


Tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 104 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các dữ liệu vĩ mô được thu thập trong giai đoạn 2008 - 2015. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với phương pháp hồi quy REM. Kết quả cho thấy trong các nhân tố vĩ mô bao gồm Thuế, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, Điều kiện thị trường chứng khoánvà Điều kiện thị trường nợ có tác động đến cấu trúc vốn của các công ty. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đã đề xuất khuyến nghị đối với Chính phủ và các nhà quản lý doanh nghiệp.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Nghiên cứu này tập trung vào 359 công ty đang niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, với dữ liệu được thu thập trong 5 năm, giai đoạn 2012-2016, nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu của các công ty niêm yết.


Pension system in Vietnam: progress, challenges, and policy implications

This paper: discusses the progress of Vietnam’s pension system, focusing on statutory frameworks and visions; and addresses challenges ahead facing the current pension system, which are considerably pivotal for evaluating recent move in the pension system related regulation as well as for drawing policy implications.


Đo lường sự hài lòng của khách hàng khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ được thực hiện khá phổ biến tuy nhiên hiểu biết về mức độ hài lòng của khách hàng trong ngành ngân hàng còn khá khiêm tốn. Nghiên cứu này vận dụng mô hình SERQUAL và sử dụng các biến kiểm soát để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại HDBank Đồng Nai. Số liệu được thu thập thông qua phiếu khảo sát 250 khách hàng có gửi tiết kiệm tại chi nhánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở mối tương quan thuận với các thành phần như “Hình ảnh doanh nghiệp”, “Cạnh tranh về giá cả” , “Phong cách phục vụ của nhân viên”, “Sự tín nhiệm” và “Sự thuận tiện”.


Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy, phân tích khám phá nhân tố EFA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy để giải thích dữ liệu khảo sát thu được. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 7 nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán (TTKT) trên báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) trong phạm vi nghiên cứu của tác giả.


Nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Bản Việt chi nhánh Đồng Nai

Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng đối vơi các DNVVN tại Ngân hàng TMCP Bản Việt CN Đồng Nai. Phương pháp nghiên cứu đợc sư dng gồm phng pháp thu thp, xư lý số liệu; phương pháp so sánh, và phân tích. Hoạt động tín dụng tại chi nhánh Đồng Nai đã đạt đợc những kết quả nhất định, tuy nhiên hiệu quả tín dng đối vơi các DNVVN tại chi nhánh còn cha cao.


Hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Khó khăn và hướng khắc phục

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích nội dung để đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Thông qua phân tích dữ liệu tổng hợp từ các văn bản pháp quy, bản tin hoạt động của các quỹ bảo lãnh tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy, các quỹ bảo lãnh hiện tại chưa mở rộng được do nhiều nguyên nhân như quy chế bảo lãnh không khuyến khích doanh nghiệp đi vay với sự bảo lãnh của các quỹ, quy mô vốn điều lệ nhỏ, sự phối hợp giữa ngân hàng và các quỹ còn chưa đảm bảo chia sẻ quyền lợi và rủi ro, phí bảo lãnh, mức bảo lãnh, đối tác ủy thác chưa được các quỹ tự quyết theo năng lực điều hành và năng lực tài chính của mình.


Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn 2008-2012, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đóng góp cho quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM VN trong thời gian tới. Trong bài viết, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, phân tích để củng cố cho kết luận của mình.


Rủi ro tín dụng đối với ngành cao su của các ngân hàng thương mại tỉnh Bình Phước

Bài viết phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2011-2014, từ đó, đề ra những kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với ngành cao su dưới góc độ của cả ngân hàng thương mại cổ phần và doanh nghiệp ngành cao su đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Chính sách tài khóa và tiêu dùng tư nhân: Nghiên cứu trải nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á

Một trong những yếu tố vĩ mô có tác động đến tiêu dùng tư nhân là chính sách tài khóa, chính sách được chính phủ thực thi thông qua chính sách thuế và tiêu dùng của chính phủ. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng giai đoạn 2000–2012 từ báo cáo của ADB để xem xét tác động của chính sách tài khóa đến tiêu dùng tư nhân tại các quốc gia Đông Nam Á.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
  • 08/08/2010
  • 55.993
  • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Khi thôi việc ở ngân hàng
  • 15/12/2012
  • 22.354
  • 787

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu