Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.207)

Đánh giá chất lượng dịch vụ website ngân hàng: Thực tiễn đối với website ngân hàng Đông Á

Nghiên cứu tập trung nhận định các yếu tố cấu thành nên chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời sử dụng thang đo IPA trong đánh giá các đặc tính ưu tiên trong việc nâng cao chất lượng website Ngân hàng Đông Á.


Các yếu tố ảnh hưởng khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm số liệu từ báo cáo tài chính của 30 NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2008-2014. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, phân tích mô hình hồi quy với dữ liệu dạng bảng (Panel data); với mô hình tác động cố định (FEM).


Stock index forecasting for Vietnam’s stock market

Then, we estimate the regression model, GARCH, GARCH in mean, EGARCH, EGARCH in Mean and GJR-GARCH and put them into the comparison to find the best fit model to forecast Vietnam’s stock index. Using the mean square error (MSE), Mean absolute error (MAE) and Root mean square error (RMSE) criterion to evaluate and compare models, we choose Regression-EGRCH(1,1,1)-M which has the superior forecast ability.


Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng số liệu của 427 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2010-2014. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong các biến tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng tài sản (STD), tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng tài sản (LTD), tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản (TD), Quy mô công ty (SIZE), tốc độ tăng trưởng tổng tài sản (GROWTH) tác động đến HQHĐ của các công ty đo bằng tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và Tobin’s Q. Ngoài ra các biến trong mô hình cũng tác động đến HQHĐ có sự khác biệt giữa các ngành.


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thanh khoản của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2006-2013 bằng cách sử dụng mô hình hồi quy theo phương pháp bình phương bé nhất (OLS). Với bộ dữ liệu được thu thập từ các báo cáo tài chính của 32 NHTM Việt Nam trong giai đoạn đó, nghiên cứu này cho thấy: khả năng thanh khoản của ngân hàng bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố chính: (1) qui mô ngân hàng, (2) tỷ lệ tổng dư nợ cho vay / tổng tiền gửi từ khách hàng và (3) tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu ngân hàng / tổng tài sản có ngân hàng.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Biên Hoà

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại thành phố Biên Hòa. Dự liệu nghiên cứu được điều tra trực tiếp từ 285 cá nhân bằng phiếu điều tra phỏng vấn trực tiếp tại thành phố Biên Hòa vào năm 2014. Bằng mô hình hồi quy Binary Logistic, kết quả nghiên cứu đã tìm thấy 7 yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng của các khách hàng cá nhân như: Lợi ích từ sản phẩm, thuận tiện, hữu hình, nhân viên ngân hàng, danh tiếng ngân hàng, ảnh hưởng của những người xung quanh và marketing.


Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến mô hình kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở địa bàn tỉnh Bình Dương

Việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí hiệu quả sẽ giúp cho các doanh nghiệp ngày càng đứng vững trên thương trường và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng. Nội dung của bài viết trình bày năm nguyên tắc và chín nhân tố khách quan và chủ quan tác động đến việc xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng.


Tái cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Bài viết phân tích rõ thực trạng tái cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2010-2016, đánh giá những thành công, hạn chế và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2017-2020.


Giải pháp xử lý nợ công Việt Nam hiện nay

Bài viết đã đưa ra một số giải pháp đổi mới quản lý nợ công, góp phần làm cho nợ công thực sự là lực đẩy cần thiết để hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng nước ta hoàn chỉnh đồng thời có tác động tích cực đến việc lành mạnh hóa NSNN qua đó, tạo bệ phóng cho nền kinh tế nước ta cất cánh vững chắc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.


Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại để giao dịch của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Kết quả phân tích hồi quy Binary Logistic cho thấy, nhân tố Quy mô tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chọn ngân hàng, kế tiếp là lợi ích dành cho khách hàng, chất lượng dịch vụ và cuối cùng là hình ảnh thương hiệu. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng xem xét sự khác biệt trong việc đánh giá các nhân tố giữa các khách hàng cá nhân có giới tính, độ tuổi, trình độ, thu nhập, nghề nghiệp khác nhau. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách hàng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Biên Hòa.


Tác động của các nhân tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 104 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các dữ liệu vĩ mô được thu thập trong giai đoạn 2008 - 2015. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với phương pháp hồi quy REM. Kết quả cho thấy trong các nhân tố vĩ mô bao gồm Thuế, Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, Điều kiện thị trường chứng khoánvà Điều kiện thị trường nợ có tác động đến cấu trúc vốn của các công ty. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đã đề xuất khuyến nghị đối với Chính phủ và các nhà quản lý doanh nghiệp.


Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Nghiên cứu này tập trung vào 359 công ty đang niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, với dữ liệu được thu thập trong 5 năm, giai đoạn 2012-2016, nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu của các công ty niêm yết.


Pension system in Vietnam: progress, challenges, and policy implications

This paper: discusses the progress of Vietnam’s pension system, focusing on statutory frameworks and visions; and addresses challenges ahead facing the current pension system, which are considerably pivotal for evaluating recent move in the pension system related regulation as well as for drawing policy implications.


Đo lường sự hài lòng của khách hàng khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ được thực hiện khá phổ biến tuy nhiên hiểu biết về mức độ hài lòng của khách hàng trong ngành ngân hàng còn khá khiêm tốn. Nghiên cứu này vận dụng mô hình SERQUAL và sử dụng các biến kiểm soát để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại HDBank Đồng Nai. Số liệu được thu thập thông qua phiếu khảo sát 250 khách hàng có gửi tiết kiệm tại chi nhánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở mối tương quan thuận với các thành phần như “Hình ảnh doanh nghiệp”, “Cạnh tranh về giá cả” , “Phong cách phục vụ của nhân viên”, “Sự tín nhiệm” và “Sự thuận tiện”.


Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy, phân tích khám phá nhân tố EFA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy để giải thích dữ liệu khảo sát thu được. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 7 nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán (TTKT) trên báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) trong phạm vi nghiên cứu của tác giả.


Nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Bản Việt chi nhánh Đồng Nai

Nghiên cứu này tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng đối vơi các DNVVN tại Ngân hàng TMCP Bản Việt CN Đồng Nai. Phương pháp nghiên cứu đợc sư dng gồm phng pháp thu thp, xư lý số liệu; phương pháp so sánh, và phân tích. Hoạt động tín dụng tại chi nhánh Đồng Nai đã đạt đợc những kết quả nhất định, tuy nhiên hiệu quả tín dng đối vơi các DNVVN tại chi nhánh còn cha cao.


Hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Khó khăn và hướng khắc phục

Bài viết sử dụng phương pháp phân tích nội dung để đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Thông qua phân tích dữ liệu tổng hợp từ các văn bản pháp quy, bản tin hoạt động của các quỹ bảo lãnh tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy, các quỹ bảo lãnh hiện tại chưa mở rộng được do nhiều nguyên nhân như quy chế bảo lãnh không khuyến khích doanh nghiệp đi vay với sự bảo lãnh của các quỹ, quy mô vốn điều lệ nhỏ, sự phối hợp giữa ngân hàng và các quỹ còn chưa đảm bảo chia sẻ quyền lợi và rủi ro, phí bảo lãnh, mức bảo lãnh, đối tác ủy thác chưa được các quỹ tự quyết theo năng lực điều hành và năng lực tài chính của mình.


Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết đánh giá thực trạng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn 2008-2012, từ đó đề xuất giải pháp nhằm đóng góp cho quá trình tái cấu trúc hệ thống NHTM VN trong thời gian tới. Trong bài viết, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, phân tích để củng cố cho kết luận của mình.


Rủi ro tín dụng đối với ngành cao su của các ngân hàng thương mại tỉnh Bình Phước

Bài viết phân tích thực trạng về rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Phước trong giai đoạn 2011-2014, từ đó, đề ra những kiến nghị và giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với ngành cao su dưới góc độ của cả ngân hàng thương mại cổ phần và doanh nghiệp ngành cao su đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Chính sách tài khóa và tiêu dùng tư nhân: Nghiên cứu trải nghiệm tại các quốc gia Đông Nam Á

Một trong những yếu tố vĩ mô có tác động đến tiêu dùng tư nhân là chính sách tài khóa, chính sách được chính phủ thực thi thông qua chính sách thuế và tiêu dùng của chính phủ. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu bảng giai đoạn 2000–2012 từ báo cáo của ADB để xem xét tác động của chính sách tài khóa đến tiêu dùng tư nhân tại các quốc gia Đông Nam Á.


Mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn tự có và rủi ro của ngân hàng thương mại: Bằng chứng từ Việt Nam

Bài viết phân tích ảnh hưởng của áp lực gia tăng hệ số CAR đến thay đổi vốn chủ sở hữu của ngân hàng, và ảnh hưởng của thay đổi vốn chủ sở hữu ngân hàng đến rủi ro của ngân hàng thương mại. Sử dụng dữ liệu bảng không cân từ mẫu 15 ngân hàng thương mại, giai đoạn 2009 – 2014, thông qua phương pháp phân tích tác động ngẫu nhiên (REM) kết hợp phương pháp phân tích tác động cố định (FEM), nghiên cứu phát hiện các ngân hàng với hệ số CAR thấp hơn mức quy định 9% có xu hướng cơ cấu lại tài sản bằng cách giảm tài sản có hệ số rủi ro cao, thay vì gia tăng vốn chủ sở hữu.


Bảo lãnh thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết “Bảo lãnh thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” sẽ tập trung nghiên cứu thực trạng trong hoạt động bảo lãnh thanh toán và những rủi ro trong bảo lãnh thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn hoạt động bảo lãnh thanh toán, giảm thiểu các rủi ro góp phần nâng cao chất lượng và phát triển hoạt động bảo lãnh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.


Rủi ro trong hoạt động thanh toán L/C tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Nội dung bài viết về cập đến những rủi ro thường gặp trong hoạt động thanh toán L/C- một phương thức TTQT chiếm tỷ trọng lớn nhất tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (SGD NHNo).


Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh giá tài sản tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam

Chính sách tiền tệ (CSTT – Monetary Policy) luôn đóng vai trò quan trọng trong thực thi chính sách kinh tế của các quốc gia. Ngoài các vấn đề về công cụ thực thi CSTT, cơ quan thực thi CSTT, mục tiêu CSTT thì cơ chế dẫn truyền của CSTT cũng là vấn đề quan trọng trong các nghiên cứu về CSTT nói chung. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả thu thập dữ liệu về CSTT và thị trường cổ phiếu VN giai đoạn 2000 – 2013 để nghiên cứu quá trình truyền dẫn của CSTT qua kênh giá tài sản tài chính bằng mô hình tự hồi quy cấu trúc (SVAR).


Mô hình ngân hàng Hồi giáo: Kinh nghiệm cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Bài viết tập trung vào hoạt động của mô hình ngân hàng Hồi giáo và kinh nghiệm vận dụng cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) VN khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Thông qua việc thu thập các dữ liệu thứ cấp và những tài liệu có liên quan, bài viết trình bày tóm lược những đặc điểm của mô hình ngân hàng Hồi Giáo, một số khác biệt so với mô hình NHTM truyền thống.


Phòng chống rửa tiền: Những vấn đề còn nan giải

Bài viết nhằm đánh giá thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền (PCRT) cũng như hạn chế của hoạt động này làm ảnh hưởng xấu đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) nói riêng và quản lý vĩ mô nền kinh tế của Chính phủ nói chung.


Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh Khánh Hòa

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các thành phần cấu tạo nên chất lượng dịch vụ ngân hàng, xây dựng thang đo, đề xuất mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu liên quan.


Đánh giá các yếu tố lựa chọn ngân hàng thương mại tại TP. Hồ Chí Minh của người cao tuổi

Nghiên cứu nhằm nhận dạng các yếu tố khách hàng cao tuổi quan tâm khi lựa chọn ngân hàng và tìm hiểu những khác biệt trong sự quan tâm đến các yếu tố giữa các nhóm khách hàng khác nhau. Mô hình nghiên cứu được phát triển dựa trên cơ sở lí thuyết về ngân hàng, khách hàng cao tuổi, hành vi người tiêu dùng và các nghiên cứu đi trước về lựa chọn ngân hàng.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng - trường hợp Agribank Vĩnh Long

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ được thực hiện khá phổ biến tuy nhiên hiểu biết về mức độ hài lòng của khách hàng trong ngành ngân hàng còn khá khiêm tốn. Nghiên cứu này vận dụng mô hình SERQUAL kết hợp với mô hình Logit và sử dụng các biến kiểm soát để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Vĩnh Long


An EOQ model for a deteriorating item with non-linear demand under inflation and a trade credit policy

This paper develops an infinite time-horizon deterministic economic order quantity (EOQ) inventory model with deterioration based on discounted cash flows (DCF) approach where demand rate is assumed to be non-linear over time. The results are illustrated with a numerical example. Sensitivity analysis of the optimal solution with respect to the parameters of the system is carried out.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu