Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Ngân hàng - Tín dụng (8.748)

Do the capital requirements affect the effectiveness of monetary policy from the credit channel?

This paper examines weather the capital requirements affect the effectiveness of monetary policy from the credit channel. According to the penal data of commercial banks listed on the A-share stock market in China from 2007 to 2017, I find that the capital requirements to the commercial banks affect the bank loans through the credit channel of monetary policy transmission, which is more obviously on the smaller banks. I further use issuance of preferred stocks of commercial banks instead of IPO to confirm the results again. Moreover, I compare the two kinds of monetary policy instruments in my results, which document that the price-based monetary policy instruments are more sensitive than the quantitative ones.


Performance of the Greek banking sector pre and throughout the financial crisis

This study provides an in depth comparative analysis among Greek Commercial Bank institutions listed in Athens Stock Exchange Market, during time period from 2006 to 2012. The analysis is based on CAMEL methodology. The period 2007 to 2009 is characterized by high profitability, liquidity and high capital adequacy. However, the eruption of the economic crisis in Greece during 2009 and its ominous impacts is revealed on the bank financial statements and reports.


Vai trò của ngân hàng trong phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Bài viết tìm hiểu một số quan điểm về tài chính toàn diện cũng như làm rõ vai trò của ngân hàng trong phát triển tài chính toàn diện. Từ đó bài viết phân tích vai trò của ngân hàng đối với phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam trong tương quan với các quốc gia trong khu vực. Thực trạng được phân tích thông qua hai nhóm chỉ tiêu: mức độ bao phủ của ngân hàng và mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua giai đoạn nghiên cứu 7 năm, từ 2012 đến năm 2018. Kết quả cho thấy ngân hàng đã đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tài chính toàn diện, tuy nhiên mức độ phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam vẫn thấp hơn so với một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Bài viết cũng nêu một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện qua ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn tới.


Vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước, bán nợ xấu và rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nhằm khảo sát tác động của vốn chủ sở hữu, sở hữu nhà nước và việc ngân hàng thương mại (NHTM) bán nợ xấu cho Công ty quản lý tài sản (VAMC) đến rủi ro tại các NHTM Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu nghiên cứu trong giai đoạn 2005- 2016, bằng phương pháp bình phương tối thiểu (pool OLS), phương pháp tác động cố định (fixed effect- FE) và phương pháp tác động ngẫu nhiên (random effect- RE). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: (1) Vốn chủ sở hữu có tác động tích cực trong việc gia tăng ổn định và giảm rủi ro ngân hàng.


The link between transparency and independence of central banks

This paper, using a standard model of monetary delegation, highlights the relationship between transparency and conservativeness of central banks. Precisely, we show that a lack of transparency about the output objective of central banks positively affects the optimal degree of conservativeness of the central bank. Empirical analysis confirms the theoretical link highlighted in this study.


Tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng: Bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng Việt Nam

Bài báo nghiên cứu tác động của sở hữu tập trung đến sự ổn định ngân hàng. Mẫu nghiên cứu bao gồm 31 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2006- 2018. Sự ổn định ngân hàng được đo lường thông qua Tỷ lệ dự phòng cho vay trên tổng cho vay (LRGL), Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), chỉ số Z_score của ngân hàng.


Saeculum - chu kỳ thời gian và gợi ý cho giáo dục đại học

Một quan niệm mới về tính chất của thời gian: Thời gian không phải tuyến tính, mà là chu kỳ. Sử dụng phương pháp lịch sử và logic, bài viết sẽ khái quát về các truyền thuyết cổ xưa, thuyết Saeculum, và lý thuyết khoa học, từ đó bước đầu phân tích quy luật vận động nội tại của chu kỳ thời gian qua lịch sử, qua thế hệ, và qua vòng đời người; trên cơ sở này, tác giả sẽ đưa ra một số đề xuất nhằm ứng dụng tính chu kỳ vào giáo dục đại học như: Căn cứ vào đặc điểm thế hệ, chú trọng công nghệ thông tin, khuyến khích học tập độc lập, và nội dung có tính thực tế.


A heterogeneity analysis on SPV investment of Chinese banks

In this paper, we study different impacts on Chinese banks’ SPV (Special Purpose Vehicle) investment of different impact factors. We employ GMM method to estimate different impacts of above factors by making use of a panel data of 113 Chinese banks’ SPV investment in 7 years. Our sample consists of 5 large commercial banks (LCBs), 8 national joint-stock commercial banks (NJSCBs), 45 city commercial banks (CCBs) and 55 rural commercial banks (RCBs). The heterogeneity analysis on different type of banks shows that: RCBs and LCBs are inclined to circumvent capital requirement by SPV investment but NJSCBs and CCBs are not.


Machine learning risk models

We give an explicit algorithm and source code for constructing risk models based on machine learning techniques. The resultant covariance matrices are not factor models. Based on empirical backtests, we compare the performance of these machine learning risk models to other constructions, including statistical risk models, risk models based on fundamental industry classifications, and also those utilizing multilevel clustering based industry classifications.


Tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bài viết nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến lợi nhuận của các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh Bến Tre, sử dụng dữ liệu thứ cấp theo quý từ năm 2013 đến năm 2018 của 7 QTDND trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh tỉnh Bến Tre theo dõi, giám sát. Kết quả hồi quy theo GLS cho thấy rủi ro tín dụng có tác động ngược chiều đến lợi nhuận, rủi ro tín dụng và quy mô cho vay thành viên có quan hệ bổ sung cho nhau khi tác động đến lợi nhuận. Ngoài ra kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra quy mô QTDND và hiệu quả quản lý chi phí tác động cùng chiều đến lợi nhuận. Trong khi đó, quy mô cho vay thành viên và khả năng tăng trưởng không đảm bảo được ý nghĩa thống kê trong việc giải thích biến động lợi nhuận.


Các yếu tố ảnh hưởng đến không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp: Nghiên cứu tại tp. Hồ Chí Minh

Bài viết xác định có 8 yếu tố ảnh hưởng đến sự không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp: (1) Vốn lưu động/Tổng tài sản; (2) Doanh thu/Tổng tài sản; (3) Tổng nợ/Tổng tài sản; (4) Lỗ năm trước liền kề; (5) Khoản phải thu/Doanh thu; (6) Quy mô doanh nghiệp; (7) Tiền phạt vi phạm hành chính về thuế/Số thuế phải nộp; (8) Ngành nghề kinh doanh.


Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ nông dân tỉnh Tiền Giang

Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của 200 hộ nông dân tại Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng là: (1) Nhu cầu vay (X8), (2) Tài sản thế chấp (X1), (3) Thu nhập tích lũy (X3) và (4) Trình độ học vấn của chủ hộ (X2), trong đó yếu tố “Nhu cầu vay” có tác động lớn nhất, với phương pháp phân tích hồi quy Binary logistic.


Vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Hệ sinh thái khởi nghiệp đang là vấn đề quan tâm của tất cả quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc nghiên cứu vai trò của dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng.


Sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Thủ Dầu Một

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thủ Dầu Một.


Tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá quá trình tích hợp các chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế (IFRS) vào chương trình đào tạo (CTĐT) chuyên ngành kế toán, kiểm toán của trường Đại học Tài chính – Marketing và đánh giá nhận thức của giảng viên, sinh viên của Khoa Kế toán – Kiểm toán về vấn đề này, đồng thời nghiên cứu cũng phân tích các nguồn lực cần thiết cho quá trình tích hợp IFRS vào chương trình đào tạo.


Building credit scoring process in Vietnamese commercial banks using machine learning

The industrial revolution 4.0 has affected the banking sector with the trend of transforming traditional banks into digital ones. Since the global financial crisis, risk management in banks has gained more prominence, and there has been a constant focus on how risks are being detected, measured, reported and managed. Recently, the world has seen a huge amount of data gathered within financial institutions (FIs). Crediting activities of banks must change for adapting with this trending. Current credit scoring system for individual clients of commercial banks mainly input the data and customer's information to provide the customer's credit score which helps the banks to make lending decision.


Tác động của yếu tố công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại

Mục tiêu của bài viết là tìm hiểu tác động của yếu tố công nghệ đến tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng thương mại, ước lượng mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (REM). Biến phụ thuộc là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (return of equity ratio: ROE) và các biến độc lập là các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp thu thập từ 23 ngân hàng giai đoạn 2008- 2018.


Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của bài viết nhằm đánh giá an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2015-2019 qua các chỉ tiêu chính bao gồm an toàn vốn, an toàn tín dụng, an toàn thanh khoản, kết quả kinh doanh từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường an toàn tài chính cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.


Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các công ty ngành thực phẩm niêm yết trên Hose

Tín dụng thương mại được xem là một chiến lược kinh doanh cần thiết và quan trọng, giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng doanh thu và tìm kiếm lợi nhuận; nhưng cũng mang lại không ít rủi ro cho doanh nghiệp. Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 16 công ty ngành thực phẩm trong giai đoạn 2013-2017, nghiên cứu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tín dụng thương mại của các doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu với mô hình REM cho thấy tỷ lệ khoản phải thu khách hàng bị tác động bởi các yếu tố như quy mô doanh nghiệp, sự thay đổi của doanh thu và khả năng thanh khoản công ty.


Promoting credit rating in Vietnam for capital market deve

The experience of many countries shows that developing a credit rating industry is an effective means of improving and facilitating information transparency and capital market development. This paper argues that credit rating activities should be promoted in Vietnam. It opens with a description of the need for credit rating in Vietnam: to enhance information transparency, help attract international capital, and promote integration of its capital market into the regional capital market. Arguments are then put forward as to why Vietnam should develop domestic credit rating agencies (CRAs). To do so, however, it must bear in mind certain principles and conditions, such as guaranteeing independence and information confidentiality of the rating activities, reflected in various aspects such as the legal framework, ownership and management. The role of foreign assistance in establishing local CRAs in Vietnam is therefore emphasized.


Điều kiện để ngân hàng thương mại quản trị rủi ro lãi suất

Quản trị rủi ro lãi suất chính là việc các ngân hàng thiết lập hệ thống quy trình nhằm nhận biết, định lượng, giám sát, kiểm soát những tổn thất đang và sẽ gây ra đối với thu nhập của ngân hàng do biến động của lãi suất để từ đó có thể đề ra những chiến lược, chính sách hoặc sử dụng những công cụ nhằm phòng ngừa, hạn chế tới mức tối đa những ảnh hưởng xấu của biến động lãi suất tới thu nhập của ngân hàng một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục.


Fintech - những tác động tới lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam hiện nay

Bài viết sẽ nghiên cứu về thực trạng Fintech tác động tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng ở Việt Nam trong những năm gần đây cũng như gợi mở một số giải pháp cho Việt Nam trong thời gian tới.


Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên

Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên để có biện pháp hữu hiệu nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của chương trình là thực sự cần thiết.


Các loại hình dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại Việt Nam

Với vai trò là trung gian tài chính thì hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại (NHTM), là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Các NHTM có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó vốn huy động từ khách hàng cá nhân (KHCN), các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò chủ đạo, tạo lập nguồn vốn ổn định cho các ngân hàng. Bài viết sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.


Ảnh hưởng của mức thu nhập, mức tiết kiệm, chi phí giao dịch và khoảng cách ngân hàng đến tài chính toàn diện

Ngân hàng Thế giới tuyên bố mục tiêu đến năm 2020 mỗi người trưởng thành phải sở hữu một tài khoản để giảm đói nghèo và bất bình đẳng, đây được xem như một mốc quan trọng hướng tới tài chính toàn diện đầy đủ và là nền tảng của quá trình tăng trưởng kinh tế.


A study on customer awareness on green banking in selected public and private sector banks in Chennai

The study aims to identify the awareness on Green banking among the customers of six different banks. Also it aims to find the customers usage relating to Green Banking service.


Impact of micro finance through self help groups in Pudukottai district

Micro finance programmes targeting women empowerment have been a welcome initiative. It is recognized and accepted as one of the new development paradigms for alleviating poverty through social and economic empowerment of poor, with special emphasis on empowering women.


Impact on Indian banks’ profitability indicators – an empirical study

The aim of the present research is to determine the impact of the external and internal factors of bank performance on the profitability indicators of the Indian commercial banks in the period from 2006 to 2014.


Financial inclusion in India: a road map towards future growth

In this paper, the researcher attempts to understand financial inclusion and its importance for overall development of society and Nation’s economy.


Ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô lên lợi tức của chỉ số VN30

Bài báo là một sự bổ sung cho khoảng trống nghiên cứu đó. Nghiên cứu dựa theo lý thuyết định giá chênh lệch phát triển bởi Ross (1976) để đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi không kỳ vọng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến lợi tức của chỉ số VN30. Phương pháp bình phương nhỏ nhất với sai số chuẩn HAC theo cách của Newey và West (1987) được sử dụng để ước lượng các mô hình trong nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu cho thấy liên quan đến lợi tức của chỉ số VN30, thay đổi không kỳ vọng của lạm phát và tỷ giá ảnh hưởng âm, thay đổi không kỳ vọng của tỷ số S&P 500 ảnh hưởng dương, thay đổi không kỳ vọng của tăng trưởng sản xuất công nghiệp và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất không ảnh hưởng. Kết quả của nghiên cứu là một sự tham khảo có giá trị đối với những nhà đầu tư và quản lý các quỹ chỉ số có tài sản cơ sở là chỉ số VN30.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Machine learning risk models
  • 09/07/2020
  • 20.040
  • 838

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu