Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Môi trường (11.833)

Bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (1997-2007)

Trên cơ sở phân tích các chủ trương của tỉnh Bình Dương về bảo vệ môi trường, bài viết tập trung làm rõ những biện pháp cụ thể, những kết quả ban đầu của tỉnh Bình Dương về vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp trong giai đoạn 1997–2007


Khảo sát, đánh giá chất lượng nước mặt tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo tồn và phát triển du lịch của tỉnh Sơn La. Với mục đích theo dõi, đánh giá sơ bộ về chất lượng nước mặt tại một số điểm du lịch trọng yếu, bài viết tiến hành phân tích các chỉ số pH, DO, BOD5, TSS, đo hàm lượng sắt tổng bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử UV-Vis trong các mẫu nước lấy tại hồ Bản Áng và thác Dải Yếm tại các vị trí khác nhau theo mùa trong năm.


Chỉ số chất lượng không khí tại một số xã đảo tiêu biểu ven bờ Việt Nam

Bài viết này sử dụng phương pháp tính toán chỉ số chất lượng môi trường không khí (AQI) nhằm đánh giá chất lượng không khí tại ba xã đảo và cảnh báo mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


Nghiên cứu dự báo sa bồi luồng sông Hậu theo phương pháp của Van Rijn's method

Xuất phát từ lý do trên nhóm nghiên cứu đã tiếp cận phương pháp lý thuyết bán kinh nghiệm để giải quyết nhanh bài toán sa bồi (schematized box method). Kết quả nghiên cứu của phương pháp này được so sánh với kết quả thực đo của các công ty tư vấn thực hiện và kết quả so sánh đã cho thấy sự phù hợp của cơ sở lý thuyết với số liệu thực đo tại các khu vực cảng nghiên cứu.


Hàm lượng xyanua trong nước và trầm tích biển tại các hệ sinh thái ven biển Việt Nam

Hàm lượng xyanua trung bình trong nước và trầm tích biển tại các hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển ven biển Việt Nam ở mức an toàn. Hàm lượng xyanua trung bình trong nước biển tại các hệ sinh thái rạn san hô dao động từ 1,20 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) đến 2,10 µg/l (đảo Cô Tô - Quảng Ninh); tại các hệ sinh thái thảm cỏ biển dao động từ 1,85 (đảo Phú Quốc - Kiên Giang) đến 2,78 µg/l (Đầm Thủy Triều - Khánh Hòa).


Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống xói lở bờ biển Cà Mau

Bài viết trình bày đề xuất giải pháp chống xói lở mới, so sánh kinh tế - kỹ thuật - môi trường - xã hội với các giải pháp cũ để khẳng định tính khả thi của giải pháp đề xuất.


Đánh giá phân bố tải lượng ô nhiễm hữu cơ theo các tiểu vùng lưu vực sông Thị Tính

Trên cơ sở các phương pháp tính toán tải lượng ô nhiễm, số liệu điều tra về nguồn ô nhiễm do sinh hoạt, nông nghiệp, các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất phân tán thải vào sông Thị Tính, các tác giả đã tính toán hiện trạng, dự báo tải lượng ô nhiễm đến năm 2020 với 3 kịch bản quản lý nước thải khác nhau cho từng tiểu vùng thuộc lưu vực sông Thị Tính.


Nhận diện và phân tích xung đột môi trường trên lưu vực sông Hiến tỉnh Cao Bằng

Hiện nay ở Cao Bằng phát triển kinh tế đa phần đều dựa vào tài nguyên tự nhiên, trong đó có nguồn nước lưu vực sông Hiến. Khi sử dụng tài nguyên để phát triển luôn xảy ra xung đột lợi ích hoặc tranh chấp giữa các đối tượng sử dụng. Bài viết đề xuất một số giải pháp đi từ cơ chế, chính sách đến quy hoạch, nâng cao trình độ của đội ngũ quản lý, khai thác tài nguyên.


Nghiên cứu đề xuất hệ thống xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ sử dụng công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang

Bài báo này trình bày nghiên cứu về khả năng xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ bằng hệ thống xử lý nước thải có sử dụng công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang (HF).


Nghiên cứu ứng dụng bể USBF giá thể tự chế trong xử lý nước thải nhà hàng

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích tìm ra phương pháp chế tạo giá thể bằng vỏ chai PET để thay thế giá thể thương mại và đánh giá khả năng xử lý nước thải của bể USBF khi bổ sung giá thể tự chế này.


Nghiên cứu ứng dụng IoT trong quan trắc và cảnh báo mức độ ô nhiễm nguồn nước

Bài viết nghiên cứu một hệ thống ứng dụng IoT để quan trắc và cảnh báo mức độ ô nhiễm nguồn nước. Hệ thống bao gồm các nút mạng cảm biến không dây và xử lý số liệu truyền về Webserver để người dùng có thể giám sát và nhận các cảnh báo thông qua SMS và Email. Các nút mạng cảm biến không dây (trạm đo) có thể đo được các thông số: độ dẫn điện, nhiệt độ, mức độ đục, nồng độ chất rắn hòa tan, nồng độ pH và nồng độ Oxy hòa tan trong nước.


Nghiên cứu đặc tính và đề xuất biện pháp xử lý nước thải rửa xe từ các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu đặc tính nước thải rửa xe, xây dựng và vận hành mô hình thử nghiệm xử lý nước thải rửa xe, từ đó đề xuất biện pháp xử lý nước thải rửa xe phù hợp cho các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.


Nghiên cứu chế tạo vật liệu kết hợp nano từ tính oxit sắt từ và Biogum trích ly từ hạt muồng Hoàng Yến và khảo sát khả năng cải thiện chất lượng nước thải công nghiệp của vật liệu Biogum cải tiến

Nghiên cứu điều chế vật liệu kết hợp giữa oxit sắt từ và chất keo tụ sinh học Biogum được ly trích từ hạt muồng hoàng yến (biogum improvements). Vật liệu sau khi điều chế vừa có tính keo tụ, có khả năng cải thiện chất lượng nước thải và vừa có khả năng thu hồi sau khi sử dụng, có từ tính của nam châm (biogum cải tiến).


Cảnh báo ô nhiễm hữu cơ ở các khu vực nuôi tôm tại thành phố Hội An

Nước sông các khu vực nuôi trồng thủy sản thành phố Hội An có hàm lượng BOD5 so với quy chuẩn QCVN 08:2008/BTNMT trong giới hạn cho phép, COD vượt giới hạn cho phép 2 lần, TSS cao hơn giới hạn qui chuẩn. Các ao nuôi trồng thủy sản, BOD5 dao động từ 2,1 đến 9,7 mg/l so với quy chuẩn, COD vượt giới hạn cho phép từ 1,07 đến 1,4 lần, TSS cũng vượt giới hạn cho phép. Các ao nuôi ở Cẩm Thanh và Cẩm Nam lượng TSS dao động từ 35,1 - 38,3 mg/l, cao hơn các địa phương khác.


Ứng dụng luận điểm 4 trụ cột giáo dục vào đào tạo truyền thông giáo dục cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường

Bài viết với mục tiêu mô tả sự lồng ghép luận điểm trên vào công tác truyền thông giáo dục cộng đồng bảo vệ môi trường thông qua trường hợp nghiên cứu điển hình về hoạt động môi trường của sinh viên Đại học Quảng Nam cùng cộng đồng ở Hội An. Dữ liệu được thu thập trên 15 thôn/khối của 2 xã, phường đại diện qua đo đạc thực nghiệm tại hộ gia đình, và của toàn thành phố qua đánh giá có sự tham gia, phỏng vấn nhóm dựa trên khung cấp độ đồng quản lý và phương pháp nghiên cứu hành động cùng tham gia.


Tích hợp nội dung bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hộ

Tích hợp nội dung BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH là cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, các quy định, hướng dẫn thực hiện tích hợp nội dung BVMT và thích ứng BĐKH vào quy hoạch phát triển KT-XH hiện nay vẫn còn tách rời nhau, trong khi quá trình xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch lại thống nhất và theo hướng đơn giản hóa các bước, thủ tục.


Phân lập và thử nghiệm khả năng xử lý nitrit trong nước rỉ rác của vi khuẩn Nitrobacter sp.

Nước rỉ rác trong các xí nghiệp xử lý chất thải rắn luôn chứa một hàm lượng lớn nitơ ở dạng NO2. Chất này là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe và môi trường. Từ bùn thải của bể xử lý sinh học lấy từ Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương, chúng tôi phân lập được 03 chủng Nitrobacter spp. Trong đó, chủng Nitrobacter NB1 có khả năng xử lý nitrit hiệu quả nhất.


Khảo sát xử lý nước ngầm bằng công nghệ plasma lạnh

Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát khả năng áp dụng công nghệ plasma lạnh để xử lý nước ngầm bị ô nhiễm sắt, arsen và E. coli. Các thí nghiệm được tiến hành trên mô hình cột plasma quy mô phòng thí nghiệm với nguồn nước ngầm được gây ô nhiễm nhân tạo.


Đánh giá hiệu quả phân hủy của quá trình ủ rác thải sinh hoạt khi thay đổi tỷ số tuần hoàn nước rỉ rác

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hiệu quả phân hủy của quá trình ủ rác thải sinh hoạt khi thay đổi tỷ số tuần hoàn nước rỉ rác. Kết quả nghiên cứu cho thấy, với nguồn vật liệu ủ là thực phẩm thừa, rác vườn (rau, củ, quả, lá cây,…), sau 21 ngày ủ ở chế độ cấp khí tự nhiên thì khả năng phân hủy rác khi tuần hoàn 50% lượng nước rỉ phát sinh đạt hiệu quả phân hủy thích hợp.


Nghiên cứu địa hoá học của nước ngầm tại thành phố Đà Nẵng, Đà Lạt và tỉnh Đồng Nai

Địa hóa học của tầng chứa nước Holocene đã được nghiên cứu qua các thông số hóa lý (nguyên tố hóa học, nhiệt độ, pH, độ dẫn điện) trong nước ngầm vào mùa mưa và mùa khô tại các khu vực nghiên cứu.


Mô hình số về vận tải bùn cát ba chiều trong sông

Bài viết trình bày một phương pháp tính toán dòng chảy và vận tải bùn cát trong sông, kênh hở trong không gian ba chiều. Các phương trình vi phân cơ bản để tính toán dòng chảy và vận tải bùn cát được viết trong hệ tọa độ biến đổi “sigma”. Các phương trình này được giải theo phương pháp thể tích hữu hạn trên lưới phi cấu trúc với các phần tử tứ giác.


Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS trong giám sát xâm nhập mặn sông Cửu Long

Bài báo giới thiệu giải pháp tích hợp ảnh viễn thám và GIS trong giám sát và thành lập bản đồ chuyên đề phân bố độ mặn của nước theo không gian và thời gian. Dữ liệu được sử dụng là ảnh vệ tinh Landsat 8 kết hợp với số liệu quan trắc độ mặn của nước được thu thập từ 11 trạm quan trắc. Kết quả phân tích cho thấy sự tương quan cao giữa giá trị quan trắc độ mặn của nước và giá trị độ sáng pixel của ảnh thành phần chính thứ nhất. Điều này cho phép áp dụng mô hình hồi quy và công cụ phân tích không gian của GIS để phát triển giải pháp giám sát xâm nhập mặn dọc sông Cửu Long.


Động đất Mường Ẳng (M=3,9) ngày 08/01/2018 và động đất Điện Biên Đông (M=4,3) ngày 09/01/2018

Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả trình bày một số kết quả khảo sát động đất Mường Ẳng, động đất Điện Biên Đông tháng 01/2018 và đặc điểm kiến tạo địa chấn khu vực chấn tâm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Động đất Mường Ẳng xảy ra vào hồi 03 giờ 14 phút 19 giây (giờ địa phương) ngày 08/01/2018: Vị trí chấn tâm 21,44529N - 103,27771E; cấp độ mạnh 3,9; độ sâu chấn tiêu 6 km. Động đất Điện Biên Đông xảy ra vào hồi 06 giờ 21 phút 21 giây (giờ địa phương) ngày 09/01/2018.


Ảnh hưởng của khí hậu và cường độ hoạt động mặt trời tới sinh trưởng vòng năm của Cẩm lai vú (Dalbergia oliveri Pierre) tại Đắk Lắk

Bài viết tóm tắt kết quả nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc và quy luận biến động bề rộng vòng năm của Cẩm lai vú tại tỉnh Đăk Lăk. Số liệu giải tích được thực hiện trên 6 cây mẫu. Phân tích quan hệ giữa bề rộng vòng năm Cẩm lai vú với các yếu tố khí hậu và cường độ hoạt động mặt trời, làm cơ sở cho việc phân vùng trồng thích hợp cho Cẩm lai vú. Bề rộng vòng năm Cẩm lai vú dao động mạnh mẽ theo thời gian, giá trị tương đối của bề rộng vòng năm dao động từ 71% đến 127%.


Đa dạng thảm thực vật và sự biến đổi của thực vật theo độ cao tại vườn Quốc gia Ba Vì

Nội dung bài viết đề cập thảm thực vật được ví như bộ khung chính của một hệ sinh thái trên cạn, có vai trò cực kỳ quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Đối với Vườn quốc gia Ba Vì, nhiệm vụ bảo tồn chỉ thành công khi các nghiên cứu về thảm thực vật được thực hiện đầy đủ và chi tiết. Thảm thực vật VQG Ba Vì được mô tả chi tiết gồm một số kiểu, kiểu phụ. Thảm thực vật ở vành đai nhiệt đới trên đất địa đới gồm có: Rừng kín nóng; rừng thứ sinh mát ẩm; Rừng Tre nứa thứ sinh nóng ẩm, Trảng cây bụi thứ sinh nóng (ấm) ẩm, Trảng cỏ thứ sinh nóng ẩm.


Tính đa dạng và giá trị bảo tồn khu hệ thú (Mammalia fauna) tại vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định tính đa dạng thành phần loài thú, đặc biệt sự có mặt của các loài thú, giá trị bảo tồn của loài và các mối đe dọa đến loài và sinh cảnh. Phương pháp phỏng vấn, điều tra theo tuyến, bẫy lồng, lưới mờ được sử dụng để thu thập số liệu. Kết quả điều tra ghi nhận được 66 loài thú thuộc 25 họ, 8 bộ. Trong đó, có 28 (chiếm 42,42% tổng số các loài ghi nhận được) loài thú được.xác định quan trọng ưu tiên cho công tác bảo tồn. Săn bắt và phá hủy sinh cảnh là hai mối đe dọa chính đến khu hệ thú tại Vườn quốc gia.


Ảnh hưởng của ánh sáng và phân bón đến sinh trưởng cây Giổi xanh sau khi trồng

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời gian 2 năm đầu sau khi trồng, cây Giổi xanh vẫn là cây chịu bóng, thí nghiệm độ tàn che 0,25-0,45 thích hợp nhất cho khả năng sinh trưởng cả về đường kính gốc và chiều cao Giổi xanh. Năm thứ 3 sau khi trồng, Giổi xanh vẫn là cây chịu bóng nhẹ, thích hợp nhất cho sinh trưởng cả về đường kính gốc và chiều cao ở thí nghiệm độ tàn che 0,0-0,25.


Indoor outdoor particle number concentrations under conditions of vehicles and meteorology

The intermittent particle concentration measurements were conducted in an apartment including three bedrooms on the fourth floor of a building 50-m away from the center of a busy road. There were no people and pet living in the study apartment during study periods.


Nghiên cứu xác định vai trò của một số yếu tố liên quan đến xói mòn đất ở nước ta

Bài viết này đã tổng hợp một số nghiên cứu về xói mòn đất, về cơ bản các công trình nghiên cứu đã làm rõ được bản chất của hiện tượng xói mòn đất, xác định được các yếu tố gây xói mòn và yếu tố ảnh hưởng đến xói mòn đất. Yếu tố gây xói mòn đất là tính gây xói mòn của mưa và tính gây xói mòn của đất. Yếu tố ảnh hưởng đến xói mòn là địa hình, thực vật và các tác động của con người thông qua các mô hình sử dụng đất.


Đánh giá chất lượng nước mặt sông Bàn Thạch đoạn chảy qua phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ. Kết quả phân tích cho thấy: Các chỉ tiêu pH, độ dẫn điện ổn định và ít dao động theo dòng chảy, hàm lượng clorua chưa có dấu hiệu ô nhiễm, hàm lượng nitrat có sự chênh lệch tại các vị trí lấy mẫu và giảm dần theo thời gian từ tháng một đến tháng ba, chưa có dấu hiệu ô nhiễm nitrat ở sông.


Tài liệu mới download

Đề thi casio môn hóa học
 • 04/10/2011
 • 17.773
 • 156
Luận văn Thiết kế web
 • 07/12/2012
 • 95.266
 • 930
ĐỘT QUỴ (STROKE)
 • 08/07/2011
 • 76.209
 • 901

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Từ điển môi trường F-I
 • 16/11/2010
 • 67.094
 • 900

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu