Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Môi trường (12.971)

Ứng dụng mô hình IPCC 2019 nhằm ước tính phát thải khí metan tại khu liên hiệp xử lý chất thải Châu Thành, tỉnh An Giang

Bài viết sử dụng mô mình FOD do IPCC 2019 đề xuất để ước tính metan phát sinh từ chất thải rắn sinh hoạt tại khu liên hợp xử lý chất thải huyện Châu Thành tỉnh An Giang từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2020 và ước tính tải lượng khí mê tan đến năm 2030.


Đề xuất khung nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất đá

Thiên tai ngày càng có xu hướng cực đoan, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và các hệ sinh thái trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù vậy, nghiên cứu về thể chế, chính sách giảm nhẹ rủi ro của các thảm họa trên thế giới hiện chưa được công bố nhiều.


Sử dụng mô hình toán 3 chiều mô phỏng lan truyền mặn vùng cửa sông Hậu

Xâm nhập mặn tại một cửa sông được phân làm ba dạng chính: 1) xáo trộn hoàn toàn; 2) bán phân tầng và 3) phân tầng mạnh tạo hình dạng “nêm mặn”. Nội dung bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu, mô phỏng về đặc tính xâm nhập mặn tại vùng cửa sông Hậu bằng mô hình toán 3 chiều (3D).


Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá sự phù hợp của các dự án thủy điện với môi trường và áp dụng với các thủy điện trên dòng chính sông Mã tỉnh Thanh Hóa

Bài viết đề xuất xây dựng bộ tiêu chí, nhằm đánh giá sự phù hợp của các dự án thủy điện với môi trường, từ đó giúp cho việc xem xét lựa chọn các dự án khi quyết định đầu tư. Ngoài ra, bài báo cũng áp dụng bộ tiêu chí để đánh giá cho các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mã, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu những hạn chế về mặt môi trường của các dự án thủy điện.


Thực trạng sử dụng nguồn kinh phí thủy lợi phí cấp bù trực tiếp cho các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, nội đồng theo phân cấp

Bài viết này, trên cơ sở phân tích kết quả điều tra, trình bày nguồn thu, bao gồm nguồn hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ công ích và nguồn thu phí nội đồng và mức chi QLVH của các tổ chức thủy lợi cơ sở. Tùy thuộc vào quy mô diện tích, kinh phí cấp bù có giá trị từ 180 tr.đồng đến 130 tr.đồng cho một tổ chức TLCS đối với vùng Miền núi và Tây Nguyên; từ 560 tr đến 300 tr đồng đối với vùng Đồng Bằng Sông Hồng và các tỉnh Duyên hải miền trung.


Đánh giá thực trạng và giải pháp nghiên cứu về sạt lở đất ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020

Nghiên cứu này trình bày tổng quan các phương pháp đánh giá cấp độ sạt lở đất trên thế giới, từ đó đánh giá thực trạng nghiên cứu sạt lở đất ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2010 đến 2020 và đề xuất những giải pháp nghiên cứu phù hợp tiếp theo.


Định hướng hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết phân tích cụ thể tồn tại và thách thức, định hướng một số giải pháp chính, gồm cả giải pháp công trình và phi công trình để hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững tại các tiểu vùng sinh thái vùng ĐBSCL.


Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp nước sạch nông thôn vùng miền núi phía Bắc trong điều kiện biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới

Để tiếp tục duy trì kết quả đạt được, phát triển hơn nữa và khắc phục những thách thức nêu trên thì cần rà soát, đánh giá về vai trò của các thành phần kinh tế trong toàn xã hội đối với phát triển lĩnh vực cấp nước sinh hoạt nông thôn hiện nay để đạt được kết quả về chính sách công và nhằm hỗ trợ tạo nên những cải thiện rộng hơn trong lĩnh vực nước sạch nông thôn phù hợp với đặc thù của vùng miền núi phía Bắc.


Thực trạng cấp nước sinh hoạt nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khai thác

Nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang là vấn đề bức xúc được Nhà nước quan tâm đặt lên hàng đầu, đặc biệt là trong mùa hạn – mặn. Hiện nay tỷ lệ hộ dân nông thôn trong vùng được cấp nước hợp vệ sinh là 86,56% (cao hơn năm 2012 đạt 75,85% và năm 2015 đạt 85%). Một bộ phận 13,44% người dân nông thôn thiếu nước, chủ yếu là những hộ dân sống rải rác theo cụm nhỏ.


Nghiên cứu, đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt theo các cấp độ mưa lớn và thượng nguồn cho thành phố Yên Bái và khu vực lân cận

Đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt và phân tích kinh tế lũ cho khu vực có nguy cơ ngập lụt cao ở thành phố Yên Bái và khu vực lân cận (7 xã huyện Trấn Yên) có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong công tác lập Kế hoạch ứng phó, quản lý lũ lụt và hiệu quả đầu tư công trình phòng chống lũ.


Tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và hàm ý về chính sách

Bài viết phân tích thực trạng chính sách tài chính đối với với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, những thách thức về huy động nguồn tài chính mà Việt Nam đang gặp phải, từ đó đưa ra hàm ý chính sách để huy động hiệu quả nguồn tài chính cho biến đổi khí hậu.


Nghiên cứu giải pháp kết nối hệ thống cấp nước và đề xuất hệ thống cấp nước tập trung phục vụ cấp nước sinh hoạt vùng hạn, mặn ven biển đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết này trình bày cơ sở và đề xuất giải pháp kết đối đường ống và xây dựng hệ thống cấp nước tập trung phục vụ sinh hoạt và chủ động ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn vùng đồng Bằng sông Cửu Long. Việc kết nối này hình thành nên hệ thống cấp nước tập trung cấp nước chính cho vùng hạn mặn và thể hiện thực hiện theo luật Thủy Lợi và luật Tài nguyên nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, chính quyền các cấp tới an sinh xã hội cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.


Áp dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) trong lựa chọn phương án thiết kế các dự án thủy lợi

Tiếp cận bền vững các dự án phát triển nông thôn, dự án thủy lợi, sự phát triển chỉ có thể bền vững nếu đảm bảo được đồng thời các mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên hiện nay trong giai đoạn lập dự án đầu tư, quá trình đánh giá lựa chọn phương án thiết kế chưa đảm bảo đầy đủ các mục tiêu bền vững.


Độ bền của đập bê tông dưới sự ăn mòn sun phát bên ngoài

Trong bài viết này một ví dụ cụ thể về ảnh hưởng của ăn mòn sun phát ngoài đối với đập bê tông Mequinenza đã được nêu ra. Việc hình thành khoáng thaumasite có hại cho tính chất cơ học của bê tông. Mô phỏng quá trình ăn mòn sun phát ngoài đối với đập bê tông được tiến hành nhờ sự giúp đỡ của mô hình địa hóa học.


Nghiên cứu dòng chảy trên tràn xả lũ có mố nhám gia cường bằng mô hình dòng chảy hai pha

Bài báo sử dụng mô hình thủy lực 3 chiều Flow 3D trong mô phỏng dòng chảy qua tràn, bể tiêu năng của tràn xả lũ Ngàn Trươi với hai phương án mố nhám gia cường trên dốc: Nhám âm và nhám dương. Bài viết chỉ ra sự cần thiết phải thêm mô hình trộn khí trong việc mô phỏng dòng chảy có xáo trộn lớn trên các công trình thủy lợi và lựa chọn phương án mố nhám hợp lý bằng mô hình toán


Phân tích tần suất mưa cực đoan cho thành phố Hồ Chí Minh có xem xét đến sự biến động các đặc trưng thống kê theo thời gian

Mưa cực đoan, một trong những nguyên nhân gây ra ngập lụt tại thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng kiến một sự gia tăng về tần suất xuất hiện và cường độ trong vài thập kỷ qua. Mặc dù tính không dừng (nonstationary) trong dữ liệu mưa cực đoan đã được nghiên cứu và chứng minh trong rất nhiều nghiên cứu trên thế giới, tuy nhiên nghiên cứu về tính không dừng trong dữ liệu mưa cực đoan tại thành phố Hồ Chí Minh chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ các nhà khoa học.


Nghiên cứu dòng chảy qua tràn xả lũ Tà Rục – Khánh Hòa bằng mô hình dòng rối kết hợp trộn khí

Hai module dòng rối và trộn khí của mô hình thủy động lực học Flow 3D được sử dụng để mô phỏng dòng chảy qua cụm công trình tràn xả lũ, hố xói kênh dẫn hạ lưu Tà Rục – Khánh Hòa. Các đặc trưng thủy lực của dòng chảy như mực nước, lưu tốc, được tính toán so sánh với số liệu thực đo. Chiều dài dòng phun được xem xét bằng cả công thức kinh nghiệm, kết quả tính từ Flow 3D rồi so sánh với thực nghiệm và chỉ ra rằng việc sử dụng mô hình toán cho kết quả hợp lý hơn.


Nghiên cứu bố trí không gian giải pháp chống xói lở bờ biển Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bài viết này tập trung nghiên cứu bố trí không gian giải pháp chống xói lở, bảo vệ đoạn bờ biển Thanh Hải. Mô hình MIKE 21 được sử dụng nhằm mô phỏng, đánh giá quá trình diễn thế bờ biển với hai phương án gồm hệ thống đê chắn sóng tách bờ và hệ thống mỏ hàn đuôi cá.


Ứng dụng mô hình XBeach trong đánh giá hiệu quả giảm sóng của rừng ngập mặn ở tỉnh Bạc Liêu

Bài viết này phân tích sự suy giảm chiều cao sóng bởi các dải RNM ở khu vực tỉnh Bạc Liêu dựa trên việc ứng dụng mô hình toán XBeach 1D. Các kết quả đã chỉ ra rằng các yếu tố ảnh hưởng nhất đến hiệu quả giảm sóng của RNM là mật độ rừng, bề rộng rừng, chiều cao sóng tới và độ sâu nước.


Nghiên cứu đánh giá phân bố và mối liên hệ nguồn nước giữa vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Hiện tại và tương lai 2050

Nghiên cứu đánh giá phân bố và mối liên hệ nguồn nước giữa vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên sử dụng các phương pháp tổng hợp thống kê kết hợp với mô hình toán thủy văn để đánh giá một cách toàn diện về nguồn nước và mức độ liên hệ của nguồn nước trên các lưu vực sông trong điều kiện hiện trạng và theo các kịch bản biến đổi khí hậu.


Nghiên cứu tiếp cận quản lý cầu nước sinh hoạt thông qua định giá

Trong bài viết này tác giả muốn đề cập đến cơ sở khoa học trong quản lý nước sinh hoạt thông qua các phương pháp định giá, cũng như đánh giá thực trạng vấn đề này về quản lý nước sinh hoạt trong điều kiện Việt Nam.


Áp dụng mô hình SWAT để đánh giá tác động của canh tác nông nghiệp đến tải lượng dinh dưỡng trên lưu vực sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Trong nghiên cứu này, mô hình SWAT với bộ thông số thủy văn, bùn cát đã được hiệu chỉnh và kiểm định sẽ được sử dụng và hiệu chỉnh các thông số liên quan đến tải lượng lượng dinh dưỡng để mô phỏng và đánh giá sự biến đổi tải lượng dinh dưỡng theo không gian và thời gian dưới tác động của hoạt động canh tác nông nghiệp.


Hiệu chỉnh sản phẩm mưa dự báo tổ hợp phục vụ cho bài toán dự báo lũ lưu vực sông Kôn, tỉnh Bình Định

Nghiên cứu này tập trung đánh giá hiệu quả của phương pháp hiệu chỉnh theo thời gian thực sản phẩm dự báo mưa tổ hợp của trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa của châu Âu (ECMWF) thuộc bộ dữ liệu lưu trữ về dự báo thời tiết số trị toàn cầu THORPEX với độ phân giải không gian là 0,50 x0,50 cho toàn bộ lưu vực sông Kôn trong thời gian mùa mưa từ 2014-2019.


Nghiên cứu phương pháp phân tích cấp bậc (AHP) đánh giá nguy cơ xói lở bờ sông vùng hạ du hệ thống sông Đồng Nai

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích cấp bậc (AHP) để đánh giá nguy cơ xói lở bờ sông vùng hạ du hệ thống sông Đồng Nai. Kết quả phân vùng nguy cơ xói lở cho thấy vùng hạ du sông Đồng Nai có khoảng 5% chiều dài bờ sông có nguy cơ xói lở cao, 24% chiều dài bờ sông có nguy cơ xói lở trung bình và 55% chiều dài bờ sông có nguy cơ xói lở thấp.


Nghiên cứu tối ưu kết cấu hệ giàn ống thép cửa van phẳng kéo đứng làm việc hai chiều

ựa trên những nghiên cứu về tối ưu hình dạng giàn ống thép trong công trình xây dựng, bài báo đã cải tiến hình thức kết cấu giàn ống thép của cửa van phẳng kéo đứng để đáp ứng yêu cầu làm việc hai chiều trong các công trình kiểm soát nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.


Nghiên cứu xác lập quyền sử dụng tài nguyên nước và hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng tài nguyên nước trên các lưu vực sông ở các vùng khan hiếm nước của Việt Nam

Bài viết này phân tích sự cần thiết và đề xuất áp dụng hệ thống quyền sử dụng nước có thể trao đổi và thị trường nước cho các vùng miền ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách tiến tới đổi mới công tác quản lý ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn nước, góp phần hoàn thiện cơ chế giá trong lĩnh vực thủy lợi thời gian tới.


Quản lý nguồn vốn ODA cho dự án xử lý môi trường và biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận

Với các nước đang phát triển như Việt Nam, nguồn vốn lớn và điều kiện ưu đãi khi vay giúp Chính phủ có thể tập trung đầu tư cho các dự án hạ tầng kinh tế lớn như xây dựng đường xá và các dự án hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, môi trường… Thông qua các chỉ tiêu cần thiết sử dụng trong đánh giá nguồn vốn ODA gồm: Kiểm soát tiến độ giải ngân dự án; đánh giá mức độ hoàn thành dự án so với kế hoạch; quản lý chi phí; đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đồng thời căn cứ vào các nhân tố ảnh hưởng chủ quan, khách quan với các điều kiện khi sử dụng nguồn vốn ODA làm cơ sở lý luận cho phân tích công tác quản lý nguồn vốn.


Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo lập tiến độ thi công hồ chứa nước Thác Chuối - Quảng Bình

Bài viết dựa trên cơ sở các nghiên cứu trước đây của tác giả để mô phỏng tiến độ thi công cho công trình hồ Thác Chuối –Quảng Bình theo phương pháp mô phỏng số Monte-Carlo. Qua đó giúp các đơn vị liên quan có thêm một phương pháp để lập và quản lý tiến độ thi công


Hiệu quả giảm sóng của các sơ đồ bố trí Reef Ball trên thềm đảo nổi xa bờ

Bài viết nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của các sơ đồ bố trí khối Reef Ball đặt trên thềm đảo nổi xa bờ ở Biển Đông. Trong bể sóng, thí nghiệm mô hình vật lý được thực hiện với ba phương án bố trí không gian gồm: PA1 - ba đoạn đê trên cùng một tuyến song song với bờ đảo, PA2 - như PA1 và thêm hai đoạn đê so le phía trong, PA3 - như PA2 và thêm hai đoạn đê vuông góc với bờ đảo ở đầu và cuối tuyến.


Nghiên cứu ảnh hưởng của “thoát không” đến dao động của tấm bê tông bản mặt

“Thoát không” là hiện tượng xuất hiện các khoảng trống dưới tấm bê tông bản mặt của đập CFRD do biến dạng của thân đập và các lớp đệm. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của “thoát không” đến dao động của tấm bê tông bản mặt, từ đó đề xuất phương pháp xác định “thoát không” tại hiện trường.


Tài liệu mới download

Cơ sở viễn thám-Chương 5
  • 29/07/2013
  • 60.330
  • 593

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu