Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Marketing - Bán hàng (8.384)

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học do TS. Phạm Văn Tuấn biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing gồm 11 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiên cứu marketing, thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập, dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối, hành vi và tổ chức kênh phân phối, quyết định thiết kế kênh phân phối, quyết định quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Marketing quốc tế - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng học phần Marketing quốc tế có cấu trúc gồm 9 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing quốc tế, môi trường marketing quốc tế, các phương thức tham gia thị trường quốc tế, phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Marketing công: Chương 2 - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Mục tiêu của bài giảng là khái quát về bản chất của dịch vụ công; những đặc thù trong quản lý dịch vụ công với nguyên tắc vì lợi ích chung, các loại dịch vụ công và đặc điểm của dịch vụ công; làm rõ các đặc thù riêng của marketing dịch vụ công do đặc thù của marketing dịch vụ làm cho hoạt động marketing dịch vụ công khác so với marketing sản phẩm vật chất với tính chất “công cộng” của dịch vụ.


Bài giảng học phần Marketing công: Chương 4 - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng "Marketing công - Chương 4: Sản phẩm và môi trường vật chất trong cung ứng dịch vụ công" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về sản phẩm, ba cấp độ cấu thành nên dịch vụ công, phát triển dịch vụ công, môi trường vật chất trong cung ứng dịch vụ công. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần English for marketing - ĐH Kinh tế Quốc dân (3TC)

Bài giảng "Tiếng Anh chuyên ngành marketing" do khoa Marketing - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân biên soạn gồm 10 bài học bao gồm: Marketing introduction, marketing environment, marketing information and research, consumer behaviour, company and marketing strategy, segmentation - targeting - positioning,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 4: Quyết định sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chính sách sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, các quyết định sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, chiến lược phát triển sản phẩm mới.


Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 5: Quyết định giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quyết định giá, đánh giá của khách hàng về giá trị sản phẩm, các phương pháp định giá đặc thù. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tuấn

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận diện được chân dung khách hàng tổ chức để từ đó xây dựng và quản lý hồ sơ của các KACC, hiểu được trung tâm mua và vai trò của các thành viên nhằm lập rào cản kỹ thuật tạo được lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mục tiêu của bài giảng lầ cung cấp các kiến thức nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm bắt được định nghĩa thị trường người tiêu dùng, trình bày được mô hình hành vi người tiêu dùng, liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hoạt động marketing tới khách hàng tổ chức, sự phân loại sản phẩm và dịch vụ trong marketing tới khách hàng tổ chức, quản trị marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể trình bày được khái niệm chiêu thị và các công cụ chiêu thị, phân biệt được sự khác nhau giữa truyền thông marketing trực tiếp và đại chúng, phân biệt được sự khác nhau giữa chiến lược chiêu thị đẩy và kéo. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng "Hệ thống thông tin marketing & nghiên cứu marketing" giúp người học hiểu và nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing, trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing,... mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Thiết kế chiến lược marketing hướng về khách hàng, phân khúc thị trường, đánh giá và chọn lựa thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược sản phẩm cung cấp cho người học các kiến thức về sản phẩm và thành phần của sản phẩm, phân loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, các quyết định về sản phẩm, quá trình phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 6: Quyết định kênh phân phối" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về kênh phân phối, các kiểu kênh phân phối, xây dựng và quản lý kênh, phân phối sản phẩm vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Marketing công: Chương 3 - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng "Marketing công - Chương 3: Môi trường marketing dịch vụ công" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về môi trường marketing, môi trường vĩ mô trong cung ứng dịch vụ công, môi trường vi mô trong cung ứng dịch vụ công,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Marketing công: Chương 1 - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng "Marketing công - Chương 1: Tổng quan về marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và phát triển của marketing, những khái niệm nền tảng của marketing, quy trình marketing, ứng dụng quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

Nội dung của chương này sẽ cung cấp cơ sở xác lập chiến lược nhằm giúp xác định khách hàng mục tiêu thông qua các tiêu thức phân đoạn cũng như các phương pháp phân đoạn vĩ mô hay vi mô. Đồng thời sẽ hình dung sáu bước của tiến trình phân đoạn khác so với thị trường tiêu dùng.


Bài giảng học phần Quản trị marketing - ĐH Kinh tế Quốc dân (3TC)

Bài giảng "Quản trị marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị Marketing, phát triển kế hoạch và chiến lược marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường và nguồn lực marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 1: Khái quát về marketing" giúp người học hiểu được quá trình hình thành và phát triển của marketing, phát biểu được các khái niệm marketing cơ bản, phân loại được các loại marketing, liệt kê được các yếu tố marketing tích hợp, hiểu được tiến trình hoạch định chương trình marketing.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 10: Chiến lược truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá bán sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, các phương pháp định giá, chiến lược giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 7: Quyết định truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về truyền thông marketing tới khách hàng tổ chức, các công cụ cơ bản của truyền thông trong marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mục tiêu chung của bài giảng là giúp người học trình bày được qui trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng, biết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT, liệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Marketing căn bản - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản nhất về khoa học marketing, bản chất các công cụ marketing hỗn hợp và bước đầu biết vận dụng những kiến thức đó để hình thành và thông qua các quyết định marketing; bước đầu liên hệ những vấn đề lý thuyết Marketing với thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam.


14 KPIs mà những chuyên gia PR nhất định không thể bỏ qua

Các chỉ số KPIs chính này sẽ phản ánh hiệu quả của các chiến dịch của bạn. Dưới đây là những cách thức khai thác các số liệu quan trọng này để tối ưu hóa những nỗ lực của bạn và chứng minh giá trị của bạn với các những người lãnh đạo cấp cao hơn. Nếu báo cáo PR của bạn chỉ tập trung vào đề cập đến thương hiệu và các số liệu KPIs phù phiếm phụ trợ, công việc của bạn thật đáng báo động.


KPI phòng Marketing

Một trong những thành tựu to lớn của Marketing trực tuyến so với Marketing truyền thống là khả năng định lượng và đo lường tất cả các hành động được thực hiện trên Internet. Nhưng chúng ta phải rõ ràng rằng các số liệu và KPI không hoàn toàn giống nhau, bởi vì thông thường các số liệu là tất cả dữ liệu chung giúp chúng ta biết nếu chúng ta đạt được các mục tiêu chúng ta đã đặt ra, nhưng KPI – mặc dù chúng cũng là số liệu – chỉ những chỉ số mà chúng tôi xác định là cần thiết để đánh giá hiệu quả của hành động.


Cách áp KPI cho phòng Trade Marketing

Hiểu được chiến lược nào hiệu quả nhất cho công ty của bạn và chiến lược nào không hoạt động tốt như mong đợi là một phần quan trọng trong sự tăng trưởng của mỗi công ty. Và đó là lí do vì sao KPI ra đời. KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc, là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỉ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.


Tài liệu mới download

900 Câu Tiếng Trung giao tiếp
 • 05/12/2016
 • 24.862
 • 466
Hương liệu thực phẩm
 • 06/05/2013
 • 24.803
 • 445
Sử dụng Metastock
 • 24/10/2011
 • 64.898
 • 915

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Những quảng cáo nổi da gà
 • 02/01/2013
 • 85.940
 • 457
Tiếp thị thành công với 5T
 • 16/03/2011
 • 68.665
 • 519
MARKETING RESEARCH PART 4
 • 24/11/2010
 • 45.254
 • 787
Sức mạnh của ngôi sao
 • 28/12/2009
 • 16.943
 • 841
Hệ thống marketing 1
 • 24/10/2011
 • 61.994
 • 494

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu