Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Marketing - Bán hàng (8.417)

Bài giảng môn Marketing dịch vụ: Chiến lược Marketing Mix 7P của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

Bài giảng môn "Marketing dịch vụ: Chiến lược Marketing Mix 7P của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)" giới thiệu ngân hàng Công thương Việt Nam (vietinbank); tìm hiểu chiến lược 7P của Vietinbank; một số kết luận và đề xuất.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 4: Hành vi khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hành vi người tiêu dùng cá nhân, hành vi khách hàng tổ chức. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 2: Phát triển các kế hoạch và chiến lược" cung cấp cho người học các kiến thức: Quán trình lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 5: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị trị trường STP" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược khác biệt hóa và định vị. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 3: Phân tích môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc phân tích môi trường marketing; môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô; phân tích nội bộ doanh nghiệp; sử dụng môi trường marketing trong phân tích SWOT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan về Quản trị marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản trị marketing, các quan điểm quản trị marketing, quá trình quản trị marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 6: Chiến lược sản phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Sản phẩm, quản trị thương hiệu, chiến lược phát triển sản phẩm mới, chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng môn Quản trị marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Phươg Dung

Bài giảng môn "Quản trị marketing - Chương 7: Quản trị giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định giá bán sản phẩm, chiến lược giá và phân biệt giá, các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


A study on effective brand promotional strategies influencing customers

The paper aims to investigate the effectiveness of brand promotional strategies by Max retail, which influences the customers to purchase. Data set included use of and influence of outdoor and in-store promotional tools. These were investigated to determine impact and effect of the promotions.


Services marketing behavioural consequences and patients’ satisfaction towards medical care

Relationship marketing is an old idea but a new focus now at the forefront of services marketing practice and academic research. The impetus of its development has come from the maturing of services marketing, with the emphasis on quality, increased recognition of potential benefits for the firm, the customer, and technological advances.


Green marketing

The paper is based on the emerging opportunities and challenges in green marketing. Through this will be able to identify the threats which the market is facing now and can introduce eco-friendly products in to the market.


The three p’s of green marketing - people, plant and profit

At present in the Global Competition the organizations are showing greater interest towards Sustainable or “Green” marketing strategies. Sustainable or Green Marketing strategies is attributable to consumer sensitivity to environmental issues brought about by rising fuel prices, evidence of extensive ecological changes, and the tacit assumption that current consumption patterns place the planet’s prolonged existence at risk.


Marketing promotion redefined

The marketing promotion is playing a vital role in the industry but the technological advancements are moving at a faster rate. In order to inculcate the changes it is thus necessary to understand the human decision making process.


Giáo trình Marketing - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng) - CĐ Nghề Đà Lạt

(NB) Cấu trúc chung của giáo trình Marketing bao gồm 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về Marketing; Hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing; Nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường; Chiến lược sản phẩm; Thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm; Chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá.


Study of marketing techniques of organic and inorganic mobile applications in android operating system

This paper focuses on the study of customer preferences and its related factors regarding Android Mobile Applications which is both exploratory and descriptive. Anova, a statistical tool was used to test the hypothesis.


Influence of television advertisements on buying behaviour rural and urban college girls

This paper presents the results of a study designed to test the influence of television advertisements on the buying behaviour of the college girls. Primary data has been collected from 360 respondents from private colleges around Chengalpattu district of Tamilnadu.


Marketing: practicing the art of science

The paper revisits the various schools of thought of arts and science to critically analyse scientific realism, logical positivism, historic relativism and logical empiricism.


Expanding the horizon of marketing: contemplating the synergy of both traditional word of mouth and e-word of mouth

  • 5/5 (1)

Opinions by other consumers influences considerably on consumers’ buying decisions as well as on post-purchase product perceptions. This is called word of mouth (WOM) and it is assumed to be more efficient than conventional marketing tools like advertising and personal selling.


Impact of demographic differences and other factors on impulse buying

This study gives a view of the factors that affect various behaviour related aspects that leads to impulse buying. It also discusses about the variation in impulse buying behaviour due to demographic differences.


A feasibility study for online marketing of agricultural greenhouse products W.r.t. Pune district

One third population of our country is depended on the agriculture business directly or indirectly and hence it is proven that we are an agriculture country. Having more than 30.02%1 contribution in GDP, agriculture plays the significant role in Indian economy.


Marketing nhà hàng

Tài liệu thông tin đến các bạn về triển khai các chương trình Khuyến mãi; marketing khu vực/ địa phương; kế hoạch Marketing thường xuyên. Để hiểu hơn nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 - Nguyễn Thị Phương Dung

Nội dung Bài giảng Quản trị marketing: Chương 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định giá bán sản phẩm, Chiến lược giá và phân biệt giá, Các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá.


Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - Nguyễn Thị Phương Dung

Chương 2 trình bày về "Phát triển các kế hoạch và chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Quá trình lập kế hoạch chiến lược, Hoạch định chiến lược cấp doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, Vai trò trọng tâm của việc lập kế hoạch marketing,...


Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - Nguyễn Thị Phương Dung

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 trình bày về "Quản trị kênh phân phối". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Bản chất và chức năng của hệ thống kênh phân phối, Cấu trúc và hoạt động của kênh phân phối, Tổ chức (xây dựng) kênh phân phối, Quản lý kênh phân phối, Quyết định phân phối hàng hóa vật chất, Các trung gian bán buôn và bán lẻ trong phân phối vật chất, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kênh phân phối


Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - Nguyễn Thị Phương Dung

Chương 9 giúp người học hiểu về "Quản trị truyền thông marketing tích hợp (Integrated Marketing Communications - IMC)". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Bản chất của truyền thông marketing tích hợp, Các công cụ truyền thông marketing.


Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - Nguyễn Thị Phương Dung

Chương 3 giúp người học hiểu về "Phân tích môi trường Marketing". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc phân tích môi trường marketing, Môi trường Marketing vĩ mô, Môi trường Marketing vi mô, Phân tích nội bộ doanh nghiệp, Sử dụng môi trường marketing trong phân tích SWOT.


Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - Nguyễn Thị Phương Dung

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Sản phẩm, Quản trị thương hiệu, Chiến lược phát triển sản phẩm mới, Chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm, Cải tiến, loại bỏ sản phẩm, Các chỉ tiêu đo lường và đánh giá.


Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - Nguyễn Thị Phương Dung

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về quản trị marketing. Các quan điểm quản trị marketing. Quá trình quản trị marketing. Quá trình cung ứng giá trị cho khách hàng và marketing quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5 - Nguyễn Thị Phương Dung

Chương 5: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường STP, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Phân đoạn thị trường, Lựa chọn thị trường mục tiêu, Chiến lược khác biệt hóa và định vị.


Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - Nguyễn Thị Phương Dung

Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái quát về thị trường NTD (KH cá nhân), Hành vi mua của khách hàng tổ chức, Các bước của quá trình quyết định mua của người tiêu dùng, Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu