Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Marketing - Bán hàng (8.090)

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng khi mua sắm trực tuyến

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM trên phần mềm SPSS 20.0 và AMOS 20.0 để xây dựng, phân tích và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng khi mua sắm trực tuyến cũng như các mối quan hệ lý thuyết liên quan. Kết quả thảo luận nhóm 10 người và khảo sát 471 khách hàng ở TP.HCM và một số tỉnh lân cận cho thấy sự thỏa mãn của khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến lòng trung thành, 4 yếu tố niềm tin vào mua sắm trực tuyến, chất lượng website, chất lượng dịch vụ, chi phí chuyển đổi có ảnh hưởng gián tiếp đến lòng trung thành thông qua sự thỏa mãn của khách hàng.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 10: Phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ liệu

 • 5/5 (1)

Chương 10: Phương pháp phân tích thống kê suy luận trong xử lý dữ liệu được trình bày với mục tiêu học tập của chương: Hiểu biết về các kỹ thuật phân tích thống kê suy luận thông thường được sử dụng trong các dự án nghiên cứu marketing và nghiên cứu marketing nói chung. Cân nhắc áp dụng các phương pháp phân tích thống kê suy luận thích hợp trong nghiên cứu marketing.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing

 • 5/5 (1)

Chương 1: Khái quát về nghiên cứu marketing thuộc bộ bài giảng "Nghiên cứu Marketing" với mục tiêu học tập của chương: Khái quát hoá các giai đoạn phát triển của nghiên cứu marketing trên thế giới. Trình bày một số tiếp cận về khái niệm nghiên cứu marketing, chỉ ra đặc điểm và đặc trưng của nghiên cứu marketing. Trình bày vai trò và ứng dụng của nghiên cứu marketing trong quản trị marketing của doanh nghiệp. Xem xét các bên liên quan trong một cuộc nghiên cứu marketing và cách thức tổ chức hoạt động nghiên cứu marketing trong doanh nghiệp.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường

 • 5/5 (1)

Chương 8: Thu thập dữ liệu tại hiện trường với mục tiêu học tập của chương nhằm: Tìm hiểu các khía cạnh kỹ thuật và nghệ thuật trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp phỏng vấn cá nhân. Làm rõ các sai số trong thu thập dữ liệu và cách khắc phục/hạn chế sai số này. Tìm hiểu các vấn đề tổ chức và quản lý hoạt động thu thập dữ liệu tại hiện trường từ khâu khảo sát thử, tuyển chọn, huấn luyện nhân viên phỏng vấn đến kiểm tra và giám sát các hoạt động thu thập dữ liệu tại hiện trường.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing

 • 5/5 (1)

Chương 7: Chọn mẫu trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương: Hiểu biết khái quát về các khái niệm cơ bản liên quan đến mẫu nghiên cứu và chọn mẫu trong nghiên cứu marketing. Nắm được các yêu cầu của chọn mẫu và các vấn đề có thể nảy sinh trong chọn mẫu. Trình bày các bước trong quy trình chọn mẫu. Nắm vững các phương pháp chọn mẫu phổ biến trong nghiên cứu marketing. Hiểu biết về xác định kích thước mẫu.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập

 • 5/5 (1)

Chương 3: Dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập được tiến hành biên soạn với mục tiêu học tập của chương như sau: Đánh giá ưu điểm và hạn chế của dữ liệu thứ cấp cho mục đích nghiên cứu marketing. Khái quát hoá các ứng dụng phổ biến trong sử dụng dữ liệu thứ cấp. Trình bày tổng quát phân loại dữ liệu thứ cấp; so sánh dữ liệu thứ cấp bên trong và bên ngoài doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án nghiên cứu marketing. Khái quát hoá quy trình chung thu thập dữ liệu thứ cấp và tìm kiếm các trợ giúp thu thập dữ liệu thứ cấp trong điều kiện thị trường hiện đại.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập

 • 5/5 (1)

Chương 4: Dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập với mục tiêu học tập nhằm: Tìm hiểu các đặc điểm của dữ liệu sơ cấp và phân loại dữ liệu sơ cấp. Làm rõ bản chất của các phương pháp khảo sát, quan sát và thực nghiệm trong thu thập dữ liệu sơ cấp. Phân loại các kỹ thuật phỏng vấn, quan sát và thực nghiệm. Hiểu rõ về ưu điểm, hạn chế của các phương pháp khảo sát, quan sát và thực nghiệm trong thu thập dữ liệu sơ cấp. Khái quát hoá quá trình thiết kế một cuộc nghiên cứu khảo sát, quan sát và thực nghiệm.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu

 • 5/5 (1)

Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu có mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về bản chất của xử lý và phân tích dữ liệu và mối quan hệ giữa xử lý và phân tích dữ liệu. Nắm vững các nội dung về biên tập và mã hoá dữ liệu cho mục đích phân tích dữ liệu. Hiểu biết về các kỹ thuật phân tích thống kê miêu tả thông.dụng trong nghiên cứu marketing.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 11: Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu

 • 5/5 (1)

Chương 11: Trình bày và báo cáo kết quả nghiên cứu với mục tiêu học tập của chương: Hiểu biết khái quát về yêu cầu và chức năng của bản báo cáo kết quả nghiên cứu và các định hướng chủ yếu khi viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Nắm được kết cấu của một bản báo cáo kết quả nghiên cứu marketing thông thường và thiết kế việc viết báo cáo. Biết cách vận dụng các kỹ năng thuyết trình kết quả nghiên cứu trước các đối tượng người nghe nhất định.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu

 • 5/5 (1)

Chương 2: Thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu với mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về các giai đoạn ra quyết định marketing. Khái quát hoá các loại hình nghiên cứu. Vắn tắt về các giai đoạn tiến hành một dự án nghiên cứu marketing. Trình bày chi tiết các công việc, kỹ thuật được sử dụng trong xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu. Giới thiệu khái quát về thiết kế thu thập thông tin và xác định ngân sách dành cho cuộc nghiên cứu. Trình bày khái quát các đề mục chính của bản đề xuất nghiên cứu.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing

 • 5/5 (1)

Chương 5: Đo lường và đánh giá trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương như: Hiểu biết khái quát về các thang đo lường cơ bản. Nắm vững các loại thang đo chủ yếu được sử dụng trong đo lường và đánh giá mặt chất lượng của các đối tượng và đánh giá tầm quan trọng của các thuộc tính của các đối tượng được nghiên cứu trong marketing. Hiểu biết sâu về các khía cạnh của lựa chọn thang đo lường trong thiết kế bảng hỏi khảo sát và trong nghiên cứu marketing nói chung.


Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing

 • 5/5 (1)

Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 6: Thiết kế bảng hỏi trong nghiên cứu marketing với mục tiêu học tập của chương. Hiểu biết về vai trò, chức năng của bảng hỏi trong thu thập dữ liệu bằng các phương pháp khảo sát. Nắm được các nguyên tắc chung, yêu cầu thiết kế bảng hỏi. Trình bày các bước trong quy trình thiết kế bảng hỏi.


Lecture Marketing management: Chapter 3 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 3 - Collecting information and forecasting demand. After studying this chapter you will be able to understand: What are the components of a modern marketing information system? What are useful internal records for such a system? What makes up a marketing intelligence system? What are some influential macroeconomic developments? How can companies accurately measure and forecast demand?


Lecture Marketing management: Chapter 8 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 8 - Identifying market segments and targets. In this chapter, we will address the following questions: What are the different levels of market segmentation? In what ways can a company divide a market into segments? What are the requirements for effective segmentation? How should business markets be segmented? How should a company choose the most attractive target markets?


Lecture Marketing management: Chapter 10 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 10 - Crafting the brand position. In this chapter, we will address the following questions: How can a firm develop and establish an effective positioning in the market? How do marketers identify and analyze competition? How are brands successfully differentiated? What are the differences in positioning and branding with a small business?


Lecture Marketing management: Chapter 11 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 11 - Competitive dynamics. In this chapter, we will address the following questions: How can market leaders expand the total market and defend market share? How should market challengers attack market leaders? How can market followers or niche compete effectively? What marketing strategies are appropriate at each stage of the PLC? How should marketers adjust their strategies and tactics for an economic downturn or recession?


Lecture Marketing management: Chapter 21 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 21 - Tapping into global markets. In this chapter, we will address the following questions: What factors should a company review before deciding to go abroad? How can companies evaluate and select specific foreign markets to enter? What are the differences between marketing in a developing and a developed market? What are the major ways of entering a foreign market?


Lecture Marketing management: Chapter 2 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 2 - Developing marketing strategies and plans. This chapter begins by examining some of the strategic marketing implications in creating customer value. We’ll look at several perspectives on planning and describe how to draw up a formal marketing plan.


Lecture Marketing management: Chapter 9 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 9 - Creating brand equity. In this chapter, we will address the following questions: How do consumer characteristics influence buying behavior? What major psychological processes influence consumer responses to the marketing program? How do consumers make purchasing decisions? In what ways do consumers stray from a deliberative, rational decision process?


Lecture Marketing management: Chapter 12 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 12 - Setting product strategy. In this chapter, we will address the following questions: What are the characteristics of a product, and how do marketers classify products? How can companies differentiate products? Why is product design important and what factors affect a good design? How can a company build and manage its product mix and product lines?


Lecture Marketing management: Chapter 15 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 15 - Designing and managing integrated marketing channels. In this chapter, we will address the following questions: What is a marketing channel system and value network? What work do marketing channels perform? How should channels be designed? What decisions do companies face in managing their channels? How should companies integrate channels and manage channel conflict? What are the key issues with e-commerce and m-commerce?


Lecture Marketing management: Chapter 5 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 5 - Creating long-term loyalty relationships. In this chapter, we will address the following questions: What are customer value, satisfaction, and loyalty, and how can companies deliver them? What is the lifetime value of customers, and how can marketers maximize it? How can companies attract and retain the right customers and cultivate strong customer relationships? What are the pros and cons of database marketing?


Lecture Marketing management: Chapter 22 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 22 - Managing a holistic marketing organization for the long run. In this chapter, we will address the following questions: What are important trends in marketing practices? What are the keys to effective internal marketing? How can companies be responsible social marketers? How can a company improve its marketing skills? What tools are available to help companies monitor and improve their marketing activities?


Lecture Marketing management: Chapter 7 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 7 - Analyzing business markets. In this chapter, we will address the following questions: What is the business market, and how does it differ from the consumer market? What buying situations do organizational buyers face? Who participates in the B2B buying process? How do business buyers make their decisions? How can companies build strong relationships with business customers? How do institutional buyers and government agencies do their buying?


Lecture Marketing management: Chapter 14 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 14 - Developing pricing strategies and programs. In this chapter, we will address the following questions: How do consumers process and evaluate prices? How should a company set prices initially for products or services? How should a company adapt prices to meet varying circumstances and opportunities? When should a company initiate a price change? How should a company respond to a competitor’s price change?


Lecture Marketing management: Chapter 17 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 17 - Designing and managing integrated marketing communications. In this chapter, we will address the following questions: What is the role of marketing communications? How do marketing communications work? What are the major steps in developing effective communications? What is the communications mix, and how should it be set? What is an integrated marketing communication program?


Lecture Marketing management: Chapter 18 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Chapter 18 - Managing mass communications: Advertising, sales promotions, events and experiences, and public relations. In this chapter, we will address the following questions: What steps are required in developing an advertising program? How should sales promotion decisions be made? What are the guidelines for effective brand-building events and experiences? How can companies exploit the potential of public relations and publicity?


Lecture Marketing management: Chapter 19 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

After studying this chapter you will be able to understand: How can companies conduct direct marketing for competitive advantage? How can companies carry out effective interactive marketing? How does word of mouth affect marketing success? What decisions do companies face in designing and managing a sales force? How can salespeople improve their selling, negotiating, and relationship marketing skills?


Lecture Marketing management: Chapter 1 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

Good marketing is no accident, but a result of careful planning and execution using state-of-the-art tools and techniques. It becomes both an art and a science as marketers strive to find creative new solutions to often-complex challenges amid profound changes in the 21st century marketing environment. In this lecture, we describe how top marketers balance discipline and imagination to address these new marketing realities. In the first chapter, we lay the foundation by reviewing important marketing concepts, tools, frameworks, and issues.


Lecture Marketing management: Chapter 4 - Phillip Kotler, Kevin Lane Keller

In this chapter, we consider how firms can develop processes to identify and track important macroenvironment trends. We also outline how marketers can develop good sales forecasts. Chapter 4 will review how they conduct more customized research on specific marketing problems.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Đặc trưng marketing 2
 • 25/10/2011
 • 13.512
 • 142

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu