Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (5.801)

Pháp luật về thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu, làm rõ khái niệm, bản chất, đặc trưng, nguyên tắc, vai trò của thanh tra xây dựng, khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật thanh tra xây dựng, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật thanh tra xây dựng. Đánh giá khái quát sự hình thành và phát triển của thanh tra xây dựng, thực trạng pháp luật về thanh tra xây dựng, thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra xây dựng, làm rõ những vướng mắc, bất cập trong pháp luật về thanh tra xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra xây dựng.


Đánh giá về tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh theo quy định của pháp luật hiện hành

Cùng với các quy phạm pháp luật cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh cũng là một trong những nội dung cần hoàn thiện để tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về cạnh tranh. Bài viết sau đây bàn đến tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh theo quy định hiện hành, đánh giá những hạn chế và kiến nghị một số nội dung nhằm hoàn thiện hơn nữa tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh.


Phá sản xuyên biên giới: Các xu hướng phổ biến trên thế giới và sự ghi nhận hạn chế trong pháp luật Việt Nam

Bài viết sẽ tập trung làm sáng tỏ những hạn chế trong pháp luật thực định về phá sản trong bối cảnh luật mới vừa có hiệu lực không lâu, qua đó thảo luận những vấn đề phát sinh trong giải quyết các vụ phá sản có yếu tố nước ngoài và những giải pháp khắc phục.


Tư vấn pháp luật liên quan đến khởi nghiệp để thành lập doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp tại công ty luật TNHH MTV Trọng Lý

Bài nghiên cứu đã làm rõ việc tư vấn pháp luật để thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014. Thông qua việc tìm hiểu và phân tích thực trạng tại Công ty Luật Trọng Lý, nhóm tác giả đã đưa ra kiến nghị, định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện việc tư vấn pháp luật liên quan đến khởi nghiệp để thành lập doanh nghiệp cho Công ty Luật Trọng Lý.


Pháp luật về bảo đảm quyền được thông tin của công dân và việc xây dựng Luật Tiếp cận thông tin

Ở nước ta, Điều 69 của Hiến pháp 1992 có quy định về quyền được thông tin của công dân. Theo quy định trong Công ước về quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc - Việt Nam đã tham gia Công ước này - quyền được thông tin là quyền con người, là một phần của quyền tự do ngôn luận. Trên thế giới, nhiều nước đã có luật về quyền được thông tin từ hàng trăm năm trước1. Việt Nam, do những điều kiện khách quan và chủ quan, gần đây, chúng ta mới quan tâm đến việc xây dựng đạo luật này. Việc xây dựng Luật Tiếp cận thông tin là một bước tiến quan trọng để người dân thực hiện quyền hiến định của mình.


Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (qua thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội)

Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tìm hiểu khái niệm và chỉ ra những đặc điểm riêng của bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất so với trách nhiệm về bồi thường oan sai trong lĩnh vực pháp luật hình sự, trách nhiệm vật chất trong lĩnh vực pháp luật lao động.


Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng: Phân tích từ góc độ pháp luật cạnh tranh

Quy định về bồi thường thiệt hại trong pháp luật cạnh tranh của Việt Nam hiện nay giống như quy định đối với các hình thức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng khác, với nguyên tắc cơ bản được sử dụng là bồi thường ngang bằng.


Luật Người cao tuổi: Thực tiễn triển khai sau 8 năm ban hành

Sự ra đời của Luật Người cao tuổi đã tạo nền tảng pháp lý thúc đẩy hoạt động trợ giúp người cao tuổi diễn ra thuận lợi hơn, thường xuyên và sâu rộng hơn. Bài viết này đưa ra những phân tích, luận giải sâu sắc về thực tiễn công tác triển khai luật người cao tuổi sau khi ban hành tổng kết những kết quả và kinh nghiệm sau 8 năm Luật ban hành (2009-2017).


Confucianism and the future of law in Vietnam

This article also raises some rysal to make contribution to bringing written law close to its people. Fortunately, the intellectual have been enlightened that law is not just a government’s tool.


About the provision of criminal liability exemprion in the 1999 criminal law code of Vietnam

In order to improve the efficiency of the fight against crime and for the sake of fair and correct treatm ent policy, our lawmakers together with classifying types of crimes has divided the criminal law into different criminal cases and different criminal offences. Notably, the division of offences and types of criminals has reflected through a fact that not all crimes and offenders have to face criminal liability.


Some methodical problems on allocating budget for marketing activities of enterprise

The nature of marketing budgeting in enterprises is that managers must find out the answers to the two questions below: First, how much do enterprises need to spend on the entire marketing? Second, how is the budget allocated to the variables of Marketing Mix, each target market and each product to ensure that the capital invested in marketing will gain a high goal? In this article, we will only address to the first one.


Using the interest rate tool to control inflation in Vietnam

This article discusses the use of the interest rate tool in controlling inflation in Vietnam - based on the successful lessons and the limitations of this tool.


Some issues concerning the protection of trade secret and the completion of trade secret protection legislation in Vietnam

In this article, the author will present the aspects of trade secret notion and the features of trade secret protection as the object of industrial property rights, compare the trade secret protection mechanism of Vietnam with those of other developed nations which have a lot of experience in this field as well as compare the requirements for trade secret protection to the international treaties that Vietnam has participated or will participate in.


Some thoughts on the role of the Vietnamese state in the process of shifting to the market economy

Shifting from a centrally planned economy to the socialist-oriented market economy under the regulation of the State, the formation and development process of the market economy in Vietnam, which is associated with the S tate’s role of regulation, will have many differences from the ordinary market economy.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 5 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Chương 1 giúp người học hiểu về "ghi tiêu đề chương". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử, nội dung cơ bản của pháp luật bầu cử nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 trình bày về "khái quát về bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về bộ máy nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, kỳ họp quốc hội, đại biểu và đoàn đại biểu quốc hội.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 với mục đích giúp các bạn hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động quản lý nhà nước, nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định quản lý nhà nước, phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý nhà nước


Bài giảng Luật hành chính: Bài 2 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 2 với mục tiêu giúp các bạn nhận diện được các quan hệ do luật hành chính điều chỉnh, xác định được các phương pháp điều chỉnh của ngành luật hành chính, phân biệt được LHC với các ngành luật khác, phân biệt ngành luật hành chính với khoa học luật hành chính và môn học luật hành chính.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 trình bày về "Chính phủ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động,...


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngành luật hiến pháp việt nam, lý luận về hiến pháp, lịch sử lập hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 3 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 2013,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước, các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nguồn của luật hành chính, quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 5 - ĐH Luật

Mục đích của Bài giảng Luật hành chính Bài 5 giúp các bạn hiểu và phân biệt được ba khái niệm: cán bộ, công chức và viên chức, nắm được quy chế pháp lý của cán bộ, công chức, viên chức, biết đánh giá và vận dụng pháp luật về CB, CC, VC để giải quyết các tình huống thực tiễn.


Bài giảng Luật hành chính: Bài 8 - ĐH Luật

Mục đích của bài giảng giúp các bạn hiểu và phân biệt được vi phạm hành chính với vi phạm pháp luật khác, đặc biệt là tội phạm, xác định được các hình thức, biện pháp trách nhiệm hành chính, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, xác định được trách nhiệm hành chính đối với người chưa thành niên.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, kỳ họp Hội đồng nhân dân.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí pháp lý của chủ tịch nước, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chế độ chính trị, các hình thức thực hiện quyền lực nhà nước, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 giúp người học hiểu về "Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, các nguyên tác tổ chức và hoạt động,....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

BÀI TẬP MÔN LUẬT NGÂN HÀNG
  • 30/10/2013
  • 89.298
  • 570

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu