Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (5.930)

Bàn về mô hình tổ chức trọng tài hàng hải trên thế giới và Việt Nam

Bài viết được thực hiện với mục đích làm rõ các yếu tố căn bản liên quan đến trọng tài hàng hải như nguồn pháp luật, tranh chấp trong hàng hải và sự chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài hàng hải.


Đánh giá việc thực thi công ước CLC trong sự cố tràn dầu Erika

Từ khi ra đời, Công ước quốc tế CLC đóng vai trò quan trọng trong việc bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu. Do vậy, các nước thanh viên của Công ước quốc tế CLC đang nỗ lực thực thi Công ước CLC và Công ước Quỹ. Bài viết đi sâu phân tích việc thi hành Công ước CLC thông qua sự cố tràn dầu Erika.


Basic elements of compensation for oil pollution damage caused by ships

This article will analyze somebasic elements - these elements are the most basic and important keypoints to improve the legislations of civil liability for ships’ oil pollution damage compensation.


The role of the united nations convention on contracts for the international sale of goods (CISG 1980) in international business law and Vietnam

This article aims to clarify the duo-role of CISG: a source of applicable substantive laws in International Business Law and the applicable substantive law for contracts for the international sale of goods in the case of Vietnam as a contracting state of this convention.


The function of port authorities approaching from traditionl to modern views

This paper studies four basic functions of the port authorities, and the ways to approach based on the changes in traditional opinions to modern one about the port, especially intensively explain about the new functions of the port authorities. This article inherits from the theories of the scholars in the world, and then suggests some policies when building the port authority model today


Các dạng thức tội phạm có sự tham gia của nhiều người trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Bài viết phân tích các dạng thức của tội phạm có sự tham gia của nhiều người - đặc biệt là pháp nhân thương mại được ghi nhận trong chế định đồng phạm của Bộ luật hình sự năm 2015, có sự so sánh để thấy được điểm khác biệt và tương đồng giữa pháp luật Việt Nam với pháp luật một số quốc gia trên thế giới, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.


Bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit và bài học cho Việt Nam

Bài viết này sẽ phân tích việc khắc phục và bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu tàu trong sự cố tràn dầu Hebei Spirit, từ đó rút ra những bài học giúp Việt Nam hoàn thiện hơn nữa chế độ trách nhiệm pháp lý dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu từ tàu gây ra.


Bình luận về chế định pháp nhân trong bộ Luật Dân sự 2015

Trong bài viết "Bình luận về chế định pháp nhân trong bộ Luật Dân sự 2015", tác giả trình bày với hai nội dung: Những điểm tiến bộ của BLDS 2015 trong các quy định về pháp nhân và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong BLDS 2015 về pháp nhân, mục tiêu chính là đánh giá về thành công và hạn chế của các quy định về pháp nhân trong BLDS 2015 cùng những vấn đề đặt ra khi BLDS 2015 có hiệu lực áp dụng...


Tập quán và nguyên tắc áp dụng tập quán theo bộ Luật Dân sự 2015

Bài viết phân tích các quy định của Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 về.giá trị của tập quán với tư cách là một nguồn luật trong điều chỉnh các quan hệ dân sự và nguyên tắc áp dụng tập quán. Tập quán khi được nhà nước thừa nhận là một loại nguồn của pháp luật thì việc áp dụng tập quán cũng được hiểu là áp dụng pháp luật, do đó, việc áp dụng cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo tính pháp lý, tránh tùy tiện trong việc áp dụng.


Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2015

Trong nội dung bài viết "Những quy định chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2015", tác giả sẽ tập trung trình bày những điểm mới quan trọng về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của BLDS 2015 so với BLDS 2005 đối với nhóm các quy định chung về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.


Áp dụng chế định “bù trừ nghĩa vụ dân sự” trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng

Nội dung bài viết trình bày bù trừ nghĩa vụ dân sự đã được quy định trong pháp luật dân sự của Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tiễn hoạt động ngân hàng, chế định bù trừ nghĩa vụ dân sự chưa được vận dụng hiệu quả để trở thành một biện pháp thay thế cho các biện pháp bảo đảm truyền thống. Vì vậy, trong hoàn cảnh của Việt Nam, các tòa án cần có cái nhìn cởi mở hơn về biện pháp bù trừ nghĩa vụ.


Giải quyết tranh chấp liên quan tới hiệp định TRIMs trong khuôn khổ WTO

Bài viết sẽ phân tích, nhận xét và làm rõ được những vấn đề được đặt ra như: Quy định liên quan tới Hiệp định TRIMs, phạm vi đối tượng của các tranh chấp liên quan tới hiệp định, những đặc thù cơ bản trong giải quyết tranh chấp liên quan tới TRIMs. Bài viết sẽ nêu ra thực tiễn pháp luật Việt Nam liên quan tới TRIMs, thực tiễn giải quyết tranh chấp của Việt Nam trong khuôn khổ WTO. Tác giả sẽ đề xuất một số kinh nghiệm, hướng phát triển cho Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.


Luật cạnh tranh năm 2004 và những yêu cầu sửa đổi

Bài viết này tập trung đánh giá một số điểm hạn chế nổi bật của Luật cạnh tranh năm 2004. Từ đó, bài viết đưa ra những kiến nghị mang tính định hướng nhằm xây dựng Luật cạnh tranh sửa đổi thành một “bản hiến pháp” của nền kinh tế thị trường... Mời các bạn cùng tìm hiểu.


Hiện tượng treaty shopping trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: Phân tích vụ việc Philip Morris kiện chính phủ Úc và liên hệ với Việt Nam

Bài viết phân tích những ảnh hưởng của treaty shopping và quan điểm của cơ quan xét xử về vấn đề này thông qua nghiên cứu vụ tranh chấp điển hình giữa Philip Morris và Chính phủ Úc. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm cho Chính phủ Việt Nam trong quá trình GQTC cũng như đàm phán và ký kết IIA.


Xây dựng Luật Quản lý Ngoại thương của Việt Nam để đảm bảo khai thác tốt các cam kết quốc tế

Bài viết rút ra một số nguyên tắc và định hướng của Luật này cũng như các yêu cầu để Luật đạt được các mục tiêu đặt ra và phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế của Việt Nam và bối cảnh hội nhập quốc tế mới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề xuất diễn giải và áp dụng điều 420 BLDS 2015 về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản

Nội dung bài viết đề cập một trong những điểm mới gây tranh cãi trong Bộ luật dân sự 2015, quy định tại Điều 420 về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản cần được áp dụng một cách thận trọng. Thông qua việc tìm hiểu thực tiễn áp dụng quy định tương tự tại trên thế giới, bài viết đưa ra một số đề xuất về diễn giải và áp dụng quy định này tại Việt Nam.


Cầm giữ tài sản - biện pháp mới nhằm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo Luật Dân sự 2015

Bài viết tập trung làm rõ khái niệm, đặc điểm và điều kiện để thực hiện biện pháp cầm giữ tài sản. Bài viết cũng cho thấy khi thực hiện biện pháp cầm giữ tài sản, bên có quyền có những quyền và nghĩa vụ gì cần lưu ý; và các trường hợp chấm dứt cầm giữ tài sản. Quy định về biện pháp cầm giữ tài sản trong BLDS 2015 vẫn còn một số điểm cần lưu ý, vì vậy bài viết cũng phân tích về những điểm đáng lưu ý này để qua đó, trong quá trình ban hành những văn bản hướng dẫn thi hành, những nội dung này có thể được quy định một cách chi tiết và cụ thể hơn.


Một số vấn đề pháp lý về điều khoản miễn trách nhiệm

Nội dung bài viết trình bày điều khoản miễn trách nhiệm (ĐKMTN) có thể được sử dụng để phân bổ rủi ro giữa các bên, nhưng cũng có thể được sử dụng bởi một bên để lẩn tránh nghĩa vụ. Vì lẽ đó, pháp luật cần có những can thiệp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng như bảo đảm lợi ích công cộng. Pháp luật can thiệp thông qua các quy định về: (1) Xác lập ĐKMTN; và (2) Các trường hợp loại trừ hiệu lực của ĐKMTN...


Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng - Pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới

Nội dung bài viết phân tích một trong nghĩa vụ tiền hợp đồng đó là nghĩa vụ cung cấp thông tin. Ở Việt Nam, nghĩa vụ này đã được quy định tại một số hợp đồng chuyên biệt như hợp đồng lao động, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng với người tiêu dùng. BLDS 2005 cũng có một số quy định đề cập đến vấn đề này, tuy nhiên sau 10 năm thực hiện đã bộc lộ ra những bất cập cần phải được khắc phục. BLDS 2015 đã quy định trực tiếp về nghĩa vụ cung cấp thông tin tại Điều 387 và có những điều chỉnh nhằm khắc phục những bất cập của BLDS 2005.


Điểm mới của bộ Luật Dân sự 2015 về hiệu lực của giao dịch dân sự

Bài viết nghiên cứu một số quy định mới về phương diện hiệu lực của giao dịch dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015 về các nội dung: Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, về việc bảo vệ người thứ ba ngay tình liên quan đến hiệu lực của giao dịch dân sự, về hậu quả của giao dịch dân sự, về thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, về điều kiện hiệu lực của điều kiện giao dịch chung, và về giao dịch dân sự không thể thực hiện được.


Người thứ ba trong bộ Luật Dân sự 2015

Bài viết "Người thứ ba trong bộ Luật Dân sự 2015" khảo sát các quy định của BLDS 2015 liên quan đến người thứ ba và tập trung phân tích hai chế định quan trọng nhất liên quan đến người thứ ba, đó là “bảo vệ người thứ ba ngay tình” và “hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba”.


Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp số đối với vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng trong kỷ nguyên 4.0: Nhìn từ khía cạnh pháp lý và thực thi

Bài viết nhằm hệ thống hóa một số quan điểm bảo vệ dữ liệu cá nhân gắn với CSR của doanh nghiệp số, quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam, tình hình bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng, những thông tin cá nhân ở các cấp độ và khuyến nghị đối với Nhà nước, doanh nghiệp trong vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Giải quyết tranh chấp trực tuyến - khả năng áp dụng ở Việt Nam

Bài viết phân tích nội dung và đặc điểm ODR, đánh giá và nhận định về thuận lợi và khó khăn nếu áp dụng ODR ở Việt Nam, từ đó tác giả đưa ra nhận định rằng Việt Nam có thể áp dụng được nếu có sự đồng thuận, thống nhất của các chủ thể tham gia vào giao dịch thương mại điện tử và sự hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước.


Những điểm mới nổi bật về quyền sở hữu và những quyền khác trong bộ luật Dân sự năm 2015

Trong quá trình tái pháp điển, Bộ luật Dân sự (BLDS), các nhà soạn luật Việt Nam đã rất chú trọng chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện nội dung này. Bài viết đề cập đến những điểm mới nổi bật về quyền sở hữu, những quyền khác đối với tài sản đồng thời đặt ra một số nội dung cần phải được tiếp tục nghiên cứu đối với chế định này trong BLDS năm 2015.


Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng theo bộ luật Dân sự năm 2015

Nội dung bài viết đề cập bộ luật Dân sự năm 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung một cách cơ bản và toàn diện Bộ luật Dân sự năm 2005. Quy định về hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng đã được tách riêng thành một điều khoản riêng biệt và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với mục tiêu xây dựng Bộ luật Dân sự thực sự trở thành luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự. Sau khi định nghĩa về hậu quả của hủy bỏ hợp đồng, bài viết đề cập đến một số hậu quả hủy bỏ hợp đồng cụ thể như hiệu lực của hợp đồng, nghĩa vụ hoàn trả và hậu quả liên quan đến quyền nhân thân.


Hoàn thiện chế định pháp luật về công ty hợp danh trong luật doanh nghiệp năm 2014

Nghiên cứu cho thấy, một trong số các nguyên nhân dẫn đến việc công ty hợp danh không phát triển tại Việt Nam còn là do hệ thống các quy định pháp luật về loại hình công ty hợp danh hiện nay đang tồn tại khá nhiều bất cập. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Bình luận về hợp đồng gia công theo bộ Luật Dân sự 2015

Trong nội dung bài viết này, tác giả sẽ tập trung trình bày những điểm mới về hợp đồng gia công trong Bộ luật Dân sự năm 2015 so với Bộ luật Dân sự năm 2005, qua đó đề cập một số vấn đề còn tồn tại của quy định về hợp đồng gia công. Mời các bạn cùng tham khảo.


Pháp luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài theo quy định của bộ Luật Dân sự 2015 và khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết này tập trung phân tích các quy định mới về lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài, trong đó nhấn mạnh: Quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng; điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng; giới hạn của quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng; xác định pháp luật áp dụng khi các bên không lựa chọn...


Một số điểm mới về năng lực hành vi dân sự của cá nhân trong bộ Luật Dân sự năm 2015

Bài viết tập trung phân tích và đánh giá một số điểm mới của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 trên cơ sở khắc phục những thiếu sót trong BLDS năm 2005 về năng lực hành vi dân sự của cá nhân như: Bổ sung quy định về người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, bổ sung quy định những giao dịch dân sự mà nhóm người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được phép tham gia.


Một số đánh giá về những điểm mới của Bộ Luật dân sự 2015 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Nội dung bài viết đề cập năm 2015 đánh dấu bước cải cách mạnh mẽ của Tư pháp quốc tế Việt Nam với việc thông qua các sửa đổi về “Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự (QHDS) có yếu tố nước ngoài (YTNN)” được ghi nhận trong Phần thứ năm của Bộ luật Dân sự mới (BLDS 2015). Bài viết này đánh giá những ưu điểm và những vấn đề còn tồn tại của các quy định mới về pháp luật áp dụng đối với QHDS có YTNN.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

UNDERSTANDING FAMILY LAW
  • 22/03/2013
  • 37.507
  • 545
WEAK COURTS, STRONG RIGHTS
  • 25/02/2013
  • 65.818
  • 404

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu