Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luật học (6.137)

Sự hình thành và phát triển chế định tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu sự hình thành và phát triển của chế định pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất qua các thời kỳ lịch sử ở Việt Nam. Đây là một chế định quan trọng trong cả pháp luật dân sự, luật đất đai và luôn có tác động lớn đến đời sống xã hội Việt Nam, được các nhà nước kế tiếp nhau hết sức quan tâm. Bài viết góp phần chỉ ra sự vận động và ở mức độ nhất định lý giải vấn đề pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở nước ta trong lịch sử và hiện tại.


Quyền bí mật đời sống riêng tư – Một trong những điểm nổi bật của luật trẻ em năm 2016

Bài viết tìm hiểu và phân tích rõ hơn về quyền bí mật đời sống riêng tư một trong những điểm nổi bật của luật trẻ em năm 2016 nhằm phát triển nhận thức, thể chất để có thể tự bảo vệ mình trước các hành vi tác động, xâm hại đến trẻ em.


Hệ quả pháp lý khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của bộ Luật dân sự 2015

Bài viết phân tích những hệ quả pháp lý khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Trên cơ sở sở phân tích quy định của pháp luật Việt Nam và so sánh đối chiếu với pháp luật quốc tế, chỉ ra một số bất cập trong quy định Bộ luật Dân sự 2015 về hệ quả pháp lý khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản từ đó có những góp ý nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự 2015.


Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Phần nâng cao): Phần 1

Phần 1 của ebook trình bày giám định về sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động thực thi; xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Để nắm chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo ebook.


Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Phần nâng cao): Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook với các nội dung: đánh giá hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và cạnh tranh không lành mạnh; thực tiễn xử lý các vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.


Đăng ký sáng chế - Hướng dẫn soạn thảo đơn: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook với các nội dung: chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế, các nội dung chủ yếu của đơn đăng ký sáng chế, nộp đơn đăng ký sáng chế; theo đuổi đơn đăng ký sáng chế; soạn thảo yêu cầu bảo hộ; các dạng yêu cầu bảo hộ cụ thể; cách thức soạn thảo yêu cầu bảo hộ; chiến lược nộp đơn đăng ký sáng chế; tổ chức, đào tạo và khích lệ đội ngũ kỹ thuật.


Sở hữu trí tuệ theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và phiên bản mới của Hiệp định

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung quan trọng trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (viết tắt là TPP12 với 12 quốc gia thành viên) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP với 11 quốc gia thành viên). Những tiêu chuẩn bảo hộ này cao hơn so với các quy định của Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tạo ra nghĩa vụ mới cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Bài viết giới thiệu các yêu cầu của TPP và CPTPP về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.


Các yếu tố ảnh hưởng đến sự độc lập của tòa án ở Việt Nam hiện nay

Độc lập của tòa án là một thuộc tính không thể thiếu của tòa án tại bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, mức độ độc lập của tòa án chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố liên quan đến tổ chức và hoạt động của tòa án. Bài viết tập trung phân tích về tư pháp độc lập, sự độc lập của tòa án và các yếu tố ảnh hưởng đến sự độc lập của tòa án ở Việt Nam hiện nay.


Công báo/Số 373 + 374/Ngày 03-4-2019: Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

Nghị định này quy định chi tiết việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng hỗ trợ nhân đạo để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Điều 7; thẩm quyền thu, mức thu, việc miễn, giảm, chế độ quản lý, sử dụng 2 chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài theo Điều 12; thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới theo Điều 42; 3 và thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam theo Điều 43; thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 mà chưa đăng ký theo quy định tại Điều 50 của Luật Nuôi con nuôi.


Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội theo pháp luật Việt Nam

Các quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội còn chưa tạo được điều kiện cho doanh nghiệp xã hội phát triển. Bài viết phân tích về quyền và nghĩa vụ của DNXH, qua đó đưa ra một số đề xuất kiến nghị để DNXH có thể phát triển tốt hơn tại Việt Nam.


Mô hình quản lý công mới và tính khả thi khi áp dụng ở Việt Nam

Bài viết này chúng tôi làm rõ những vấn đề sau: Bối cảnh ra đời, một số tư tưởng lý luận tiêu biểu, nội dung cơ bản của quản lý công mới và bàn về tính khả thi khi áp dụng “mô hình quản lý công mới” ở Việt Nam.


Góc nhìn và giải pháp hoàn thiện pháp lý về đại lý thuế tại Việt Nam

Hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp làm dịch vụ thủ tục về thuế, như thay mặt người nộp thuế ký trên hồ sơ khai thuế; đă ký, khai, lập hồ sơ miễn, giảm, hòa và quyết toán thuế…


Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chính sách quản lý và sử dụng đất đai

Khoa học xã hội là một lĩnh vực tri thức đặc thù, nghiên cứu tìm hiểu về con người và xã hội nhằm nắm bắt các quy luật xã hội. Các quy luật xã hội vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan, có vai trò quan trọng để hoạch định các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Thực trạng không tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp - Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết sử dụng kết hợp phương pháp thảo luận nhóm, thảo luận tay đôi và phương pháp thống kê, so sánh để nghiên cứu thực trạng không tuân thủ thuế của doanh nghiệp (DN) trong giai đoạn 2013- 2017 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Các số liệu phản ánh sự không tuân thủ thuế thể hiện qua những vi phạm pháp luật thuế Việt Nam của DN, được tổng hợp qua các kỳ thanh tra, kiểm tra thuế của Cục Thuế TP.HCM và kinh nghiệm về quản lý thuế của cơ quan thuế (CQT). Qua đó, bài viết đề xuất một số giải pháp về công tác quản lý thuế của CQT; các khuyến nghị đối với Chính phủ về những quy định trong chính sách thuế cũng như đối với các cơ quan chức năng về nguồn nhân lực quản lý Nhà nước nhằm góp phần hạn chế thực trạng không tuân thủ thuế của DN trong môi trường pháp luật thuế Việt Nam.


Một số đánh giá và giải pháp hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Việt Nam

Bài viết đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong pháp luật Việt Nam về chống chuyển giá, đồng thời đưa ra một số đề xuất cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.


Một số tồn tại và giải pháp khắc phục trong xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam

Bài viết này là kết quả nghiên cứu của tác giả thông qua phân tích tài liệu, các cuộc phỏng vấn sâu các chuyên gia làm việc tại cơ quan chuyên môn, quản lý và doanh nghiệp. Phạm vi đơn SHCN được đề cập trong bài viết này là đơn nhãn hiệu quốc gia (NHQG), sáng chế, giải pháp hữu ích (GPHI), kiểu dáng công nghiệp (KDCN).


Luật tục Raglai về hôn nhân và gia đình

Luật tục Raglai bao quát hầu hết các vấn đề trong cuộc sống hôn nhân và gia đình của cộng đồng nên có sức sống mãnh liệt trong đời sống tộc người. Đó là những điều khoản được thông qua bằng “lời nói vần” và được cộng đồng nghiêm chỉnh thực hiện.


Quyền bào chữa của người bị bắt, người bị tạm giữ theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Quyền bào chữa là một trong những quyền quan trọng của người bị buộc tội để họ có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình tham gia tố tụng hình sự.


Bài giảng Hướng dẫn viết tình huống quản lý Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính

Bài giảng nhằm thu hoạch kiến thức và kỹ năng thu nhận được của đối tượng bồi dưỡng; Đánh giá mức độ kết quả học tập của học viên đã đạt được qua chương trình; đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được vào thực tiễn tại vị trí công tác của đối tượng bồi dưỡng.


Bài thuyết trình Thẩm quyền trong tố tụng dân sự

Nội dung của bài thuyết trình tập trung nghiên cứu các vấn đề: thẩm quyền của tòa án; thẩm quyền tòa án cấp huyện; thẩm quyền của các tòa án chuyên trách; thẩm quyền tòa án theo lãnh thổ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo.


Báo Pháp luật Việt Nam – Số 198 năm 2019

Báo Pháp luật Việt Nam – Số 198 năm 2019 trình bày các nội dung: giá xăng tăng mạnh, có một trường làng thủ khoa; cô giáo xứ dừa sáng chế loại nhang sinh học 2 trong 1; bàn cách thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long...


Báo Pháp luật Việt Nam – Số 207 năm 2019

Báo Pháp luật Việt Nam – Số 207 năm 2019 cung cấp các thông tin: bình đẳng trong trả công hoàn thiện pháp luật để xóa bỏ chênh lệch; tạo hành lang pháp lý thuận lợi để người Việt ở nước ngoài về đầu tư; 800 tỷ đồng sửa Quốc lộ 5 vướng ở đâu; Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền...


Báo Pháp luật Việt Nam – Số 325 năm 2019

Báo Pháp luật Việt Nam số 325 thông tin đến các bạn Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ; đánh giá thực trạng doanh nghiệp núp bóng hợp tác xã; hàng chục đất quy hoạch nhà ở xã hội vì sao biến mất; thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ mất an toàn cấp nước sạch...


Báo Pháp luật Việt Nam – Số 327 năm 2019

Báo Pháp luật Việt Nam số 327 trình bày: dân số “vàng” nhưng mới chỉ “vàng” về số lượng; quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm bộ trưởng Y tế; giới trẻ đang bị hút bởi những điều lệch lạc; ngành điện lo nhiên liệu để phát điện; lạm quyền Thủ tướng thu đất an ninh giao dự án phân lô bán nền...


Báo Pháp luật Việt Nam – Số 329 năm 2019

Báo Pháp luật Việt Nam số 329 trình bày: ban tổ chức ứng xử “dị thường” trong họp báo, ca sĩ nhảy nhót “giai đẹp yêu em đi”; sửa luật trên tư duy kinh tế thị trường; có tạo cú hích cho xuất khẩu; sai phạm trong bổ nhiệm 156 cán bộ quản lý tại TP. Hồ Chí Minh; xâm lăng văn hóa đáng sợ hơn mọi sự xâm lăng...


Báo Pháp luật Việt Nam – Số 335 năm 2019

Nội dung của Báo Pháp luật Việt Nam – Số 335 năm 2019: diễn đàn trí thức trẻ toàn cầu 2019 ở đâu, người trẻ cũng hướng về nguồn cội; kỳ thị chủng tộc châm ngòi cho các cuộc chiến thảm khốc trong lịch sử nhân loại; sẽ ngừng phán xét, khi chúng ta đủ…“chín”; những định kiến về vùng miền và người khuyết tật...


Báo Pháp luật Việt Nam - Số 336 năm 2019

Báo Pháp luật Việt Nam - Số 336 năm 2019 với các nội dung: phấn đấu 90% người nhiễm HIV được điều trị thuốc ARV; thống kê Thi hành án dân sự căn cứ phân bổ biên chế, bổ nhiệm công chức lãnh đạo; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp cần tháo gỡ rào cản về đất đai...


Báo Pháp luật Việt Nam - Số 341 năm 2019

Báo Pháp luật Việt Nam - Số 341 năm 2019 với các nội dung: sắp xét xử hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng; rà soát điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực lao động doanh nghiệp khốn khổ vì các bộ phân chia quyền quản lý; gian lận xuất xứ Việt Nam ngày càng tinh vi hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn...


Báo Pháp luật Việt Nam – Số 318 năm 2019

Báo Pháp luật Việt Nam số 318 với các nội dung Hà Nội tính bơm nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch; cuộc đua gay cấn trên thị trường ô tô cuối năm; 4 nguyên lãnh đạo bị đề nghị xử lý hình sự; sớm đưa ra xét xử vụ Cty địa ốc Alibaba; khởi tố các bị can giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm; Việt Nam bác bỏ phát biểu của Trung Quốc về quần đảo Trường Sa...


Báo Pháp luật Việt Nam – Số 313 năm 2019

Báo Pháp luật Việt Nam – Số 313 thông tin đến các bạn các nội dung: 40 năm xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội; Diễn đàn Công nghệ Tài Chính 2019: Cơ hội phổ cập tài chính số tại Việt Nam; Phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường; Cần tái cơ cấu ngành cao su; Báo động tình trạng lợi dụng từ thiện để lừa đảo; Tháo điểm nghẽn phương thức đối tác công tư...


Tài liệu mới download

Bài giảng Kế toán thuế
  • 26/07/2012
  • 80.118
  • 389

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Luật doanh nghiệp
  • 26/08/2013
  • 82.034
  • 813

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu