Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận Văn - Báo Cáo (146.681)

Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Tăng cường huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới: Thực trạng - kinh nghiệm và giải pháp

Luận án được đặt ra nhằm nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Phân tích thực trạng huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở Bắc Ninh trong thời kỳ 1997 - 2005 và kinh nghiệm huy động vốn của một số tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ BHXH cho người lao động. Đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ BHXH cho người lao động ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức và hoạt động chi trả các chế độ BHXH ở Việt Nam trong thời gian tới.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Phân tích năng lực cạnh tranh của ngành chế biến thuỷ sản Việt Nam

Trong luận án này, tác giả mong muốn đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành chế biến thuỷ sản Việt Nam, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của toàn ngành chế biến thuỷ sản ở Việt Nam, làm rõ được các mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng mang tính quyết định đến năng lực cạnh tranh của ngành chế biến thuỷ sản Việt Nam, đề xuất chính sách và giải pháp thiết thực nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững cho ngành chế biến thuỷ sản Việt nam trong điều kiện hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam

Luận án tập trung nghiên cứu về đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán, trong đó đi sâu vào nghiên cứu đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc nâng cao chất lượng kiểm toán và đó cũng chính là đối tƣợng nghiên cứu của luận án.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể vùng Trường Sơn - Tây Nguyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể vùng Trường Sơn – Tây Nguyên tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc: Dạy học học phần Nhạc cơ sở cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Mầm non

Luận văn nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tài liệu nhằm củng cố cơ sở lý luận của đề tài. Tìm hiểu, nhận xét, đánh giá về thực trạng dạy học học phần Nhạc cơ sở tại trường CĐSP TW Nha Trang nhằm làm sáng rõ cơ sở thực tiễn. Xây dựng một số biện pháp dạy học học phần Nhạc cơ sở cho SV CĐSP Mầm non.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý hoạt động biểu diễn Nhà hát Cải lương Việt Nam

Luận văn làm rõ thực trạng quản lý hoạt động biểu diễn của Nhà hát Cải lương Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Cải lương Việt Nam.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu thống kê Tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam

Luận án tập trung vào việc nghiên cứu làm rõ những khái niệm cơ bản về tài khoản vệ tinh du lịch cũng như các khái niệm liên quan, từ đó nghiên cứu biên soạn tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam nhằm phản ánh và đánh giá một cách đầy đủ vị trí, vai trò của hoạt động du lịch Việt Nam cũng như những đóng góp của hoạt động du lịch đối với nền kinh tế quốc dân. Dựa vào các tài khoản vệ tinh do luận án đề xuất và số liệu về thống kê du lịch cho phép, luận án thử nghiệm tính một số bảng trong tài khoản vệ tinh du lịch và đưa ra các kiến nghị nhằm đẩy mạnh việc biên soạn tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Luận án sẽ phân tích, đánh giá hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) thông qua các số liệu cụ thể, điển hình của VCB, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả của hoạt động này, đề xuất các giải pháp để hoạt động đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh phát huy hiệu quả. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi Việt Nam

Luận án được nghiên cứu nhằm thực hiện một số mục đích cơ bản: (1) Hệ thống hoá và phát triển cơ sở lý luận về chăm sóc, chất lượng chăm sóc NCT. (2) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng về chăm sóc, chất lượng chăm sóc NCT và các yếu tố ảnh hưởng. (3) Đề xuất phương hướng, một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc NCT Việt Nam trong các năm tới. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam

Luận án nhằm hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam, từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những bất cập, yếu điểm của chính sách, chế độ hiện hành là hết sức cần thiết.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Đổi mới lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với nguồn lực tài chính ở Việt Nam

Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác lập kế hoạch (KH) và các mô hình lập KH gắn với nguồn lực tài chính (NLTC); Làm rõ các điều kiện cần và đủ để gắn kết lập lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KHPT KTXH) với NLTC ở địa phƣơng trong điều kiện kinh tế thị trƣờng tại Việt Nam; Khái quát hóa bối cảnh thể chế phân cấp từ trung ƣương xuống địa phương và những nỗ lực của chính phủ nhằm tạo thuận lợi cho quá trình đổi mới; Phân tích thực trạng công tác lập KHPT KTXH và KH NLTC hiện nay ở địa phƣơng, từ đó rút ra bất cập cơ bản và nguyên nhân khiến việc gắn kết này chƣa chặt chẽ; Đề xuất mô hình đổi mới lập KHPT KTXH địa phƣơng theo hƣớng gắn kết chặt chẽ hơn với NLTC và các khuyến nghị đảm bảo mô hình đổi mới đó đƣợc duy trì bền vững và phát huy tác dụng trong thực tế.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc: Truyền dạy cồng chiêng Giẻ Triêng cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Luận văn nghiên cứu cấu trúc âm nhạc và cách diễn tấu cồng chiêng Giẻ Triêng. Làm rõ những điều kiện cần và đủ cho việc truyền dạy cồng chiêng Giẻ Triêng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Xác định biện pháp để truyền dạy cồng chiêng Giẻ Triêng học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.


Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc: Biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ 5 - 6 tuổi tại Trường Mầm non Hùng Vương, Vĩnh Phúc

Luận văn nghiên cứu thực trạng cảm thụ tiết tấu âm nhạc của trẻ 5 - 6 tuổi tại Trường Mầm non Hùng Vương. Đề xuất một số biện pháp phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc trong tổ chức các hoạt động GDAN cho trẻ mầm non 5-6 tuổi. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của các biện pháp, đánh giá kết quả và rút ra các bước dạy học trong nội dung phát triển khả năng cảm thụ tiết tấu âm nhạc cho trẻ.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý hoạt động Karaoke ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động Karaoke, công tác phối hợp giữa các ngành trong việc cấp phép, thanh tra, xử lý vi phạm, tuyên truyền giáo dục pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh Karaoke; nêu ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực tiễn quản lý.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý cụm di tích đền Dành gắn với phát triển du lịch ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Luận văn trên cơ sở khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng quản lý với những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, người viết hướng tới mục đích đưa ra các giải pháp quản lý nhằm phát triển du lịch cho di tích Đền Dành.


Luận văn Thạc sĩ Quản lý văn hóa: Quản lý lễ hội truyền thống chùa ào Xá, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về lễ hội truyền thống, hệ thống các văn bản, chính sách về quản lý lễ hội làm cơ sở khoa học cho việc quản lý lễ hội truyền thống chùa Hào Xá. Khảo sát thực trạng việc tổ chức, quản lý lễ hội truyền thống chùa Hào Xá trong giai đoạn hiện nay, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tới các ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận án phân tích và đánh giá thực trạng tác động của vốn FDI tới các ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của vốn FDI tới các ngành công nghiệp chế tác ở Việt Nam.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Tác động của công tác quản lý tài chính đến chất lượng giáo dục đại học - Nghiên cứu điển hình tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương

Mục đích phân tích và tìm kiếm các minh chứng của tác động của quản lý tài chính đến chất lượng GDĐH, từ đó có thông tin phản hồi về chất lượng GDĐH tại các trường đại học được chọn làm nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi phí trong hoạt động ngân hàng thương mại; phân tích các chính sách của Nhà nước về quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là sử dụng các mô hình định lượng để phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH đất nước. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết luận án.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nâng cao lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng

Mục tiêu của đề tài này là nhận diện các lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và tìm ra các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực vô hình góp phần tạo ra những lợi thế cạnh tranh này. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về phát triển thương mại bền vững, đề xuất hệ thống chỉ tiêu đánh giá và vận dụng phân tích thực trạng phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh để đưa ra giải pháp PTTMBV trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là luận giải về cơ sở lý luận của khởi sự kinh doanh và tiềm năng khởi sự kinh doanh. Xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường và trải nghiệm cá nhân với tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên đại học trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi như ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Tác động tràn của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là Hệ thống hóa cơ sở lý luận về FDI. Phân tích và đánh giá thực trạng tác động tràn FDI đến các doanh nghiệp dệt may. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận án!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Công cụ nghiệp vụ thị trường mở tại nước CHDCND Lào

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về chính sách tiền tệ, các công cụ của CSTT và nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng Trung ương. Nêu lên thực trạng hoạt động của Nghiệp vụ thị trường mở trong những năm qua. - Phân tích và đánh giá hoạt động nghiệp vụ thị trường mở của NHTW Lào từ năm 2005 – 2012. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến CCV của các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam

Mục đích nghiên cứu tổng quát của Luận án là nghiên cứu xác định những các yếu tố tác động đến chính sách CCV của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) thành phố Hồ Chí Minh và SGDCK Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các Công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục đích nghiên cứu chính của khóa luận là Nghiên cứu và khảo sát thực trạng kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa Việt Nam, trong đó nghiên cứu tập trung vào các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam do trình độ quản trị ưu việt hơn các doanh nghiệp cùng ngành và khả năng tiếp cận được các thông tin chính xác và minh bạch. Mời các bạn tham khảo!


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Phát triển nguồn CBQL trong các DNNVV của ngành sản xuất thức chăn nuôi Việt Nam

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận về phát triển NNL, phát triển nguồn CBQL trong các DN; Tìm hiểu nội dung phát triển nguồn CBQL và phân tích những nhân tố chính ảnh hưởng đến phát triển nguồn CBQL trong các DNNVV của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Giúp các DNNVV đưa ra các giải pháp về phát triển nguồn CBQL đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam đến năm 2020.


Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Ninh Bình từ 1992 đến nay: Kinh nghiệm và giải pháp

Đề tài được thực hiện nhằm hướng đến giải quyết các mục tiêu sau: Hệ thống hóa và làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về chuyển dịch CCNKT trong CNH, HĐH. Đánh giá thực trạng chuyển dịch CCNKT ở tỉnh Ninh Bình từ năm 1992 đến 2012 trên cả khía cạnh động thái chuyển dịch và gắn với quá trình CNH, HĐH; từ đó rút ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Mời các bạn tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MECHANISMS AND MECHANICAL
  • 24/11/2010
  • 83.035
  • 690

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu