Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận Văn - Báo Cáo (148.484)

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả xạ phẫu dao gamma sau phẫu thuật Adenoma tuyến yên

Luận án nghiên cứu với mục tiêu mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở người bệnh adenoma tuyến yên tái phát và tồn dư sau phẫu thuật. Đánh giá kết quả xạ phẫu Dao Gamma ở người bệnh adenoma tuyến yên tái phát và tồn dư sau phẫu thuật.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại tổ chức tín dụng từ thực tiễn xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án nhân dân tối cao

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại tổ chức tín dụng theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân tối cao, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại tổ chức tín dụng.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Trách nhiệm giải trình của chính phủ theo pháp luật Việt Nam

Luận án cung cấp các luận chứng về lý luận và thực tiễn, nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về trách nhiệm giải trình của Chính phủ Việt Nam trong tương lai.


Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông điều trị hẹp khít van động mạch chủ

Nội dung của luận án trình bày về việc lựa chọn bệnh nhân cho thủ thuật TAVI (thay van động mạch chủ); thăm dò cận lâm sàng trước TAVI; đặc điểm thủ thuật TAVI tại Việt Nam; biến chứng của thủ thuật TAVI.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao tại Sơn La

Luận án với mục tiêu đề xuất được các giải pháp và kiến nghị chủ yếu có cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao tại Sơn La, Việt Nam.


Summary of Doctor of Medicine thesis: Studying the clinical, subclinical characteristics and treatment of retinal lesions in patients with systemic Lupus erythematosus

Describing the clinical and subclinical characteristics of retinal lesions in Lupus patients; assessing the results of treatment of retinal lesions in patients with systemic lupus erythematosus.


Summary of PhD thesis: State management on the development of highly qualified health human resources in Son La

The thesis aims to propose solutions and recommendations mainly with scientific and practical basis to improve the state management of developing high-level health human resources in Son La, Vietnam.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu chiến lược sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nội dung của luận án trình bày cơ sở lý luận về chiến lược sinh kế của hộ dân ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu; đặc điểm và vai trò của chiến lược sinh kế vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khung sinh kế bền vững; các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược sinh kế vùng ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về chiến lược sinh kế của người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu; giải pháp cải thiện chiến lược sinh kế của các hộ dân ven biển Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu.


Luận án Tiến sĩ Luật học: Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại tổ chức tín dụng từ thực tiễn xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của tòa án nhân dân tối cao

Nội dung của luận án trình bày những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh bảo đảm tiền vay tại tổ chức tín dụng theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; thực trạng pháp luật về xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với tranh chấp hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại tổ chức tín dụng từ thực tiễn của Tòa án nhân dân tối cao; giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng bảo lãnh tiền vay tại tổ chức tín dụng theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân tối cao.


Doctor of Finance - Banking thesis summary: Study on impact of agency cost on firm performance of listed-companies in Vietnamese stock maket

The dissertation's research objectives are to explain theories about agency costs and business performance; Recommendations are proposed to reduce agency costs to improve operational efficiency of listed companies in Vietnam.


Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt rét và biện pháp phòng chống tăng cường tại vùng sốt rét có dân di biến động ở Bình Phước và Gia Lai (2016-2017)

Luận án trình bày thực trạng sốt rét và yếu tố liên quan ở vùng sốt rét lưu hành có dân di biến động tại Bình Phước và Gia Lai, năm 2016; hiệu quả một số biện pháp tăng cường phòng chống sốt rét tại vùng có dân di biến động; những khó khăn tồn tại tại ảnh hưởng đến duy trì kết quả bền vững trong phòng chống sốt rét tại các điểm nghiên cứu.


Luận án Tiến sĩ Y học: Xác định một số đặc điểm vi sinh của Escherichia coli sinh beta lactamase phổ mở rộng ở người khỏe mạnh tại cộng đồng huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 2016

Luận án nghiên cứu sự lưu hành của vi khuẩn E.coli sinh ESBL trong phẫu thuật người khỏe mạnh tại cộng đồng nông thôn tỉnh Thái Bình; những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.


Summary of Phd thesis Finance – Banking: The impact of income diversification on the performance of Vietnamese commercial banks

The objective of this study is to provide more theoretical basis and empirical evidence to conclude about the impact of income diversification on business performance and risk-adjusted performance at Vietnamese commercial banks. In addition, in order to increase or decrease the income diversification level for increasing the bank performance, it is necessary to understand the factors that affect income diversification, so that the bank will affect these factors for diversifying bank income.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược và sự tác động đến thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp sản xuất – Nghiên cứu ở khu vực Đông Nam Bộ - Việt Nam

Luận án với mục tiêu nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp sản xuất và sự tác động của việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất.


Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cắt khối tá tụy kèm nạo hạch triệt để trong điều trị ung thư vùng đầu tụy

Nội dung của luận án trình bày giải phẫu học vùng đầu tụy; ung thư vùng đầu tụy; điều trị ung thư vùng đầu tụy. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu chiến lược sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm đánh giá thực trạng chiến lược sinh kế của các hộ dân ven biển tỉnh Thái Bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện sinh kế của các hộ dân ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình.


Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu bào chế và đánh giá tác dụng tăng cường miễn dịch của cao khô lá đu đủ rừng (Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis., họ Nhân sâm Araliaceae)

Luận án xây dựng quy trình bào chế cao khô lá đu đủ rừng; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và độ ổn định của cao khô lá đu đủ rừng; tác dụng tăng cường miễn dịch và độc tính của cao khô lá đu đủ rừng. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận án Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng: Trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận án trình bày cơ sở lý luận về trạng thái thanh khoản, hiệu quả hoạt động ngân hàng, mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động ngân hàng; đánh giá các công trình nghiên cứu về mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động ngân hàng; mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động ngân hàng.


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi ích kế toán trong giai đoạn sau triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại các doanh nghiệp Việt Nam

Luận án trình bày tổng quan về Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP - Enterprise Resource Planning); lợi ích kế toán trong hệ thống ERP. Mời các bạn cùng tham khảo luận án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả xạ phẫu dao gamma sau phẫu thuật Adenoma tuyến yên

Nội dung của luận án trình bày tổng quan Adenoma tuyến yên, các loại Adenoma tuyến yên, điều trị phẫu thuật Adenoma tuyến yên, chỉ định và chống chỉ định điều trị phẫu thuật Adenoma tuyến yên qua xoang bướm, xạ phẫu dao gamma Adenoma tuyến yên tái phát hoặc tồn dư sau phẫu thuật.


Luận án Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng: Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận án trình bày mô hình nghiên cứu tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng; các yếu tố tác động đến đa dạng hóa thu nhập ngân hàng. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo luận án.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Mục tiêu của luận án nhằm xác định sự tác động của trạng thái thanh khoản đến hiệu quả hoạt động và mối quan hệ giữa trạng thái thanh khoản và hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam từ đó đề xuất các hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.


Summary of Doctor of Medicine thesis: Evaluate the value of uterine artery Doppler ultrasound and prognostic factors to predict methotrexate resistance in low-risk gestational trophoblastic neoplasia

Describe characteristics of uterine artery doppler ultrasound and prognostic factors in GTN patient treated by Methotrexat. Evaluate the effectiveness of uterine artery doppler ultrasound combined with related factor to predict MTX resistance in low-risk GTN patients.


Doctoral thesis summary: The factors impact on accounting benefits in the post-implementation phase in enterprise resource planning (ERP) system in Viet Nam firms

The overall objective of this thesis is to identify the factors in the post-implementation phase and the extent of their influence on accounting benefits which the ERP system brings to Viet Nam firms.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt rét và biện pháp phòng chống tăng cường tại vùng sốt rét có dân di biến động ở Bình Phước và Gia Lai (2016-2017)

Luận án với mục tiêu mô tả thực trạng sốt rét và yếu tố liên quan ở vùng sốt rét lưu hành có dân di biến động tại Bình Phước và Gia Lai, năm 2016. Đánh giá hiệu quả một số biện pháp tăng cường phòng chống sốt rét tại vùng có dân di biến động.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Luật học: Trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của doanh nghiệp theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

Mục tiêu nghiên cứu của luận án có mục đích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận pháp luật, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về trách nhiệm thu hồi hàng hóa khuyết tật, từ đ đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật v về trách nhiệm thu hồi hàng hóa khuyết tật của doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.


Summary of Medical Phd thesis: Determination of microbiological characteristics of extended - spectrum beta - lactamase producing escherichia coli isolated from healthy individuals living in the community Vu Thu district, Thai Binh province, 2016

To determine the dissemination of Extended-Spectrum Beta- Lactamase producing Escherichia coli in healthy individuals in a rural community, in Vu Thu district, Thai Binh province, 2016. To identify microbiological characteristics of Extended- Spectrum Beta-Lactamase producing Escherichia coli isolated from healthy individuals in a rural community, in Vu Thu district, Thai Binh province, 2016.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Vi sinh y học: Xác định một số đặc điểm vi sinh của Escherichia coli sinh Beta lactamase phổ mở rộng ở người khỏe mạnh tại cộng đồng huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2016

Luận án với mục tiêu xác định sự lưu hành của Escherichia coli sinh β lactamase phổ mở rộng ở người khỏe mạnh tại cộng đồng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 2016. Xác định một số đặc điểm sinh học của các chủng Escherichia coli sinh β-lactamase phổ mở rộng phân lập được từ người khỏe mạnh tại cộng đồng.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu thực trạng nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B ở phụ nữ có thai và hiệu quả điều trị bằng kháng sinh trong chuyển dạ phòng lây truyền sang con tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (2018-2019)

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm mô tả thực trạng, phân bố týp huyết thanh và một số yếu tố liên quan nhiễm liên cầu khuẩn nhóm B ở phụ nữ có thai 35-37 tuần; Đánh giá nhạy cảm của liên cầu khuẩn nhóm B với một số kháng sinh, hiệu quả điều trị bằng kháng sinh cho mẹ dự phòng nhiễm liên cầu B cho con trong thời gian chuyển dạ.


Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các tổn thương võng mạc trên bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống

Luận án nghiên cứu với mục tiêu mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các tổn thương võng mạc trên bệnh nhân Lupus; đánh giá kết quả điều trị các tổn thương võng mạc trên bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống.


Tài liệu mới download

Bài tập Word – số 2
  • 29/11/2013
  • 31.396
  • 668

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu