Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lĩnh vực khác (4.435)

Quyết định số 834/QĐ-UBND tỉnh An giang

Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển nguồn năng lượng mặt trời tỉnh An Giang giai đoạn đến 2020, xét đến 2030 do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Thông báo số 147/TB-VPCP năm 2019

Thông báo số 147/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ công bố ngày 14 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 831/QĐ-UBND ban hành ngày 17/4/2019

Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ dự án phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau củ quả do UBDN tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ban hành việc bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn


Nghị định số 64/2018/NĐ-CP

Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 65/2018/NĐ-CP

Nghị định số 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 33/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Nghị định số 75/2018/NĐ-CP

Nghị định số 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 43/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí thành phố Hà Nội giai đoạn đến năm 2025, có xét đến năm 2030. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;


Nghị định số 76/2018/NĐ-CP

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 78/2018/NĐ-CP

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 80/2018/NĐ-CP

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.


Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 84/2018/NĐ-CP

Nghị định số 84/2018/NĐ-CP ban hành về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 98/2018/NĐ-CP

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ban hành về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014


Nghị định số 93/2018/NĐ-CP

Nghị định số 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014


Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 6062/QĐ-BYT

Quyết định số 6062/QĐ-BYT ban hành tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 72/QĐ-UBCK

Quyết định số 72/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm. Căn cứ luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;


Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.


Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Nghị định số 58/2018/NĐ-CP

Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 59/2018/NĐ-CP

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Nghị định số 60/2018/NĐ-CP

Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ban hành quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.


Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 63/2012/TT-BCA
 • 16/01/2013
 • 55.395
 • 709
Thông tư số 21/2017/TT-BLĐTBXH
 • 22/12/2017
 • 46.926
 • 495
Quyết định số 1863/QĐ-TTg
 • 10/11/2011
 • 24.991
 • 718
Thông báo số 2033/TB-BNN-VP
 • 23/05/2012
 • 48.208
 • 114

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu