Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lĩnh vực khác (4.795)

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành về việc bãi bỏ các quy hoạch theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch năm 2017 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 28/6/2019 của Chính phủ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND tỉnh Long An

Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An.


Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 60/2020/QĐ-VKSTC

Quyết định số 60/2020/QĐ-VKSTC ban hành việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội. Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;


Quyết định số 251/2020/QĐ-­BCĐ

Quyết định số 251/2020/QĐ-­BCĐ ban hành việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-BCĐ389 ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.


Quyết định 273/2020/QĐ-QLD

Quyết định 273/2020/QĐ-QLD ban hành danh mục 83 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 166 bổ sung 2. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;


Quyết định 275/2020/QĐ-QLD

Quyết định 275/2020/QĐ-QLD ban hành về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.


Quyết định 277/2020/QĐ-UBDT

Quyết định 277/2020/QĐ-UBDT ban hành chuyển danh mục nhiệm vụ thuộc chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở việt nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20 điều chỉnh, bổ sung thành nhiệm vụ KH&CN cấp bộ đặt hàng giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021.


Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 16/2020/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ban hành về việc Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;


Quyết định 783/2020/QĐ-TTg

Quyết định 783/2020/QĐ-TTg ban hành phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;


Quyết định số 1788/2020/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 1788/2020/QĐ-UBND ban hành bãi bỏ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Quyết định 374/2020/QĐ-BNV

Quyết định 374/2020/QĐ-BNV ban hành Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức ngành Nội vụ giai đoạn 2020 - 2025. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;


Quyết định 393/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định 393/2020/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định 725/2020/QĐ-BXD

Quyết định 725/2020/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng năm 2020.


Quyết định 749/2020/QĐ-TTg

Quyết định 749/2020/QĐ-TTg phê duyệt “chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 752/2020/QĐ-TTg

Quyết định 752/2020/QĐ-TTg về việc thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;


Quyết định 754/2020/QĐ-TTg

Quyết định 753/2020/QĐ-TTg ban hành về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Hòa Bình. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 758/2020/QĐ-TTg

Quyết định 758/2020/QĐ-TTg ban hành này Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 774/2020/QĐ-UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định 774/2020/QĐ-UBND ban hành việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


Quyết định số 2316/2020/QĐ-BYT

Quyết định số 2316/2020/QĐ-BYT ban hành việc Phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.


Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ban hành việc Bãi bỏ Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND này quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ban hành việc Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020 và bổ sung giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.


Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 274/2020/QĐ-QLD

Quyết định 274/2020/QĐ-QLD ban hành danh mục 541 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 167. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Quyết định 279/2020/QĐ-UBDT

Quyết định 279/2020/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc. Căn cứ Điều 170 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;


Quyết định 286/2020/QĐ-QLD

Quyết định 286/2020/QĐ-QLD ban hành về việc ngừng nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;


Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND tp Hà Nội

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định 273/2020/QĐ-QLD
  • 26/06/2020
  • 66.253
  • 122
Quyết định 275/2020/QĐ-QLD
  • 26/06/2020
  • 17.271
  • 138
Quyết định 277/2020/QĐ-UBDT
  • 26/06/2020
  • 77.436
  • 140

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu