Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lịch sử - Văn hoá (12.234)

Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 2

Tiếp theo phần 1 Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 2 giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Văn minh khu vực Trung-Nam Mĩ, văn minh Hi Lạp và La Mã Cổ Đại, văn Minh Tây Âu thời Trung Đại, sự xuất hiện văn minh công nghiệp, văn minh thế giới thế kỉ XX. Bước đầu chuyển sang nền văn minh thông tin.


Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 1

Giáo trình Lịch sử văn minh thế giới - Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Văn minh Bắc Phi Và Tây Á, văn Minh Ấn Độ Cổ Trung Đại, văn Minh Trung Hoa Cổ Trung Đại, văn Minh Khu Vực Đông Nam Á. Mời các bạn cùng tham khảo!


Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống chữ Hán của dân tộc

Ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải văn hóa. Văn hóa chữ Hán từ lâu đã trở thành tài sản tinh thần chung của nhân loại. Quá trình giao lưu văn hóa không có sự phân biệt văn hóa tốt xấu. Việc nghiên cứu ảnh hưởng giữa các nền văn hóa khác nhau là nhằm giới thiệu với thế giới những nét đặc sắc của mỗi dân tộc, làm rõ hơn những vấn đề mang tính quy luật trong giao lưu văn hóa, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.


Vai trò của vùng đất Vĩnh Ninh đối với kinh thành Tây Đô

Bài viết này đi sâu nghiên cứu vị trí cảnh quan, vai trò của vùng đất Vĩnh Ninh đối với kinh đô cổ Tây Đô. Từ đó bài viết cũng khái quát những tiềm năng, thế mạnh của vùng đất này phục vụ việc khai thác, phát triển du lịch của địa phương gắn với phát huy giá trị di sản thế giới Thành Nhà Hồ.


Chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa miền núi miền Bắc của Đảng trong những năm 1961-1965

Xây dựng và phát triển miền núi luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước kể từ sau ngày hòa bình lập lại trên miền Bắc (7/1954). Bài viết này góp phần tìm hiểu chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa miền núi miền Bắc của Đảng trong những năm 1961-1965.


Những đặc trưng trong cấu trúc xã hội Đại Việt thời Lê sơ thế kỉ XV-XVI

Xã hội Đại Việt thời Lê sơ mang những nét đặc trưng căn bản khác hoàn toàn so với các vương triều trước và sau nó. Trong đó phải kể đến sự lên ngôi của tầng lớp trí thức Nho học, sự suy giảm vị trí, vai trò của tầng lớp quý tộc hay sự phổ biến của địa chủ, tá điền... Những nét đặc trưng này khiến cho chế độ phong kiến Việt Nam cơ bản được xác lập vào thế kỉ XV với sự phổ biến của quan hệ bóc lột đặc trưng: Quan hệ địa chủ - tá điền.


Tục panh khuôn (sửa hồn) của người Thái Đen Tây Bắc

Bài viết đề cập đến một số hình thức “panh khuôn” (sửa hồn) rất phổ biến của người Thái Đen Tây Bắc. Ở chừng mực nhất định thì đó là bài thuốc tinh thần, một liệu pháp tâm lý, giúp xua đi những lo âu, mệt mỏi, động viên, an ủi con người. Gạt bỏ đi những yếu tố mê tín, dị đoan, đây là một nét phong tục đẹp từ ngàn đời của người Thái. Trong cuộc sống hiện nay, tục này cần được bảo tồn, duy trì ở những mặt tích cực, nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Hoàng Công Chất với việc xây dựng khối đoàn kết giữa các dân tộc ở Tây Bắc (1751-1769)

Bài viết đề cập đến công cuộc dựng cờ khởi nghĩa, tiễu trừ giặc Pẻ giải phóng Tây Bắc, cùng những việc làm góp phần củng cố khối đoàn kết giữa các dân tộc ở Tây Bắc của Hoàng Công Chất (1751 - 1769).


Ảnh hưởng của người Thái đối với khu vực Đông Nam Á lục địa thông qua vai trò của vương quốc Ayutthaya

Người Thái di cư tới Đông Nam Á từ những thế kỉ đầu công nguyên, rải rác trong các thế kỉ VII đến X và thực sự mạnh mẽ vào thế kỉ XIII. Cũng từ đây, sự xuất hiện của người Thái đã tạo ra những thay đổi lớn, những biến cố đối với lịch sử, chính trị, kinh tế… của khu vực Đông Nam Á, nhất là khu vực Đông Nam Á lục địa.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân qua lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và một số vấn đề đặt ra trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông

Từ việc làm rõ bối cảnh lịch sử, nghiên cứu đi vào phân tích những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Chiến tranh nhân dân qua tác phẩm “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Trên cơ sở đó, góp phần làm sáng tỏ tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, đặc biệt những đóng góp của Người về lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào kho tàng lí luận của nhân loại.


Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào hiện nay là sự tiếp nối tư tưởng từ Đại hội Đại biểu lần thứ II của Đảng (2-/951)

Với quyết định lịch sử trọng đại này, một trang sử mới trong quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được viết lên bởi tình nghĩa thủy chung, son sắt và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trở thành biểu tượng cao đẹp và mẫu mực về tình đoàn kết quốc tế trong thế kỷ XX. Do đó, nghiên cứu, tìm hiểu về một Đại hội lịch sử với một quyết định lịch sử để hiểu hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam hiện nay là cần thiết và có ý nghĩa to lớn.


Thế giới quan huyền thoại của người Việt cổ

Thế giới quan có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người, được ví như chiếc la bàn định hướng và điều chỉnh hành vi của con người. Trong hệ thống truyện thần thoại và truyền thuyết ở giai đoạn văn hóa Đông Sơn, người Việt cổ đã xây dựng thế giới quan huyền thoại thông qua quan niệm về sự hình thành vũ trụ, các giống loài và con người, giải thích về các hiện tượng của tự nhiên và xây dựng hệ giá trị định hướng và điều chỉnh hành vi của cộng đồng người.


Diễn tiến và hệ quả của chính sách khai thác thuộc địa ở miền Đông Nam kỳ dưới thời Pháp thuộc (1862-1945)

Sau khi chiếm được ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, thực dân Pháp đã thực hiện nhiều biện pháp chính trị và quân sự - an ninh, kinh tế, tài chính nhằm phục vụ cho mục tiêu tối thượng là tận thu lợi nhuận trong hai chương trình khai thác thuộc địa. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp làm cho hạ tầng kinh tế (kết cấu hạ tầng) được thiết lập và không ngừng phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến rõ nét, tạo nên “cú hích” dẫn đến sự hình thành nền kinh tế dân tộc theo hướng tư bản chủ nghĩa và tầng lớp tư sản dân tộc.


Vai trò của tầng lớp địa chủ trong cuộc khai phá, bảo vệ vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII-XVIII

Với chính sách phù hợp của nhà Nguyễn, tầng lớp địa chủ ở Nam Bộ tích cực mở cõi, khai phá vùng đất mới, phát triển kinh tế vùng đất mới, làm thành chỗ dựa vững chắc cho các chúa Nguyễn củng cố quyền lực, đồng thời cùng với chính quyền từng bước xác lập và bảo vệ chủ quyền trên vùng đất mới.


Miền Đông Nam Bộ – tổng quan về cơ cấu hành chính qua các thời kỳ lịch sử

Với việc trình bày những biến đổi cơ cấu hành chính ở miền Đông Nam Bộ bài viết này sẽ góp phần hệ thống các giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của một vùng đất, góp thêm tư liệu cho việc nghiên cứu đặc điểm lịch sử, văn hóa của vùng Đông Nam Bộ.


Rô bốt hóa con người - trường hợp Nhật Bản

Hiện tượng rô bốt hóa con người ở Nhật Bản ngày nay biểu thị rất cao tinh thần kỷ luật và thái độ chăm chỉ làm việc riêng có của người Nhật Bản. Rô bốt hóa con người sâu thẳm là khát vọng vươn tới vẻ đẹp hoàn hảo của người Nhật Bản.


Tính khả biến trong tiếp nhận tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Xuân Khánh nhìn từ những tiền đề tiếp nhận

Bài viết làm rõ tính ứng dụng của lí thuyết Mĩ học tiếp nhận vào một hiện tượng văn học cụ thể, góp phần khẳng định tài năng, cá tính sáng tạo độc đáo và minh định cho những đóng góp to lớn của nhà văn đối với tiểu thuyết Việt Nam sau đổi mới nói chung và tiểu thuyết lịch sử đương đại nói riêng.


Di sản văn hóa thế giới Hội An - trường hợp điển hình trong giao thoa và tiếp biến văn hóa

Là một Thành phố nhỏ nằm duyên hải miền Trung Việt Nam, Hội An thu hút du khách trong nước và quốc tế không chỉ bởi vẻ đẹp nên thơ, nhẹ nhàng của một đô thị cổ mà còn bởi chiều sâu văn hóa ẩn chứa trong từng ngôi nhà, từng ngõ phố, từng con người nơi đây. Có thể nói, hiếm có nơi nào trên thế giới mà không gian văn hóa lại được bảo tồn đầy tính nhân văn như ở Hội An.


Nho sĩ trí thức với vấn đề chấn hưng Phật giáo ở Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX

Bài viết tập trung làm rõ thực trạng Nho giáo, Phật giáo những năm đầu thế kỉ XX. Cơ sở hình thành mối quan hệ giữa trí thức Nho học với Phật giáo cũng như biểu hiện của mối liên hệ này thông qua các cuộc tranh luận trên các diễn đàn báo chương ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.


Tìm hiểu thêm về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Quế Lâm qua các tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc

Một học giả Trung Quốc nhận định, hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh ở Quế Lâm trong thời kỳ Trung Quốc kháng chiến chống Nhật, bất luận đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam hay trên phương diện lịch sử quan hệ Việt - Trung, đều có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bài viết này góp phần tìm hiểu thêm những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Quế Lâm qua các tài liệu nghiên cứu của Trung Quốc.


Di dân người dân tộc thiểu số và vấn đề văn hóa - xã hội Bình Dương ngày nay

Trong 19 tộc người thiểu số di dân đến Bình Dương có bảy tộc người chiếm số lượng cao là người Khmer và người Chăm (đến từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long), người Nùng, người Tày, người Mường, người Thái và người Sán Chỉ (đến từ các tỉnh phía Bắc). Các tộc người này chủ yếu sống bằng nghề nông.


Hiện tượng Tam giáo đồng nguyên thời Trần nhìn từ nguồn gốc và những phương diện biểu hiện

Lần lại lịch sử đã qua, bài viết tập trung nghiên cứu về một hiện tượng nổi trội nhất trong đời sống văn hóa – tư tưởng thời Trần: Đó là hiện tượng Tam giáo đồng nguyên (hay là sự dung hợp nhuần nhuyễn giữa 3 tôn giáo: Nho – Phật – Đạo thời bấy giờ).


Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử

Bài viết bước đầu nghiên cứu vai trò ứng dụng GIS trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử, bao gồm việc phát huy tư duy trừu tượng và tư duy thực tiễn cho người học thông qua chuyển kênh chữ thành kênh hình, tạo hứng thú cho người học thông qua kênh hình trực quan, phát huy tư duy logic thông qua bản đồ khung, bổ sung thêm phương tiện giảng dạy theo xu hướng đổi mới phương pháp dạy học, công cụ hỗ trợ đắc lực cho nghiên cứu lịch sử chuyên sâu. Bài viết cũng trình bày một số biện pháp nhằm tăng cường ứng dụng GIS trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.


Đường số 7 trong chiến dịch giải phóng Tây Nguyên và đồng bằng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 1975

Đường số 7 là tuyến giao thông quan trọng bởi nó nối liền hai quốc lộ là Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14, đồng thời cũng là một trong hai tuyến đường ngắn nhất nối Tây Nguyên với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ với các nước Campuchia, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan. Cuộc truy kích địch trên đường số 7 đã góp phần quan trọng vào quyết định thắng lợi trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3-1975.


Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống Mỹ - Diệm và xu hướng nhập thế trong bối cảnh hiện nay

Những thập kỷ 90 của thế kỷ XX và những thập kỷ đầu thế kỷ XXI trong bối cảnh toàn cầu hóa diện mạo tôn giáo thế giới có ba đặc điểm đáng lưu ý. Đó là sự xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới ở nhiều quốc gia thế giới, trào lưu thế tục hóa do quá trình công nghiệp hóa và xu hướng nhập thế. Xu hướng nhập thế làm cho hoạt động xã hội của các tôn giáo gần với đời sống của người dân (người tín đồ), góp phần giải quyết an sinh xã hội và ổn định xã hội để có thể phát triển và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.


Hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long những năm đầu tái lập tỉnh (1991-1997)

Năm 1991, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII với mục tiêu đẩy mạnh công cuộc đổi mới mà chặng đường 5 năm (1986-1991) đã đạt được một số thành quả nhất định. Nghị quyết Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 10, ngày 26-12-1991 đã quyết định chia tỉnh Cửu Long thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 152.017,6ha bao gồm thị xã Vĩnh Long và 6 huyện (Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm) với dân số gần 1 triệu người.


Thuyết Việt Nam (giai đoạn 1986-2010) viết về lịch sử và chiến tranh - một cái nhìn khái quát

Bài viết tập trung làm rõ các đặc điểm riêng, nổi bật của hai nhóm tiểu thuyết Việt Nam (giai đoạn 1986-2010) viết về chiến tranh và viết về lịch sử. Cùng lấy cảm hứng từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, song tiểu thuyết sử thi và phi sử thi (thuộc nhóm viết về chiến tranh) lại có rất nhiều khác biệt ở tư duy nghệ thuật. Tương tự, cũng viết về lịch sử trung đại Việt Nam song tiểu thuyết thuật sử và giải lịch sử (thuộc nhóm viết về lịch sử) không hề tương đồng về thi pháp. Tất cả đều góp phần quan trọng đa dạng hóa thể tài nói riêng, thúc đẩy quá trình vận động và phát triển của văn học Việt Nam nói chung.


Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Dọi, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Nội dung bài viết trình bày bản Dọi, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu người Thái Trắng cư trú chủ yếu. Từ nhiều năm nay, đồng bào nơi đây luôn có ý thức giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống (VHTT) của dân tộc mình và quảng bá những giá trị văn hóa ấy với khách du lịch trong, ngoài nước. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập hiện nay, những thách thức đặt ra đối với việc bảo tồn các.giá trị VHTT không hề nhỏ. Vì vậy, bản Dọi, xã Tân Lập, huyện Mộc.Châu cần có những giải pháp cụ thể nhằm giữ gìn và phát huy giá trị VHTT của đồng bào tại địa phương.


Thông điệp từ tục thờ, trò diễn trong lễ hội Ná Nhèm

Trong khuôn khổ bài viết "Thông điệp từ tục thờ, trò diễn trong lễ hội Ná Nhèm", tác giả giới thiệu tóm lược nghiên cứu và bước đầu giải mã các tầng văn hóa trong Lễ hội Ná Nhèm - công.việc vô cùng khó khăn bởi thiếu các văn bản ghi chép lại các tục.thờ, trò diễn. Mới các bạn cùng tham khảo.


Về kĩ thuật đánh giá quá trình trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông

Trong dạy học lịch sử ở trường Trung học phổ thông, có thể sử dụng kĩ thuật đánh giá quá trình như những phương pháp dạy học tích cực vừa giúp học sinh hiểu sâu kiến thức của bài học, vừa thúc đẩy tính tự giác, độc lập, say mê học tập, qua đó đánh giá chính xác sự tiến bộ và kết quả học tập của các em.


Tài liệu mới download

Đề thi casio môn hóa học
 • 04/10/2011
 • 17.773
 • 156
Luận văn Thiết kế web
 • 07/12/2012
 • 95.266
 • 930
ĐỘT QUỴ (STROKE)
 • 08/07/2011
 • 76.209
 • 901

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

The A to Z of the Vikings 6
 • 23/09/2010
 • 33.264
 • 603
Giáo trình Tri thức nhân loại
 • 14/03/2011
 • 58.772
 • 719
Việt Nam Sử Lược phần 20
 • 31/07/2010
 • 78.678
 • 806

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu