Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lao động - Tiền lương (2.410)

Công văn số 246/LĐTBXH-QHLĐTL

Công văn số 246/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2019 về tiền lương làm thêm giờ của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 320/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn số 320/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 228/CVL-QLLĐ

Công văn số 228/CVL-QLLĐ năm 2019 về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Việc làm ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 318/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn số 318/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về thời gian thử việc không được tính hưởng trợ cấp thôi việc do Cục Quan hệ Lao động và Tiền Lương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 392/TLĐ

Công văn số 392/TLĐ năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 482/CVL-BHTN

Công văn số 482/CVL-BHTN năm 2019 về chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Việc làm ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 254/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn số 254/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 277/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn số 277/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 442/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn số 442/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 646/CVL-QLLĐ

Công văn số 646/CVL-QLLĐ năm 2019 về điều kiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài do Cục Việc làm ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 379/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn số 379/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hiệu lực của quy định về chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 372/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn số 372/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về hướng dẫn quy định pháp luật lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14

Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, quản lý nhà nước về lao động.


Công văn số 749/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN

Công văn số 749/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN về việc hướng dẫn việc rà soát đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP rà soát người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương người có hộ khẩu tại địa phương nhưng đi làm việc tại nơi khác. Để nắm chi tiết nội dung của công văn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Công văn số 30 /TTr-LĐTBXH

Công văn số 30 /TTr-LĐTBXH Ban hành Quyết định quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo công văn.


Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH quy định về việc phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan trong thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.


Quyết định số 64/QĐ­BCĐCCTLBHXH

Quyết định số 64/QĐ­BCĐCCTLBHXH ban hành về phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015.


Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật bảo hiểm xã hội và nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.


Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.


Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán.


Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Thông tư số 34/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 34/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với đài truyền hình Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Thông tư số 23/2016/TT-BLDTBXH

Thông tư số 23/2016/TT-BLDTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của chính phủ.


Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của chính phủ.


Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của chính phủ.


Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.


Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


Thông tư số 32/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 32/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với đài truyền hình Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;


Quyết định số 982/QĐ-TTg/2016

Quyết định số 982/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định mức thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 246/LĐTBXH-QHLĐTL
 • 30/06/2020
 • 64.598
 • 373
Công văn số 320/QHLĐTL-CSLĐ
 • 30/06/2020
 • 36.517
 • 931
Công văn số 228/CVL-QLLĐ
 • 30/06/2020
 • 41.733
 • 112
Công văn số 318/QHLĐTL-CSLĐ
 • 30/06/2020
 • 84.811
 • 439
Công văn số 392/TLĐ
 • 30/06/2020
 • 10.306
 • 648
Công văn số 482/CVL-BHTN
 • 30/06/2020
 • 15.396
 • 757
Công văn số 254/QHLĐTL-CSLĐ
 • 30/06/2020
 • 13.463
 • 418
Công văn số 277/QHLĐTL-CSLĐ
 • 30/06/2020
 • 23.769
 • 609
Công văn số 442/QHLĐTL-CSLĐ
 • 17/06/2020
 • 97.068
 • 587
Công văn số 646/CVL-QLLĐ
 • 17/06/2020
 • 59.485
 • 935

Bộ sưu tập

Quy định cho an toàn lao động
 • 15/04/2013
 • 88.448
 • 488

Danh mục tài liệu