Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lao động - Tiền lương (2.395)

Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH quy định về việc phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan trong thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.


Quyết định số 64/QĐ­BCĐCCTLBHXH

Quyết định số 64/QĐ­BCĐCCTLBHXH ban hành về phân công triển khai nghiên cứu và thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2015.


Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật bảo hiểm xã hội và nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2016 của chính phủ về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.


Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.


Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán.


Thông tư số 23/2016/TT-BLDTBXH

Thông tư số 23/2016/TT-BLDTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của chính phủ.


Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Thông tư số 34/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 34/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với đài truyền hình Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của chính phủ.


Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.


Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 điều 1 nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của chính phủ.


Thông tư số 32/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 32/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương đối với đài truyền hình Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;


Quyết định số 982/QĐ-TTg/2016

Quyết định số 982/QĐ-TTg về việc xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy định mức thù lao và số lượng người làm công tác chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Quyết định số 985/QĐ-TTg/2016

Quyết định số 985/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Thông tư số 23/2017/TT-BLDTBXH

Thông tư số 23/2017/TT-BLDTBXH ban hành về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.


Thông tư số 05/2017/TT-BNV

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ban hành sửa đổi Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.


Thông tư số 67/2017/TT-BTC

Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP.


Thông tư số 145/2017/TT-BQP

Thông tư số 145/2017/TT-BQP ban hành hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.


Quyết định số 1998/2016/QĐ-­TTg

Quyết định số 1998/2016/QĐ-­TTg ban hành về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 19/2017/NĐ-CP

Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Nghị định số 10/2017/NĐ-CP

Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Thông tư Số: 147/2016/TT-BQP

Thông tư Số: 147/2016/TT-BQP quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do bộ quốc phòng quản lý và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu. Để nắm vững nội dung chi tiết thông tư mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Quyết định số: 38/2015/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số: 38/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...


Quyết định Số: 45/2014/QĐ-TTg

Quyết định Số 45/2014/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Nghị định số: 122/2015/NĐ-CP

Nghị định số: 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;...


Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP

Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.


Thông tư số:26/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư số:26/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ; căn cứ Điều 160 Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;... Mời các bạn cũng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.


Ebook Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may - NXB Tổng hợp TP. HCM

Để giúp các bạn  có thêm hiểu biết về pháp luật trong lao động dưới đây là tài liệu Ebook Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may của NXB Tổng hợp TP. HCM, có nội dung đề cập đến các vấn đề cơ bản như sau: Độ tuổi lao động tối thiểu, công đoàn, thõa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, lương và phúc lợi, hợp đông lao động và quản trị nhân sự, an toàn - vệ sinh lao động, thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ. Mời các bạn cùng tham khảo để mở rộng vốn kiến thức.   


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
 • 27/07/2013
 • 74.867
 • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Nghị định 43/2013/NĐ-CP
 • 22/03/2014
 • 60.575
 • 954
Quyết định số 169/QĐ–TLĐ
 • 20/04/2013
 • 37.933
 • 301
Thông tư số 43/2013/TT-BGTVT
 • 17/06/2014
 • 72.951
 • 328
Quyết định 1504/QĐ-UBND
 • 15/04/2014
 • 85.886
 • 663
Quyết định 2398/QĐ-UBND
 • 31/03/2014
 • 88.176
 • 803

Bộ sưu tập

Quy định cho an toàn lao động
 • 15/04/2013
 • 88.286
 • 488

Danh mục tài liệu