Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ thuật lập trình (36.759)

Một phương pháp tăng tốc khả năng hội tụ đối với gradient descent

Trong bài viết này, tác giả sử dụng một phương pháp mới để nhanh chóng tìm kiếm tham số học (learning rate) hợp lý dựa trên ý tưởng của nguyên lý điều khiển luồng và chống tắc nghẽn trong mạng viễn thông nhằm tăng tốc khả năng hội tụ của bài toán so với phương pháp gradient descent thông thường.


Disturbance rejection FOPID controller design in v-domain

This study introduces a v-domain design scheme for optimal FOPID controllers; the purposed method is based on minimum angle system pole placement in v-plane. Multi-objective genetic algorithm is used for controller coefficient optimization. Disturbance rejection FOPID controller design examples are illustrated.


Giáo trình Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Phần 2

Giáo trình Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với những kiến thức về hàm và cấu trúc chương trình; cấu trúc dữ liệu do người dùng tự định nghĩa; làm việc với file; một số vấn đề mở rộng.


Giáo trình Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Phần 1

Giáo trình Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Phần 1 với các bài học ngôn ngữ lập trình C/C++; bài thực hành môi trường lập trình và các lệnh vào/ra; điều khiển chọn; điều khiển lặp; mảng và con trỏ; xâu ký tự.


Bài giảng Tìm hiểu và điều khiển các thẻ HTML

Bài giảng "Tìm hiểu và điều khiển các thẻ HTML" với các nội dung phân nhóm định dạng; aự phức tạp của các giá trị position; các khái niệm về Selector; kết hợp Selector trong CSS; xây dựng giao diện mẫu cho box; xây dựng giao diện mẫu cho tab... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 4

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Các cấu trúc điều khiển, khái niệm câu lệnh và khối lệnh trong lập trình, phạm vi hoạt động của biến trong các khối lệnh, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc rẽ nhánh switch-case,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 9

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 9 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về mảng, khai báo mảng 2 chiều, chỉ số mảng và truy xuất phần tử mảng, lấy địa chỉ các phần tử mảng, truyền mảng cho hàm và lời gọi hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 3

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Nhập môn lập trình, cấu trúc một chương trình, chương trình đơn giản, bộ từ vựng của C, quy tắc soạn thảo mã nguồn, các kiểu dữ liệu cơ bản và phép toán, các câu lệnh nhập, xuất ra màn hình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 12

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 12 trình bày các nội dung chính sau: Tập tin, tổng quan thao tác với tập tin, mở và đóng tập tin, đọc và ghi tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 2

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Thuật toán, Các bước giải quyết vấn đề/bài toán bằng máy tính, khái niệm về thuật toán, các tiêu chuẩn của thuật toán, các phương pháp biểu diễn thuật toán, lập bảng trên giấy để theo dõi hoạt động của một thuật toán, độ phức tạp thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 8

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 8 trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về mảng, các yếu tố xác định mảng, mảng 1 chiều, các tác vụ trên mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, các tác vụ trên chuỗi ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 1

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về máy tính và phần mềm máy tính, các khái niệm cơ bản về lập trình, các ngôn ngữ lập trình, giới thiệu bước đầu về ngôn ngữ C++, chương trình C++ và công cụ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 5

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 5 trình bày các nội dung chính sau: Các cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp for, cấu trúc lặp while, cấu trúc lặp do-while, câu lệnh break. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 6

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 6 trình bày các nội dung chính sau: Hàm, khái niệm và cú pháp, các bước viết hàm, tham số và lời gọi hàm, khai báo và tầm vực,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 7

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 7 trình bày các nội dung chính sau: Đệ quy, khái niệm đệ quy, đệ quy tuyến tính, đệ quy phi tuyến, Call stack. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 10

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 10 trình bày các nội dung chính sau: Kiểu cấu trúc, khái niệm kiểu cấu trúc, khai báo và truy xuất kiểu cấu trúc, truyền cấu trúc cho hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 11

Bài giảng Nhập môn Lập trình: Chương 11 trình bày các nội dung chính sau: Con trỏ, khái niệm và cách sử dụng con trỏ, con trỏ và mảng 1 chiều, truyền mảng 1 chiều cho hàm, phép toán số học trên con trỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.


Ứng dụng đại số gia tử trong tóm tắt dữ liệu bằng ngôn ngữ

Bài viết trình bày một phương pháp mới để sinh ra các tóm tắt bằng ngôn ngữ mà ngữ nghĩa dựa trên cấu trúc Đại số gia tử. So với cách tiếp cận dựa trên lí thuyết mờ, cách tiếp cận dựa trên Đại số gia tử hạn chế được sự mất thông tin và làm giảm độ sai lệch trong tóm tắt dữ liệu.


Bài tập môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho Trung tâm Siêu thị điện máy Long Giang

Tài liệu tìm hiểu và khảo sát thực tế hệ thống trung tâm siêu thị điện máy Long Giang; phân tích hệ thống; hoạt động của hệ thống quản lý bán hàng mới tại siêu thị điện máy Long Giang; giao diện người dùng; nghiệp vụ báo cáo thống kê; hỗ trợ khách hàng tìm hiểu thông tin sản phẩm...


Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Tính đa hình

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 5 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về tính đa hình, thiết kế lớp trừu tượng, các ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 2 gồm có những nội dung chính: Giới thiệu các phương pháp lập trình cổ điển, giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Cơ bản về ngôn ngữ C#

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 1 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về lập trình, nền tảng .NET (.NET Framework), cơ bản về ngôn ngữ C,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Lớp và đối tượng

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 3 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về lớp và đối tượng, thiết kế các thuộc tính và hành động của lớp, cài đặt các phương thức. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Tính kế thừa

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 4 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về tính kế thừa, thiết kế lớp kế thừa, thiết lập và hủy trong kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Cài đặt Interface

Bài giảng Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng - Chương 6 gồm có những nội dung chính: Khái niệm về giao diện (Interface), thiết kế, các ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo để dự báo lạm phát: Nghiên cứu tình huống Việt Nam

Bài nghiên cứu này dự báo lạm phát cho Việt Nam bằng việc ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo (ANN) với thuật toán lan truyền ngược (back-propagation algorithm). Dữ liệu về lạm phát theo tháng từ năm 2000 đến 2018, được sử dụng trong việc huấn luyện, đánh giá mô hình và dự báo lạm phát.


Bài giảng Giới thiệu MT4

Bài giảng Giới thiệu MT4 thông tin đến các bạn cách đặt lệnh, lệnh đã khớp, chốt lời, chốt lỗ, kì vọng, đặt lệnh mới, đặt lệnh kì vọng mua hoặc bán, báo lệnh ko khớp, giải thích các chỉ số giao dịch.


Chuyên đề PLC S7-1200

Chuyên đề PLC S7-1200 trình bày tổng quan về PLC s7-1200, cấu trúc bộ nhớ PLC S7 1200; phần mềm TIA portal; các tập lệnh cơ bản trong PLC S7-1200. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nâng cao kiến thức về PLC S7-1200.


Configuration manual and WinCC Configuration Manual

Ebook WinCC Configuration Manual - Manual Volume 1 present the content: configuration manual; WinCC - general information; configuration - general subjects; WinCC C-course; appendix...


Thiết kế và xây dựng thiết bị đo thông minh có khả năng tự động nhận dạng tín hiệu điện tim ECG ứng dụng công nghệ nhúng

Nội dung chính của bài báo này là trình bày về thiết kế thiết bị điện tim sử dụng IC của vi điều khiển Atmega2560. Với khả năng tính toán mạnh, thiết bị triển khai trực tuyến được thuật toán phát hiện phức bộ QRS của Hamilton và Tompkins. Ngoài ra, thiết bị còn có thêm các cổng giao tiếp mở rộng để kết nối với khối thu thập tín hiệu điện tim, hay với khối tính toán chuyên dụng (như DSP, FPGA), tạo cơ sở áp dụng cho các bài toán nhận dạng tín hiệu ECG (Elextrocardiogram), cũng như phát triển nên thành một sản phẩm đo và nhận dạng tín hiệu điện tin để có thể áp dụng vào thực tế. Thiết bị đã được thử nghiệm với bộ CSDL MIT-BIH [1], thực nghiệm trên đối tượng thật (bệnh nhân) tại Trung tâm y tế thành phố Hải Dương cho kết quả chính xác cao như thử nghiệm trên PC.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu