Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ thuật lập trình (36.884)

Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 2 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 2: Căn bản trong ngôn ngữ C#" giúp người học mô tả được cách khai báo biến; phạm vi của biến và cấp độ truy cập; các lệnh trong C#; mô tả điều khiển thực hiện chương trình C#; cấu trúc của một chương trình C#; xây dựng một chương trình đơn giản sử dụng C#.


Bài giảng Bài 3: Lập lịch

"Bài giảng Bài 3: Lập lịch" thông qua bài giảng này người học sẽ nắm được các kiến thức về tiêu chuẩn lập lịch; mức ưu tiên; các giải thuật lập lịch; đa xử lý; các mô hình kết nối – thiếu; hệ điều hành trong hệ thống đa xử lý.


Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 7 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 7: Ủy nhiệm, sự kiện và xử lý ngoại lệ trong C#" trnag bị cho người học kiến thức về khái niệm, cách thức sử dụng ủy nhiệm trong C#; khái niệm sự kiện, và thực hiện chương trình qua các sự kiện trong C#; khái niệm về ngoại lệ, và bắt lỗi, xử lý lỗi trong C#; xây dựng chương trình sử dụng ủy nhiệm, sự kiện và bắt lỗi.


Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 4 - Chử Đức Hoàng

Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 4: Lớp trừu tượng và giao diện trong C#" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm lớp trừu tượng; mô tả sự khác nhau giữa lớp trừu tượng và một lớp cụ thể; khái niệm giao diện, cách xây dựng và thực thi một giao diện; kế thừa giao diện; xây dựng ví dụ minh hoạ.


Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 3 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 3: Hướng đối tượng trong C#" được nhằm cung cấp đến người học khái niệm về lập trình hướng đối tượng; giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong C#; mô tả lớp và tạo đối tượng trong C#; lập trình ứng dụng Console với C#.


Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 5 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 5: Kế thừa, đa nhiệm trong C#" trình bày các khái niệm về kế thừa trong C#; khái niệm về luồng và đa nhiệm trong C#; chương trình C# đơn giản sử dụng tính kế thừa; xây dựng một chương trình C# sử dụng tính đa nhiệm.


Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 6 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 6: Các lớp cơ sở trong C#" với các kiến thức các lớp nền tảng định sẵn trong ngôn ngữ lập trình C#; ý nghĩa của các lớp cơ sở, cách chuyển đổi kiểu dữ liệu; xây dựng một chương trình đơn giản sử dụng một số lớp thư viên cơ sở trong C#.


Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 1 - Chử Đức Hoàng

"Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 1: Giới thiệu Net và C#" giúp các bạn trình bày được đặc điểm chung của ngôn ngữ C#; mô tả về .NET và vai trò của C# trong đó; mô tả công cụ Visual Studio 2008; xây dựng được ít nhất 01 chương trình C# có hoạt động đơn giản.


Đề thi thực hành kết thúc Module web front-end development with angular bootcamp Java

Đề thi thực hành kết thúc Module web front-end development with angular bootcamp Java là tư liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên, những ai đang theo học về lập trình, phục vụ cho học tập, ôn luyện, củng cố kiến thức hiệu quả.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 2: Object-oriented programming

This lecture is an introduction to classes, telling what classes are and how they are implemented in C++. Before this lecture, students should have a some understanding of: How an array of characters can be used as a string in C++ programming, and the meaning of the strlen and strcpy functions from string.h.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 7: Using a stack

This lecture demonstrates an application of stacks: implementing backtracking to solve the N-Queens problem. The presentation includes a demonstration program which you can run at a couple points during the presentation. The demonstation requires EGA or VGA graphics on a PC. The best time for this lecture is after the students have read chapter 7 on stacks.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 10b: Binary search trees

One of the tree applications in chapter 10 is binary search trees. In chapter 10, binary search trees are used to implement bags and sets. This presentation illustrates how another data type called a dictionary is implemented with binary search trees.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 5: Linked lists in action

This lecture shows three linked list operation in detail. The operations are: Adding a new node at the head of a linked list, adding a new node in the middle of a linked list, removing a node from a linked list. The best time for this lecture is just after the students have been introduced to linked lists, and before the complete linked list toolkit has been covered.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 8: Using a queue

Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 8: Using a queue. This chapter introduces the queue data type. Several example applications of queues are given in that chapter. This presentation describes the queue operations and two ways to implement a queue.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 11: Heaps

This lecture introduces heaps, which are used in the priority queue project of chapter 11. The lecture includes the algorithms for adding to a heap (including reheapification upward), removing the top of a heap (including reheapification downward), and implementing a heap in a partially-filled array.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 12: Hash tables

Chapter 12 discusses several ways of storing information in an array, and later searching for the information. Hash tables are a common approach to the storing/searching problem. This presentation introduces hash tables.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 13: Quadratic sorting

Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 13: Quadratic sorting. Chapter 13 presents several common algorithms for sorting an array of integers. Two slow but simple algorithms are Selectionsort and Insertionsort. This presentation demonstrates how the two algorithms work.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 1: Preconditions and postconditions

This is the first of several lectures which accompany the textbook Data Structures and other objects using C++. Each lecture chooses one topic from the book and expands on that topic - adding examples and further material to reinforce the students' understanding. This first lecture covers the topic of preconditions and postconditions from chapter 1.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 3: Container classes

This lecture presents container classes using an example: the bag class. Before this lecture, students should know about these items: How to implement simple classes, such as those in chapter 2, how to separate the class into a header file and an implementation file.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 6: Template functions

Templates are an important part of C++ that allows a programmer to reuse existing code for new purposes. In some sense, templates ensure that you don’t have to continually “reinvent the wheel.” This lecture introduces how to implement and use template functions. The best time for the lecture is just before the students read chapter 6.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 10a: Complete binary trees

This lecture is an introduction to trees, illustrating basic terminology for binary trees, and focusing on complete binary. Before this lecture, students should have a good understanding of the simpler linear data structures of lists, stacks, and queues.


Lecture Data structures and other objects using C++ - Chapter 9: Recursive thinking

Chapter 9 introduces the technique of recursive programming. As you have seen, recursive programming involves spotting smaller occurrences of a problem within the problem itself. This presentation gives an additional example, which is not in the book.


Bài tập lớn môn Kỹ thuật phần mềm và ứng dụng: Quản lý cửa hàng bán sách

Nội dung của bài tập lớn này tìm hiểu các công cụ sử dụng để quản lý cửa hàng bán sách; khảo sát phân tích hệ thống; thiết kế cơ sở dữ liệu; thiết kế giao diện hệ thống; ưu, nhược điểm và hướng phát triển của hệ thống.


Optimizing equipment efficiency: An application of SMED methodology for SMEs

The method of single minute exchange of dies (SMED) appears to be an effective approach, which does not require financial investments but only utilizes the current human resource, to improve and maximize the OEE. The paper describes the step-by-step approach to apply SMED and shows its results in the increase of 18 OEE in a semi-auto cutting machine.


Giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP – Module 2

"Giáo trình Lập trình viên mã nguồn mở PHP – Module 2" gồm 9 bài học với các nội dung Form và các điều khiển cơ sở; Javascript căn bản; Kết hợp PHP và JavaScript; lập trình hướng đối tượng nâng cao; XML; XML – DOM; Tích hợp mã PHP; SESSION – COOKIE; hoàn chỉnh website.


Định tuyến trong mạng MANET với môi trường IoT

Bài viết phân tích giải pháp định tuyến cho hệ thống IoT bằng cách sử dụng kết hợp các giao thức MANET và các nguyên tắc định tuyến WSN. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng giải pháp này cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả về thông lượng và độ trễ gói tin trong hệ thống MANET ‐ IoT.


Lecture Formal methods in software engineering: What are formal methods?

After studying this chapter you will be able to understand: What are formal methods? Three levels of formal methods, use in the design process, weakness of natural language specifications, incomplete specifications, formal languages, advantages of formal methods, critical analysis, formal specification methods.


Lecture Formal methods in software engineering: Predicate logic

After studying this chapter you will be able to understand: Propositional logic redux, and elimination/and introduction, tautology and contradiction, logical equivalence, subjects and predicates, symbolization convention, the two special quantifiers of predicate logic,...


Lecture note Formal methods in software engineering - Lecture 2 (cont)

Languages and their generative grammars can be be classified into different cate- gories depending on the complexity of the structures of their production rules. The first category, which correspond to the simplest kind of production rules, is called regular.


Lecture Formal methods in software engineering: A transition system

In this chapter, the following content will be discussed: A transition system, the interleaving model, the transitions, some important points, interleaving semantics: execute one transition at a time, interleaving semantics, busy waiting, combinatorial explosion, properties of formalisms,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Bài 3: Lập lịch
  • 26/02/2021
  • 29.178
  • 914

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu