Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kỹ thuật lập trình (36.729)

Bài giảng JavaScript Toán tử và câu lệnh

Bài giảng "JavaScript Toán tử và câu lệnh trình" bày về toán tử và các loại toán tử trong JavaScript, biểu thức trong JavaScript, các câu lệnh rẽ nhánh trong JavaScript.


Bài giảng JavaScript Hàm và đối tượng

Bài giảng "JavaScript Hàm và đối tượng" giải thích về hàm, tham số của hàm, câu lệnh return, mô tả các đối tượng, sự khác nhau của các đối tượng giữa các trình duyệt, Document Object Model.


Bài giảng Giới thiệu về JavaScript

Bài giảng Giới thiệu về JavaScript cung cấp các kiến thức giải thích về scripting, giải thích về ngôn ngữ JavaScript, biến và kiểu dữ liệu trong JavaScript, các ký tự không in ra và hàm xây dựng sẵn trong JavaScript, sự kiện và trình điều khiển sự kiện, Sử dụng jQuery Mobile.


Bài giảng JavaScript Vòng lặp và mảng

Bài giảng "JavaScript Vòng lặp và mảng" giải thích vòng lặp while, vòng lặp for, vòng lặp do..while loop, câu lệnh break và continue, mảng một chiều, mảng nhiều chiều, vòng lặp for..in. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.


Bài giảng Lập trình Java - Chương 3: Lập trình Java kết nối với CSDL bằng JDBC

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 3: Lập trình Java kết nối với CSDL bằng JDBC" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu JDBC, một số Class và Interface của JDBC API thường dùng, các bước thực hiện truy cập CSDL sử dụng JDBC,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 2 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 2: Mô hình và các phương pháp mô hình hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình, phương pháp mô hình hoá, một số mô hình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 3 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 3: Khởi tạo và xây dựng hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống, đánh giá khả thi, xây dựng tài liệu mô tả hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 4 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Xác định yêu cầu hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích khảo sát yêu cầu, nội dung khảo sát, đối tượng khảo sát, các phương pháp điều tra,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 0 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 0: Giới thiệu môn học" giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.


Bài giảng Lập trình Java - Chương 1: Lập trình cơ bản với ngôn ngữ Java

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 1: Lập trình cơ bản với ngôn ngữ Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường lập trình, chương trình đầu tiên, kiểu dữ liệu, nhập & xuất ở màn hình Console, các cú pháp rẽ nhánh, lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Java - Chương 4: Lập trình giao diện với Java và Swing

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 4: Lập trình giao diện với Java và Swing" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Swing, các thành phần của Swing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 5 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 5: Mô hình hóa dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mô hình dữ liệu, mô hình thực thể - kết hợp (ER), các phương pháp phân tích dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Java - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ Java

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng ngôn ngữ Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế thừa, final method and final class, abstract class and interface, tạo tài liệu Java doc,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống, hệ thống tổ chức, hệ thống quản lý, thông tin, hệ thống thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Lập trình Java - Chương 5: Lập trình theo mô hình 2 lớp với Java

Bài giảng "Lập trình Java - Chương 5: Lập trình theo mô hình 2 lớp với Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Hướng tiếp cận phân tầng trong phần mềm, vai trò của hướng tiếp cận phân tầng, một số hướng tiếp cận phân từng thông dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 6 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 6: Mô hình hóa xử lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình phân rã chức năng - BFD, mô hình dòng dữ liệu - DFD, các phương pháp phân tích xử lý, các mức mô hình hoá xử lý,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Chương 7 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 7: Lý thuyết chuẩn hóa dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phụ thuộc hàm, bao đóng, khóa của lược đồ quan hệ, phủ tối thiểu, dạng chuẩn, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Cú pháp ngôn ngữ Python và ngữ nghĩa Python cơ bản

Ebook Dạo một vòng Python trình bày sử dụng dòng lệnh mẫu; cách để khởi chạy một đoạn mã Python; hướng dẫn nhanh về cú pháp ngôn ngữ Python; ngữ nghĩa Python cơ bản, toán tử; luồng điều khiển; định nghĩa và sử dụng hàm; lỗi và ngoại lệ; thao tác chuỗi và biểu thức chính quy; một cái nhìn tổng quát về những công cụ khoa học dữ liệu...


Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 3 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Bài 3: các câu lệnh lặp" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu và cài đặt được vòng lặp for, hiểu và cài đặt được vòng lặp while, hiểu và cài đặt được vòng lặp do…while, hiểu được cách sử dụng continue, break. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 2 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Bài 2: Các câu lệnh rẽ nhánh" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu và cài đặt được câu lệnh if, hiểu và cài đặt được câu lệnh if…else, hiểu và cài đặt được câu lệnh if lồng nhau, hiểu và cài đặt được câu lệnh switch. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 4 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Bài 4: Mảng" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu và cài đặt được mảng, thao tác được trên mảng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (tt)

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Bài 6: Xử lý chuỗi và con trỏ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm con trỏ, các thao tác trên con trỏ, cấp phát bộ nhớ, con trỏ và mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 6 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Bài 6: Xử lý chuỗi và con trỏ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm và cấu trúc về chuỗi, các hàm nhập xuất chuỗi, một số hàm cơ bản về chuỗi, mảng và chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 1 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Bài 1: Các khái niệm cơ bản" giúp người học hiểu được tổng quan ngôn ngữ lập trình C/C++, công cụ lập trình, cấu trúc và cách thực thi chương trình, tập ký tự, từ khóa, quy tắc đặt tên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 5 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Bài 5: Hàm (Chương trình con)" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc và lý do sử dụng chương trình con, tham số cho chương trình con, chương trình đệ quy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nhập môn lập trình: Bài 7 - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Bài 7: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểu cấu trúc, khai báo cấu trúc, các thao tác cơ bản, mảng cấu trúc và các thao tác, enumerations- Typedef. Mời các bạn cùng tham khảo.


Giáo trình Lập trình web 1 - Nghề: Công nghệ thông tin - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình “Lập trình web 1 (Web Form ASP.NET)” được biên soạn dành cho học sinh trung cấp và sinh viên cao đẳng các nghề Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm) và Lập trình máy tính với mục tiêu cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể hoàn thành ứng dụng web quảng cáo sản phẩm, thương mại điện tử,…


Giáo trình Lập trình cơ bản - Nghề: Công nghệ thông tin - CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

(NB) Giáo trình Ngôn ngữ lập trình dùng cho học sinh hệ Cao Đẳng và Trung cấp của tất cả các nghề chuyên về Công Nghệ Thông tin trong trường Cao đẳng nghề Tỉnh BR – VT nhằm cung cấp cho sinh viên các thuật toán tổng quát, từ đó sinh viên sẽ từng bước cải tiến thuật toán để xây dựng được những chương trình hiệu quả và có tính ứng dụng cao. Ngoài ra,còn trang bị cho sinh viên những kiến thức làm tiền đề để chuẩn bị cho một số môn học tiếp theo, như: cấu trúc dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, C#,…


Nghiên cứu và thiết kế thiết bị học chữ nổi dành cho người khiếm thị ứng dụng công nghệ IoT

Với người khiếm thị việc học chữ nổi là cách tốt nhất để giảm thiểu khó khăn trong mọi mặt cuộc sống. Tuy nhiên bảng mã hóa Braille rất khó học dành cho trẻ và cần sự hỗ trợ của người thân hoặc giáo viên tại các trung tâm khiếm thị.


Innovativeness of IT employees and IP creation

Information technology is one of the major drivers of Indian economy. Hence the growth of this industry will also reflect in economic growth. Growth can be achieved only through innovativeness. The innovations of employees protected with intellectual property leads the organization to a leadership position.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu