Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế - Thương mại (9.505)

Luận văn tốt nghiệp: Chấm dứt hợp đồng lao động

Nội dung của luận văn nghiên cứu quy định chấm dứt hợp đồng lao động và thực tiễn áp dụng pháp luật là để làm sáng tỏ sự phù hợp và tầm quan trọng của chế định trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay cũng như trong việc thiết lập, duy trì và chấm dứt quan hệ lao động.


Tiểu luận Tình huống quản lý nhà nước lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại Hà Nội: Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giữa ông Hoàng Văn Thức và bà Nguyễn Thị Lan

Tiểu luận với mục tiêu xác định rõ các vấn đề, mặt được cũng như các tồn tại nhằm giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai giữa các hộ trên cơ sở pháp luật đất đai, nguồn gốc đất đai; đồng thời cũng tạo cơ sở nhằm phân tích cho các bên chấp nhận một phương án giải quyết hợp lý, vừa có lý, vừa có tình, đem lại sự công bằng và hòa thuận trong nhân dân.


Tiểu luận Tình huống quản lý nhà nước lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại Hà Nội: Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập - Thực trạng và giải pháp

Tiểu luận với mục tiêu xác định những điểm bất cập hay chưa phù hợp để phục vụ cho công tác đề xuất những điều chỉnh về chính sách, chế độ trong từng giai đoạn phát triển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu tại Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin thuộc Sở TT&TT Hà Nội.


Đề tài khoa học: Chuẩn hoá khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu của từng chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ đánh giá, quản lý điều hành, chẳng hạn: phản ánh quy mô, tốc độ, mối quan hệ tỷ lệ để xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, để xây dựng các chính sách. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng makét Niên giám thống kê theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nêu lên sự cần thiết phải xây dựng makét niên giám thống kê phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và thực trạng niên giám thống kê hiện nay. Đồng thời đưa ra đề xuất makét niên giám thống kê phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã ban hành. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng Danh mục dịch vụ trong thương mại quốc tế của Việt Nam

Nội dung chính của đề tài gồm 3 phần: Phần I - Các hệ thống phân loại chuẩn mực quốc tế liên quan đến công tác thống kê thương mại dịch vụ, phần 2 - Thực trạng các phân loại liên quan đến dịch vụ trong thương mại quốc tế của Việt Nam và phần 3 - Đề xuất danh mục phân loại dịch vụ trong TMDV quốc tế của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu cảnh báo sớm về môi trường không khí đô thị, nước mặt và nước ven biển ở Việt Nam

Mục tiêu quan trọng của việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu cảnh báo sớm môi trường và thu thập các thông tin đáp ứng hệ thống là nhằm giúp các nhà quản lý về môi trường cũng như đông đảo quần chúng nhân dân trong quản lý, thực thi các chính sách về bảo vệ môi trường. Nắm bắt tốt, đầy đủ các thông tin về hiện trạng môi trường mới giúp các nhà quản lý thực hiện tốt công việc của họ.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm quản lý và nâng cao chất lượng thông tin thống kê

Nội dung chính của đề tài là nêu lên một số vấn đề chung về chất lượng và quản lý chất lượng thông tin thống kê và đưa ra các giải pháp nhằm quản lý và nâng cao chất lượng thông tin thống kê. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu ứng dụng tính toán chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho định kỳ hàng tháng ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài trình bày nghiên cứu ứng dụng tính toán chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số tiêu thụ và chỉ số tồn kho định kỳ hàng tháng ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu khả năng tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế theo giá cơ bản

Nội dung chính của đề tài trình bày thực trạng áp dụng giá sản xuất trong tính toán chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm của ngành thống kê và phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của các ngành kinh tế và khả năng áp dụng. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt Nam

Nôi dung chính của đề tài trình bày phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cho nền kinh tế và khả năng ứng dụng của Việt Nam phân tích mối quan hệ hữu cơ giữa tăng trưởng kinh tế và các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Song trên thực tế, việc đo tính chỉ tiêu này là hết sức khó khăn và phức tạp, đặc biệt là trên phạm vi toàn nền kinh tế.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xác định các chỉ tiêu thống kê đánh giá chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế

Đề tài nghiên cứu và đề ra những phương pháp ít sai lệch, thích hợp để áp dụng nhằm phát triển 3 loại tài sản. Các chính sách đúng đắn từng thời kỳ có thể góp phần làm tăng các loại tài sản này. Đầu tƣ cho giáo dục ở các cấp khác nhau, tương ứng với từng thời kỳ phát triển chung, vừa tạo ra sự tăng trưởng nguồn lao động và tài sản. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu các chỉ tiêu đầu vào, đầu ra, kết quả ảnh hưởng và khả năng vận dụng trong giám sát đánh giá chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu các chỉ tiêu đầu vào, đầu ra, kết quả ảnh hưởng và khả năng vận dụng trong giám sát đánh giá chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê an toàn xã hội trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thống kê nhà nước

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê an toàn xã hội trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thống kê nhà nước. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc và quy trình thiết kế phiếu điều tra thống kê

Nội dung chính của đề tài: Đầu tiên là vấn đề kinh phí của cuộc điều tra. Hai là cần quan tâm là khả năng của bản thân đơn vị thực hiện điều tra. Vấn đề cuối cùng là cần quan tâm là mong muốn và khả năng của người trả lời phỏng vấn. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu phân tích vai trò của phụ nữ Việt Nam trong một số hoạt động kinh tế xã hội qua số liệu thống kê

Nội dung chính của đề tài trình bày vai trò của phụ nữ Việt Nam trong một số hoạt động kinh tế xã hội qua số liệu thống kê. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu các nguyên tắc xác định cỡ mẫu và phân bổ mẫu ứng dụng vào thực tiễn điều tra thống kê ở nước ta

Đề tài nghiên cứu các nguyên tắc xác định cỡ mẫu và phân bổ mẫu ứng dụng vào thực tiễn điều tra thống kê ở nước ta. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu nội dung và phương pháp thu thập thông tin của khu vực kinh tế chưa được quan sát trong thống kê tài khoản quốc gia của Việt Nam

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu nội dung và phương pháp thu thập thông tin của khu vực kinh tế chưa được quan sát trong thống kê tài khoản quốc gia của Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật cơ sở đăng ký kinh doanh cá thể phục vụ công tác quản lý và công tác thống kê

Mục nghiên cứu của đề tài trình bày nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật cơ sở đăng ký kinh doanh cá thể phục vụ công tác quản lý và công tác thống kê. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu hợp tác quốc tế

Đề tài tiến hành nghiên cứu việc cung cấp thông tin thống kê cho đối tượng sử dụng là người nước ngoài ở cơ quan thống kê các nước khu vực và thế giới, để qua đó có thể rút ra được những kinh nghiệm nào đó có thể áp dụng có hiệu quả phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của ngành thống kê nước ta. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Mục tiêu chính của đề tài khoa học là nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam

Nội dung chính của đề tài trình bày thống kê tài khoản vệ tinh du lịch thế giới và sự vận dụng ở các quốc gia. Khả năng vận dụng hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch trong tổ chức du lịch thế giới vào Việt Nam.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng lược đồ điều tra chọn mẫu thu thập số liệu vốn đầu tư phát triển khu vực hộ gia đình

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu xây dựng lược đồ điều tra chọn mẫu thu thập số liệu vốn đầu tư phát triển khu vực hộ gia đình. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình phân tích kinh tế tổng hợp trong phân tích thống kê kinh tế

Đề tài nghiên cứu ứng dụng một số mô hình phân tích kinh tế tổng hợp trong phân tích thống kê kinh tế. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thống kê nước ngoài cho các đối tượng sử dụng trong nước

Nội dung chính của đề tài nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hoàn thiện công tác cung cấp thông tin thống kê nước ngoài cho các đối tượng sử dụng trong nước. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu nội dung và phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm của các tổ chức hoạt động không vì lợi ở Việt Nam

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu nội dung và phương pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm của các tổ chức hoạt động không vì lợi ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu hoàn thiện nội dung thông tin trong Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hiện tượng kinh tế xã hội, cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn xác định nội dung thông tin trong tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu một số biện pháp quản lý theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học và đề xuất vận dụng vào ngành Thống kê

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu một số biện pháp quản lý theo dõi hoạt động nghiên cứu khoa học và đề xuất vận dụng vào ngành Thống kê. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng nội dung, cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội tổng hợp quốc gia

Nội dung chính của đề tài trình bày việc nghiên cứu xây dựng nội dung, cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội tổng hợp quốc gia. Mời các bạn tham khảo!


Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng quy chế thẩm định chế độ báo cáo và phương án điều tra thống kê

Nội dung chính của đề tài trình bày cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn khi xây dựng quy chế thẩm định chế độ báo cáo và phương án điều tra thống kê. Đồng thời đưa ra đề xuất và kiến nghị việc xây dựng và ban hành quy chế thẩm định phương án điều tra và chế độ báo cáo thống kê.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu