Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (44.765)

Sự thay đổi về không gian đô thị ở thành phố Vinh trong quá trình đô thị hóa (1974-2008)

Bài viết tập trung làm rõ sự thay đổi về không gian đô thị ở thành phố Vinh trong quá trình đô thị hóa từ khi công cuộc tái thiết, xây dựng lại thành phố Vinh được khởi động vào ngày 01/5/1974 đến ngày thành phố Vinh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An 05/9/2008, từ đó hy vọng góp phần thiết thực vào việc nghiên cứu về quá trình đô thị hóa ở thành phố Vinh suốt hơn hai thế kỷ qua.


Sự hình thành và phát triển chế định tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam

Bài viết nghiên cứu sự hình thành và phát triển của chế định pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất qua các thời kỳ lịch sử ở Việt Nam. Đây là một chế định quan trọng trong cả pháp luật dân sự, luật đất đai và luôn có tác động lớn đến đời sống xã hội Việt Nam, được các nhà nước kế tiếp nhau hết sức quan tâm. Bài viết góp phần chỉ ra sự vận động và ở mức độ nhất định lý giải vấn đề pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở nước ta trong lịch sử và hiện tại.


Áp dụng khung “năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia” để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn

Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, hướng đến giảm thiểu lãng phí tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, an toàn, đáp ứng nhu cầu của con người và có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Bài viết phân tích năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia, phân tích những khó khăn để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn, đồng thời đề xuất tiêu chí áp dụng khung năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Bắc Kạn.


Đánh giá và đề xuất bổ sung, hoàn thiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về vấn đề di dân của các dân tộc thiểu số

Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, đường lối, và chính sách, pháp luật về di dân các dân tộc thiểu số (DTTS). Những chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhìn chung là đúng đắn và có sự hoàn thiện theo thời gian. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 1990 về trước còn có những hạn chế nhất định. Các chính sách về nơi cư trú đến và quản lý hộ khẩu là những chính sách có ảnh hưởng tới việc cản trở di dân, bao hàm cả các DTTS. Tiếp cận về “quyền” của người dân do dó mà cũng chưa được nhìn nhận và giải quyết đúng đắn. Trên cơ sở của các kết quả nghiên cứu đề tài “Di dân các dân tộc thiểu số: Những vấn đề đặt ra và giải pháp”, tác giả bổ sung tiếp cận về “quyền” và một số nhận định về di dân nói chung, di dân của đồng bào DTTS nói riêng cũng như đề xuất một số chính sách về di dân các DTTS trong thời gian tới. Hy vọng những đề xuất, kiến nghị của tác giả sẽ được Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo.


Định hướng các mô hình kinh doanh để phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn hội nhập quốc tế

Kinh tế tư nhân là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của nền kinh tế Việt Nam. Thực tiễn trong nhiều năm qua cho thấy, kinh tế tư nhân luôn mang lại hiệu quả và đóng góp trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.


Năng lực cạnh tranh của mặt hàng chè Việt Nam xuất khẩu sang Nga

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) hàng hóa xuất khẩu là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Trong đó, mặt hàng nông sản góp phần đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Riêng mặt hàng chè xuất khẩu năm 2015 đạt trên 212 triệu USD, xếp thứ 8 trên thế giới về kim ngạch xuất khẩu.


Phương thức thích ứng của Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Việc nhận diện bản chất, tác động của cách mạng 4.0 có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đồng thời đặt ra những yêu cầu, những đòi hỏi mới cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà cần phải tìm cách thích ứng với nó.


Macroeconomic variables effect on US market volatility using MC-GARCH model

Forecasting equity volatility was thoroughly investigated during the past three decades. The majority based their forecasts on the dynamics of the underlying equity time series. They helped better understand the dynamics of these time series and understand different aspects of volatility. Other models went a step further to include the effect of news announcement on equity volatility. The vast majority ignored the effect of macroeconomic variable or the state of the economy. This paper proposes a volatility-forecasting model that accounts for effect of fundamental macroeconomic variables that reflect the state of the economy.


Exorbitant global imbalances

The Bretton Woods system in the aftermath of the Second World War provided the world economies with a monetary framework to replace the Gold Standard that prevailed in the preceding period. The system to rebuild war-torn economies worked fine but it could not meed the needs of the growing world trade and economy. Post Bretton Woods world evolved into a global reserve system adopting the currency of the dominant power at this time, the United States, the dollar.


QCVN XXX:2012/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã (Set Top Box) trong mạng truyền hình số mặt đất

Quy chuẩn quốc gia QCVN xxx: 201x/BTTT quy định yêu cầu tối thiểu đối với thiết bị máy thu Set Top Box (STB) sử dụng để thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không mã hóa (Free To Air – FTA) theo chuẩn DVB-T/DVB-T2, mức SDTV/HDTV tại Việt Nam. Thiết bị STB hoạt động độc lập hoặc được tích hợp trong máy thu hình phải đáp ứng các quy định đặt ra trong Quy chuẩn này.


The effect of capital market deepening on economic growth in Kenya

The capital market is important since it connects the financial sector with other nonfinancial sectors of the economy. This study examines the effect of Capital Market Deepening on economic growth in Kenya. Controversy exists among researchers on the role of deep capital markets in growth.


Effect of enterprise resource planning information system on business performance: An empirical case of Taiwan

This paper develops a framework to evaluate the effect of Enterprise Resource Planning (ERP) system. By case study and expert interviews, this paper found that after introducing ERP, case company has intangible positive effects on reputations, decision quality, productivity, product quality. The company has improved business processes and business process reconstruction and organizational change continuously. By financial ratio analysis, this paper found tangible effects with significant improvement on five financial ratios.


Economic growth, financial depth and savings nexus in Saudi Arabia: An empirical investigation

This research article empirically examines the causal relationship among financial depth, economic growth and savings in the unique economic setup of Saudi Arabia for the period of 1971 to 2011.


Đề cương chi tiết học phần Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo kinh tế xã hội trình độ đào tạo Thạc sỹ

Môn học Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo kinh tế xã hội sẽ mở rộng và nâng cao các kiến thức đã học ở bậc đại học theo hướng ứng dụng sâu vào các bài toán phân tích và dự báo kinh tế xã hội. Học viên sẽ được trang bị nền tảng lý thuyết cơ bản về kinh tế lượng và kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê hiện đại để phân tích dữ liệu và dự báo. Các mô hình dự báo được xây dựng dưới dạng các mô hình hồi quy đơn biến, đa biến và hệ phương trình. Môn học cũng cung cấp cho học viên những kỹ năng cơ bản để tổ chức thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu kinh tế – xã hội.


Quyền bí mật đời sống riêng tư – Một trong những điểm nổi bật của luật trẻ em năm 2016

Bài viết tìm hiểu và phân tích rõ hơn về quyền bí mật đời sống riêng tư một trong những điểm nổi bật của luật trẻ em năm 2016 nhằm phát triển nhận thức, thể chất để có thể tự bảo vệ mình trước các hành vi tác động, xâm hại đến trẻ em.


Hệ quả pháp lý khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của bộ Luật dân sự 2015

Bài viết phân tích những hệ quả pháp lý khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Trên cơ sở sở phân tích quy định của pháp luật Việt Nam và so sánh đối chiếu với pháp luật quốc tế, chỉ ra một số bất cập trong quy định Bộ luật Dân sự 2015 về hệ quả pháp lý khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản từ đó có những góp ý nhằm hoàn thiện quy định của Bộ luật dân sự 2015.


Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đến giao dịch tại kho bạc nhà nước Kiên Giang

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đang giao dịch tại kho bạc Nhà nước Kiên Giang; đề xuất các hàm ý chính sách, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công tại kho bạc nhà nước Kiên Giang.


Mô hình phân tích số liệu mảng - thực hiện trên phần mềm Stata

Bài viết trình bày về số liệu mảng, tầm quan trọng và các đặc trưng ưu việt của nó trong việc phân tích và dự báo kinh tế. Bài viết cũng trình bày hai mô hình cơ bản và các phương pháp ước lượng để phân tích số liệu mảng. Cuối cùng chúng tôi trình bày các kiểm định cho số liệu và mô hình đã trình bày ở trên.


Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Phần nâng cao): Phần 1

Phần 1 của ebook trình bày giám định về sở hữu trí tuệ phục vụ hoạt động thực thi; xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Để nắm chi tiết nội dung, mời các bạn cùng tham khảo ebook.


Phát triển công nghiệp phụ trợ để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp và cả nền kinh tế

Nội dung của bài viết trình bày khái niệm công nghiệp phụ trợ; công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; tìm cách đưa công nghiệp phụ trợ Nhật vào Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2003 – 2013: Thực trạng và khuyến nghị

Bài viết trình bày tình hình tăng trưởng FDI, cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế tại Việt Nam, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2003 – 2013: Thực trạng và khuyến nghị.


Khắc phục một số rào cản về sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khi tham gia nhập TPP

Bài viết trình bày quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với các quốc gia TPP; một số rào cản về SHTT mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp phải khi TPP được vận hành và một số giải pháp.


Xúc tiến đầu tư tại chỗ: Giải pháp quan trọng nhằm tăng cường thu hút FDI ở Nghệ An

Bài viết này trình bày kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tại chỗ ở tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, từ đó đánh giá và đưa ra một số kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tại chỗ ở tỉnh Nghệ An.


Tác động của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

Đô thị hóa là xu hướng tất yếu trong nền kinh tế - phát triển xã hội của mỗi nước đất nước, nó diễn ra cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Qua Năm, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả tích cực từ sự phát triển đô thị gắn liền với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng đầu tư xây dựng các dịch vụ công nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng.


Tài liệu tập huấn về sở hữu trí tuệ dành cho cán bộ thuộc các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Phần nâng cao): Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook với các nội dung: đánh giá hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và cạnh tranh không lành mạnh; thực tiễn xử lý các vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.


Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

Tài liệu trình bày tổng sản phẩm trong nước quý 4; tổng sản phẩm trong nước GDP; nông, lâm nghiệp và thủy sản; chỉ số sản xuất công nghiệp; sản phẩm công nghiệp chủ yếu; đầu tư trực tiếp của nước ngoài...


Tình trạng doanh nghiệp Việt Nam

Trong giai đoạn 2010-2018, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam đạt mức tăng trưởng tương đối cao. Doanh nghiệp Việt Nam hiện là khu vực kinh tế đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua nhiều chính sách, Nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống, doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế. Bài viết nêu lên tình trạng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.


Vai trò của hệ thống thống kê quốc gia trong hệ sinh thái dữ liệu mới

Bài viết nêu lên những thách thức mà hệ thống thống kê quốc gia (NSS) và cơ quan thống kê quốc gia (NSO) đang đối mặt liên quan đến việc phát triển hệ sinh thái dữ liệu quốc gia. Các hệ sinh thái dữ liệu này thường bao gồm nhiều loại dữ liệu, thống kê, hành chính, không gian địa lý và các nguồn dữ liệu mới khác, bao gồm cả “dữ liệu lớn”. Bài viết được Cơ quan Thống kê Estonia cùng Canada, Ireland, Ý, Hà Lan, Ba Lan và Ban thư ký Ủy ban kinh tế khu vực châu Âu của Liên hợp quốc (UNECE) trình bày trong Hội nghị Thống kê châu Âu (CES) 2019.


Tổng quan về năm gốc 2020 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Thống kê Việt Nam đã có 7 lần thực hiện thay đổi năm gốc so sánh (1958, 1961, 1970, 1982, 1989, 1994 và 2010) cho thấy Thống kê nước ta đã tiếp cận và áp dụng phương pháp phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn của Việt Nam để chuyển đổi năm gốc và tính toán các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội theo giá so sánh. Qua thời gian thực hiện, đến nay, năm gốc 2010 đã không còn phù hợp với tình hình thực tế. Trước tình hình đó, ngày 22/12/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Bài viết nêu lên vào một số nội dung chính cần để thực hiện Thông tư nói trên.


Dữ liệu máy quét

Dữ liệu máy quét mang lại nhiều cơ hội trong việc cải thiện tính chính xác cho số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Sử dụng dữ liệu máy quét giúp ích cho việc cải thiện tính chính xác của dữ liệu giá tiêu dùng được sử dụng trong tính toán CPI thông qua tính các giá trị đơn vị của các sản phẩm đồng nhất, đồng thời giúp cải thiện cỡ mẫu cho điều tra giá tiêu dùng. Bài viết đưa ra những cơ hội và thách thức chính của dữ liệu máy quét trong việc tính toán CPI.


Tài liệu mới download

Bài giảng Kế toán thuế
  • 26/07/2012
  • 80.118
  • 389

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 156:1992
  • 20/02/2017
  • 70.583
  • 530

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu