Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Tế - Quản Lý (45.877)

Tổng quan chính sách đối với nhà khoa học nữ ở một số quốc gia trên thế giới

Trên thế giới hiện nay, mức độ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học không quá phụ thuộc vào việc quốc gia đó đã phát triển hay đang phát triển mà phụ thuộc vào Chính phủ của từng quốc gia có chính sách tốt, khuyến khích nhà khoa học nữ hay không. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia và các tổ chức khoa học quốc tế rất quan tâm đến việc khuyến khích và hỗ trợ phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học và có nhiều chính sách cụ thể trong việc bố trí nguồn lực để thực hiện những chính sách đó.


Thực trạng và một số đề xuất đổi mới chính sách tiền lương cho nhà khoa học gắn với định hướng cải cách chính sách tiền lương trong giai đoạn mới

Bài viết này phân tích thực trạng chính sách tiền lương cho nhà khoa học trong các tổ chức KH&CN công lập, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất đổi mới chính sách tiền lương cho nhà khoa học gắn với định hướng cải cách tiền lương của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới.


Một số vấn đề về chiến lược khoa học và công nghệ

Bài viết này nhằm làm rõ một số vấn đề về chiến lược KH&CN mang tính phát triển nhảy vọt, tính chất khoa học trong văn bản chiến lược KH&CN, xác định mục tiêu chiến lược KH&CN chỉ bằng các chỉ tiêu cũ, thống kê và mục tiêu chiến lược KH&CN, chiến lược KH&CN doanh nghiệp và chiến lược KH&CN quốc gia, đổi mới sáng tạo trong chiến lược KH&CN. Đồng thời, cũng chỉ ra quan niệm không đúng về chiến lược KH&CN sẽ mang lại nhiều hậu quả.


Các thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam và các tư liệu kinh tế, xã hội: Phần 1

Ebook Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Phần 1 thông tin đến các bạn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của TP Hà Nội; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Vĩnh Phúc; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bắc Ninh; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Nam Định; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Hà Giang...


Thống kê Việt Nam năm 2019

Ebook Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019 trình bày các số liệu về tổng sản phẩm trong nước ở quý IV; nông, lâm nghiệp và thủy sản; chỉ số sản xuất công nghiệp; sản phẩm công nghiệp chủ yếu; đầu tư trực tiếp của nước ngoài; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý IV năm 2019 (giá hiện hành)...


Các thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam và các tư liệu kinh tế, xã hội: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" cung cấp các thông tin về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Đà Nẵng; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Quảng Nam; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bình Định; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Bình Thuận; chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Quảng Ngãi...


Các thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam và các tư liệu kinh tế, xã hội: Phần 3

Phần 3 của ebook "Tư liệu kinh tế - xã hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương" trình bày số liệu kinh tế - xã hội tổng hợp cả nước; xếp hạng các địa phương về diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018; lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo loại hình kinh tế; chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010; tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế...


Các doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 1

Ebook Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 1 trình bày bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019; tổng quan phát triển doanh nghiệp việt nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019; một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp; bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (toàn quốc).


Các doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 2

Ebook Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 2 được tiếp nối phần 1 với các nội dung bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (địa phương). Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết hơn các nội dung.


Nguồn vốn cho đầu tư xanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Đầu tư xanh là chủ đề thảo luận chính tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới gần đây. Tuy nhiên, việc huy động vốn cho đầu tư xanh ở Việt Nam hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Bài viết tập trung vào các giải pháp được chia sẻ từ quốc gia có điều kiện phát triển kinh tế tương đồng và các quốc gia trong Cộng đồng Đông Nam Á Cộng Một, nhằm rút ra những khuyến nghị hữu ích cho Việt Nam về vấn đề này.


Những điểm mới của Incoterms 2020

Hoạt động thương mại quốc tế với sự tham gia của các quốc gia trên thế giới làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong ngôn ngữ, luật pháp, tập quán thương mại,… dẫn đến không thể tránh khỏi các tranh chấp. Khi tranh chấp xảy ra, nhiều vụ không thể giải quyết thấu đáo do không có cơ sở để đưa ra phán quyết đúng đắn, hợp lý. Trước những vấn đề đặt ra đó, năm 1936, Phòng Thương mại quốc tế (ICC- International Chamber of Commerce) đã xây dựng và cho ra đời Bộ tập quán Thương mại quốc tế (International Commercial Terms, viết tắt là Incoterms).


Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự đoán thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


COVID-19 virus pneumonia’s economic effect in different industries: A case study in China

Starting from late 2019, COVID-19 virus pneumonia has swept mainland China during the whole Spring Festival. In order to prevent the spread of the virus, people have to stay at home and avoid going out. This has affected the economic development of many industries to some extent, especially tourism and services, which relied on high population mobility to make profits during the Spring Festival holiday in the past. We use the event study method to explore the impact of pneumonia on A-share listed companies’ stock returns in different industries in China. Results show that there indeed some negative effect on economy, and vary in different industries.


Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3: Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Số tuyệt đối, số tương đối, các đặc trưng về tính hướng tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 4: Điều tra chọn mẫu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, chọn mẫu hệ thống, lâu mẫu phán đoán, kích thước mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 5: Tương quan và hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan, hệ số tương quan Pearson, vấn đề xếp hạng, hồi quy tuyến tính đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 7 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 7: Chỉ số thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Chỉ số cá thể, chỉ số tổng hợp, chỉ số trung bình, hệ thống chỉ số liên hoàn hai nhân tố,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Does household mortgage really restrain consumption? An analysis based on the data of China family panel studies in 2018

Study on household mortgage has profound significance to better understand the economics. This paper finds that the household mortgage plays a positive role on consumption by examining the data of CFPS in 2018. Using the model that introduces interaction term, we argue that the mortgage has an income-effect for the comparatively low interest rate. The empirical result also shows the income-effect is greater in the “initiative mortgage households”.


Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung của thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về thống kê, một số khái niệm của thống kê, các loại thang đo thường dùng trong thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - Hoàng Đức Thắng

Bài giảng"Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 6: Dãy số thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, các chỉ tiêu mô tả dãy số thời gian, lượng tăng giảm tuyệt đối, tốc độ phát triển, tốc độ tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Democracy, political stability and economic performance a panel data analysis

In the present paper we undertake to link political stability under democracy with a set of indicators for economic freedom and financial crises, using panel data analysis. The sample covers annually the period 2000-2012 for selected European Union (EU) memberstates, USA and Japan. The results support our main thesis, that political stability in democratic regimes is positively related to the set of economic freedom indicators and negatively to financial crises, because greater economic freedom influences positively investment and economic growth, while financial crises, which lead to austerity policies, which again lead to recession-depression, increase dissatisfaction among citizens with the workings of democracy and thus, to the rise of extremist parties. Our findings support the idea that political stability in democratic regimes is linked to economic stability and growth and vice-versa.


Facts and fantasies about gold

Due to the increasing popularity of gold as an investment the demand for effective risk management techniques for gold investments has increased as well. In this paper we analyze several drivers of the price of gold that have been proposed in the past. Our analysis indicates that short-term volatility of the price of gold remains rather unpredictable with many of the explanations like the fund flows in physical gold ETF either unreliable or unstable over time. Our analysis suggests that there is a stable non-linear relationship between the price of gold and changes in inflation rates or real interest rates that might be exploited for risk management purposes.


Vấn đề nợ công và bất bình đẳng thu nhập: Lý thuyết đến thực tiễn tại Việt Nam

Bài viết dựa trên cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa nợ công và bất bình đẳng thu nhập, từ đó phân tích các khía cạnh tác động của nợ công đến tình trạng bất bình đẳng thu nhập tại Việt Nam. Qua đó, đề xuất quản lý nợ công gắn với tăng trưởng kinh tế - xã hội, vay nợ công phải được sử dụng để đầu tư kích thích tăng trưởng kinh tế, sử dụng vốn vay hiệu quả, phối hợp đồng bộ trong điều hành chính sách nhằm phân phối nguồn lực công hướng tới mục tiêu thiên niên kỉ là xóa đói giảm nghèo, đảm bảo công bằng xã hội.


Nâng cao hiệu quả quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động công vụ quan trọng của hệ thống chính trị, các nội dung của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được thực hiện sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của từng địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.


Đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh

Để đề ra hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, chúng ta cần đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục triệt để các vấn đề còn tồn tại góp phần xây dựng một đô thị thông minh trong tương lai. Vì vậy, chuyển đổi “Thành phố truyền thống” thành “Thành phố thông minh” là một nhu cầu tất yếu.


Một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của thị trường lao động khi hội nhập AEC

Việt Nam đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ chính thức được thành lập vào cuối năm 2015. Bên cạnh việc chuẩn bị và hoàn thiện các thể chế, chính sách, các điều kiện gia nhập AEC, Việt Nam cũng cần phải chuẩn bị một nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu của thị trường khi hội nhập AEC. Bài viết phân tích thực trạng chất lượng nhân lực Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực Việt Nam nhằm đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của thị trường lao động ASEAN.


Thực trạng và giải pháp phát triển ngành logistics cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh trong hội nhập quốc tế

Nền kinh tế thế giới năm 2018 và đầu năm 2019 có nhiều biến động mạnh mẽ, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, đồng USD tăng giá so với nhiều đồng tiền khác và chi phí vay cao hơn là những quan ngại về nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.


Điều tra doanh nghiệp về tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đến sản xuất, việc làm

Bài viết thu thập các thông tin chủ yếu về sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, biến động quy mô lao động và thu nhập của người lao động trong giai đoạn 2 năm 2008-2009 tại các loại hình doanh nghiệp.


Thực hiện giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt Nam

Bài viết này, trên cơ sở phân tích quan niệm giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giám sát, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.


Chuỗi giá trị sản phẩm bản địa mô hình giảm nghèo và phát triển bền vững ở khu vực miền núi phía bắc Việt Nam

Sa Pa được biết đến là vùng đất du lịch nổi tiếng của cả nước, với sự đa dạng về bản sắc văn hóa dân tộc và các thắng cảnh ban tặng của thiên nhiên. Đây là điều kiện thuận lợi cho phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp đa dạng theo địa hình sinh thái. Phát triển chuỗi giá trị các sản bản địa là một trong những mô hình phát triển bền vững. Qua quá trình nghiên cứu, điều tra, phân tích và đánh giá với sự tham gia của cộng đồng, các nhà doanh nghiệp, nhà nước và các nhà khoa học đã xác định được vai trò của cây dược liệu làm thuốc tắm trong xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và tăng thu nhập. Đây là minh chứng cho mô hình liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông mang lại nhiều kết quả không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế xã hội và môi trường.


Tài liệu mới download

Hợp đồng mua bán than
  • 05/04/2010
  • 91.632
  • 847

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thống kê Việt Nam năm 2019
  • 10/07/2020
  • 49.439
  • 890

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu