Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (11.807)

Bài giảng Chính sách Kinh tế

Bài giảng gồm 7 chương: tổng quan về các công cụ quản lý của nhà nước và các chính sách kinh tế; hoạch định chính sách kinh tế; tổ chức thực thi chính sách; phân tích chính sách; chính sách tài chính; chính sách tiền tệ - tín dụng; chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chính sách kinh tế đối ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc các nội dung kiến thức.


Tác động của tái cơ cấu ngành kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng năng suất lao động ở Việt Nam

Nghiên cứu của bài viết sử dụng phương pháp vector để phân tích “góc chuyển dịch” của cơ cấu ngành kinh tế tác động đến cơ cấu lao động của các ngành, đồng thời tác giả sử dụng phương pháp hệ số co dãn để tính toán hiệu quả của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh đến dịch chuyển cơ cấu lao động, tăng năng suất lao động của Việt nam trong thời gian qua.


Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác do phụ nữ làm chủ tại tỉnh Trà Vinh

Bài viết nhằm mục đích đánh giá thực trạng phát triển, những khó khăn, tồn tại của mô hình kinh tế hợp tác (KTHT), và đặc điểm của các hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác (THT) do phụ nữ làm chủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả và vai trò của KTHT tại địa phương.


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Bạc Liêu)

Bài viết này nhằm làm sáng tỏ những yếu tố tác động và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bạc Liêu từ năm 1997 đến năm 2018, rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương khác trong cả nước.


Các phương thức quan hệ kinh tế quốc tế - lịch sử và hiện tại

Trong quá trình phát triển, nền kinh tế thế giới trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, tùy theo sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ xã hội. Xét một cách tổng thể có thể phân kỳ phát triển nền kinh tế thế giới với các giai đoạn như sau: Giai đoạn xuất hiện nền kinh tế thế giới, giai đoạn tồn tại nền kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa thống nhất trên phạm vi toàn thế giới, giai đoạn nền kinh tế thế giới tư bản chủ nghĩa thống nhất bị phá vỡ do sự xuất hiện của nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và giai đoạn hiện nay.


Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

Bài viết này sẽ phân tích thực trạng công nghiệp phụ trợ ở nước ta nhằm tìm ra nguyên nhân của sự yếu kém mà ngành này đang gặp phải, từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát triển ngành này trong thời gian tới.


Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - nhận thức và thực tiễn

Công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế. Đồng thời góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh, giá trị gia tăng cao.


Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Để nghiên cứu rõ hơn về kinh tế tư nhân, bên cạnh việc chỉ ra những thành tựu cơ bản của khu vực kinh tế tư nhân, Bài viết tập trung đánh giá những hạn chế của kinh tế tư nhân trong những năm qua. Từ đó bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.


Giải pháp thu hút và sử dụng vốn đầu tư của tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu có mục đích phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách của tỉnh Lào Cai, các hoạt động hỗ trợ của tỉnh, đề xuất giải pháp đặc thù nhằm tăng cường thu hút và sử dụng vốn đầu tư vào Lào Cai.


Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm chè Thái Nguyên

Bài viết tập trung xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến mức độ liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng sản phẩm chè Thái Nguyên, bao gồm: ký kết hợp đồng, chia sẻ thông tin và ra quyết định chung. Từ đó đã đặt ra vấn đề nghiên cứu: Ký kết hợp đồng, mức độ chia sẻ thông tin, số các yếu tố ra quyết định chung và mức độ liên kết có mối quan hệ phụ thuộc.


Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến nay, góp phần quan trọng chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo.


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1997-2017

Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Đông Bắc. Hòa nhập với sự phát triển của đất nước, từ sau ngày tái lập tỉnh (1/1/1997) đến năm 2017, Thái Nguyên đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Discussion on the rebound of some Asian Emerging Economies after the global financial crisis in 2008

This research analyses the impacts of GFC on some Asian Emerging Economies and the rebound of these countries after the GFC, as well as discusses the reasons for the rebound. Some main reasons indicated in the paper include the resilient financial system and sound monetary and fiscal policies and increase in investment and domestic demand.


Vietnamese footwear export: The direction of trade and determinants of firms’ market penetration

We investigate determinants of firms’ direction of trade by using panel data of Vietnam’s footwear firms for the 2006-2010 period. Since no variance was found between firms, a pooled multinomial logit model is consequently preferable. Notably, the economies of scale show positive and significant effects for footwear firms serving the USA and EU markets.


Volatility timing in the Vietnamese stock market

In this paper, we evaluate the economic value that arise from incorporating conditional volatility when forecasting the covariance matrix of returns for both short and long horizons in the Vietnamese stock market, using the volatility timing framework of Fleming et al. (2001). We report three main findings. First, investors are willing to pay to switch from the static to a dynamic volatility timing strategy. Second, there is negligible difference in forecast performance among short and memory volatility models.


Impact of CEO’s characteristics on firm performance: The case of Vietnam

Using a sample of 248 firms on Hanoi and Ho Chi Minh City stock exchanges, we shows that education level and tenure of the CEOs do not have any impact on the performance of Vietnamese firms. However, when the CEOs hold the undergraduate degree, tenure has a positive impact on the performance of Vietnamese firms.


The impact of macroeconomic variables on equity risk premium: Evidence from sectoral analysis in Vietnam using bounds testing approach

This study investigates the impact of change of macroeconomic variables on equity risk premium of Ho Chi Minh stock market and some important sectors for period January 2007- September 2015. The paper applies bounds testing approach to cointegration to find the long run and short run relationships.


Determinants of corporate liquidity: A literature review

This paper aims to provide the critical point of existing literature related to the determinants of cash holding in order to find directions for further research in this topic.


Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương: Kết quả đàm phán, cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Với mức độ và phạm vi cam kết sâu rộng, hiệp định TPP sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam, đòi hỏi chúng ta phải nhận thức được rõ các cơ hội và thách thức để có sự chuẩn bị và sẵn sàng thực hiện hiệp định này.


Nghiên cứu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức với tính hững hờ tập thể - trường hợp các doanh nghiệp tại Tp.Hồ Chí Minh

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và tính hững hờ tập thể của các tổ chức tại Tp.Hồ Chí Minh thông qua phân tích định lượng từ số liệu khảo sát đối với 228 nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Tp.Hồ Chí Minh.


Future Vietnam-EU free trade agreement (Vietnam-EU FTA): An analysis of trade creation and trade diversion effects

This paper aims to analyze trade creation and trade diversion effects of future Vietnam-EU FTA, in a framework of negotiations from 2012 to ensure an effective environment for trade and investment. The theory of trade creation and trade diversion will be used to evaluate impacts of an FTA on Vietnam’s welfare.


Trade marketing of fast moving consumer goods industry in Vietnam: A case study of procter and gamble

Trade marketing is a discipline of marketing that focuses on increasing the demand at wholesaler, retailer or distributor level rather than consumer level (Howard, 2011). Trade marketing is of utmost importance when it comes to increasing revenue for fast moving consumer good (FMCG) section.


Role of intellectual property rights in promoting ecotourism in Sri Lanka

Tourism sector in Sri Lanka is the third largest foreign exchange earner to the country which recorded nearly 1.5 mil. tourist arrivals in 2014, whereas Asia appeared as the main tourism source followed by Western Europe. Employment generation both direct and indirect through the tourism sector is quite significant, where it directly provide nearly 130,000 employment opportunities every year.


Factors influencing the firm’s self selection behavor in the electricity industry in Vietnam (2006-2010)

This paper examines factors influencing the survival probability of firms in the industry in Vietnam. The obtained results reveal that among others, capital stock and expenditure on inputs such as materials and services were the significant determinants of firms’ surviving likelihood in the market. This likelihood was also positively correlated with the age of firms, however, in an inverse fashion when the firms reached a certain age.


The relationship between organizational culture and innovation through Vietnamese employee’s perspective

In a globalized business setting, a national culture that impacts strongly innovation is of utmost importance especially in developing countries that expect to improve income levels and compete globally. Since organizational culture is embedded in national culture, studying culture at the organizational level is apt especially when organizational culture and innovation have been found to increase performance.


The FDI attracting policy of Malaysia towards green growth and some suggestions for Vietnam

The goal of the Malaysian Government to attract FDI is to achieve sustainable development. In order to achieve this goal, FDI must first be adjusted and planned into the green economy. The task of the Malaysian Government is to provide policies and ensure that policies are enforced to really encourage FDI to follow this roadmap.


Money demand and the welfare cost of Inflation: Empirical evidence from East Asian countries

This article presents empirical evidence of the long-term relationship between money (M1) and inflation from five selected East Asian countries during the period from 1977–2014. The two money demand specifications, namely, the semi-log and the log-log functional forms initiated by Cagan (1956) and Meltzer (1963), respectively, are examined using time-varying and structural break tests for stationary and cointegration before estimating cointegration equations with ordinary least squares (OLS) regression.


Challenges for Vietnam’s participation in AEC: Free flow of skilled labor and lessons learned from European Union

The formal establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) at the end of 2015 will ceremonially mark a milestone in the process of economic integration in Southeast Asia. AEC will open new chapter in ASEAN countries when it promotes four main free flows: capital, goods, skilled labor and services.


Technology institutions in small producers’ clusters: Case studies of craft villages in Northern Vietnam

Technology and innovation have been recognized as important and crucial to reducing poverty, generating wealth and bringing social progress for Vietnam. But the result is different in different sectors. Craft villages are composed mostly of small and micro household business characterized by family ownership and heavy involvement of the family members.


Building visibility when firms depend on suppliers: Case of seafood producers in Vietnam

This paper develops a model highlight the importance of visibility for mitigating supplier risk when a buying firm depends on the supplier. Our model has shown that visibility can be an important information-based capability for reducing the dependence burden on supplier risk.


Tài liệu mới download

Đề tài : CĂN BỆNH HÀ LAN
  • 10/05/2011
  • 27.312
  • 522

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

History of Economic Analysis part 74
  • 30/10/2010
  • 70.093
  • 432
Bài tập phân tích lợi nhuận
  • 03/08/2011
  • 17.207
  • 545

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu