Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (12.352)

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế biển tại Quảng Ngãi

Bài viết này phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả cho thấy, so với tổng lượng vốn FDI đầu tư cho tất cả các lĩnh vực của địa phương và với vốn đầu tư cho kinh tế biển của các địa phương lân cận, dòng vốn FDI đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn khiêm tốn. Trên cơ sở tìm hiểu nguyên nhân, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút FDI cho phát triển kinh tế biển đến địa phương này trong tương lai. Các khuyến nghị tập trung vào việc đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, ban hành các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư phù hợp với điều kiện của Tỉnh Quảng Ngãi và đặc thù các ngành kinh tế biển.


Macroeconomic factors affecting merger and acquisition activity in Vietnam

The purpose of this article is to analyze the macroeconomic factors influencing M&A activity in the Vietnamese market, analyzing both shortrun and long-term. The theoretical foundation is analyzed and synthesized from previous studies. Quantitative research methods and vector error correction model were employed to analyze time series data. The results of the study indicate that, in the long run, M&A activity is affected by money supply, political risk and economic growth. In the short term, the factors that have impact on M&A is tax burden, institutional and regulatory factors.


Embedding foreign direct investment

This paper seeks to explain why it is important to increase the embedding of FDI in regional economies, describe what sorts of policies regional governments and development agencies can use to assist embedding and make recommendations on how such policies can be most effective. The paper also briefly outlines work currently underway at the OECD to analyse and compare policies for embedding FDI in case study cities and regions.


Sự thay đổi về không gian đô thị ở thành phố Vinh trong quá trình đô thị hóa (1974-2008)

Bài viết tập trung làm rõ sự thay đổi về không gian đô thị ở thành phố Vinh trong quá trình đô thị hóa từ khi công cuộc tái thiết, xây dựng lại thành phố Vinh được khởi động vào ngày 01/5/1974 đến ngày thành phố Vinh được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An 05/9/2008, từ đó hy vọng góp phần thiết thực vào việc nghiên cứu về quá trình đô thị hóa ở thành phố Vinh suốt hơn hai thế kỷ qua.


Định hướng các mô hình kinh doanh để phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn hội nhập quốc tế

Kinh tế tư nhân là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của nền kinh tế Việt Nam. Thực tiễn trong nhiều năm qua cho thấy, kinh tế tư nhân luôn mang lại hiệu quả và đóng góp trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.


Năng lực cạnh tranh của mặt hàng chè Việt Nam xuất khẩu sang Nga

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) hàng hóa xuất khẩu là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Trong đó, mặt hàng nông sản góp phần đáng kể trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Riêng mặt hàng chè xuất khẩu năm 2015 đạt trên 212 triệu USD, xếp thứ 8 trên thế giới về kim ngạch xuất khẩu.


Phương thức thích ứng của Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Việc nhận diện bản chất, tác động của cách mạng 4.0 có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đồng thời đặt ra những yêu cầu, những đòi hỏi mới cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà cần phải tìm cách thích ứng với nó.


Macroeconomic variables effect on US market volatility using MC-GARCH model

Forecasting equity volatility was thoroughly investigated during the past three decades. The majority based their forecasts on the dynamics of the underlying equity time series. They helped better understand the dynamics of these time series and understand different aspects of volatility. Other models went a step further to include the effect of news announcement on equity volatility. The vast majority ignored the effect of macroeconomic variable or the state of the economy. This paper proposes a volatility-forecasting model that accounts for effect of fundamental macroeconomic variables that reflect the state of the economy.


Exorbitant global imbalances

The Bretton Woods system in the aftermath of the Second World War provided the world economies with a monetary framework to replace the Gold Standard that prevailed in the preceding period. The system to rebuild war-torn economies worked fine but it could not meed the needs of the growing world trade and economy. Post Bretton Woods world evolved into a global reserve system adopting the currency of the dominant power at this time, the United States, the dollar.


The effect of capital market deepening on economic growth in Kenya

The capital market is important since it connects the financial sector with other nonfinancial sectors of the economy. This study examines the effect of Capital Market Deepening on economic growth in Kenya. Controversy exists among researchers on the role of deep capital markets in growth.


Effect of enterprise resource planning information system on business performance: An empirical case of Taiwan

This paper develops a framework to evaluate the effect of Enterprise Resource Planning (ERP) system. By case study and expert interviews, this paper found that after introducing ERP, case company has intangible positive effects on reputations, decision quality, productivity, product quality. The company has improved business processes and business process reconstruction and organizational change continuously. By financial ratio analysis, this paper found tangible effects with significant improvement on five financial ratios.


Economic growth, financial depth and savings nexus in Saudi Arabia: An empirical investigation

This research article empirically examines the causal relationship among financial depth, economic growth and savings in the unique economic setup of Saudi Arabia for the period of 1971 to 2011.


Đề cương chi tiết học phần Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo kinh tế xã hội trình độ đào tạo Thạc sỹ

Môn học Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo kinh tế xã hội sẽ mở rộng và nâng cao các kiến thức đã học ở bậc đại học theo hướng ứng dụng sâu vào các bài toán phân tích và dự báo kinh tế xã hội. Học viên sẽ được trang bị nền tảng lý thuyết cơ bản về kinh tế lượng và kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê hiện đại để phân tích dữ liệu và dự báo. Các mô hình dự báo được xây dựng dưới dạng các mô hình hồi quy đơn biến, đa biến và hệ phương trình. Môn học cũng cung cấp cho học viên những kỹ năng cơ bản để tổ chức thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu kinh tế – xã hội.


Mô hình phân tích số liệu mảng - thực hiện trên phần mềm Stata

Bài viết trình bày về số liệu mảng, tầm quan trọng và các đặc trưng ưu việt của nó trong việc phân tích và dự báo kinh tế. Bài viết cũng trình bày hai mô hình cơ bản và các phương pháp ước lượng để phân tích số liệu mảng. Cuối cùng chúng tôi trình bày các kiểm định cho số liệu và mô hình đã trình bày ở trên.


Phát triển công nghiệp phụ trợ để nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, doanh nghiệp và cả nền kinh tế

Nội dung của bài viết trình bày khái niệm công nghiệp phụ trợ; công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam; tìm cách đưa công nghiệp phụ trợ Nhật vào Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2003 – 2013: Thực trạng và khuyến nghị

Bài viết trình bày tình hình tăng trưởng FDI, cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế tại Việt Nam, đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2003 – 2013: Thực trạng và khuyến nghị.


Khắc phục một số rào cản về sở hữu trí tuệ mà doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp khi tham gia nhập TPP

Bài viết trình bày quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam với các quốc gia TPP; một số rào cản về SHTT mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp phải khi TPP được vận hành và một số giải pháp.


Xúc tiến đầu tư tại chỗ: Giải pháp quan trọng nhằm tăng cường thu hút FDI ở Nghệ An

Bài viết này trình bày kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tại chỗ ở tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, từ đó đánh giá và đưa ra một số kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tại chỗ ở tỉnh Nghệ An.


Tác động của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh

Đô thị hóa là xu hướng tất yếu trong nền kinh tế - phát triển xã hội của mỗi nước đất nước, nó diễn ra cùng với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Qua Năm, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả tích cực từ sự phát triển đô thị gắn liền với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng đầu tư xây dựng các dịch vụ công nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng.


Số liệu thống kê chủ yếu năm 2019

Tài liệu trình bày tổng sản phẩm trong nước quý 4; tổng sản phẩm trong nước GDP; nông, lâm nghiệp và thủy sản; chỉ số sản xuất công nghiệp; sản phẩm công nghiệp chủ yếu; đầu tư trực tiếp của nước ngoài...


Tình trạng doanh nghiệp Việt Nam

Trong giai đoạn 2010-2018, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam đạt mức tăng trưởng tương đối cao. Doanh nghiệp Việt Nam hiện là khu vực kinh tế đóng góp quan trọng nhất vào quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua nhiều chính sách, Nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống, doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phát triển nhanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ổn định và bền vững của nền kinh tế. Bài viết nêu lên tình trạng doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.


Tổng quan về năm gốc 2020 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Thống kê Việt Nam đã có 7 lần thực hiện thay đổi năm gốc so sánh (1958, 1961, 1970, 1982, 1989, 1994 và 2010) cho thấy Thống kê nước ta đã tiếp cận và áp dụng phương pháp phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn của Việt Nam để chuyển đổi năm gốc và tính toán các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội theo giá so sánh. Qua thời gian thực hiện, đến nay, năm gốc 2010 đã không còn phù hợp với tình hình thực tế. Trước tình hình đó, ngày 22/12/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Bài viết nêu lên vào một số nội dung chính cần để thực hiện Thông tư nói trên.


Dữ liệu máy quét

Dữ liệu máy quét mang lại nhiều cơ hội trong việc cải thiện tính chính xác cho số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Sử dụng dữ liệu máy quét giúp ích cho việc cải thiện tính chính xác của dữ liệu giá tiêu dùng được sử dụng trong tính toán CPI thông qua tính các giá trị đơn vị của các sản phẩm đồng nhất, đồng thời giúp cải thiện cỡ mẫu cho điều tra giá tiêu dùng. Bài viết đưa ra những cơ hội và thách thức chính của dữ liệu máy quét trong việc tính toán CPI.


Vai trò của thống kê kinh tế chưa được quan sát trong việc đánh giá lại quy mô GDP

Tổng sản phẩm trong nước (Gross Domestic Product - GDP) là một chỉ tiêu thống kê phản ánh tiềm lực kinh tế của một quốc gia. Phương pháp sản xuất là phương pháp cơ bản được sử dụng để ước lượng GDP. Với phương pháp này, chất lượng chỉ tiêu GDP phụ thuộc lớn vào mức độ bao phủ thống kê của các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế các nước còn gặp vướng mắc với việc quản lý các hoạt động kinh tế chưa được quan sát (NOE), bài viết này làm rõ vai trò của thống kê kinh tế NOE trong việc đánh giá lại quy mô GDP


Phân tích cấu trúc nhóm ngành công nghiệp, xây dựng cho phát triển bền vững

Ngày 29 tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh G20 tại phiên họp về khí hậu - môi trường nhấn mạnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, bất ổn an ninh năng lượng đang thách thức sự tồn vong của nhân loại. Phát biểu của Thủ tướng là một thông điệp hướng sự phát triển bền vững. Chính vì vậy, nghiên cứu này hướng tới phân tích cấu trúc của nhóm ngành công nghiệp, xây dựng cho phát triển bền vững.


Tích hợp sản xuất, phân phối và tiêu thụ cần sa trong các tài khoản kinh tế quốc gia Canada – Những phát triển mới nhất trong tài khoản kinh tế Canada

Nội dung của bài viết trình bày tích hợp cần sa vào tài khoản kinh tế quốc gia; tích hợp cần sa vào tài khoản kinh tế quốc gia tác động đến GDP theo phương pháp sản xuất; tác động đến GDP dựa trên phương pháp thu nhập.


Chính sách tài khóa của Trung Quốc và hàm ý cho Việt Nam

Tình hình kinh tế thế giới trong những năm đầu thế kỷ XXI thay đổi sâu sắc và có nhiều biến động khó lường. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã có những động thái điều chỉnh chính sách kinh tế khác nhau để thích ứng với tình hình. Bài viết phân tích chính sách tài khóa của Trung Quốc dưới thời nhà lãnh đạo Tập Cận Bình từ sau Đại hội XVIII và định hướng chính sách tài khóa sau Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua cà phê Việt của người tiêu dùng Nhật Bản

Nghiên cứu nhằm mục đích tiến hành phân tích sâu hơn hành vi người tiêu dùng tại một thị trường mới, mong muốn có thể đưa đến một cái nhìn cụ thể hơn về người tiêu dùng Nhật Bản, những cơ hội, thách thức mà các DNXK cà phê Việt (CPV) có thể gặp phải để từng bước xây dựng được thương hiệu riêng, một cái nhìn mới đối với các sản phẩm đến từ Việt Nam nói chung và cà phê nói riêng.


Định hướng kinh tế Trung Quốc giai đoạn 2017-2023 và những tác động đến Việt Nam

  • 5/5 (1)

Đại hội lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10/2017) nêu rõ mục tiêu quyết thắng trước mắt là xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020, đồng thời đề ra mục tiêu dài hạn đến giữa thế kỷ XXI, trở thành quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp. Việt Nam là nước láng giềng, có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, vì vậy, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc sẽ có những tác động nhất định đến Việt Nam.


Phân tích và nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô và vận tải hàng không đến sự phát triển kinh tế khu vực

Nghiên cứu này trình bày ý nghĩa và sự đóng góp của lĩnh vực vận tải hàng không dân dụng đến sự phát triển ổn định của nền kinh tế-xã hội một quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu, cụ thể là việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển du lịch và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu phát triển.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Vốn ODA trong điều kiện mới
  • 01/07/2015
  • 37.189
  • 430

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu