Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (12.034)

Tổng quan nghiên cứu về tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến hành vi tiêu dùng

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm (1) tổng kết các nghiên cứu về tác động giữa CSR và hành vi tiêu dùng, (2) phát hiện khe hỏng trong nghiên cứu, (3) đề xuất hướng nghiên cứu mới trong tương lai để nghiên cứu về tác động của CSR đến hành vi tiêu dùng trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.


Ứng dụng mô hình hồi quy Binary logistic xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia mô hình trồng nhãn kiểu mẫu

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia mô hình trồng nhãn kiểu mẫu rất cần thiết để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.


Sử dụng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu trong đánh giá quá trình phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) là hạt nhân của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Các chỉ số đo lường mức độ ĐMST của quốc gia cần xem xét đưa vào hệ tiêu chí đánh giá quá trình phát triển của một nước theo hướng công nghiệp hiện đại. Bài viết này tập trung phân tích tính chất, phương pháp đo lường và thực tế sử dụng chỉ số ĐMST toàn cầu (Global Innovation Index - GII) trong nền kinh tế thông qua: xác định nội hàm và vai trò của ĐMST trong phát triển kinh tế; sử dụng GII để phân tích ĐMST của Việt Nam trong tương quan với các quốc gia khác; đề xuất việc sử dụng GII với vai trò là một chỉ số cần thiết trong hệ tiêu chí đánh giá nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Thực trạng quản trị công ty và một số ảnh hưởng đến hoạt động sáp nhập, mua lại tại Việt Nam

Bài báo này tập trung phân tích thực trạng quản trị công ty và ảnh hưởng của quản trị công ty đến hoạt động sáp nhập và mua lại (merging and acquisition - M&A) ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quản trị công ty tại Việt Nam còn hạn chế, dẫn đến mức độ bất đối xứng thông tin của các công ty gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tìm kiếm mục tiêu trong quá trình sáp nhập, mua lại cũng như sự thành công của các thương vụ. Qua đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp góp phần cải thiện chất lượng quản trị công ty, như hoàn thiện khung pháp lý, minh bạch thông tin và hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành.


Cần có chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo khởi nghiệp cấp quốc gia

Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đã coi việc thúc đẩy khởi nghiệp là động lực để tăng trưởng kinh tế, trong đó nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo khởi nghiệp (GD&ĐTKN) cần được tích hợp vào hệ thống giáo dục, phải coi nó là “thực tiễn sáng tạo, giúp tìm tòi và hành động dựa trên những cơ hội để tạo ra giá trị”. Thông qua tìm hiểu về hoạt động GD&ĐTKN ở một số quốc gia, tác giả cho rằng, Việt Nam cần phải có chiến lược phát triển GD&ĐTKN cấp quốc gia, giúp khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và cung cấp những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp cho giới trẻ, góp phần sớm đưa nước ta trở thành “Quốc gia khởi nghiệp”.


Liên kết khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong phát triển

Liên kết giữa các địa phương trong một vùng là phát triển mối quan hệ giữa không gian kinh tế với không gian tự nhiên, sinh thái, xã hội và không gian chính sách, thể chế để tạo ra lợi thế cạnh tranh động cho vùng, quốc gia, là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) bền vững. Thực trạng liên kết giữa các địa phương trong phát triển vùng và liên kết vùng với nhau trong thời gian qua đã bộc lộ những bất cập nhất định, cần được rút kinh nghiệm đối với các vùng trong cả nước.


Cùng tạo nên một cuộc bứt phá mới trong năng suất lao động

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt, cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động (NSLĐ) là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp; là vấn đề sống còn đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trong thời gian qua, NSLĐ của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, nhưng về cơ bản vẫn chưa cao so với các nước trong khu vực. Tại Hội nghị “Cải thiện NSLĐ quốc gia” do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 7/8/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra những nguyên nhân khiến NSLĐ chưa cao là do các điểm nghẽn về thể chế kinh tế; trình độ, kỹ năng nguồn nhân lực còn thấp, đặc biệt là thiếu nhân lực có trình độ, kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.


Quỹ phi lợi nhuận: Nguồn vốn cho khởi nghiệp chưa được khai phá?

Nguồn vốn từ quỹ phi lợi nhuận đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực y, dược, nông nghiệp công nghệ cao, môi trường…, những lĩnh vực tốn nhiều tiền đầu tư nhưng cần thời gian dài chờ đợi kết quả, cũng như sự ảnh hưởng đến xã hội mà các nhà đầu tư vì lợi nhuận thông thường ít quan tâm đến. Tuy nhiên ở Việt Nam, nguồn vốn này hầu như chưa được “khai phá”. Bài viết giới thiệu về loại hình quỹ phi lợi nhuận và nêu những đề xuất cụ thể cho Việt Nam.


Hiểu đúng về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thời gian gần đây chúng ta nói nhiều đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), nhưng nhiều người chưa hiểu rõ nội hàm của nó, dẫn đến tình trạng lạm dụng thuật ngữ này. Việc hiểu rõ nội hàm công nghệ của CMCN 4.0 và cách thức vận hành của nó giúp chúng ta có những định hướng phát triển và ứng dụng phù hợp vào cuộc sống.


Triển vọng kinh tế Việt Nam 2019: Kịch bản và hàm ý chính sách

Theo các tác giả, kinh tế Việt Nam năm 2019 có thể đạt được tốc độ tăng trưởng ở mức 6,5-6,9%. Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa mức tăng trưởng, về ngắn hạn, chúng ta cần rà soát và lựa chọn sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế trước những thay đổi toàn cầu diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Về trung và dài hạn, cần đẩy mạnh cải cách môi trường luật pháp và hệ thống giáo dục, xác định được lộ trình của nền kinh tế số, nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.


Nâng cao trình độ công nghệ của các ngành, lĩnh vực ưu tiên thông qua hoạt động nhập khẩu công nghệ

Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, nhập khẩu công nghệ là một trong những kênh quan trọng giúp nâng cao năng lực khoa học và công nghệ (KH&CN), trình độ sản xuất của doanh nghiệp, góp phần cơ cấu lại các ngành kinh tế, giúp một số ngành, lĩnh vực có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở phân phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia, bài báo đưa ra những gợi mở nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động nhập khẩu công nghệ ở Việt Nam thời gian tới.


Trước ngưỡng cửa nền kinh tế số

“Trước ngưỡng cửa nền kinh tế số” là chủ đề của Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2019 đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố vào tháng 5/2019. Báo cáo năm 2019 tập trung đánh giá tổng thể khả năng chuyển đổi nền kinh tế số của Việt Nam với quan điểm cho rằng cần phải định vị được Việt Nam đang ở đâu trên lộ trình hướng tới tương lai nền kinh tế số để có những giải pháp và chiến lược tổng thể.


Transforming creativity: Personalized manufacturing meets embodied computing

This paper discusses aspects of a collaborative investigation of embodied computing and personal manufacturing. We describe the NeuroMaker 1.0, an artwork that playfully implements the concept of “translating of the designer’s ideas into a product”. Visitors to the installation were invited to use their own EEG to fabricate personalized physical objects. While primarily intended to provoke thought about the process of creativity, we also demonstrated that, with the right team, radical new interfaces are well within the reach.


Effectiveness of cross-border knowledge transfer in Malaysian MSC status corporations

Knowledge has become the key asset for the economy to gain competitiveness as more and more countries have shifted or are shifting towards knowledge-based economy, no exception for Malaysia. In order to acquire and transfer technology and/or knowledge from overseas to Malaysia, Multimedia Super Corridor (MSC) has been proposed. However, research focuses on cross-border knowledge transfer especially in the context of MSC status corporations in Malaysia is still limited. The factors that affect the effectiveness of cross-border knowledge transfer will be determined and presented in this paper. Quantitative approach has been adopted in this study. The findings of this study show that knowledge characteristics (KC) and network characteristics (NC) have positive significant relationship with crossborder knowledge transfer. The effects context towards KC and NC will also be examined in this study.


Knowledge networking: A strategy to improve workplace health & safety knowledge transfer

This article proposes a Knowledge Networking approach to the development of Workplace Health & Safety Knowledge in order to overcome the limits and obstacles associated with the more traditional linear model of Knowledge Transfer in organisations. The province of Québec has developed a Network approach to managing workplace health and safety that is highly regarded by health & safety practitioners and researchers throughout Canada. Its research arm, the Robert Sauvé Research Institute on Workplace Health & Safety (IRSST) also uses a Knowledge Network approach to guide its research agenda. The success of those network initiatives has led the Eastern Canada Research Consortium on Workplace Health & Safety to create a Knowledge Transfer Research Laboratory (KTLab) to support research on the transfer of WHS best practices develop in Québec and elsewhere to Atlantic Canada using a networking approach.


Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất nhận thức và vận dụng của Đảng ta trong quá trình đổi mới kinh tế

Tài liệu trình bày biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; sự nhận thức và vận dụng quy luật của Đảng ta trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước.


Thực trạng môi trường lao động công ty Sứ kỹ thuật Yên Bái

Bài viết nghiên cứu thực trạng môi trường lao động tại công ty Sứ kỹ thuật Yên Bái năm 2016 bao gồm: môi trường lao động vi khí hậu, tiếng ồn, bụi toàn phần, chiếu sáng và hơi khí. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Phát triển kinh tế chia sẻ tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và một số khuyến nghị

Kinh tế chia sẻ là một thuật ngữ được bàn luận nhiều trên các diễn đàn thương mại điện tử ở Việt Nam gần đây. Đây là mô hình kinh doanh mới có khả năng mang lại siêu lợi nhuận cùng với lợi ích chung cho xã hội trong nền kinh tế số. Tuy nhiên, việc vận dụng hiệu quả mô hình kinh tế này không thực sự dễ dàng, thậm chí còn gây ra sự cạnh tranh không công bằng giữa các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống và các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ. Vì vậy, bài báo này trao đổi một số vấn đề về kinh tế chia sẻ như cơ sở lý luận và thực trạng phát triển kinh tế chia sẻ tại Việt Nam hiện nay thông qua phương pháp thu thập, xử lý và phân tích thông tin, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát triển kinh tế chia sẻ tại Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.


Tác động của thương mại quốc tế đến tăng trưởng kinh tế - Nghiên cứu trường hợp trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Nghiên cứu này tiến hành kiểm định tác động của thương mại quốc tế đến tăng trưởng kinh tế trong trường hợp trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu chuỗi thời gian theo tần suất quý của tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn từ quý I năm 2002 đến quý I năm 2018. Mô hình được sử dụng trong nghiên cứu là mô hình tự hồi quy véctơ (VAR), kết quả nghiên cứu cho thấy thương mại quốc tế tác động có ý nghĩa thống kê đến tăng trưởng kinh tế trong trường hợp trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn phản ánh vai trò của WTO đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, là minh chứng cho thấy Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu sau khi gia nhập WTO.


Analysis of entrepreneurial companyculture - a case study of the E-commerce company

This paper provides suggestions to change the corporate culture based on long term orientation of entrepreneurial companies, and also proposeslessons in building corporate culture for individuals who intend to start a business in the future.


Application of the copula-based decomposition method to study the income inequality between rural and urban areas in Vietnam

The paper uses the copula-based decomposition method to study the incomeinequality in rural-urban areas in Vietnam, using 2016 Vietnam Household Living Standard Survey data. Empirical results show that level of education plays the most important role in explaining income disparities in the two populations.


Accounting regime for administrative units in 2017: Radical changes from thinking to methods

In the context of international economic integration, the Vietnamese public accounting system in general and the administrative unitsaccounting in particular must have strong reforms to meet the needs of international organizations, public finance managers.


The impacts of provincial institutional quality on the productivity of Vietnamese enterprises

This study uses enterprises survey data collected by the General Statistics Office (GSO), combined with provincial competitiveness data to assess the impact of local institutional quality on the productivity of Vietnamese enterprises in the period 2010-2014.


Studies on export performance in Philippines based on factors influencing export

The paper uses an array for the period 2000-2017 to analyze the situation and determine some factors affecting the export performance in the Philippines by Gravity Model.


Solution for improving the department's leader performance in Hoa Binh province

The public sector plays an important role in promoting the stability and development of each nation's political, economic and social systems. However, many challenges have been investigated in Vietnam public sector. In this scenario, human resources, particularly, leaders in public administration have been confirmed as the key factors which impact on the effectiveness of this area.


The impact of ownership structure on executive compensation: Evidence from Viet Nam

The objective of this paper is to highlight the impact of ownership discrepancy and type (managers, chairman, state, foreign) on executive compensation (salary, bonus) in Vietnamese Listed Firms for period 2010 -2016. Based on a sample of Vietnamese listed firms and using panel data regressions, the results show that CEO ownership and Government ownership have significant positive impact on the level of total Executive cash compensation.


Improvement of competitiveness to attract FDI to Vietnam in the context of industrial revolution 4.0

This article aims to analyze changes in Vietnam's advantages and challenges in order to improve the competitiveness in attracting FDI in the context of IR 4.0. Besides comparing Vietnam's comparative advantages with other regional countries, the author also puts Vietnam in the competition for attracting FDI with developed countries in the backshoring trend forecasted that will be thrive in the context of IR 4.0.


Factors affecting the implementation of social responsibility toemployees at Vietnamese textile enterprises

This research analyzes the factors affect the implementation of social responsibility toemployees at Vietnamese textile enterprises. The data was collected from 38 local companies through the predesigned questionnaire.


Miller-Orr model application in cash capital management in Vietnamese enterprises

The study introduces cash capital management models in enterprises including Baumol model, Miller-Orr model and Stone model, and introduces details of these models, pros and cons of each model. With the model characteristics and current situation of Vietnamese enterprises, the study has shown that the Miller-Orr model is more feasible in cash capital management at enterprises.


Trends of big data applications in attracting and retaining talents in VietNam enterprises

The world is embarking on the fourth Industrial Revolution, a new production revolution associated with unprecedented breakthrough in technology related to Internet connection, artificial intelligence, robots, big data, cloud computing, virtual reality experience, etc. This revolution is expected to exert great impacts on every country, government, organization, enterprise and citizen worldwide in terms of working, production and daily communication modes.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking: Common topics
  • 28/03/2017
  • 63.337
  • 963

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

TUNISIA’S ECONOMIC CHALLENGES
  • 19/04/2013
  • 17.899
  • 278

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu