Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh tế học (12.205)

Chính sách dẫn đường phát triển công nghiệp 4.0 ở một số quốc gia đi tiên phong và đề xuất với Việt Nam

Bài viết phân tích các chính sách mở đường cho nền công nghiệp 4.0 phát triển ở tám quốc gia tiêu biểu nhất thuộc Liên minh châu Âu. Tác giả chỉ ra những nội dung cơ bản nhất và làm rõ những điểm cốt yếu trong chính sách mà những quốc gia được gọi là đi trước đã theo đuổi, bao gồm xác định không gian chính sách,...


Đổi mới mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta

Trải qua các thời kỳ khác nhau, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ở nước ta đã có thay đổi về cách thức xác định. Đó là sự thay đổi thực hiện rõ trên các mặt: phục vụ kinh tế-xã hội; phát triển nền KH&CN nói chung; phát triển từng lĩnh vực KH&CN.


Phát triển tổ chức khoa học và công nghệ vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam

Nhằm góp phần triển khai chủ trương trên vào thực tế, bài viết dưới đây sẽ tập trung phân tích các vấn đề: Tổ chức KH&CN trong hệ thống đổi mới vùng; Thực trạng phát triển các tổ chức KH&CN vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam; Một số gợi suy về việc phát triển tổ chức KH&CN vùng kinh tế trọng điểm thời gian tới.


Set of indicators for brief evaluation of innovation capabilities of small and medium enterprises: International experience and suggestions for Vietnam

The objective of this study is to build up a set of indicators for brief evaluation of innovation capabilities for the sector of enterprises of Vietnam. For achieving this objective, first of all, the work was conducted for global study of documents on the notion of innovation and innovation capabilities of enterprises and the way to build up indicators of innovation capabilities of enterprises.


Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) và tạo điều kiện để hệ sinh thái phát triển bền vững là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của các chính phủ cũng như giới học thuật những năm gần đây, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0 đang tạo nên những cơ hội và thách thức mới cho tất cả các quốc gia.


Chính sách liên kết vùng gắn khoa học và công nghệ với sản xuất công nghiệp của Nhật Bản và gợi ý chính sách đối với Việt Nam

Bài viết tập trung vào các sáng kiến chính sách của Chính phủ Nhật Bản qua các thời kỳ nhằm gắn KH&CN với sản xuất công nghiệp cấp vùng. Các sáng kiến chính sách theo hướng này được thực hiện bằng cách tập trung tăng cường liên kết giữa các trường đại học khối kỹ thuật với doanh nghiệp sản xuất trong các hệ thống đổi mới sáng tạo vùng.


Hoạt động nghiên cứu và triển khai phục vụ đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam

Hoạt động nghiên cứu và triển khai (NC&TK) trong doanh nghiệp (DN) là một hoạt động còn mới đối với thực tế của Việt Nam, nhất là khi xem xét nó trong chuỗi các hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) của doanh nghiệp. Các khái niệm về hoạt động ĐMST, NC&TK trong DN được đưa ra đặt cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu các hoạt động NC&TK phục vụ ĐMST trong DN.


Actual status of development and application of internet of things in Vietnam

The paper introduces the basic notions of the eco system of Internet of Things (IoT) with 4 main components (hardware, software/connections, services and institutions/policies) and the eco system of the commercial IoT with two groups of actors (providers of service/application including providers of equipment, networks and platforms, and clients).


Rào cản trong hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Bài viết tập trung vào những rào cản phát sinh từ quá trình hợp tác, các chính sách hợp tác quốc tế về KH&CN và đề xuất các sáng kiến vượt qua các rào cản.


Development trends of some sectors of priority technologies in period to 2030 year

Technologies pass development under strong impacts of the 4th Revolution of industrial development and a productivity revolution. The positions of science and technology (S&T) in the new context are reflected well in its guiding roles for socio-economic development thanks to impacts of fast changes and development to results and qualities of S&T activites.


Potential impacts of national absorptive capacity in internet of things to socio-economic aspects in some countries and lessons for Vietnam

The paper will present the proposal of the research team on the project of analysis frame of national absorptive capacity in IoT of Vietnam in compatibility to socio-economic development and particularly in context of transition of economic structure to market mechanisms and international integration.


Chuyển giao công nghệ từ các tổ chức nghiên cứu công: Kinh nghiệm Nhật Bản

Bài viết tập trung vào CGCN từ các tổ chức nghiên cứu công của Nhật Bản đến các doanh nghiệp tư nhân, nói một cách khác, chính là sự hợp tác giữa khu vực hàn lâm và công nghiệp.


Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 năm 2018 của Việt Nam, ý nghĩa và các vấn đề đặt ra

Bài viết giới thiệu tổng quan về chỉ số GCI 4.0 năm 2018. Sau đó phân tích và làm rõ một số kết quả GCI 4.0 năm 2018 của Việt Nam và đề xuất một số giải pháp để cải thiện chỉ số GCI 4.0 trong thời gian tới.


Lịch sử hình thành và phát triển Think-Tank trên thế giới

Bài viết dưới đây xin được cung cấp những thông tin cơ bản về lịch sử hình thành, đặc điểm và tính chất hoạt động cũng như mô hình tổ chức và hoạt động của các Think-Tank ở hai quốc gia có số lượng ThinkTank lớn nhất hiện nay là Hoa Kỳ và Trung Quốc.


Xu thế phát triển một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên đến năm 2030

Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị hoạch định Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho giai đoạn 2021-2030, bài viết mong muốn góp phần phục vụ vào quá trình hoạch định Chiến lược.


Giải pháp nâng cao hoạt động đổi mới cho doanh nghiệp

Trong bài viết này đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động đổi mới trong doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc nghiên cứu, so sánh hoạt động đổi mới của Việt Nam với một số quốc gia.


Research and development activity to serve innovations in enterprises of processing and manufacturing sectors in Vietnam

Research and Development activities (R&D) in enterprises are novel for practice in Vietnam, particularly when they are viewed in the chain of innovative activities by enterprises. The notions on innovations and R&D activities in enterprises set the theoretical background for research of R&D activities to serve innovation in enterprises.


Một số vấn đề của chiến lược khoa học và công nghệ qua so sánh với chính sách khoa học và công nghệ

Chiến lược KH&CN và chính sách KH&CN khác nhau ở tầm nhìn dài hạn và ngắn hạn, phạm vi tổng thể và riêng lẻ, chung cho cả nền KH&CN và từng đối tượng đặc thù. Đó là điều từng được nói tới nhiều. Ngoài ra, trong phạm vi bài này cũng còn nhiều khía cạnh khác cần làm rõ.


Vai trò của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo quốc gia tại Úc

Bài viết chỉ rõ sự liên quan chặt chẽ của các lĩnh vực khác nhau như đầu tư, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, pháp lý hành chính, với cốt lõi là các doanh nghiệp, tới sự hoàn thiện và phát triển của môi trường ĐMST.


Chính sách công nghiệp thân công nghệ: Một số kinh nghiệm quốc tế và gợi suy cho Việt Nam

Bài viết đưa ra một số gợi suy cho Việt Nam trong thời gian tới để có thể có được chính sách công nghiệp phù hợp, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.


Malaysia experience in strategy for development and application of internet of things and proposals for Vietnam

This paper provides Malaysia experience in building strategies for development and application of Internet of Things (IoT) including various aspects: status of readiness for development and application of IoT, objectives and roadmaps.


Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo để tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng cao hơn trong các chuỗi giá trị toàn cầu: Những vấn đề lý luận và gợi suy cho Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích các loại hình nâng cấp trong các GVC cũng như yêu cầu về năng lực ĐMST, các phương thức quản trị và tác động tới cơ chế học hỏi của các doanh nghiệp bản địa.


Vai trò của dự báo công nghệ đối với hoạch định chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới

Phạm vi nghiên cứu hoạch định chiến lược và dự báo khoa học, công nghệ và đổi mới rất rộng, trong bài viết này giới hạn, tập trung ba nội dung chính: (i) Lý luận về vai trò của dự báo công nghệ đối với hoạch định chiến lược; (ii) Phương pháp luận dự báo công nghệ phục vụ hoạch định chiến lược; (iii) Một số vấn đề gợi suy đối với Việt Nam.


Building up the eco-system of innovative entrepreneurship: Theoretical and practical stands of view

The building of the innovative startup ecosystem and the offering of favorable conditions for its sustainable development have become the topics of deep concerns by the Government and the academic community during recent years. The topics get particularly attractive in the context of Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0) which offers new opportunities and challenges to all nations.


Điều kiện hình thành một Think-Tank đích thực

Sau khi cung cấp thông tin về định nghĩa, chức năng, hình thức hoạt động, vài nét hiện trạng, vai trò của Think-Tank và đặc điểm của các tổ chức nghiên cứu dạng Think-Tank ở Việt Nam, bài viết phân tích điều kiện cần và đủ để Think-Tank tồn tại đích thực và hoạt động hiệu quả.


Đổi mới sáng tạo nhìn nhận từ góc độ khoa học và công nghệ

Bài viết này tìm hiểu vấn đề thông qua so sánh hệ thống đổi mới sáng tạo với hệ thống KH&CN, và trên cơ sở mối quan hệ giữa tri thức, đổi mới sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo và hệ thống đổi mới sáng tạo được phác họa thông qua các khái niệm đặc thù như tri thức đổi mới, doanh nghiệp đổi mới,...


Một số giải pháp nâng cao tính thực thi nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Bài viết dưới đây đề xuất một số giải pháp nâng cao tính thực thi Nghị quyết số 08/NQ-CP nhằm góp phần hiện thực hóa chủ trương chung của Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại Bộ Khoa học và Công nghệ.


Xây dựng khung năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp phù hợp với thực tế tại Việt Nam

Bài viết hướng tới xây dựng khung năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện mới ở Việt Nam. Các tác giả đã phân tích các thành tố có ảnh hưởng quyết định đến năng lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp hiện nay.


Kinh nghiệm Malaysia trong xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng internet kết nối vạn vật bài học gợi suy cho Việt Nam

Bài viết cung cấp kinh nghiệm của Malaysia trong xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng Internet của vạn vật xét từ khía cạnh: Hiện trạng cho sự sẵn sàng ứng dụng và phát triển Internet kết nối vạn vật (IoT), mục tiêu, lộ trình chiến lược phát triển và ứng dụng IoT.


Statistic surveys of innovation among enterprises in processing and manufactoring sectors in Vietnam

Statistic surveys of innovation2 by enterprises are activities of statistic collection of data conducted in science and technology (S&T) sectors of Vietnam. They are quite a new type of activities in practice of Vietnam. Actually, Vietnam is implementing the survey methodology among enterprises on basis of OECD guidelines for a pilot survey among enterprises in processing and manufacturing sectors of Vietnam.


Tài liệu mới download

Sắc ký lớp mỏng
  • 25/02/2013
  • 45.110
  • 697

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Operationalizing Debt Sustainability
  • 11/07/2010
  • 25.200
  • 990

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu