Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kinh Doanh Marketing (53.684)

Phân tích lợi thế so sánh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU

Bài viết này nhằm mục đích đánh giá lợi thế so sánh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU, đồng thời phân tích tính ổn định và tính xu thế của lợi thế so sánh trong giai đoạn 2003-2018.


Các đặc trưng tính cách cá nhân ảnh hưởng tới ý định đầu tư chứng khoán thông qua nhận thức rủi ro, nhận thức sự không chắc chắn và đánh giá kết quả đầu tư

Nghiên cứu thực hiện dựa trên kết quả trả lời hợp lệ của 465 nhà đầu tư cá nhân cho thấy: (i) Tính hướng ngoại ảnh hưởng cùng chiều đến nhận thức rủi ro và nhận thức sự không chắc chắn, tính dễ chịu ảnh hưởng cùng chiều và tính nhạy cảm ảnh hưởng trái chiều đến nhận thức về sự không chắc chắn. (ii) Nhận thức rủi ro và sự không chắc chắn ảnh hưởng cùng chiều đến kết quả đầu tư


Phân tích rào cản cho doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Mục đích của bài viết này là phân tích các rào cản tiềm năng gây cản trở các doanh nghiệp sản xuất lấy bối cảnh Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Nghiên cứu cố gắng chỉ ra yếu tố quan trọng và mối liên hệ các yếu tố này bằng phương pháp Interpretive Structural Model (ISM). Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách.


Tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong thị trường CPTPP

Nghiên cứu này phân tích tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bằng việc tính toán các chỉ số thương mại theo ngành hàng và thị trường, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: CPTPP là thị trường chính của nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, tuy nhiên mức độ tập trung thương mại chỉ ở một vài thành viên CPTPP như Mỹ, Nhật Bản, Canada.


Ảnh hưởng của các bên liên quan đến chiến lược xuất khẩu xanh và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Bài nghiên cứu là một trong những nghiên cứu của chúng tôi về chiến lược kinh doanh xanh với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của các bên liên quan đến việc theo đuổi loại hình chiến lược này cũng như những lợi thế cạnh tranh đạt được đối với các DN xuất khẩu Việt Nam từ góc độ tiếp cận các bên liên quan.


Nghiên cứu tác động của phẩm chất cá nhân lãnh đạo đến tạo động lực làm việc của nhân viên: Trường hợp tại chi nhánh MBBank Quảng Ngãi

Mục đích của nghiên cứu này xác định tác động của phẩm chất cá nhân lãnh đạo đến kết quả hoạt động doanh nghiệp tại Chi nhánh MBBank Quảng Ngãi. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu chính được thu thập bằng bảng câu hỏi bán cấu trúc. Các câu hỏi thu thập được kiểm tra tính đầy đủ và được mã hóa bằng phần mềm SPSS 22 để phân tích.


Nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp xi măng niêm yết ở Việt Nam

Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố tác động đến cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiệp xi măng niêm yết ở Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện trên mẫu gồm 77 quan sát với số liệu thu thập từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam có cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019.


Motivations for attracting customers and their intention to participate in tourism events in Ho Chi Minh City

The study examines the impact of factors influencing customers’ intention to attend a tourism event, by considering the motivation to attract customers to such an event. The authors collected 230 interview samples from different subjects, then conducted a quantitative method through factor, correlation, and regression analysis.


Green construction performance - A study on stakeholders’ perceptions

This study is conducted to explore stakeholders’ understanding of the performance of green-certified factories in the South of Vietnam. The study, based on the LEED Rating system, employs a qualitative approach to address objectives and in-depth interviews with 43 respondents including employees, managers, and buyers of green factories to collect data.


The effects of firm’s innovation on customer’s loyalty: A case study of Saigon COOP

This research’s insight is the impacts of innovation on the consumer perceived value, which has few focuses from previous studies. The outcome of the research has shown different aspects of the innovation to the consumer perceived value and customer satisfactions.


The mediating role of passion in entrepreneurship intention: Identity centrality and role models increase passion

The study is a quantitative research; data is surveyed in a single time collected from a population. 531 questionnaires are distributed to young people who are studying and working in Ho Chi Minh City and has the intention to start-up their own business.


The impact of brand positioning and knowledge on attitude towards brand and purchase intention: A study of organic rice in Ho Chi Minh city

The research results were conducted in two direct models and the indirect models in which the indirect model was supported. This means that brand positioning and brand knowledge had no direct impact on the Intention to buy organic rice, but only an indirect one through the consumer attitude towards the organic rice brand.


The effect of perceived educational support, self-efficacy and planned behavior predictors on entrepreneurial intention of Ho Chi Minh City University students

The paper employs a 28- item questionnaire to acquire information on undergraduate demographics and six variables based on the five-point Likert scale. SmartPLS version 3.0 was applied to analyze statistical data collecting from 312 students in three selected universities in Ho Chi Minh City.


The relationship between celebrity endorsement and brand equity: What’s happening on the social network

This study proved that Celebrity-Brand fit plays an important mediator role in this such relationship. This is an important guide to help businesses improve the effectiveness of their brands advertising campaigns.


Do ambient scents affect customers’ behavioral responses at fashion stores in Vietnam

This research aims to study the effect of a carefully selected congruent and simple ambient scent in a real-world shop setting and to study how scent affects shopper’s mood and behavior. Using electrostatic aroma diffusers, the research applies a carefully selecting vanilla scent at two fashion stores in district 6 and district Tan Binh.


Reasons for customers reluctance to use electronic payments – A study in Ho Chi Minh City

This study aims to investigate reasons why customers are reluctant to use e-payment and how these reasons explain their impacted values, with the following research objectives: To identify characteristics of electronic payment generating the resistance of customers to this E-payment; to explore the connections between those characteristics and values of individuals through the consequences of these characteristics.


Thailand institutional framework for FTA negotiation

This article aims to analyze institutional framework relating to the implementation of international trade and investment agreements, especially Free Trade Agreements (FTAs), which Thailand is a member country and going to be a member country, to recommend appropriate guidelines for integration of process and institution to comply with commitments under international trade and investment agreements.


The role of trust in information adoption in social commerce: A PLS approach

Social commerce (s-commerce or SC) is rapidly growing and it is an increasingly favourite shopping way that customers adopt. Based on the view of trust as a social reality and Petty and Cacioppo’s (1986) ELM theory, the paper proposes a theoretical model integrating information quality and social support to explain information adoption through perceived consumer trust.


The impact of knowledge management on innovation performance of small and medium enterprises - An empirical study in Lam Dong province

The analysis results of this study showed that the innovation performance of SMEs was affected by the knowledge creation process. This result pointed out the knowledge creation process was affected by some KM enabling factors, such as trust, collaboration, learning, reward, decentralization, formalization, IT support and T-shaped skills.


Impact of online social media on consumers’ purchasing intention via social network sites

This study, therefore, tries to build a research model describing the impact of motivations of using SNSs on social e-WOM and the relationship among social e-WOM, consumers’ trust, attitude and purchasing intention via SNSs. After adjusting the measurement scales by a focus group’s discussion, a quantitative survey was executed using the data collected from 509 SNS users and by testing Cronbach’s Alpha reliability, EFA, CFA, and SEM to comment seven proposed hypotheses.


The influence of brand equity on consumer responses toward Cho Gao dragon fruits brand

This thesis study wants to implement a model test for better understandings of brand equity and consumer responses toward Cho Gao Dragon Fruit brand. With the rapid growth of agriculture, including domestic consumption and export of the dragon fruits, it is crucial to differentiate the Cho Gao Dragon Fruits to other competitors in both domestic and foreign markets.


Understanding key drivers of attitudes toward income inequality in the Asia Pacific region

In addition, a set of demographic factors, significantly contributing to the variation in attitude toward income inequality, varies across selected countries in the study. Among the demographic factors, Supervision and Class tend to be dominant factors in explaining variation in the attitude toward income inequality.


The relationship between online trust, customer engagement and EWOM

This study aims to investigate the influence of e-quality and online trust on customer engagement and e-word of mouth. In particular, this study explored and analyzed a relatively new relationship, the impact of customer engagement on e-word of mouth.


Social capital and job search success: The case of undergraduates in Ho Chi Minh City, Vietnam

This paper approached the social capital and job search success multidimensionally by applying Partial Least Square - Structural Equation Model (PLS-SEM) to explore the path that social capital impacts on job search success. The primary data of 400 undergraduates in Ho Chi Minh City, Vietnam were used in the model.


Lecturers’ adoption to use the online learning management system (LMS): Empirical evidence from TAM2 model for Vietnam

This study is based on the Technology Acceptance Model 2 (TAM2) to learn about the lecturers’ adoption of using the learning management system (LMS) at universities in Vietnam. Mixed research methods are used to achieve the research objectives.


Friction in mobilities: Migrating to escape

This paper contributes to findings by previous research in that migration decisions are neither formed by pushes from the sending country nor pulls from the receiving country. Instead, migrants are regarded as active agents striving to manoeuvre their ontological beings by realizing interrelated possibilities out of constraints caused by their encounters with political, economic, social and familial structures that shape their aspirations for migration.


Determinants of consumers’ purchasing intentions toward organic foods: A study in Ho Chi Minh City, Vietnam

The study found that health consciousness & food safety, environmental consciousness & consumer knowledge, and availability product impact significantly on consumer attitude toward buying organic food; customer attitude, subjective norm, and perceived behavioral control have a significant influence on their purchasing intention.


Factors affecting satisfaction and reuse intention of customers using online motorbike service

The paper’s objective was to identify and measure factors impacting on satisfaction and reuse intention of customers using online motorbike service. The research model proposed five factors affecting customer satisfaction such as perceived service quality, perceived value, transaction convenience, perceived ease of use and perceived usefulness as well as two factors affecting reuse intention such as satisfaction and habit.


A conceptual framework of virtual team effectiveness from the Socio-Technical perspective

In this paper, we conduct a literature review of team research to set up a conceptual framework of virtual team effectiveness based on the sociotechnical perspective and Inputs-Mediators-Outputs-Inputs model. The results are references for those interested in improving virtual team effectiveness.


The effects of website quality on customer satisfaction and loyalty to online travel agencies in Vietnam

his study aims to examine the effects of six website quality factors, including Information Quality (IQ), Security (SE), Website Functionality (WF), Customer Relationship (CR), Responsiveness and Fulfillment (PF), and Visual Appeal (VA) on Customer Satisfaction (CS) and Loyalty (LI) through the mediation of Customer Satisfaction.


Tài liệu mới download

Kinh tế học Vĩ mô - Bài 8
 • 12/04/2011
 • 10.618
 • 675
Bài thực hành Microsoft Word
 • 14/03/2010
 • 25.353
 • 480
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4
 • 12/04/2011
 • 27.069
 • 183
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3
 • 12/04/2011
 • 13.636
 • 431
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2
 • 12/04/2011
 • 72.751
 • 460

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu