Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (43.113)

Sáng tạo, đổi mới – Chìa khóa kinh nghiệm đã thành công của trường THCS số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới

Bài viết trình bày việc xây dựng phát triển điển hình tiên tiến, nhân tố mới nhằm tạo sự lan tỏa trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của trường THCS số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.


Vài nét về văn hóa nông thôn hiện nay

Với hành trang văn hóa ấy người nông dân đang tự nâng mình để xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngày càng giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển ngày càng hiện đại, có mặt bằng dân trí và văn hóa cao.


Đồng Nai thời sơ sử: Nơi gặp gỡ của nhiều luồng văn hóa

Nói đến khảo cổ học sơ sử ở miền Nam Việt Nam có lẽ không quá khi nhận định rằng vùng đất Đông Nam Bộ là địa bàn khởi đầu và xuất phát cho sự hội tụ và lan tỏa các luồng văn hóa. Các dấu vết hoạt động của người cổ nơi đây trải dài suốt từ thời đại Đồ đá - Kim khí - Lịch sử và phân bố trên nhiều dạng địa hình khác nhau. Yếu tố “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa” của vùng đất Đông Nam Bộ từ lâu đã được nhiều người nghiên cứu để lý giải cho mật độ tập trung và tính chất đa dạng của các di tích khảo cổ học ở đây. Nghiên cứu này đặt vùng đất Đông Nam Bộ - Đồng Nai trong nền cảnh khu vực thời sơ sử (thế kỷ V TCN đến thế kỷ I-II SCN) nhằm tập trung vào một số vấn đề: Bối cảnh thời sơ sử Việt Nam và Đông Nam Á lục địa; Các cộng đồng cư dân thời sơ sử trên đất Đồng Nai; và Giá trị của di sản khảo cổ thời sơ sử và phát triển bền vững ở Đồng Nai.


Effects of cognitive reading strategy training on reading performance of efl students: A case of a high school in Vietnam

The present study aims to find out the effects of cognitive reading strategy training on Vietnamese EFL students’ reading performance in an upper secondary school in Vinh Long province, Vietnam. Furthermore, this study aims to find out students’ perceptions on the effectiveness of the training session in their use of cognitive reading strategies. The two groups, including 32 students in the experimental group and 37 students in the control group, participated in the study. The study utilized a mixed-method approach in which both qualitative and quantitative data from the questionnaire and interview were collected.


Tìm hiểu hiện tượng di cư quốc tế ở người Cơ Ho huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Trong bài viết này, trước tiên chúng tôi tập trung tìm hiểu nguồn gốc, các loại hình của quá trình di cư ra nước ngoài của người Cơ Ho ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; Thứ hai là mô tả thực trạng di cư ra nước ngoài của họ; và Thứ ba là phân tích vai trò của di cư ra nước ngoài trong đời sống gia đình và cộng đồng của người Cơ Ho ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.


Sinh kế và chuyển đổi sinh kế của nhóm người Mường di cư ở tỉnh Bình Dương

Bài viết phân tích sinh kế và quá trình chuyển đổi sinh kế của người Mường sống ở Bình Dương. Kết quả cho thấy người Mường đã chuyển đổi sinh kế từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang đa dạng các chiến lược sinh kế. Quá trình này tuy có gặp một số khó khăn ban đầu nhưng đa số người Mường đã vượt qua và hòa nhập tốt trong đời sống kinh tế, xã hội ở Bình Dương hiện nay.


Phát hiện và nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh (1909-2019)

Bài viết giới thiệu những thành tựu nổi bật của các nhà khảo cổ về văn hóa Sa Huỳnh từ khi phát hiện đến nay. Những nhận thức mới về đặc trưng, tính chất, niên đại, nguồn gốc, chủ nhân và mối quan hệ văn hóa cũng được luận bình thêm trong nghiên cứu; Một số vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản cũng được đề cập.


Chức năng tương tế của đình trong bối cảnh đô thị hóa ở Bình Dương

Bài viết này tìm hiểu mối quan hệ giữa đình với người cúng đình nhằm giải thích sự tồn sinh của đình trong bối cảnh đô thị hóa hiện nay. Sử dụng cách tiếp cận Nhân học và nguồn tư liệu điền dã tại một số ngôi đình ở thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và thị xã Tân Uyên, bài viết phát hiện và phân tích sự biến đổi chức năng tương tế của đình ở các điểm dân cư có mức độ đô thị hóa khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa đình với người cúng đình thông qua lễ bái quan hiện vẫn còn duy trì đầy đủ, đảm bảo chức năng tương tế tại các đình được khảo sát. Chức năng tương tế của đình nếu được duy trì sẽ góp phần cố kết cộng đồng người cúng đình và dự báo khả năng tồn sinh của đình trong bối cảnh đô thị hóa.


Khoa học chính sách xã hội nhìn từ lăng kính xã hội học – Nghiên cứu và một vài luận bàn

Xã hội học và khoa học chính sách xã hội là một trong số ít những ngành khoa học non trẻ nhưng lại đầy triển vọng phát triển ở Việt Nam. Bài viết sử dụng kết hợp đa phương pháp nghiên cứu nhằm luận bàn về mối quan hệ căn bản, tự thân và chặt chẽ giữa khoa học chính sách xã hội và xã hội học thông qua một số phương diện biểu hiện trong thực tiễn vận hành, phát triển của nó.


Phân loại khoa học của Charles Sanders Pierce: Lịch sử, nội dung và ý nghĩa

Bài viết trình bày lịch sử ra đời, hệ thống hóa, đưa ra các đánh giá có tính phê phán, góp phần hoàn thiện bảng phân loại của Pierce, vạch ra ý nghĩa nhận thức và ý nghĩa ứng dụng của chúng trong khoa học luận và quản lý khoa học công nghệ. Các phương pháp được sử dụng bao gồm: nghiên cứu tư liệu, dùng các tư liệu sơ cấp một cách có phê phán (bản gốc tư liệu của Pierce) và tài liệu thứ cấp của các học giả nghiên cứu về Pierce; phương pháp logic nhằm đánh giá tính nhất quán của các bảng phân loại khoa học của Pierce; phương pháp lịch sử nhằm làm rõ bối cảnh ra đời bảng các bảng phân loại khoa học của Pierce. Bài viết nêu ra lý do và tầm quan trọng của nghiên cứu, phác thảo sơ lược lịch sử phân loại khoa học trước Pierce, phân tích hoàn cảnh lịch sử (vĩ mô và vi mô) dẫn đến sự ra đời bảng phân loại của của Pierce, nội dung các bảng phân loại của Pierce và ý nghĩa của chúng đối với văn hóa, nghiên cứu khoa học và quản lý nghiên cứu khoa học.


Sinh kế hộ gia đình người H’mông di cư tự do tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Bài viết tập trung phân tích các nguồn vốn dùng để đảm bảo sinh kế của người H’Mông; Làm rõ thực trạng các hoạt động sinh kế của người H’Mông tại xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ, so với trước khi di cư, nguồn lực sinh kế các hộ gia đình người H’Mông tại Rô Men đã được cải thiện, đặc biệt là vốn tự nhiên và vốn vật chất. Bên cạnh sinh kế chủ đạo là trồng trọt thì các hoạt động sinh kế khác như buôn bán, chăn nuôi đang dần hình thành và bắt đầu phát triển.


Một số giải pháp thực hiện trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập

Giáo dục đại học Việt Nam đang có sự đổi mới cơ bản và toàn diện phù hợp với xu thế phát triển chung của giáo dục đại học thế giới. Giao quyền tự chủ cho các trường đại học đi liền với thực hiện trách nhiệm giải trình là vấn đề mấu chốt trong đổi mới giáo dục đại học Việt Nam. Trên cơ sở làm rõ khái niệm trách nhiệm giải trình và trách nhiệm giải trình của trường đại học, bài báo đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả trách nhiệm giải trình: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên về sự cần thiết phải thực hiện trách nhiệm giải trình của trường đại học; Xác định đúng nội dung thực hiện trách nhiệm giải trình của trường đại học; Rà soát, bổ sung và điều chỉnh các văn bản pháp quy về trách nhiệm giải trình của trường đại học; Thực hiện trách nhiệm giải trình bằng các hình thức đa dạng; Xây dựng văn hóa giải trình trong các trường đại học.


Một số đặc điểm của quá trình khẩn hoang, xác lập chủ quyền ở vùng đất Nam Bộ thế KỶ XVII - XVIII

Trong hai thế kỷ XVII và XVIII, công cuộc khẩn hoang vùng đất Nam Bộ của chính quyền Đàng Trong và các tầng lớp nhân dân Việt, Hoa, Khmer, Chăm… đã đưa đến việc xác lập chủ quyền trên vùng đất này. Nghiên cứu này trình bày các đặc điểm về quá trình khẩn hoang và xác lập chủ quyền qua các khía cạnh: Quá trình khẩn hoang vùng đất Nam Bộ là sự tiếp nối quá trình khẩn hoang và mở cõi của các thế hệ người Việt Nam theo hướng chủ đạo về phương nam; Quá trình khẩn hoang vùng đất Nam Bộ là quá trình chinh phục vùng đất hoang nhàn đầy thách thức và khó khăn; Quá trình khẩn hoang vùng đất Nam Bộ là quá trình mở rộng khối đoàn kết cộng đồng theo xu hướng thống nhất và hướng tâm; Quá trình khẩn hoang vùng đất Nam Bộ cũng đồng thời là quá trình xác lập chủ quyền theo phương thức thụ đắc lãnh thổ; và Quá trình khẩn hoang và xác lập chủ quyền trên vùng đất Nam Bộ gắn liền với quá trình mở rộng bang giao và nâng cao vị thế quốc gia dân tộc.


Kết cấu của thể loại vè

Bài viết này trình bày kết cấu của vè qua hai bình diện: Kết cấu theo lối tổ chức nội dung sự việc, gồm ba phần (phần mở đầu, phần miêu tả, kể lại câu chuyện, và phần kết thúc); và Kết cấu theo tính cách nhân vật, chia con người trong một tác phẩm làm hai tuyến. Đồng thời, bài viết cũng so sánh giữa kết cấu của vè với kết cấu của một số thể loại thuộc nhóm trần thuật của văn học dân gian khác (như truyện thơ, truyện trạng, truyện ngụ ngôn...). Trong điều kiện các nghiên cứu về vè hạn chế như hiện nay, vấn đề mà bài viết đặt ra sẽ ít nhiều có ích và là gợi ý quan trọng trong việc tìm hiểu về thể loại này


Biểu hiện tổn thương tâm lý của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn qua xúc cảm, tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội

Bài viết đề cập đến biểu hiện tổn thương tâm lý (TTTL) của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn (GĐKTV) qua xúc cảm và tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội. Biểu hiện TTTL qua xúc cảm và tình cảm của ba nhóm trẻ “không có TTTL”, “trẻ ở mức ranh giới” và “trẻ TTTL trong GĐKTV” có sự chênh lệch. Trẻ TTTL trong GĐKTV có xúc cảm, tình cảm tiêu cực với gia đình và cuộc sống xã hội nhiều hơn so với hai nhóm còn lại. Số liệu còn cho thấy biểu hiện về xúc cảm và tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội có sự khác biệt về cấp học (Sig. = 0.005).


Kết quả nghiên cứu thành Cổ Loa (2007-2014): Tư liệu và thảo luận

Bài viết này giới thiệu tư liệu nghiên cứu thành Cổ Loa trong giai đoạn 2007 - 2014. Thông qua tư liệu sẽ trình bày một số nhận thức, thảo luận về kỹ thuật và các giai đoạn xây/đắp thành lũy; Đặc trưng và niên đại; Đặc biệt là lịch sử thành có mối quan hệ như thế nào với quá trình dựng nước thời An Dương Vương.


Văn học dân gian trong đời sống của cộng đồng người Thái ở Nghệ An

Trong văn hóa thì văn học là loại hình, lĩnh vực quan trọng thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người. Người Thái là dân tộc thiểu số có đời sống văn hóa rất phong phú, đa dạng và có vai trò quan trọng ở vùng miền Tây Nghệ An. Nền văn học dân gian Thái là di sản nghệ thuật quý báu, phản ánh rõ nét đời sống văn hóa - xã hội của tộc người và đóng vai trò quan trọng tạo ra các giá trị chuẩn để con người vươn tới, từ đó hình thành nên phẩm chất con người. Đồng thời, văn học là một trong những động lực trực tiếp góp phần xây dựng nên nền tảng tinh thần của cộng đồng và xây dựng, phát triển văn hóa.


Dự đoán kết quả học tập của sinh viên bằng kỹ thuật khai phá dữ liệu

Hiện nay, tình trạng sinh viên bị buộc ngừng học đang diễn ra rất phổ biến tại các trường đại học ở Việt Nam. Bài báo này đề xuất phương pháp cho phép dự đoán được khả năng bị buộc ngừng học dựa vào phân tích dữ liệu từ điểm thi đầu vào, điểm thi các môn của ba học kỳ đầu và tình trạng hiện thời (tiếp tục học hoặc ngừng học) của hơn 555 sinh viên khóa 54, 55, 56 ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh. Từ dữ liệu đã có, hai thuật toán khai phá dữ liệu Logistic Regression, Naive Bayes đã được áp dụng để tìm ra mô hình tốt nhất cho việc dự báo tình trạng học tập cho sinh viên các khóa tiếp theo. Việc nghiên cứu này sẽ giúp cho Nhà trường đưa ra được những cảnh báo sớm và có phương án hỗ trợ để giảm tỷ lệ bị buộc thôi học cho các sinh viên khóa sau.


Phân tích chính sách xã hội dựa trên khung đánh giá quản trị bền vững

Bài viết này giới thiệu khung lý thuyết của SGI, tập trung vào hợp phần chính sách xã hội, kết quả đánh giá thành quả chính sách xã hội năm 2018 do dự án thực hiện và gợi ý khả năng ứng dụng khung lý thuyết SGI vào phân tích chính sách xã hội và hành chính công ở Việt Nam.


Xây dựng văn hóa chất lượng tại các trường đại học nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Văn hóa chất lượng là thành tố không thể thiếu trong xây dựng và phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học trong thời kỳ hội nhập. Xây dựng văn hóa chất lượng đang là mối quan tâm lớn của giáo dục đại học Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bởi đây là một trong các yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi nhà trường cũng như của cả hệ thống giáo dục đại học. Bài viết trình bày các vấn đề về văn hóa chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng, phân tích một số khó khăn và thuận lợi trong xây dựng văn hóa chất lượng, từ đó đề xuất một số biện pháp xây dựng văn hóa chất lượng ở các trường đại học Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.


Một số nét khái quát về kho tàng văn học dân gian M’nông

Mỗi một thể loại văn học dân gian M’nông nhiều khi chỉ là tên gọi để có thể có sự phân biệt tương đối, còn trong thực tế ít nhiều chúng đều có mối liên hệ với nhau và rất khó để tách bạch thành một thể loại cụ thể. Tất cả đã tạo nên một chỉnh thể văn hóa đa sắc màu của dân tộc M’nông, nó có tác dụng thắt chặt, củng cố mối quan hệ cộng đồng, làm cho người M’nông càng thêm yêu văn hóa, quê hương, xứ sở của mình hơn. Bài viết khảo sát một cách khái quát hai loại thể theo cách phân chia tạm thời của kho tàng văn học dân gian M’nông.


Từ tính cách đến phong cách người Đà Lạt: Tiếp cận lý thuyết nhân học văn hóa và khung phân tích

Nghiên cứu về bản sắc, tính cách, và phong cách văn hóa dân tộc và các vùng miền lâu nay được quan tâm ở Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp cận trên lý thuyết nhân học tâm lý của nhân học Mỹ, bài báo trình bày các xu hướng nghiên cứu nhân học văn hóa và tâm lý văn hóa từ sự kết hợp văn hóa và tâm lý để đưa ra cách hiểu về tính cách dân tộc và xây dựng khung lý thuyết về phong cách người Đà Lạt hiện nay.


Những nghiên cứu cổ nhân học quan trọng của Việt Nam (1906 - 2018)

Bài viết này giới thiệu toàn bộ những thành tựu nghiên cứu quan trọng về di cốt người cổ ở Việt Nam trong hơn 100 năm qua. Qua tư liệu có thể thấy, từ sơ kỳ Đá cũ cách ngày nay hơn nửa triệu năm đã có con người đứng thẳng Homo erectus cư trú - đây là mốc khởi đầu cho lịch sử Việt Nam. Quá trình ra đời và phát triển của người cổ ở Việt Nam diễn ra liên tục từ Homo erectus - Homo sapiens - Homo sapiens sapiens.


Nỗ lực thể chế hóa quyền lực chính trị ở Tây Nguyên từ thời kỳ thuộc địa đến hậu thuộc địa

Cho đến đầu thế kỷ XX, Tây Nguyên vẫn được xem là một khu vực kém phát triển về kinh tế xã hội; Ở đó, các dân tộc thiểu số sinh sống tản mát và có rất ít sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trên vùng đất “hẻo lánh” nhưng có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng này, nhiều thế lực chính trị từ bên ngoài đã từng bước can thiệp và thậm chí xâm chiếm: Trước tiên là người Chăm và chính quyền phong kiến Champa, sau đó đến các triều đại phong kiến Việt Nam, tiếp đến là thực dân Pháp, và sau đó là chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ. Bên cạnh việc áp dụng một số lý thuyết điển hình về quyền lực pháp lý, tác giả bài viết cũng dựa trên các quan điểm chính trị có nguồn gốc dân tộc nhằm làm rõ những nỗ lực của từng thế lực chính trị nêu trên trong việc thể chế hóa và ổn định quyền kiểm soát của họ ở Tây Nguyên từ thời kỳ Pháp thuộc đến khi nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập và thống nhất vào năm 1975.


Đặc trưng di tích và di vật tại các di tích công xưởng chế tác đồ đá thời tiền sử ở Tây Nguyên

Bài báo nghiên cứu các hoạt động thủ công chế tác công cụ đá, một ngành sản xuất quan trọng trong cơ cấu kinh tế - xã hội tiền sử ở Tây Nguyên giai đoạn 4,000BP (Before Present). Dựa vào tư liệu 50 di tích công xưởng giai đoạn hậu kỳ Đá mới được phát hiện ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, và Lâm Đồng, bài báo đã xác định được sự tồn tại của bốn trung tâm công xưởng chế tác đá.


Đền thờ và thần mặt trời trong văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ

Tín ngưỡng thần Mặt Trời (Surya) của Ấn Độ đã được du nhập vào văn hóa Óc Eo ở miền Nam Việt Nam từ thế kỷ II trước Công nguyên (BC - Before Christ) đến thế kỷ VII sau Công nguyên và tồn tại cho đến cuối nền văn hóa Óc Eo từ thế kỷ VII đến thế kỷ XII. Giai đoạn đầu tiên là ngôi đền ở ngoài trời được xây bằng gạch, hay bằng đá, ở trung tâm có hình vòng tròn, dưới vòng tròn có bánh xe Mặt Trời vàng có tám tia. Giai đoạn sau là ngôi đền được xây dựng bằng gạch, phía trên có tượng thần Mặt Trời bằng sa thạch. Trong nghiên cứu này, tác giả hệ thống và cập nhật các tư liệu hiện biết về đền và tượng thần Mặt Trời trong văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ. Thông qua nghiên cứu, bài viết sẽ thảo luận về quá trình du nhập, niên đại, hay diễn trình phát triển từ biểu tượng sang thần Mặt Trời trong văn hóa Óc Eo; Góp thêm tư liệu cho việc nghiên cứu về văn hóa Óc Eo - nhà nước Phù Nam ở Nam Bộ Việt Nam.


Đặc điểm ngôn ngữ trần thuật trong tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Du của Nguyễn Thế Quang

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi tập trung giới thiệu một số đặc điểm cơ bản về phương diện ngôn ngữ trong cuốn tiểu thuyết Nguyễn Du của Nguyễn Thế Quang như: Ngôn ngữ trần thuật, ngôn ngữ đối thoại, và ngôn ngữ độc thoại. Qua đó làm nổi bật lên tư tưởng và chủ đề của tác phẩm cũng như góp phần khẳng định giá trị của tác phẩm trong tiến trình vận động của tiểu thuyết hiện đại Việt Nam, nhất là với loại tiểu thuyết lịch sử.


Giá trị lịch sử - văn hóa các di tích công xưởng chế tác đồ đá giai đoạn đá mới muộn ở Tây Nguyên

Bài viết đã đánh giá những giá trị nổi bật của các công xưởng về các vấn đề: Hệ thống công xưởng trong giai đoạn hậu kỳ Đá mới - sơ kỳ Kim khí ở Tây Nguyên; Niên đại và nêu giả thuyết về chủ nhân của các di tích; Tính thống nhất trong đa dạng của các di tích trong giai đoạn tiền sử. Đây cũng là kết quả góp phần xác lập mới các văn hóa khảo cổ; Là cơ sở để các nhà quản lý đưa ra các giải pháp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản.


Giải pháp hiệu quả xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị trường Đại học Vinh

Bài viết đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thông tin tổng thể quản trị Trường Đại học Vinh trong giai đoạn tái cấu trúc và đào tạo tiếp cận CDIO. Hệ thống được phát triển trên cơ sở phân tích, đánh giá hệ thống hiện tại và đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo tính liên thông và đồng bộ dữ liệu, phù hợp với sự đa dạng, phát triển và đổi mới của Nhà trường.


Thỏa thuận bảo mật thông tin theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012

Thỏa thuận bảo mật thông tin là một nội dung quan trọng và cũng là một thỏa thuận đặc biệt trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, quy định pháp luật lao động Việt Nam hiện hành vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết nhiều về nội dung này. Bài viết sẽ trình bày khái quát chung về thỏa thuận bảo mật thông tin, phân tích quy định pháp luật lao động Việt Nam hiện hành, chỉ ra những điểm bất cập, và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thỏa thuận bảo mật thông tin.


Tài liệu mới download

SPEAKING TEST 6
 • 19/09/2011
 • 36.682
 • 604
Cách học tiếng Anh rất nhanh
 • 23/09/2011
 • 67.736
 • 562
Reading writing target student book
 • 03/10/2011
 • 13.412
 • 272
Topics for English Conversation
 • 03/10/2011
 • 54.367
 • 261

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu