Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (41.331)

Đối diện trước thời đại, các tộc người thiểu số miền núi cần gì

Bài viết tìm hiểu về những tộc người thiểu số miền núi và các nhu cầu của họ đó là sự gắn kết giữa các dân tộc thiểu số miền núi với dân tốc Kinh; sự quan tâm của Đảng và nhà nước về sự bình đẳng các dân tộc, các chính sách ưu tiên, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cùng chung tay phát triển đất nước.


Góp ý về biên soạn tiêu đề đề mục “Việt Nam - Các ngôn ngữ”

Bài viết với nội dung: tên ngôn ngữ theo cách phân định thành phần dân tộc; tên ngôn ngữ theo cách phân loại ngôn ngữ; đôi điều gợi ý cho việc định chủ đề. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Một số vấn đề phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa – con người – nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế (Về kết quả nghiên cứu của đề tài Khoa học – Công nghệ nhà nước KX.05.010)

Bài viết với các nội dung vấn đề sử dụng thành quả của tiến bộ Khoa học - Công nghệ; toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và hội nhập, vấn đề tư duy toàn cầu, hành động địa phương; phát triển nguồn nhân lực, kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan...


Cách nào giúp sinh viên học ngoại ngữ tốt hơn (Một vài tiêu chí chữa lỗi)

Nội dung của bài viết nghiên cứu và xem xét các đơn vị ngôn ngữ trong mối quan hệ tương tác hợp nghĩa; lỗi và nhầm lần; lỗi và chuẩn; xác định và sắp xếp loại các lỗi để tìm ra các nguyên nhân và những hạn chế làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo nâng cao việc học ngoại ngữ của sinh viên.


Bài giảng chuyên đề Tâm lý giáo dục học đại học

Bài giảng với các mục tiêu bản chất và các quy luật hình thành, phát triển tâm lý người; đặc điểm tâm lý lứa tuổi sinh viên; kỹ năng rèn luyện những phẩm chất nhân cách của giảng viên đại học; thái độ tích cực đối với các tình huống xảy ra trong quá trình dạy học, giáo dục ở môi trường đại học, cao đẳng.


Nghiên cứu về vai trò của giới qua tư liệu Khảo cổ học

Bài viết nghiên cứu vai trò của giới qua tư liệu Khảo cổ học thông qua các cơ sở lý thuyết và phương pháp tiếp cận; giới qua nghiên cứu nghệ thuật thời tiền sử. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tìm hiểu mức độ kỳ vọng của bố mẹ và sự đánh giá bản thân của trẻ

Bài viết tìm hiểu mức độ kỳ vọng của bố mẹ và sự đánh giá bản thân của trẻ thông qua việc đánh giá các kết quả điều tra được từ sự đánh giá bản thân của các em từ 17 đến 18 tuổi và mức độ kỳ vọng của bố mẹ về sự thành đạt của con cái, mối liên hệ giữa chúng.


Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng đào tạo

kiểm định chất lượng đào tạo và các tiêu chí đánh giá thư viện trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo; trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định của ĐHQGHN.


Hướng nghiệp tại Pháp: Một năng lực được chia sẻ, một chính sách đặc biệt của ngành giáo dục quốc dân, một tổ chức phục vụ cho chính sách đó

Bài viết giới thiệu hiện trạng của một câu hỏi về hướng nghiệp tại Pháp trong bối cảnh đầy tiến triển sau cuộc thảo luận tầm quốc gia về nhà trường và bản báo cáo của Ủy ban do Ông Thélot làm chủ tịch, và vào thời gian biểu quyết dự thảo luật hướng nghiệp về tương lai của trường học.


Một vài nhận xét về chất lượng sinh viên ngành Thông tin – Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dưới góc độ người tuyển dụng

Bài viết đánh giá chất lượng sinh viên ngành Thông tin - Thư viện dưới góc độ của người tuyển dụng thông qua các ưu điểm, hạn chế, thế mạnh, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng đi kèm... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.


Bước đầu giảng dạy giáo trình “Cơ sở Văn hóa Việt Nam” cho sinh viên hiện nay

Bài viết với các nội dung vai trò văn hóa ở nước ta hiện nay và vai trò của việc giảng dạy giáo trình “Cơ sở Văn hóa Việt Nam”; phương pháp giảng dạy, phương pháp cụ thể gắn với các chương mục nội dung của giáo trình, giảng dạy những khái niệm cơ bản... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.


An phận - Một nét tâm lý cản trở sự tiến bộ của nữ trí thức

Bài viết trình bày tính án phận của nữ trí thức thể hiện qua các điểm như trông chờ và sự áp đặt của cấp trên, đặt gia đình cao hơn công việc cơ quan, ngại thay đổi và phấn đấu; nguyên nhân nữ trí thức có tính án phận. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Thu hút “đầu vào” – Vấn đề cần được chú trọng trong chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện tại các trường Đại học Việt Nam

Bài viết với các nội dung: đặc điểm tình hình và nguyên nhân của sự sụt giảm đầu vào; nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng và đầu vào; giải pháp thu hút đầu vào, chiến lược quảng bá, chương trình đào tạo và thông tin việc làm, cập nhật nội dung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội...


Vấn đề thực tập của sinh viên ngành Thông tin – Thư viện dưới góc nhìn của cơ quản tiếp nhận thực tập

Bài viết trình bày các thực trạng, hạn chế của sinh viên ngành Thông tin - Thư viện trong quá trình thực tập dưới góc nhìn của cơ quan tiếp nhận thực tập và một số kiến nghị, giải pháp dành cho sinh viên, cơ sở đào tạo và cả cơ quan tiếp nhận thực tập để nâng cao hiệu quả và chất lượng của sinh viên trong quá trình thực tập.


Bàn về việc phát huy tính tích cực của người học

Bài viết trình bày các nội dung: thế nào là phát huy tính tích cực của người học, giáo viên cần phải làm những gì, thiết kế và sử dụng các kỹ thuật giảng dạy trên lớp có hiệu quả, rèn luyện kỹ năng tưu duy và khả năng tư duy sáng tạo nhằm tăng cường khả năng sử dụng ngôn ngữ, giúp học sinh có kỹ năng tìm tòi và biết kiếm tìm thông tin... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Học tập theo dự án trong môn “Phương pháp dạy học Lịch sử"

Bài viết khẳng định vai trò của học tập theo dự án trong việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống cho người học, đặc biệt là đối với sinh viên sư phạm. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng bổ ngữ của động từ trong tiếng Pháp và Tiếng Việt những giải pháp chuyển dịch

Phân tích đối chiếu mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng bổ ngữ của động từ trong tiếng Pháp và Tiếng Việt; các giải pháp chuyển dịch mệnh đề phụ đảm nhiệm chức năng bổ ngữ của động từ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Một số vấn đề về tin học hóa trong thư viện các trường đại học

Bài viết nghiên cứu một số vấn đề về tin học hóa trong thư viện các trường đại học thông các nội dung: những kết quả bước đầu trong việc ứng dụng tin học trong các thư viện trường đại học ở nước ta; định hướng phát triển trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Mấy nhận thức về quan điểm giới với việc giải quyết vấn đề phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay

Bài viết cho thấy một số ý kiến ​​chính: ý nghĩa, sự bất lực và nội dung thiết yếu của quan điểm về giới trong tiến trình giải pháp phân chia giàu nghèo, trong quá trình tiến bộ của công nghiệp xã hội chủ nghĩa định hướng và Modemizafion trong đất nước ta.


Một số suy nghĩ về phương pháp dạy học môn Giáo dục học ở hội trường đông sinh viên

Bài viết trình bày phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phù hợp, thống nhất của người dạy và người học nhằm thực hiện tối ưu các nhiệm vụ dạy học. Những chuyển biến dạy Giáo dục học tại hội trường đông sinh viên, mặt tích cực và hạn chế. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tham thoại dẫn nhập có hành vi ngôn ngữ hỏi làm hành vi chủ hướng

Các nội dung bài viết trình bày: hành vi chủ hướng hỏi trong ham thoại dẫn nhập được cấu tạo theo khuôn hỏi; hành vi chủ hướng hỏi lựa chọn; hành vi chủ hướng hỏi cấu tạo theo kiểu; hành vi chủ hướng hỏi được cấu tạo bằng các đại tư nghi vấn...


Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên trong học phần chương trình, phương pháp dạy học Hóa học

Bài viết trình bày phát triển năng lực tự học là hết sức cần thiết đối với sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về năng lực, vấn đề phát triển năng lực tự học cho sinh viên, giới thiệu các nguyên tắc xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun để phát triển năng lực tự học cho sinh viên.


Tổ chức quản lý nghiên cứu cơ bản ở một số nước trên thế giới

Bài viết trình bày quỹ nghiên cứu cơ bản Nga; quỹ Khoa học Tự nhiên Trung Quốc; quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ; tổ chức quản lý nghiên cứu cơ bản ở Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Yếu tố văn hóa trong dạy - học và đánh giá năng lực ngoại ngữ

Các nội dung của bài viết bao gồm: ngôn ngữ, văn hóa và tư duy; yếu tố văn hóa trong dạy và học ngoại ngữ; đo lường về thái độ; kiểm tra hiểu biết về văn hóa; biên soạn sách giáo khoa ngoại ngữ; những điều cần cân nhắc trong bài kiểm tra; biện pháp khắc phục lỗi văn hóa qua học tập.


Le rôle de la sociologie rurale et de la sociologie du management dans la recherche de réduction de la pauvreté: le cas de la migrants de la province de Thua Thien – Hue – centre du Viet Nam

L’intégration des travailleurs non qualifiés dans le marché de travail semble de plus en plus difficile à l’heure où l’industrialisation et la modernisation remplacent les travaux manuels. Cette difficulté aggrave la pauvreté et renforce l’écart entre les pauvres et les riches à partir duquel est créé un clivage social. Le développement économique et le changement de la structure des métiers dans les pays en voie de développement sont si rapides qu’une partie de travailleurs, surtout les paysans les plus pauvres dans les villages n’ont pas assez de temps pour les capter. La non - employabilité les pousse à quitter la famille pour aller chercher la chance dans les grandes villes du pays ou à l’étranger. Ce mouvement rimait jusque maintenant le déséquilibre démographique des régions, la dégradation de la qualité de vie et les difficultés dans la gestion des ressources humaines…


Vai trò phụ nữ trong lịch sử (Qua giải mã một vài biểu tượng tín ngưỡng và huyền tích nữ thần)

Vai trò phụ nữ trong lịch sử qua giãi mã một vài biểu tượng tín ngưỡng và huyền tích nữ thần như: Mỵ Châu, Âu Cơ, Man Nương và Tứ Pháp, Bà Chúa Ba - Phật Bà Quan Âm, Bà Chúa Kho, Mãu Liễu Hạnh, Bà Đen…


Những tấm lòng vàng gặp nhau vì tương lai sinh viên Việt Nam

Bài viết trình bày một số mẫu chuyện về tấm lòng vàng đã giúp nhiều sinh viên dân tộc thiểu số và sinh nghèo vượt khó học giỏi nhằm mục đích kêu gọi những tấm lòng nhân hậu của cộng đồng trong sự nghiệp trồng người.


Dạy học thơ Nôm đường luật ở trung học phổ thông theo quan điểm dạy học tích hợp

Bài viết đưa ra một số hướng dạy học thơ Nôm Đường luật theo quan điểm dạy học tích hợp như: tích hợp với ngôn ngữ học (ở phân môn tiếng Việt), tích hợp với kiểu bài nghị luận văn học (ở phân môn làm văn); tích hợp với các kiến thức về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật thời kì trung đại; tích hợp với các kiến thức thực tế.


Những vấn đề lý thuyết về sách giáo khoa tiếng Nga dạy cho người nước ngoài

Bài viết trình bày vị trí của sách giáo khoa, giáo trình trong giảng dạy ở Đại học; quy trình biên soạn sách giáo khoa giảng dạy ngoại ngữ; đặc điểm và những vấn đề lý thuyết về sách giáo khoa dạy ngoại ngữ. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học đọc hiểu thể loại thơ Nôm đường luật ở trung học phổ thông

Bài viết trình bày thơ Nôm đường luật là một bộ phận văn học hay và khó đối với cả việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh. Tuy nhiên, chất lượng dạy học thơ Nôm đường luật phụ thuộc khá nhiều vào cách giáo viên đặt câu hỏi; xây dựng được bộ câu hỏi dạy học đọc hiểu thể loại thơ Nôm đường luật giúp giáo viên có được một tài liệu tham khảo bổ ích trong quá trình soạn giáo án, góp phần hình thành năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh THPT.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Âm nhạc Tây Nguyên
  • 05/08/2011
  • 77.885
  • 165

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu