Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa Học Xã Hội (40.293)

Thư viện trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0

Giới thiệu những đặc trưng chủ yếu liên quan trực tiếp đến hoạt động thông tin-thư viện của cách mạng công nghiệp 4.0: Cyber-Physical Systems (CPS), Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu Lớn (Big Data). Đối chứng sự phát triển của thư viện qua các cuộc cách mạng công nghiệp, thông qua việc phác hoạ mô hình hoạt động của thư viện và các loại sản phẩm và dịch vụ đặc trưng của mỗi thời kỳ.


Đa dạng hóa tuyên truyền hoạt động thông tin thư viện nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên tại trường Đại học Hà Tĩnh

Bài viết trình bày khái quát phương thức đa dạng hóa tuyên truyền hoạt động thông tin - thư viện nhằm nâng cao văn hóa đọc cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh, như: tổ chức ngày hội đọc sách, thi thuyết trình sách theo chủ đề, diễn đàn sinh viên với văn hóa đọc, hội nghị bạn đọc, tập huấn năng lực thông tin cho người dùng tin, chia sẻ thông tin, tài nguyên thông tin qua thư điện tử.


Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 2

Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 2 trình bày các phương pháp nghiên cứu tâm lý học như: phương pháp quan sát, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu trường hợp, đo lường phương pháp xử lý phân tích thống kê thông tin nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giải pháp nâng cao chất lượng sinh viên được đào tạo từ ngành Thông tin học trường Đại học Cần Thơ

Bài viết trình bày các đề xuất của 53 lãnh đạo từ các thư viện và cơ quan thông tin trong và ngoài nước có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của ngành Thông tin học Trường Đại học Cần Thơ về các giải pháp giúp nâng cao chất lượng đào tạo. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp(kết hợp khảo sát 53 nhà tuyển dụng và phỏng vấn 20 lãnh đạo các đơn vị) nghiên cứu đã đưa ra các hướng cập nhật chương trình đào tạo cũng như đề xuất với Bộ môn, cán bộ giảng dạy và sinh viên. chuyên ngành về cách nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.


Hành vi tránh thông tin

Hành vi tránh thông tin là thuật ngữ được sử dụng để chỉ hành vi của cá nhân nhằm cản trở, trì hoãn hoặc giới hạn việc tìm kiếm, tiếp nhận hoặc sử dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định của mình. Bài viết giới thiệu tổng quát về hành vi tránh thông tin và hoạt động nghiên cứu hành vi tránh thông tin trong một số lĩnh vực.


Tổng quan về khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực nghiên cứu mới xuất hiện thời gian gần đây. Cùng với sự phát triển không ngừng của các kho dữ liệu lớn trên khắp thế giới, ngành rút trích và phân tích dữ liệu đang trở nên ngày càng quan trọng hơn. Thông tin và tri thức có được từ dữ liệu lớn đang giúp ích cho rất nhiều công ty và tổ chức trên thế giới. Bài viết giới thiệu những khái niệm cơ bản về Khoa học dữ liệu, các phương pháp được sử dụng và tương lai phát triển của lĩnh vực này.


Bước đầu tìm hiểu triết lý của nghề thư viện thông tin

Tìm hiểu và làm rõ khái niệm “triết lý”. Phân tích một số nghiên cứu, quan điểm về triết lý thư viện để tìm ra điểm chung nhất trong triết lý về nghề thư viện-thông tin ở nước ta và trên thế giới trong giai đoạn hiện nay.


Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 1

Giáo trình Các phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Phần 1 sẽ trình bày các vấn đề chung về nghiên cứu khoa học và nghiên cứu tâm lý học, các nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu tâm lý học, tiến trình nghiên cứu tâm lý học, xây dựng cơ sở lý luận và lựa chọn khách thể nghiên cứu... Mời các bạn cùng tham khảo.


Cách mạng công nghiệp 4.0 và vai trò của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong triển vọng ứng dụng vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam

Điểm lại quá trình định hình và phát triển của các cuộc cách mạng công nghiệp trong lịch sử, đặc biệt cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0), diễn ra trên thế giới, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của Internet kết nối vạn vật (IoT) trong lĩnh vực thư viện. Thông qua đó, đưa ra một số triển vọng trong việc ứng dụng IoT vào hoạt động của các thư viện ở Việt Nam.


Thư viện cơ sở phục vụ xây dựng nông thôn mới khu vực đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và một số vấn đề đặt ra

Tổng hợp, đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát về thực trạng thư viện cơ sở khu vực Đồng bằng sông Hồng. Đưa ra một số giải pháp và đề xuất nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của thư viện cơ sở trong việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của thư viện cơ sở trong việc nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.


Xây dựng nguồn học liệu phục vụ đào tạo tại trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Khoa học Huế

Đổi mới phương thức đào tạo đại học từ niên chế sang tín chỉ là mô hình đào tạo mang lại nhiều lợi ích cho người học. Mô hình đào tạo này đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các trường đại học tại Việt Nam hiện nay. Để mô hình này áp dụng thành công cần rất nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng là nguồn học liệu trong các trung tâm thông tin-thư viện của các trường đại học. Bài viết đưa ra những giải pháp nhằm phát triển nguồn học liệu phục vụ phương thức đào tạo đại học theo tín chỉ tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.


Đào tạo giáo viên sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở bằng phương pháp đào tạo trực tuyến

Trong bài viết này, tác giả đề cập đến vấn đề đào tạo giáo viên sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở bằng phương pháp đào tạo trực tuyến, phương pháp này được xem là một cách tiếp cận nhanh nhất để người giáo viên tiếp thu được công nghệ cũng như khắc phục giải pháp thiếu chuyên gia đào tạo trong thời điểm hiện nay ở nước ta.


Hành vi thông tin của giảng viên

Từ kết quả nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại các trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh, bài viết nhận diện một số loại hành vi thông tin của giảng viên. Phân tích một số điểm mạnh, hạn chế trong hành vi thông tin của giảng viên và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hành vi thông tin của giảng viên trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tự học.


Giải pháp quản lý hồ sơ minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo chuẩn AUN - QA

Bài viết khái quát về hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á - AUN - QA, cơ chế lưu trữ minh chứng theo AUN- QA, từ đó đưa ra bài toán ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ minh chứng và kết quả ứng dụng tại Khoa Thư viện-Thông tin học.


Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển khu công nghiệp điển hình ở Đồng bằng sông Cửu Long

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư đối với sự phát triển khu công nghiệp (KCN). Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 552 hộ gia đình sống xung quanh các KCN điển hình ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.


Phát triển lực lượng lao động công nghiệp tỉnh Đồng Nai trong hội nhập quốc tế

Trong bài viết này, tác giả đã khảo sát 309 công nhân lao động trực tiếp và lao động văn phòng đang làm việc trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tỉnh Đồng Nai nhằm đánh giá thực trạng chất lượng của lực lượng lao động công nghiệp từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của lực lượng lao động công nghiệp tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.


Từ vấn đề con người đến sự nghiệp trồng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Trên cơ sở thực tiễn và tiền đề lý luận phong phú, Hồ Chí Minh đã đưa ra cách hiểu khoa học, biện chứng về con người, khéo léo gắn kết quyền con người với quyền dân tộc. Và những tư tưởng của Người từ vấn đề con người đến sự nghiệp “trồng người” vẫn phát huy sức mạnh trong thời đại mới, đem lại ý nghĩa hết sức to lớn đối với “chiến lược phát triển con người” ở Việt Nam hiện nay, vì vậy bài viết nhằm bàn luận về vấn đề này.


Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Nội dung bài viết trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và ý nghĩa của tư tưởng đó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay, Người đã chỉ rõ: Không có quần chúng thì không có lực lượng. Không có Đảng thì không có người lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ đường. Vì vậy, phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân...


Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông tỉnh Đăk Nông

Đề tài nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học của Hiệu trưởng ở các trường trung học phổ thông tỉnh Đăk Nông nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Theo điều tra cho thấy, biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với việc đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông tỉnh Đăk Nông đã mang lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, biện pháp quản lý của hiệu trưởng vẫn còn những hạn chế, chất lượng giáo dục nhìn chung còn thấp, hiệu trưởng chủ yếu chỉ đạo bằng các biện pháp hành chính.


Kiểm định thang đo chất lượng đào tạo đại học trên góc độ sinh viên tại trường Đại học Văn Lang

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm định thang đo chất lượng đào tạo bậc đại học trên góc độ sinh viên tại trường Đại học Văn Lang. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng đào tạo đại học trên góc độ sinh viên tại trường Đại học Văn Lang gồm có 7 thành phần, đó là: (1) chương trình đào tạo; (2) kỹ năng giảng dạy của giảng viên; (3) tương tác giữa giảng viên và sinh viên; (4) cơ sở vật chất; (5) tương tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; (6) hoạt động ngoại khóa; và (7) hệ thống thúc đẩy đào tạo của nhà trường.


Quan điểm của khổng tử về phương pháp dạy và học - ý nghĩa của nó đối với việc đổi mới phương pháp dạy và học đại học hiện nay

Bài viết này muốn làm rõ những quan điểm của Khổng Tử về vấn đề dạy và học, như những giá trị cần phải kế thừa trong quá trình đổi mới phương pháp dạy và học hiện nay. Đó là những quan điểm về phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm cũng như những quan điểm về nhiệm vụ, tính tích cực chủ động của người học trong việc khám phá, chinh phục và làm chủ kiến thức.


Quan điểm đạo đức học kitô giáo

Nội dung bài viết trình bày khái quát quan điểm đạo đức học Kitô giáo nhờ phân tích một số nội dung cơ bản sau đây của nó. Để nắm bắt được nội dung sâu sắc và tính nhân văn sâu xa của quan điểm đạo đức Kitô giáo, trước hết cần phải thấu hiểu thực chất của triết lý Kitô giáo.


Bàn về quá trình tự học và phương pháp tự học của sinh viên

Bài viết dưới đây đề cập đến nội dung của phương pháp tự học và phương pháp dạy tự học cho sinh viên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Tự học là hình thức học tập không thể thiếu được của sinh viên đang học tập tại các trường đại học. Tổ chức hoạt động tự học một cách hợp lý, khoa học, có chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm không chỉ ở người học mà còn là sự nghiệp đào tạo của nhà trường.


Giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hoá

Nội dung bài viết hướng tới việc tìm hiểu những giá trị truyền thống của dân tộc là việc làm cần thiết, vừa có ý nghĩa lý luận và thực tiễn lại vừa mang tính thời sự cấp bách, góp phần vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và toàn cầu hoá ở Việt Nam hiện nay.


Các quan điểm và yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay

Nội dung bài viết trình bày về các quan điểm và yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, bơi vì để trở thành cán bộ quản lý đạt chuẩn, đảm nhiệm tốt cả hai vai trò quản lý và lãnh đạo nhà trường cán bộ quản lý phải có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, có năng lực nghề nghiệp (giáo dục và quản lý giáo dục), tâm huyết với công tác quản lý, biểu hiện ở ý thức và khả năng, tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện và sáng tạo.


Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Nội dung bài viết trình bày rằng việc xác định đúng đắn vai trò của trí thức ở nước ta, để đề ra những giải pháp phù hợp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, tạo điều kiện và động viên trí thức phát huy cao độ sức sáng tạo, góp trí tuệ vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang là yêu cầu cấp thiết.


Phát triển nguồn nhân lực ở trường Cao đẳng Bến Tre

Bài viết đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Bến Tre để tìm ra những mặt tích cực và hạn chế. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Bến Tre trong thời gian tới để góp phần cho việc phát triển nguồn nhân lực tỉnh nhà.


Mối quan hệ giữa “nhân nghĩa” và “lợi ích” trong đường lối chính trị của Mạnh Tử

Nội dung bài viết xoay quan vấn đề về mối quan hệ giữa “nhân nghĩa” và “lợi ích” trong đường lối chính trị của mạnh tử. Mạnh Tử đặc biệt đề cao vai trò của nhân nghĩa trong công việc trị nước của nhà cầm quyền và chủ trương tuyệt đối hóa tư tưởng đức trị của Khổng Tử trong xã hội Trung Quốc đương thời. Để làm sáng tỏ vai trò của nhân nghĩa, Mạnh Tử đã đối lập nhân nghĩa với lợi ích và đòi hỏi nhà cầm quyền làm chính trị là vì nhân nghĩa chứ không vì lợi ích. Theo ông, khi nhà cầm quyền có nhân nghĩa và thi hành nhân nghĩa trong chính trị thì việc làm đó tự nhiên sẽ mang lại lợi ích.


Biện pháp quản lý nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên ở các trường THPT huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Bài báo với nội dung nhằm đánh giá đúng thực trạng, đề xuất và thực hiện đồng bộ những biện pháp quản lý mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn của địa phương sẽ khắc phục được những hạn chế, tồn tại, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt được các yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn mới.


Rèn luyện tư duy biện chứng duy vật của học viên đào tạo ở trường Đại học Ngô Quyền hiện nay

Nội dung bài viết trình bày về việc để xây dựng được đội ngũ học viên vừa “hồng” vừa “chuyên” góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” thì cần phải rèn luyện cho họ một cách toàn diện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong đó một trong những phẩm chất không thể thiếu đó là tư duy biện chứng duy vật.


Tài liệu mới download

ĐLVN 27:1998
 • 08/08/2010
 • 55.993
 • 659

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chương 2 HỒI QUY 2 BIẾN
 • 23/05/2011
 • 68.051
 • 179
Triết học hiện sinh part 9
 • 15/12/2011
 • 31.988
 • 546
A German Pompadour
 • 26/04/2013
 • 36.905
 • 246
Hành vi nhóm
 • 17/10/2012
 • 92.196
 • 458
The Graysons A Story of Illinois
 • 26/04/2013
 • 89.134
 • 755

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu