Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học xã hội (7.816)

Tiểu luận môn Phát triển chương trình giáo dục phổ thông: Phân tích các vai trò của lực lượng tham gia phát triển chương trình giáo dục phổ thông và rút ra kết luận sư phạm cần thiết

Tiểu luận bao gồm 2 chương với các nội dung: phát triển chương trình giáo dục phổ thông; chương trình môn Hóa học 11. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận Giải pháp nâng cao tỉ lệ thị phần xe buýt tại Hà Nội

Tổng hợp số liệu về hoạt động giao thông vận tải bằng xe buýt, để từ đó đánh giá được các chính sách chính phủ đã thực hiện, nêu ra các hạn chế từ các chính sách đó. Cuối cùng tổng hợp ra các giải pháp phù hợp thực tiễn để tăng tỉ lệ hành khách sử dụng xe buýt góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm, ùn tắc giao thông, cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế của chính sách trợ giá xe buýt.


Tiểu luận môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Lý luận tích lũy tư bản của học thuyết kinh tế Mác-Lênin và ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tiểu luận tìm hiểu lý luận về tích lũy tư bản của học thuyết kinh tế Mác Lênin; ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam; một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của tích lũy tư bản đối với quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.


Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy xã Tân Đông, huyện Tân Châu đối với công tác dân vận giai đoạn 2019-2020

Qua nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác dân vận, khóa luận sẽ phân tích, đánh giá thực trạng và rút ra một số kinh nghiệm trong công tác dân vận của cấp ủy ở Đảng bộ xã Tân Đông. Đồng thời, khóa luận sẽ đề xuất những phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác dân vận của cấp ủy Đảng bộ xã Tân Đông trong thời gian tới.


Tiểu luận Triết học: Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước

Tiểu luận nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước; mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết hơn nội dung.


Tiểu luận Kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của Việt Nam ngày nay

Tiểu luận nghiên cứu đề tài "vận dụng lý luận về hình thái kinh tế - xã hội giải thích quá trình phát triển của việt nam ngày nay” giúp chúng ta thêm phần hiểu rõ về hình thái kinh tế - xã hội của mác và áp dụng lý luận này vào thực tiễn ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Bài giảng Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trình bày nguyên nhân hình thành, những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; phân tích các biểu hiện của chủ nghĩa tư bản ngày nay.


Tiểu luận Nghiên cứu thực tế cuối khóa Chương trình trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiểu luận nghiên cứu việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cấp xã; mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Dư luận xã hội có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa, đấu tranh hạn chế các sai lệch xã hội

Tiểu luận trình bày bản chất dư luận xã hội; bản chất dư luận xã hội; cách ứng xử của nhà quản lý trước một sai lệch xã hội; tìm giải pháp thích hợp để hạn chế, khắc phục sai lệch xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc phát triển lý luận ở Việt Nam hiện nay

Tiểu luận trình bày phạm trù thực tiễn và lý luận thực tiễn; phạm trù thực tiễn và lý luận thực tiễn; vai trò nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn với việc phát triển lý luận ở việt nam hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Bài kiểm tra giữa kỳ 2 môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài kiểm tra giữa kỳ 2 môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam với một số nội dung phân tích đường lối kháng chiến độc lập tự chủ của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; vai trò của hậu phương miền Bắc đối với thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước...


Tiểu luận: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết tôn giáo Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận trên cơ sở đó tổng kết những thành tựu, nêu lên những hạn chế, rút ra những kinh nghiệm về việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc đoàn kết các tôn giáo ở Việt Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện đoàn kết các tôn giáo.


Tiểu luận môn Chính sách đối ngoại II: Hình ảnh “bạn” của người Việt Nam trên tạp chí Cộng sản giai đoạn 1975-1979

Nội dung của tiểu luận trình bày một số tiêu chí chọn bạn; phân tích chi tiết các mối quan hệ bạn bè của Việt Nam; một vài nhận xét và đánh giá.


Tiểu luận môn Chính sách đối ngoại II: Hình ảnh kẻ thù dưới góc độ ý thức hệ và lợi ích quốc gia trên báo Nhân dân giai đoạn 1975-1978

Tiểu luận này nhóm nghiên cứu sẽ đi sâu phân tích hình ảnh “kẻ thù” dưới góc nhìn của ý thức hệ và lợi ích quốc gia trong giai đoạn 1975- 1978, một giai đoạn được coi là nhạy cảm. Bằng cách sử dụng các phương pháp: phân tích, định lượng và định tính qua các bài viết trên trang báo Nhân Dân để làm rõ hơn về tình hình các sự kiện, cái nhìn từ bao quát đến cụ thể về hành động của Mỹ cũng như Trung Quốc – Cam-Pu-Chia đối với Việt Nam và những bài học sâu sắc trong việc thiết lập quan hệ với các nước để biến từ “thù” sang “bạn”.


Tiểu luận Lịch sử Đảng: Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nội dung nghiên cứu của tiểu luận bao gồm các nội dung: khái quát về xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời; quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Hình thức chính thể của một số nước trên thế giới

Tiểu luận tập trung nghiên cứu và làm sáng tỏ hình thức chính thể, các yếu tố của hình thức chính thể, phân loại hình thức chính thể và hình thức chính thể của một số nước. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tiểu luận: Thực trạng hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội tại xã Trùng Khánh huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu tình trạng trên

Tiểu luận nhằm nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của vấn đề tôi mong muốn việc tham gia nghiên cứu đề tài này tại địa phương tôi thực tập để làm rõ phần nào những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an ninh, an toàn xã hội, để từ đó đưa ra những kiến nghị, phương hướng cải thiện thực trạng, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.


Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay

Tiểu luận tìm hiểu ảnh hưởng của học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hoá tinh thần người Việt. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để phát huy giá trị tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của học thuyết này nhằm xây dựng đời sống văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.


Tiểu luận học phần Phân loại tài liệu theo DDC 23: Công tác phân loại tài liệu theo DDC 23 tại Thư viện trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh

tiểu luận căn cứ vào nội dung của tài liệu mà xác định cho nó một ký hiệu chính xác trong bảng phân lọai, giúp cho bạn đọc nhanh chóng tìm thấy những tài liệu cần thiết. Xây dựng mục lục phân loại để giới thiệu toàn bộ thành phần nội dung kho tài liệu trong thư viện.


Tiểu luận môn Triết học: Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Huỳnh Phạm Phúc Nhung

Nội dung của tiểu luận trình bày khái niệm LLSX và vai trò nhân tố con người trong LLSX; chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận án Tiến sĩ Nhân học: Trang phục truyền thống hiện nay của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Mục đích nghiên cứu: Nhận diện những đặc trưng về trang phục truyền thống đang tồn tại hiện nay của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống của nhóm Lô Lô Hoa trong bối cảnh hiện nay.


Tiểu luận: Phân tích việc thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty PepsiCo trong hoạt động kinh doanh trên thế giới nói chung và ở thị trường Việt Nam nói riêng

Qua việc phân tích những chỉ trích từ cộng đồng đối với sản phẩm PepsiCo và việc thực hiện Trách nhiệm xã hội của công ty PepsiCo trong việc sản xuất và cung ứng sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty và từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn trong việc xây dựng đạo đức của công ty, cũng như là việc thực hiện trách nhiệm của công ty đối với xã hội.


Tiểu luận môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nội dung tiểu luận trình bày quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học THPT

Luận văn xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học THPT nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách chính xác hơn, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập môn hóa học. Góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của dạy học hóa học ở trường phổ thông, đánh giá một cách khách quan kết quả học tập của học sinh, phân loại học sinh. Góp phần bổ sung hoàn thiện hệ thống phương pháp kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả và đánh giá được một cách khách quan kết quả học tập.


Tiểu luận môn Triết học Mác-Lênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận tập trung nghiên cứu và làm rõ nội dung biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, vận dụng mối quan hệ biện chứng đó vào công tác lãnh đạo quản lý và bản thân. Để đạt được mục tiêu nêu trên, tiểu luận tập trung làm rõ hệ thống khái niệm, những nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận đối với công tác lãnh đạo quản lý và bản thân.


Essay Identifying some common errors in pronucing the ending sounds

The research is aimed to investigate typical single final consonant errors in the pronunciation of NTU students and raise their awareness of their pronunciation problems.


Tiểu luận Quản lý trường hợp với người nghiện ma túy: Một số thiếu sót trong chính sách – Pháp luật về phòng, chống ma túy ảnh hưởng đến công tác quản lý người sử dụng ma túy tại nước ta hiện nay

Tiểu luận tìm hiểu về thực trạng tệ nạn ma túy hiện nay, về tình hình chung công tác quản lý người sử dụng ma túy hiện nay từ đó nhằm tìm ra những điểm khó khăn, hạn chế của vấn đề. Tìm hiểu về các chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy hiện nay tại nước ta. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những thiếu sót trong quá trình triển khai và thực hiện chính sách pháp luật về quản lý người sử dụng ma túy. Đưa ra các quan điểm, giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy và quản lý người sử dụng ma túy.


Tiểu luận Lý thuyết công tác xã hội: Ứng dụng lý thuyết công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Chánh

Tiểu luận là hành động đầu tiên của cá nhân em, lên tiếng nói giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho các em – những mầm xanh của đất nước. Trong giới hạn của một bài tiểu luận môn học, em chỉ đưa ra được một ví dụ minh họa cụ thể và bằng những kiến thức đã nắm được thông qua các bài giảng trên lớp, kiến thức thực tiễn bản thân em sẽ cố gắng đưa ra được những giải pháp tốt nhất để hỗ trợ cho các em.


Tiểu luận Công tác xã hội: Thực trạng trẻ em vi phạm pháp luật hiện nay những nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp

Mục đích nghiên cứu của tiểu luận tìm hiểu về thực trạng trẻ em vi phạm pháp luật hiện nay, những nguyên nhân, huệ lý của nó đến đời sống xã hội từ đó nhằm tìm ra những điểm khó khăn, hạn chế của vấn đề. Đưa ra các quan điểm, giải pháp thực hiện nhằm hạn chế, ngăn ngừa tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật.


Tiểu luận Công tác xã hội với người khuyết tật: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho người khuyết tật tại tỉnh Khánh Hòa

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận đề xuất cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng những giải pháp mới, hiệu quả và phù hợp với xu hướng. Huy động sự tham gia của người dân, chính quyền và cộng đồng trong việc trợ giúp các đối tượng là người khuyết tật và gia đình họ. Chỉ ra những khó khăn trong quá trình thực hiện các giải pháp, mô hình đó. Đồng thời phát huy những mặt tích cực trong mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng để có thể triển khai thực hiện suôn sẻ hơn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu