Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khoa học xã hội (7.799)

Tiểu luận Triết học: Ảnh hưởng học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam hiện nay

Tiểu luận tìm hiểu ảnh hưởng của học thuyết Âm dương, Ngũ hành đến đời sống văn hoá tinh thần người Việt. Trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để phát huy giá trị tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của học thuyết này nhằm xây dựng đời sống văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.


Tiểu luận học phần Phân loại tài liệu theo DDC 23: Công tác phân loại tài liệu theo DDC 23 tại Thư viện trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh

tiểu luận căn cứ vào nội dung của tài liệu mà xác định cho nó một ký hiệu chính xác trong bảng phân lọai, giúp cho bạn đọc nhanh chóng tìm thấy những tài liệu cần thiết. Xây dựng mục lục phân loại để giới thiệu toàn bộ thành phần nội dung kho tài liệu trong thư viện.


Tiểu luận môn Triết học: Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Huỳnh Phạm Phúc Nhung

Nội dung của tiểu luận trình bày khái niệm LLSX và vai trò nhân tố con người trong LLSX; chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Luận án Tiến sĩ Nhân học: Trang phục truyền thống hiện nay của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

Mục đích nghiên cứu: Nhận diện những đặc trưng về trang phục truyền thống đang tồn tại hiện nay của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống của nhóm Lô Lô Hoa trong bối cảnh hiện nay.


Tiểu luận: Phân tích việc thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty PepsiCo trong hoạt động kinh doanh trên thế giới nói chung và ở thị trường Việt Nam nói riêng

Qua việc phân tích những chỉ trích từ cộng đồng đối với sản phẩm PepsiCo và việc thực hiện Trách nhiệm xã hội của công ty PepsiCo trong việc sản xuất và cung ứng sản phẩm phục vụ nhu cầu xã hội chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm xã hội của công ty và từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn trong việc xây dựng đạo đức của công ty, cũng như là việc thực hiện trách nhiệm của công ty đối với xã hội.


Tiểu luận môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nội dung tiểu luận trình bày quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học THPT

Luận văn xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm về nhận biết và tách một số chất vô cơ trong chương trình hóa học THPT nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh một cách chính xác hơn, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập môn hóa học. Góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của dạy học hóa học ở trường phổ thông, đánh giá một cách khách quan kết quả học tập của học sinh, phân loại học sinh. Góp phần bổ sung hoàn thiện hệ thống phương pháp kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả và đánh giá được một cách khách quan kết quả học tập.


Tiểu luận môn Triết học Mác-Lênin: Biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiểu luận tập trung nghiên cứu và làm rõ nội dung biện chứng giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, vận dụng mối quan hệ biện chứng đó vào công tác lãnh đạo quản lý và bản thân. Để đạt được mục tiêu nêu trên, tiểu luận tập trung làm rõ hệ thống khái niệm, những nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận đối với công tác lãnh đạo quản lý và bản thân.


Essay Identifying some common errors in pronucing the ending sounds

The research is aimed to investigate typical single final consonant errors in the pronunciation of NTU students and raise their awareness of their pronunciation problems.


Tiểu luận Công tác xã hội: Thực trạng trẻ em vi phạm pháp luật hiện nay những nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp

Mục đích nghiên cứu của tiểu luận tìm hiểu về thực trạng trẻ em vi phạm pháp luật hiện nay, những nguyên nhân, huệ lý của nó đến đời sống xã hội từ đó nhằm tìm ra những điểm khó khăn, hạn chế của vấn đề. Đưa ra các quan điểm, giải pháp thực hiện nhằm hạn chế, ngăn ngừa tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật.


Tiểu luận Quản lý trường hợp với người nghiện ma túy: Một số thiếu sót trong chính sách – Pháp luật về phòng, chống ma túy ảnh hưởng đến công tác quản lý người sử dụng ma túy tại nước ta hiện nay

Tiểu luận tìm hiểu về thực trạng tệ nạn ma túy hiện nay, về tình hình chung công tác quản lý người sử dụng ma túy hiện nay từ đó nhằm tìm ra những điểm khó khăn, hạn chế của vấn đề. Tìm hiểu về các chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy hiện nay tại nước ta. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, những thiếu sót trong quá trình triển khai và thực hiện chính sách pháp luật về quản lý người sử dụng ma túy. Đưa ra các quan điểm, giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn ma túy và quản lý người sử dụng ma túy.


Tiểu luận Lý thuyết công tác xã hội: Ứng dụng lý thuyết công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bình Chánh

Tiểu luận là hành động đầu tiên của cá nhân em, lên tiếng nói giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi cho các em – những mầm xanh của đất nước. Trong giới hạn của một bài tiểu luận môn học, em chỉ đưa ra được một ví dụ minh họa cụ thể và bằng những kiến thức đã nắm được thông qua các bài giảng trên lớp, kiến thức thực tiễn bản thân em sẽ cố gắng đưa ra được những giải pháp tốt nhất để hỗ trợ cho các em.


Tiểu luận Công tác xã hội cá nhân và gia đình: Giá trị đạo đức nghề công tác xã hội trong công tác xã hội với cá nhân

Tiểu luận trình bày khái niệm, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao giá trị đạo đức nghề công tác xã hội trong công tác xã hội với cá nhân. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Tiểu luận Công tác xã hội với người khuyết tật: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống cho người khuyết tật tại tỉnh Khánh Hòa

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận đề xuất cho chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng những giải pháp mới, hiệu quả và phù hợp với xu hướng. Huy động sự tham gia của người dân, chính quyền và cộng đồng trong việc trợ giúp các đối tượng là người khuyết tật và gia đình họ. Chỉ ra những khó khăn trong quá trình thực hiện các giải pháp, mô hình đó. Đồng thời phát huy những mặt tích cực trong mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng để có thể triển khai thực hiện suôn sẻ hơn.


Báo cáo thực hành môn Phát triển cộng đồng: Pê – tông hóa con đường hẻm 38, tổ 22, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

Báo cáo thực hành với mục đích giúp cho các phương tiện giao thông đi qua dễ dàng hơn, vào mùa mưa con đường không còn bị ngập nước gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân. Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, hướng tới sự phát triển không ngừng về đời sống vật chất và tinh thần của người dân thông qua việc nâng cao năng lực, tăng cường sự tham gia, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa người dân với nhau, giữa người dân với các tổ chức và giữa các tổ chức với nhau trong phạm vi cộng đồng.


Tiểu luận Thực hành tham vấn cơ bản: Tình huống tham vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề tâm lý, tình cảm

Tiểu luận phân tích, nhận xét phần tham vấn của tham vấn viên trong tình huống theo chủ đề tâm lý, tình cảm; viết một bức thư với đề xuất tham vấn của bạn hoặc phúc trình lại một buổi tham vấn với thân chủ.


Tiểu luận Công tác xã hội: Chính sách chăm sóc y tế và những tác động của nó trong việc hỗ trợ người có HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng

Mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận Tìm hiểu một số chính sách, pháp luật, chương trình, hoạt động chăm sóc y tế cho người có HIV hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam. Vai trò của các chính sách đó trong việc hỗ trợ người nhiễm HIV hòa nhập cộng đồng. Tìm hiểu được những hiệu quả, thuận lợi, khó khăn trong quá trình áp dụng, thực thi các chính sách chăm sóc y tế cho người có HIV. Bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của bản thân trong việc thực hiện các chính sách hiện nay. Đưa ra các đề xuất, khuyến nghị để việc hỗ trợ người có HIV hòa nhập cộng đồng có hiệu quả hơn.


Tiểu luận Các yếu tố ảnh hưởng đến bạo lực gia đình và các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình tại tổ 76, khu phố 8, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

Mục đích nghiên cứu là để xác định được các yếu tố có ảnh hưởng đến bạo lực gia đình tại địa bàn tổ 76, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ ra được các hoạt động hỗ trợ mà nạn nhân bị bạo lực gia đình có thể cần tới để nhận được sự giúp đỡ. Từ đó, đề xuất thêm các giải pháp hữu ích để giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình.


Báo cáo thực hành môn học Thực hành công tác xã hội nhóm: Tổ chức các hoạt động nhóm, trò chơi tập thể để xây dựng một mô hình giải trí cho các em tại Lưu xá Thanh niên

Mục đích của bài thực hành tạo cơ hội giúp sinh viên tiếp cận hoạt động thực tiễn của chuyên môn công tác xã hội, gắn lý luận trên lớp với thực hành công tác xã hội tại cơ sở. Giúp sinh viên thực hành các kỹ năng chuyên môn Công tác xã hội trong làm việc với nhóm. Tìm hiểu các vấn đề của nhóm thân chủ. Từ đó xây dựng kế hoạch trợ giúp nhóm thân chủ giải quyết các vấn đề gặp phải.


Tiểu luận Công tác xã hội với người cao tuổi: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chăm sóc người cao tuổi ở các Trung tâm bảo trợ xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Bài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về thực trạng chăm sóc người cao tuổi ở các trung tâm bảo trợ xã hội tại TP. Hồ Chí Minh; Đánh giá công tác hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho các cụ tại Trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công tác xã hội: Tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội và công tác xã hội cá nhân với thương binh tại xã tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018

Mục đích nghiên cứu của báo cáo tìm hiểu về thực trạng thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với thương binh tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, từ đó nhằm tìm ra những điểm khó khăn, hạn chế của vấn đề. Đánh giá vấn đề, xác định nhu cầu để lựa chọn một thân chủ thực hiện tiến trình Công tác xã hội cá nhân với thương binh nhằm hỗ trợ thân chủ giải quyết vấn đề gặp phải. Đưa ra một số giải pháp giải quyết các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, ổn định đời sống cho thương binh.


Báo cáo thực hành Công tác xã hội với cá nhân: Công tác xã hội cá nhân với trẻ em mồ côi tại Lưu xá Thanh niên – Làng trẻ em SOS Quận Gò Vấp

Mục đích nghiên cứu nhằm tạo cơ hội giúp sinh viên tiếp cận hoạt động thực tiễn của chuyên môn công tác xã hội, gắn lý luận trên lớp với thực hành công tác xã hội tại cơ sở. Giúp sinh viên thực hành các kỹ năng chuyên môn Công tác xã hội trong làm việc với thân chủ. Thông qua tiến trình Công tác xã hội cá nhân để tìm hiểu các vấn đề của thân chủ. Từ đó xây dựng kế hoạch trợ giúp thân chủ giải quyết các vấn đề gặp phải.


Tiểu luận Công tác xã hội với người nghèo: Tăng số lượng, nâng cao chất lượng lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững

Tiểu luận thể hiện được suy nghĩ, quan điểm của cá nhân trong công tác giảm nghèo hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh từ góc độ người học Công tác xã hội. Đề cập kế hoạch tuyển chọn, đào tạo ngắn hạn cho các đối tượng xuất khẩu lao động để có đủ năng lực làm việc tại thị trường lao động ngoài nước.


Tiểu luận Phát triển cộng đồng: Truyền thông nâng cao nhận thức về tệ nạn cướp giật cho người dân tại Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh

Tiểu luận chỉ ra thực trạng cướp giật đang diễn ra trong nhiều năm nay tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tìm được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên, những hậu quả mà nó để lại trong quá trình phát triển đi lên của TP. Hồ Chí Minh nói chung và Quận 1 nói riêng. Đánh giá lại hiệu quả của công tác truyền thông, tuyên truyền kiến thức về phòng chống tội phạm. Từ đó, đưa ra được phương hướng truyền thông mới, hiệu quả hơn cho người dân và du khách.


Luận văn: Giải quyết tình huống giáo viên không soạn bài khi lên lớp của giáo viên tại trường Trung học cơ sở B, huyện M, tỉnh Hòa Bình

Luận văn cung cấp một số tình huống không soạn bài của giáo viên và các cách phân tích tình huống, từ đó tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác quản lí trường học nói chung và quản lí chuyên môn trường tiểu học nói riêng.


Tiểu luận: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài viết sẽ triển khai một số hiểu biết về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, vận dụng trong công tác giảng dạy tại đơn vị. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.


Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

Bài viết trình bày quan điểm của Bác về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên. Từ liên hệ thực tế bản thân mình cần làm gì để tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Tiểu luận: Tiểu thuyết “Người tình” của Marguerite Duras dưới góc nhìn diễn ngôn phái nữ

Là một tác phẩm của một tác gia nước ngoài nhưng lại lấy bối cảnh ở một nước thuộc địa Đông Dương, “ Người tình” của Marguerite Duras lại không bàn về vấn đề chính trị rối ren hay đời sống nhân dân lầm than, nó dường như đi một lối khác, theo trào lưu tiểu thuyết mới, lại mang hơi hướng tự truyện, kể về câu chuyện tuổi trẻ gắn với gia đình và tình nhân. Bởi nhận thấy sự biến chuyển của những người phụ nữ trong tác phẩm trước một xã hội nam quyền đầy định kiến, đặc biệt là nhân vật “tôi”, trong cô ẩn chứa tinh thần phản kháng và bản chất nữ giới vô cùng độc đáo, chúng tôi sẽ đi sâu vào tác phẩm mà phân tích diễn ngôn phái nữ của những nhân vật nữ theo chủ nghĩa phê bình nữ quyền. Từ đó rút ra kết luận, tác phẩm “Người tình” đã tập trung khám phá thế giới bên trong vốn bất định và mơ hồ của người phụ nữ thay vì châm ngòi cho cuộc chiến khốc liệt giữa thế giới nam quyền và người phụ nữ.


Bài tập cá nhân Hành vi tổ chức: Thực hành các phương pháp nghiên cứu hành vi cá nhân trong tổ chức

Nội dung tài liệu trình bày các thành tố của thái độ đối với cá nhân; yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc; cách nghiên cứu tính cách; nhận thức và ra quyết định cá nhân... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Essay: Assignment on translation Tourism

These statistics highlighting the significant contribution of tourism to employment and GDP speak for themselves. Furthermore, it is essential to make sure that the growth and development of this sector is sustainable, socially responsible and creates decent work opportunities.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu