Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế toán - Kiểm toán (16.052)

Kế toán quản trị chi phí du lịch kinh nghiệm quốc tế và bài học cho các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh

Bài viết nghiên cứu kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp du lịch (doanh nghiệp kinh doanh khách sạn) tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Quảng Ninh.


Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu điều tra 190 sinh viên của Khoa bằng phương pháp Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy.


Câu hỏi trắc nghiệm Kế toán quản trị

Tài liệu này được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn sinh viên với hơn 90 câu hỏi trắc nghiệm, hỗ trợ các bạn trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức và ôn thi môn Kế toán quản trị gặt hái nhiều thành công.


Evaluating the effectiveness of integrated Accounting Information Systems (AIS) in ERP environment of Vietnamese garment companies

This study analyzes data collected from 178 Vietnamese garment companies with AIS in an ERP environment. Then, Cronbach’s Alpha test and Exploratory Factor Analysis (EFA) are conducted to assess the reliability of variables.


Factors affect cost management accounting application of manufacturing enterprises in Southern Vietnam

To identify factors affecting cost management accounting application of manufacturing enterprises is a challenge. By quantitative approach, we propose our research model and five hypotheses. During the implementation, we surveyed 179 manufacturing enterprises in southern Vietnam. Then, the research model is Cronbach Alpha tested, conducted exploratory factor analysis, and run regression analysis to explain our proposed hypothesis.


Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác lập dự toán sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tìm ra những hạn chế trong công tác này. Từ đó, đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, giúp các nhà quản trị xác định một cách chính xác mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, hướng đến thực hiện mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.


Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu điển hình tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Bài viết khai thác đề tài này thông qua khảo sát các nhân tố tác động tới kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các SME ở Lý Nhân, Hà Nam- một huyện đồng bằng Bắc Bộ có kinh tế tư nhân phát triển nhờ lợi thế từ các làng nghề truyền thống và điều kiện giao thông thuận lợi.


Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán dồn tích hướng đến tính minh bạch thông tin kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

Mục tiêu của bài viết nhằm nghiên cứu về các nhân tố có tác động đến việc áp dụng kế toán dồn tích hướng đến tính minh bạch thông tin kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Công nghệ thông tin ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán

Bài viết này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa công nghệ thông tin và quản trị doanh nghiệp nói chung trong thời đại dữ liệu lớn (Big Data), đặc biệt là công nghệ thông tin có ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số năng lực cung cấp thông tin của hệ thống kế toán.


Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và cách mạng 4.0 – Cơ hội và thách thức

Bài viết phân tích những tác động, đưa ra thực trạng cũng như phân tích các cơ hội và thách thức của bối cảnh hội nhập và CMCN 4.0 đến công tác đào tạo nhân lực kế toán – kiểm toán tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực kế toán – kiểm toán trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.


Bài tập cá nhân môn Hệ thống thông tin kế toán: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương

Nội dung nghiên cứu tài liệu này nhằm thiết kế sơ đồ phân cấp chức năng FHD; các kiểu thực thể và mô hình ER; thiết kế Database vật lí; thiết kế các thuật toán cho hệ thống thông tin kế toán quản lí nhân sự và tiền lương.


Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 1 - TS. Đoàn Thanh Nga

"Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán" cung cấp kiến thức kiểm tra, kiểm soát trong quản lý; bản chất của kiểm toán; chức năng của kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán.


Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 1)

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 1) được biên soạn nhằm tìm hiểu đối tượng của kiểm toán, phương pháp của kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.


Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 4 - TS. Đinh Thế Hùng (Phần 2)

Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp của kiểm toán (Phần 2) nối tiếp phần 1 tiếp tục tìm hiểu khái quát về chọn mẫu kiểm toán; các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán; kỹ thuật phân tầng trong chọn mẫu kiểm toán; chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.


Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán

"Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 1: Bản chất, chức năng và ý nghĩa của kiểm toán" giúp sinh viên hiểu được vai trò của kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động quản lý và những yếu tố nào của quản lý có tác động đến hoạt động kiểm tra kiểm soát; bản chất của kiểm toán thông qua việc tìm hiểu các quan điểm khác nhau về kiểm toán; ý nghĩa của kiểm toán đối với các đối tượng sử dụng thông tin tài chính của đơn vị cũng như đối với các nhà quản lý trong đơn vị.


Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 3 - ThS. Tạ Thu Trang

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 3: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán" để nắm chi tiết kiến thức về gian lận và sai sót; trọng yếu và rủi ro; chứng từ kiểm toán; cơ sở dẫn liệu; bằng chứng kiểm toán; hồ sơ kiểm toán.


Bài giảng Kiểm toán căn bản: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Mỹ

"Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán" tìm hiểu tổ chức công tác kiểm toán; tổ chức bộ máy kiểm toán; chuẩn mực kiểm toán.


Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 3: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán

"Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 3: Các khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán" tìm hiểu gian lận và sai sót với việc xác định nội dung kiểm toán; trọng yếu và rủi ro kiểm toán với việc lựa chọn nội dung kiểm toán cụ thể; chứng từ kiểm toán, cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán.


Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 4: Đối tượng và phương pháp kiểm toán" để nắm chi tiết nội dung phân biệt được đối tượng của kiểm toán và khách thể kiểm toán; phân tích được các đối tượng của kiểm toán; khái niệm về các phương pháp kiểm toán; áp dụng được các phương pháp kiểm toán vào phần bài tập vận dụng.


Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán

"Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 5: Tổ chức kiểm toán" giúp sinh viên hiểu được qui trình cuộc kiểm toán cụ thể thông qua nội dung tổ chức công tác kiểm toán; hiểu rõ về tổ chức bộ máy trong từng loại hình kiểm toán khác nhau; cơ sở pháp lý khi thực hiện kiểm toán thông qua chuẩn mực kiểm toán.


Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 2: Phân loại kiểm toán

"Bài giảng Kiểm toán căn bản - Bài 2: Phân loại kiểm toán" bài học này khái quát các loại kiểm toán được phân loại theo các tiêu thức khác nhau, trong đó, tập trung trình bày về bản chất và nội dung của các loại kiểm toán được phân loại theo hai tiêu thức cơ bản.


ESOP: Chương trình sở hữu cổ phần hay kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi

Thông qua việc phân tích nội hàm của ESOP trong chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), trong chuẩn mực kế toán Mỹ và trong chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), bài viết đã chỉ ra sự khác biệt giữa những cách hiểu khác nhau về ESOP trên thế giới. Việc phân biệt những cách hiểu này là vô cùng quan trọng trong quá trình làm nghiên cứu cũng như đầu tư liên quan đến hoạt động ESOP tại Việt Nam.


Blockchain và tương lai của hệ thống thông tin kế toán

Đối với hoạt động kế toán kiểm toán, blockchain được kỳ vọng sẽ giúp bảo mật thông tin và giảm thiểu việc sửa chữa sổ sách kế toán, gia tăng tính minh bạch và theo dõi hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trong thời gian thực. Bài viết sẽ tìm hiểu khái quát về cách thức hoạt động của blockchain và phân tích những ảnh hưởng mà công nghệ này có thể đem đến đối với hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp.


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2 - TS. Lê Kim Ngọc

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 2: Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán" trình bày các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán; sơ đồ dòng dữ liệu data Flow diagrams – DFD; lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo!


Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 5 - ThS. Phí Văn Trọng

"Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 5: Đặc điểm kế toán trong doanh nghiệp xây lắp" được biên soạn với các nội dung đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và nhiệm vụ kế toán; đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; đặc điểm kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm xây lắp; kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 1 - TS. Phạm Đức Cường

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" được biên soạn với mục tiêu cung cấp các kiến thức về khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin quản lý; khái niệm và vai trò của hệ thống thông tin kế toán; các yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán; các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin kế toán.


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Bài 3 - GV. Trần Đức Vinh

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 3: Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng" thông tin đến các bạn kiến thức về khái quát chung về chu trình hàng; quy trình thông tin kế toán chu trình mua hàng; các rủi ro tiềm tàng và kiểm soát thông tin chu trình mua hàng.


Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Liên

"Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán - Bài 5: Hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất" làm rõ được các hoạt động chính và dòng thông tin liên quan trong chu trình sản xuất; làm rõ cách thức tổ chức thông tin kế toán chu trình sản xuất; xác định được các rủi ro tiềm tàng và các hoạt động kiểm soát trong chu trình sản xuất.


Bài giảng Kế toán tài chính phần 3: Bài 2 - TS. Trần Thị Nam Thanh

"Bài giảng Kế toán tài chính phần 3 - Bài 2: Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu" trình bày đặc điểm hoạt động lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu và nguyên tắc kế toán ngoại tệ; kế toán nhập khẩu trực tiếp và tiêu thụ hàng nhập khẩu trực tiếp; kế toán nhập khẩu ủy thác.


Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 4: Kế toán nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại" để nắm những vấn đề chung về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại; chứng từ và tài khoản sử dụng; quy trình kế toán nghiệp vụ cho vay.


Tài liệu mới download

Bài thực hành Microsoft Word
 • 14/03/2010
 • 25.353
 • 480
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 4
 • 12/04/2011
 • 27.069
 • 183
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 3
 • 12/04/2011
 • 13.636
 • 431
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 2
 • 12/04/2011
 • 72.751
 • 460
Kinh tế học Vĩ mô - Bài 1
 • 12/04/2011
 • 66.866
 • 841

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu