Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế toán - Kiểm toán (15.390)

Thực tế áp dụng mô hình kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Sơn La

Bài viết đưa ra những vấn đề chung về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp. Trên cơ sở đó đưa ra những phân tích cơ bản về thực trạng áp dụng mô hình kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn thành phố Sơn La từ đó đề xuất các biện pháp đẩy mạnh việc ứng dụng mô hình kế toán quản trị chi phí các doanh nghiệp này.


Tổng quan các thuyết vận dụng trong nghiên cứu kế toán quản trị và định hướng ứng dụng tại Việt Nam

Bài viết này thể hiện tổng quan về các thuyết vận dụng trong nghiên cứu kế toán quản trị, chỉ ra những định hướng cho việc ứng dụng chúng vào hoạt động nghiên cứu và hoạt động quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp Việt Nam.


Cơ hội và thách thức đối với ngành kế toán - kiểm toán khi Việt Nam tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và Cộng đồng kinh tế Asean

Bài viết này tập trung phân tích những tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến lĩnh vực kế toán - kiểm toán. Đồng thời, bài viết nhấn mạnh các cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia TPP và AEC. Nhóm tác giả tổng kết sự chuẩn bị của Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp cho các bên có liên quan như Bộ Tài chính...


Thách thức của cơ quan thuế Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Bài viết dựa trên góc độ của lý thuyết hội nhập và lý thuyết về thuế quốc tế đánh giá và phân tích những thách thức trong ngắn hạn và dài hạn cho cơ quan thuế VN trước thềm ra đời và phát triển của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) từ 2015. Kết quả phân tích cho thấy VN về cơ bản cơ cấu thuế các quốc gia ASEAN khá tương đồng nhau.


Những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi báo cáo tài chính từ chuẩn mực kế toán Việt Nam sang chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

Bài viết này tác giả tập trung phân tích, xác lập và đo lường những nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi báo cáo tài chính (BCTC) từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc Tế (IFRS). Kết quả khảo sát thực nghiệm từ 300 chuyên gia có kiến thức chuyển đổi BCTC sang IFRS, cho thấy có năm nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi BCTC sang IFRS, được chia làm hai nhóm nhân tố chính, trong đó nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp.


Mô hình 7S Mckinsey kết hợp thẻ điểm cân bằng - một công cụ kế toán quản trị hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả doanh nghiệp

Với những biến đổi của nền kinh tế thị trường cạnh tranh hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại thì phải không ngừng thay đổi, đó là quy luật tất yếu. Mô hình 7S Mckinsey kết hợp với thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) là một công cụ kế toán quản trị hữu ích giúp nhà quản trị xác định được điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp


Kế toán kiểm toán các quốc gia Asean: Chuẩn bị cho việc gia nhập Cộng đồng kinh tế Asean

Tại tuyên bố "Tầm nhìn ASEAN 2020” thông qua năm 1997, các nhà lãnh đạo ASEAN đã định hướng phát triển ASEAN thành cộng đồng ASEAN. Ý tưởng này được ASEAN tái khẳng định trong tuyên bố Bali II năm 2003 với việc nhất trí hướng đến mục tiêu hình thành cộng đồng ASEAN với ba trụ cột chính là hợp tác chính trị an ninh, hợp tác kinh tế và hợp tác văn hóa xã hội.


Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán giá trị hợp lý theo chuẩn quốc tế lược khảo các nghiên cứu

Bài viết rà soát các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán theo GTHL, bao gồm môi trường kinh tế, môi trường pháp lý và thuế, môi trường nghề nghiệp, môi trường kinh doanh, môi trường quốc tế và môi trường văn hóa. Bài viết có thể được sử dụng để xây dựng mô hình nghiên cứu cụ thể tại từng vùng cũng như hỗ trợ chính phủ các nước đang trong quá trình triển khai báo cáo theo chuẩn quốc tế.


Dịch vụ kế toán Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Bài viết đề cập đến tình hình phát triển ngành DVKT hiện nay trên thế giới, tình hình phát triển hoạt động DVKT tại Việt Nam và những dịch vụ đang được cung cấp tại Việt Nam về kế toán. Qua đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển DVKT tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.


Xu hướng hòa hợp trong nghề nghiệp kế toán trên thế giới

Bài viết tập trung nghiên cứu về sự đa dạng trong kế toán trên thế giới đã đặt ra yêu cầu hòa hợp cũng như sự nỗ lực hòa hợp, hội tụ kế toán trên thế giới ở một số khu vực cũng như ở Việt Nam.


Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của rủi ro có sai sót trọng yếu đến thời gian kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính

Bài viết này tập trung tổng quan những công trình nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của rủi ro có sai sót trọng yếu đến thời gian kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.


Lecture Personal financial planning – Chapter 11: Other insurance

The goals of this chapter are: Determine when insurance should be used, describe the role property and liability insurance has in managing potential losses in real property and legal liability, indicate how personal insurance can reduce losses in human exposures,...


Lecture Personal financial planning – Chapter 15: Estate planning

Lecture Personal financial planning – Chapter 15: Estate planning. The goals of this chapter are: Determine what estate planning is and how to employ its key topics, conclude that estate planning isn’t only for the rich, recognize the merits of having a will, establish the steps in an overall estate plan,...


Lecture Personal financial planning – Chapter 7: Debt

The goals of this chapter are: Develop debt strategies, understand the many facets of debt, calculate and comprehend the rates charged on loans, identify the factors that enter into selecting credit, evaluate a fixed versus a variable rate mortgage, specify the advantages and disadvantages of a credit card loan, interpret debt financial ratios.


Lecture Personal financial planning – Chapter 5: Financial statements analysis

Lecture Personal financial planning – Chapter 5: Financial statements analysis. The goals of this chapter are: Recognize the importance of financial statements to PFP, produce and evaluate a balance sheet, construct a cash flow statement, compare finance and accounting based techniques.


Lecture Intermediate accounting (16th edition): Chapter 2 - Kieso, Weygandt, Warfield

Chapter 2 - Conceptual framework for financial reporting. After studying this chapter, you should be able to: Describe the usefulness of a conceptual framework, describe efforts to construct a conceptual framework, understand the objective of financial reporting, identify the qualitative characteristics of accounting information.


Lecture Intermediate accounting (16th edition): Chapter 3 - Kieso, Weygandt, Warfield

Chapter 3 - The accounting information system. After studying this chapter, you should be able to: Understand basic accounting terminology; explain double-entry rules; identify steps in the accounting cycle; record transactions in journals, post to ledger accounts, and prepare a trial balance;...


Lecture Intermediate accounting (16th edition): Chapter 20 - Kieso, Weygandt, Warfield

Chapter 20 - Accounting for pensions and postretirement benefits. In this chapter students will be able to: Distinguish between accounting for the employer’s pension plan and accounting for the pension fund, identify types of pension plans and their characteristics, explain alternative measures for valuing the pension obligation.


Lecture Intermediate accounting (16th edition): Chapter 7 - Kieso, Weygandt, Warfield

Chapter 7 - Cash and receivables. After studying this chapter, you should be able to: Identify items considered cash, indicate how to report cash and related items, define receivables and identify the different types of receivables, explain accounting issues related to recognition of accounts receivable, explain accounting issues related to valuation of accounts receivable.


Lecture Survey of Accounting (First edition): Chapter 9 – Kimmel, Weygandt

Chapter 9 - Financial analysis: The big picture. The main goals of this chapter are to: Apply the concepts of sustainable income and quality of earnings, apply horizontal analysis and vertical analysis, analyze a company’s performance using ratio analysis.


Lecture Survey of Accounting (First edition): Chapter 10 – Kimmel, Weygandt

Chapter 10 – Managerial accounting. The main goals of this chapter are to: Identify the features of managerial accounting and the functions of management, describe the classes of manufacturing costs and the differences between product and period costs, demonstrate how to compute cost of goods manufactured and prepare financial statements for a manufacturer, discuss trends in managerial accounting.


Lecture Intermediate accounting (15th edition): Chapter 19 - Kieso, Weygandt, Warfield

Chapter 19 - Accounting for income taxes. After completing this chapter you should be able to: Identify differences between pretax financial income and taxable income, describe a temporary difference that results in future taxable amounts, describe a temporary difference that results in future deductible amounts, explain the purpose of a deferred tax asset valuation allowance.


Lecture Intermediate accounting (15th edition): Chapter 22 - Kieso, Weygandt, Warfield

Chapter 22 - Accounting changes and error analysis. In this chapter students will be able to: Identify the two types of accounting changes, describe the accounting for changes in accounting policies, understand how to account for retrospective accounting changes, understand how to account for impracticable changes, describe the accounting for changes in estimates.


Lecture Survey of Accounting (First edition): Chapter 2 – Kimmel, Weygandt

Chapter 2 - A further look at financial statements. After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Identify the sections of a classified balance sheet; use ratios to evaluate a company’s profitability, liquidity, and solvency.


Lecture Intermediate accounting (15th edition): Chapter 1 - Kieso, Weygandt, Warfield

Chapter 1 - Financial accounting and accounting standards. After studying this chapter, you should be able to: Understand the financial reporting environment, identify the major policy-setting bodies and their role in the standard-setting process, explain the meaning of generally accepted accounting principles (GAAP) and the role of the Codification for GAAP.


Lecture Survey of Accounting (First edition): Chapter 13 – Kimmel, Weygandt

Chapter 13 - Budgetary planning. After reading the material in this chapter, you should be able to: State the essentials of effective budgeting and the components of the master budget; prepare budgets for sales, production, and direct materials; prepare a cash budget and a budgeted balance sheet;...


Lecture Auditing and assurance services in Australia (4th ed): Chapter 6 - Grant Gay, Roger Simnett

Chapter 6 - Planning, understanding the entity and evaluating business risk. In this chapter we will discuss: explain why the decision to accept a client is important, and describe the primary features of client acceptance and continuance; indicate the purpose and content of an audit engagement letter; describe the decisions made by an auditor in preparing an audit plan, the knowledge on which the decisions are based and the procedures used to obtain that knowledge.


Lecture Auditing and assurance services in Australia (4th ed): Chapter 16 - Grant Gay, Roger Simnett

Chapter 16 - Other assurance services and advanced topics. In this chapter we will discuss: explain the different levels of government in Australia and their main responsibilities; explain the concept of accountability; outline the different bases of accounting used in the public sector; explain public sector audit requirements; describe the nature of performance auditing; and describe the nature of regularity audits.


Lecture Personal financial planning – Web chapter C: Regulation

The goals of this chapter are: Discuss the role regulation plays in the financial services industry, describe the key regulatory items that must be satisfied in dealing with clients, explain the responsibilities of a fiduciary, illustrate who regulates what in the financial services industry,...


Lecture Personal financial planning – Chapter 20: Completing the process

The goals of this chapter are: Complete the financial planning project, explain the importance of planning integration, demonstrate how PFP theory can improve the practice of financial planning, use overall planning tools such as SWOT, scenario and sensitivity analysis, list the keys to a successful plan.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

15 đề thi môn kế toán
  • 12/11/2010
  • 44.073
  • 948

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu