Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế toán - Kiểm toán (15.515)

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam

Doanh nghiệp trong vùng duyên hải miền trung chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp, phần lớn các doanh nghiệp mới tham gia vào một số công đoạn của mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu tầm cỡ quốc gia và quốc tế.


Ebook Managerial accounting (11/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Managerial accounting" has contents: The changing role of managerial accounting in a dynamic business environment, basic cost management concepts, product costing and cost accumulation in a batch production environment,... and other contents.


Ebook Financial accounting (3/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial accounting" has contents: Accounting in action, the recording process, adjusting the accounts, completing the accounting cycle, accounting for merchandising operations,... and other contents.


Ebook Financial accounting (3/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Financial accounting" has contents: Liabilities, financial statement analysis, statement of cash flows, investments, corporations - organization, share transactions, dividends, and retained earnings,... and other contents.


Ebook Financial accounting - Information for decisions (8/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial accounting - Information for decisions" has contents: Introducing financial statements, financial statements and the accounting system, reporting and analyzing merchandising operations,... and other contents.


Ebook Financial accounting (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Financial accounting" has contents: Introduction to accounting and business, analyzing transactions, the adjusting process, completing the accounting cycle, accounting systems,... and other contents.


Ebook International accounting (4/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "International accounting" has contents: Translation of foreign currency financial statements, additional financial reporting issues, analysis of foreign financial statements, international taxation, international transfer pricing,... and other contents.


Ebook Advanced financial accounting (11/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Advanced financial accounting" has contents: Intercorporate acquisitions and investments in other entities, consolidation of wholly owned subsidiaries acquired at more than book value, intercompany inventory transactions,... and other contents.


Ebook Managerial accounting (11/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Managerial accounting" has contents: Standard costing and analysis of direct costs, flexible budgeting and analysis of overhead costs, responsibility accounting, operational performance measures, and the balanced scorecard,... and other contents.


Ebook Financial accounting - Information for decisions (8/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Financial accounting - Information for decisions" has contents: Reporting and analyzing long term assets, reporting and analyzing current liabilities, reporting and analyzing equity, analyzing and interpreting financial statements,... and other contents.


Góc nhìn kế toán thuế đối với phương pháp kế toán chuyển giá

Bài viết này đề cập đến các phương pháp mà kế toán tại các doanh nghiệp thường áp dụng để thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế; đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm tránh hiện tượng trốn thuế dựa trên nghiệp vụ chuyển giá hiện nay.


Ebook Managerial accounting (15/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Managerial accounting" has contents: Introduction to managerial accounting, job order costing, process cost systems, activity based costing, support department and joint cost allocation,... and other contents.


Ebook Managerial accounting (15/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Managerial accounting" has contents: Evaluating variances from standard costs, evaluating decentralized operations, differential analysis and product pricing, capital investment analysis,... and other contents.


Ebook Principles of accounting (12/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Principles of accounting" has contents: Financial statement analysis, managerial accounting and cost concepts, the budgeting process, flexible budgets and performance analysis, standard costing and variance analysis,... and other contents.


Ebook Essentials of accounting for governmental and not-for-profit organizations (13/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Essentials of accounting for governmental and not-for-profit organizations" has contents: Introduction to accounting and financial reporting for governmental and not for profit organizations; overview of financial reporting for state and local governments,... and other contents.


Ebook Essentials of accounting for governmental and not-for-profit organizations (13/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Essentials of accounting for governmental and not-for-profit organizations" has contents: Advanced topics for state and local governments; advanced topics for state and local governments, college and university accounting, accounting for hospitals and other health care providers,... and other contents.


Ebook Financial accounting (15/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Financial accounting" has contents: Current liabilities and payroll, accounting for partnerships and limited liability companies, investments and fair value accounting, statement of cash flows,... and other contents.


Ebook Principles of auditing & other assurance services (20/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Principles of auditing & other assurance services" has contents: Professional standards, professional ethics, audit evidence and documentation, audit planning, understanding the client, assessing risks, and responding,... and other contents.


Ebook Managerial accounting (2/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Managerial accounting" has contents: Identifying and estimating costs and benefits, cost flows and cost terminology, techniques for estimating fixed and variable costs, techniques for estimating fixed and variable costs,... and other contents.


Ebook Advanced accounting (13/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Advanced accounting" has contents: Consolidation of financial information; the equity method of accounting for investments; consolidated financial statements and outside ownership, segment and interim reporting,...and other contents.


Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệptrường hợp doanh nghiệp sản xuất giấy Việt Nam

Bằng việc tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới, tác giả tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT chi phí trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng KTQT chi phí trong các DNSX giấy Việt Nam. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị góp phần nâng cao mức độ vận dụng KTQT chi phí trong các DNSX giấy Việt Nam.


Ebook Managerial accounting (2/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Managerial accounting" has contents: Activity-based costing and management, performance evaluation in decentralized organizations, strategic planning and control, job costing, process costing,... and other contents.


Ebook Principles of accounting (12/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "Principles of accounting" has contents: Accounting principles and the financial statements, analyzing and recording business transactions, completing the accounting cycle, current liabilities and fair value accounting,... and other contents.


Ebook Advanced accounting (13/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Advanced accounting" has contents: Foreign currency transactions and hedging foreign exchange risk, foreign currency transactions and hedging foreign exchange risk, accounting for state and local governments, accounting for estates and trusts,... and other contents.


Ebook International accounting (4/E): Part 1

(BQ) Part 1 book "International accounting" has contents: Introduction to international accounting, worldwide accounting diversity, international convergence of financial reporting, comparative accounting,... and other contents.


Ebook Advanced financial accounting (11/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Advanced financial accounting" has contents: Corporations in financial difficulty, segment and interim reporting, governmental entities - Introduction and general fund accounting, partnerships - Formation, operation, and changes in membership,... and other conetents.


Ebook Principles of auditing & other assurance services (20/E): Part 2

(BQ) Part 2 book "Principles of auditing & other assurance services" has contents: Cash and financial investments, accounts payable and other liabilities, debt and equity capital, auditing operations and completing the audit, auditors’ reports,... and other contents.


Lý thuyết thực hành thông tin kế toán để ra quyết định ngắn hạn

Ra quyết định là việc lựa chọn từ nhiều phương án, nhằm mục đích chọn một phương án có tính thỏa mãn cao nhất, cả về lượng và chất. Ra quyết định là một chức năng quan trọng của nhà quản trị. Vì nhà quản trị luôn đứng trước những vấn đề cần phải ra quyết định.


Một số vấn đề cần bàn về căn cứ tính thuế theo quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán

Bài viết đề cập đến phương pháp xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trên cơ sở tham chiếu các quy định của Chuẩn mực kế toán và các quy định về thuế, chủ yếu là quy định về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp. Bài viết cho thấy có sự khác biệt về căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành giữa thuế và kế toán, từ đó đề ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện việc xác định và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tại các doanh nghiệp hiện nay.


Một số ý kiến về tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam

Bài viết này tập trung tìm hiểu và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán của các DN nhỏ ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đưa ra một số ý kiến để tổ chức công tác kế toán phù hợp với những đặc thù của các DN nhỏ tại Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của thông tin kế toán cung cấp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy DN nhỏ phát triển.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The Guide to the HAP Standard
  • 28/12/2012
  • 43.612
  • 819
Wiley CPA Examination Review
  • 21/03/2010
  • 91.632
  • 786
London A cultural audit
  • 19/02/2013
  • 94.799
  • 274

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu