Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế toán - Kiểm toán (1.516)

Thông tư 112/2018/TT-BTC

Thông tư số 112/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đối, bổ sung một số điều tại thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.


Thông tư số 112/2018/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Thông tư số 99/2018/TT-BTC

Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về báo cáo tài chính nhà nước; căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.


Quyết định số 1766/QĐ-­KTNN

Quyết định số 1766/QĐ-­KTNN ban hành quy định đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của kiểm toán nhà nước tổng kiểm toán nhà nước.


Quyết định số 4073/QD-TCHQ

Quyết định số 4073/QD-TCHQ về việc ban hành quy trình giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng.


Quyết định số 1759/QĐ-­KTNN

Quyết định số 1759/QĐ-­KTNN về việc phân công nhiệm vụ của tổng kiểm toán nhà nước và các phó tổng kiểm toán nhà nước. Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;


Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi và thời hạn Uỷ ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.


Nghị quyết số 27/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Vĩnh Phúc

Nghị quyết số 27/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định thời gian gửi báo cáo tài chính - ngân sách; thời gian giao dự toán ngân sách hàng năm; thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; hệ thống biểu mẫu phục vụ lập báo cáo tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .


Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Kon Tum

Nghị quyết số 19/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm.


Nghị quyết số 54/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết số 54/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.


Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND Tỉnh An Giang

Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang


Nghị quyết số 53/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết số 53/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo ngân sách.


Nghị quyết số 49/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Hòa Bình

Nghị quyết số 49/2017/NQ-­HĐND quy định mức trích (tỷ lệ phầm trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.


Nghị quyết số 44/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Lâm Đồng

Nghị quyết số 44/2017/NQ-­HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Thông tư số 05/2017/TT-BTP

Thông tư số 05/2017/TT-BTP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.


Thông tư số 91/2017/TT-BTC

Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.


Quyết định số: 09/2016/QĐ-KTNN năm 2017

Quyết định số: 09/2016/QĐ-KTNN năm 2017 ban hành quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán.


Nghị định số: 174/2016/NĐ-CP năm 2016

Nghị định số: 174/2016/NĐ-CP năm 2016 quy định chi tiết một số điều của luật kế toán.


Quyết định số: 10/2016/QĐ-KTNN năm 2016

Quyết định số: 10/2016/QĐ-KTNN năm 2016 ban hành quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.


Thông tư số: 23/2005/TT-BTC

Thông tư số: 23/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3);...


Thông tư số: 20/2006/TT-BTC

Thông tư số: 20/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4);...


Thông tư số: 21/2006/TT-BTC

Thông tư số: 21/2006/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; căn cứ Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5);...


Quyết định số: 12/2005/QĐ-BTC

Quyết định số: 12/2005/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4); căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;...


Thông tư số: 67/2015/TT-BTC

Thông tư số 67/2015/TT-BTC ban hành chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011, căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định 01/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2006/QĐ-UBND và 65/2007/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, bổ nhiệm, bãi nhiệm và định mức phụ cấp kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


Nghị định 02/2015/NĐ-CP

Nghị định 02/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước.


Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2015

Quyết định 02/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số do Thủ tướng Chính phủ ban hành.


Danh mục văn bản thuế cập nhật từ ngày 30/5/2014 đến 06/06/2014

Danh mục văn bản thuế cập nhật từ ngày 30/5/2014 đến 06/06/2014 tập hợp các văn bản thuế mới nhất được ban hành từ 30/5/2014 đến 06/06/2014. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Nghị định 128/2004/NĐ-CP áp dụng vào kế toán Nhà nước

Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31-05-2004 của Chính phủ quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán Nhà nước.


Nghị định số 129/2004/NĐ-CP năm 2004

Nghị định 129/2004/NĐ-CP ngày 31-05-2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.


Tài liệu mới download

Thủy động lực học part 9
 • 25/02/2012
 • 59.568
 • 706

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 08/2013/TT-BTC
 • 20/04/2013
 • 94.734
 • 685
Thông tư số 83 /2005/TT-BTC
 • 25/10/2009
 • 46.881
 • 414
Quyết định 46/2004/QĐ-BNN
 • 25/10/2009
 • 34.375
 • 989
Quyết định số 1937/QĐ-KTNN
 • 18/01/2012
 • 61.040
 • 993
Quyết định số 28/2003/QĐ-BNN
 • 25/10/2009
 • 87.733
 • 488
Thông tư số 10/2003/TT-NHNN
 • 25/10/2009
 • 97.237
 • 518
Nghị định số 12/2000/NĐ-CP
 • 25/10/2009
 • 65.430
 • 811
Thông tư số 104/1999/TT-BTC
 • 25/10/2009
 • 46.924
 • 386

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu