Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (6.985)

optimization of charging current and soh estimation for lead acid batteries

In this paper a new model-based approach is used to optimize the charging current of lead acid batteries for use in hybrid electric. The used model is a dynamical nonlinear model and so steepest descent, as a nonlinear optimization technique, is used to design the desired current profile.


Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án trong môn Hóa học

Thiết kế bộ công cụ để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là một vấn đề quan trọng, góp phần xác định được các biện pháp cụ thể trong dạy học ở trường phổ thông để hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, đặc biệt là với giáo dục miền núi. Bài báo nghiên cứu xây dựng bộ công cụ để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh các tỉnh miền núi Tây Bắc thông qua dạy học dự án.


Đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh thông qua phương pháp dạy học Webquest trong dạy học hóa học 10

Bài viết này giới thiệu về cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề, bộ công cụ đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học WebQuest. Thực nghiệm sư phạm và kết quả xử lí thống kê cho thấy bộ công cụ đánh giá năng lực hợp tác giải quyết vấn đề có độ tin cậy và độ giá trị cao. Những kết quả nghiên cứu này có thể nhân rộng được


Sản xuất và ứng dụng men thuần trong lên men rượu nếp than

Nội dung đề tài này gồm xác định hoạt tính của amylomyces rouxii và saccharomyces cerevisiae đã được phân lập và tuyển chọn do có hoạt tính cao trong quá trình đường hóa và rượu hóa (Dung et al., 2005; Dung et al., 2006), nghiên cứu điều kiện sản xuất và sử dụng men giống thuần, đánh giá tính ổn định của men giống sau thời gian tồn trữ, và phân lập định danh vi khuẩn lây nhiễm trong quá trình sản xuất men rượu thuần.


Ebook Cơ sở của phương pháp tạo cấu trúc cho sản phẩm thực phẩm: Phần 1 - NXB Bách khoa Hà Nội

Nội dung ebook với kết cấu nội dung gồm 10 chương, phần 1 sách thể hiện nội dung của 5 chương đầu: Đại cương về các sản phẩm thực phẩm, vai trò của các liên kết hóa học trong việc tạo cấu trúc cho các sản phẩm thực phẩm, cơ sở phương pháp tạo cấu trúc và trạng thái cho thực phẩm, tính chất hydrat hóa, tính chất liên hợp và tính chất tạo cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook.


Ebook Cơ sở của phương pháp tạo cấu trúc cho sản phẩm thực phẩm: Phần 2 - NXB Bách khoa Hà Nội

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook tiếp tục chia sẻ nội dung của 5 chương cuối: Tính chất tạo cấu trúc của protein, tính chất tạo cấu trúc của polysaccharide, các tính chất bề mặt, các phương pháp đo lường các tính chất lưu biến cho thực phẩm. Cuốn sách có thể làm giáo trình học tập và tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học năm cuối cũng như các học viên cao học ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học ở các trường đại học, mời các bạn cùng tim hiểu ebook.


Extraordinary magnetic properties of LaFeO3 system doped Ti, Co, Cu

LaFeO3 system with doped Ti, Co, Cu was manufactured by solid state reaction method, it was sintered at 12500C and 12900C in 10 hours with a heating rate of 3 0C/min. Using X-ray diffraction and Scanning Electron Microscope (SEM) to examine the structure, it reveals that samples are single-phase and orthogonal-perovskite structure describing by the Pnma space group, the unit cell volume of the samples increases when Ti, Co, Cu are doped to replace ion Fe+3.


Nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2/CNTs bằng phương pháp thủy phân kết hợp siêu âm

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu TiO2/CNTs từ tetra-isopropyl-orthotitanate (TPOT) và cacbon nano ống (Carbon nanotubes-CNTs) bằng phương pháp thủy phân kết hợp siêu âm. Tỷ lệ mol TPOT/CNTs, pH và thời gian siêu âm thích hợp đã được xác định dựa vào khả năng quang xúc tác phản ứng phân hủy xanh metylen của vật liệu.


Investigation of antioxidant activity of proteolysate derived from acetes japonicus

This research investigated the antioxidant activity of proteolysate from Acetes japonicus. Firstly, chemical composition of the Acetes was analyzed. Then, the effect of Acetes : water ratio on protein recovery yield and the effect of the enzyme type, pH, temperature, enzyme to substrate (E:S) ratio and hydrolysis time on the antioxidant potential of the proteolysate were examined.


Phân lập và khảo sát tính chất lý hóa của endo β 1.4 glucanase từ trichoderma asperellum SH16

Nội dung bài viết khảo sát các tính chất lý hóa của endo-β-1.4-glucanase (EG) từ chủng Trichoderma asperellum SH16. Kết quả phân tích cho thấy endo-β-1.4-glucanase từ chủng SH16 được tổng hợp mạnh nhất sau 96 giờ nuôi cấy trong môi trường có 1% carboxymethyl cellulose, với hoạt độ chung là 0,102 u/mL và hoạt độ riêng là 2,694 u/mg protein. Enzyme có nhiệt độ và pH hoạt động tối thích lần lượt là 55oC và 3,5, độ bền nhiệt thấp (dưới 30oC) và chỉ hoạt động ở vùng pH acid (3,0-5,0).


Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện thủy phân đến quá trình thu nhận R-phycoerythrin từ gracilaria gracilis

Bài viết nghiên cứu chiết xuất R-phycoerythrin bằng các enzyme thủy phân polysaccharide (xylanase, cellulase, glucanase). Kết quả nghiên cứu cho thấy, enzyme cellulase đã cải thiện được năng suất thu nhận R-PE từ Gracilaria gracilis (12,76 mg/g). Cuối cùng, nghiên cứu tiếp tục tối ưu hóa điều kiện thủy phân bằng enzyme cellulase theo phương pháp tối ưu hóa bề mặt đáp ứng, năng suất R-phycoerythrin thu được đạt giá trị cao 15,75 mg/g.


Nghiên cứu lý thuyết sự tạo thành Metan trong phản ứng của gốc Metyl với Propanol-2

Các đường phản ứng của gốc metyl với propanol-2 (i-C3H7OH) được nghiên cứu bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ tại mức B3LYP/6-311++G(3df,2p). Có bảy đường phản ứng để hình thành bảy hỗn hợp sản phẩm: CH4 + (CH3)2COH, CH4 + (CH3)2CHO, CH4 + CH3CHOHCH2, CH3OH + CH3CHCH3, C2H6 + CH3CHOH, (CH3)2CH-O-CH3 + H, (CH3)3CH + OH. Kết quả phân tích thông số nhiệt động và đường phản ứng cho thấy khí metan có thể được tạo ra từ ba đường phản ứng khác nhau. Sự tách nguyên tử H từ vị trí cacbon bậc 2 trong phân tử propanol-2 là hướng ưu tiên nhất của hệ phản ứng này.


Syntheses and structures of Ni(II) complexes containing 2‑alkyliminomethyl pyrene ligands

The N,O-bidentate ligand 2-((methylimino)methyl)pyren-1-ol (1) gives with nickel acetate in a mixed solvent of toluene and ethanol in the presence of NaOAc the nickel(II) complex 1(Ni). It was characterized by elemental analysis, IR, NMR, MS spectroscopy and single crystal Xray diffraction. With respect to the nickel atom the complex 1(Ni) adopts a distorted square planar trans-coordination geometry.


Cấu trúc tinh thể, tính chất quang và khả năng quang xúc tác của nano tinh thể ZnO pha tạp ion kim loại Cr3+

Phổ phát quang (PL) cho thấy có sự suy giảm cường độ phát xạ trong vùng ánh sáng nhìn thấy khi có mặt ion Cr3+, điều này là do sự suy giảm tái bức xạ của điện tử và lỗ trống. Hoạt tính quang xúc tác phân hủy hợp chất màu hữu cơ methylene blue (MB) cũng được khảo sát. Kết quả cho thấy khi có pha tạp ion kim loại, vật liệu thể hiện hoạt tính quang xúc tác tốt hơn so với ZnO. Cơ chế tăng cường tính quang xúc tác cũng đã được giải thích.


Bài thuyết trình: Công nghệ sản xuất ure

Bài thuyết trình "Công nghệ sản xuất ure" trình bày giới thiệu chung về ure, các yếu tố ảnh hưởng và phương pháp sản xuất ure. Mời các bạn tham khảo!


Vấn đề thạch luận và tuổi hình thành các đá Gabroit cao kiềm trong khối Sơn Đầu và phía Tây Núi Chúa

Bài viết này đề nghị trình bày các nghiên cứu lại về gabbroid kiềm cao của Son Dau đồ sộ và phần phía tây của Núi Chui đồ sộ. Đặc điểm petrogra-phic và địa hóa học của chúng tương tự như monsogabbro và monsodiorite, trong khi tuổi có niên đại (SHRIMP từ zircon trong monzogabbro, 250,4 ± 2 Ma, cùng với Núi Chúa lớn 251 ± 3 Ma).


Bài thuyết trình môn Công nghệ các chất vô cơ: Tìm hiểu về muối NaCl

Nội dung bài thuyết trình giới thiệu chung về NaCl, các phương pháp sản xuất NaCl và ứng dụng của NaCl. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài thuyết trình.


Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác

Bài viết này trình bày tóm tắt về công thức toán học của phương pháp "tương thích" để xác định chu kỳ trượt cân bằng, xem xét điều kiện lực xen kẽ tương thích và trình bày phân tích lập trình thực tế cho một số điều kiện độ dốc để thảo luận. Việc áp dụng phân tích độ dốc bằng phương pháp "tương thích" này cho thấy kết quả tương đương với kết quả thu được bởi Giám mục phương pháp đơn giản hóa.


Tuổi thành tạo của khoáng hóa Molipden Ô Quy Hồ, Tây Bắc Việt Nam và ý nghĩa địa chất

Kỹ thuật pyrite Rb-Sr đã được sử dụng để xác định thời điểm khoáng hóa, kết quả cho thấy khoáng hóa molipdenite của O Quy Hồ ở tây bắc Việt Nam được hình thành ở Paleogen (~ c.a 38 Ma). Sự khoáng hóa molydenite đồng thời với sự hình thành đá granit xốp hạt mịn và lecogranite của Ye Yen Sun phức tạp.


Đặc điểm chất lượng Ruby, Saphir từ các kiểu mỏ chính ở Việt Nam

Trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã được coi là một quốc gia có tiềm năng lớn về đá quý ruby ​​và sapphire. Tiền gửi và tiền gửi của hầu hết các loại tiền gửi corundum đã được phát hiện ở các vùng khác nhau của nước ta, trong đó quan tâm nhất là: loại tiền gửi bằng đá cẩm thạch với tiền gửi của Lục Yến và Quý Châu làm đại diện; loại tiền gửi được lưu trữ bằng metapelite với các khoản tiền gửi điển hình như Tân Hương và Trúc Lâu và loại tiền gửi liên quan đến bazan điển hình đại diện ký gửi Đăk Tôn.


Ô nhiễm mangan trong nước dưới đất tầng pleistocen khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ bài báo, nhóm tác giả sử dụng số liệu quan trắc chất lượng nước của một bãi giếng tại một quận phía tây bắc Tp. Hồ Chí Minh để tìm hiểu sự ô nhiễm mangan trong nước dưới đất, quy luật phân bố của chúng, ở mức độ nhất định - nguồn gốc của mangan trong nước dưới đất.


Đặc điểm thành phần vật chất pegmatit chứa liti vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi

Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc, thành phần vật chất, đặc biệt là xác định chính xác khoáng vật chứa Li trong thành tạo quặng vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án công nghệ phù hợp cho khai thác, tuyển và chế biến quặng Li vùng La Vi tỉnh Quảng Ngãi nhằm đưa ra các sản phẩm thương mại của Li như LiCl, Li2CO3 [11] phục vụ nhu cầu các ngành công nghiệp trong nước và xuất khẩu.


Investigation of antioxidant capacity of peptide fractions from the Tra catfish by-product-derived proteolysate using Flavourzyme® 500 mg

In this study, the antioxidant potential of peptide fractions isolated from the Tra catfish (Pangasius hypophthalmus) by-product-derived hydrolysate using ultrafiltration centrifugal devices with 3 distinct molecular-weight cutoffs (MWCOs) of 5KDa, 10KDa, and 30KDa was investigated. Firstly, the chemical composition of the Tra catfish byproducts was analyzed.


Photocatalytic decolorization of Procion 032 Carmine Red using titania nanotubes

In this study, we report for the first time on the photocatalytic decolorization of Procion 032 Carmine Red (PC032) using titania nanotubes (TNTs). Photocatalysts of TNTs were synthesized by hydrothermal method under strong alkali condition using powder TiO2 as a precursor and calcined at different temperatures (100 - 700oC).


Extended finite-element method for modeling the mechanical behavior of functionally graded material plates with multiple random inclusions

The level set method is used for representing the location of random inclusions. Numerical examples are presented to demonstrate the accuracy and potential of this technique. The obtained results are compared with available refered results and COMSOL, the finite element method software.


Research and design of an improved solar still for desalination

The average water capture efficiency was 80.5%, the salt elimination efficiency of the system was about 99.99%, and the salinity of the output water was below 2 ppm. The results are still far from ideal, but they indicate a potential solution for coping with the shortage of fresh water in coastal areas.


Chế tạo hạt nanocapsules Chitosan chứa thuốc Curcumin bằng phương pháp Coaxial electrospraying

Nồng độ Chitosan trong dung dịch và thông số vận hành - hiệu điện thế sử dụng - được khảo sát để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố này đến quá trình hình thành hạt nanocapsule. Hình thái và kích thước của hạt được đánh giá bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM). Cấu trúc lõi - vỏ của hạt được đánh giá bằng phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM). Các hạt tạo thành có bệ mặt bằng phẳng và kích thước trong khoảng từ 15 đến 235 nm. Các kết quả cho thấy Coaxial electrospraying là phương pháp đơn giản và hiệu quả để chế tạo hạt nanocapsule.


Tổng hợp với hiệu suất cao carbon nano ống bằng phương pháp lắng đọng từ pha hơi và sử dụng hơi nước

Hiệu suất thu sản phẩm lên đến 434% khối lượng so với khối lượng của xúc tác được sử dụng sau 2 giờ tổng hợp. Ảnh thu được bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) cho thấy sản phẩm CNTs có đường kính ống khá đồng nhất. Diện tích bề mặt riêng BET của sản phẩm được xác định bằng phương pháp hấp phụ, giải hấp phụ đẳng nhiệt nitơ. Ngoài ra, mức độ khuyết tật của vật liệu CNTs đã được đánh giá bằng quang phổ Raman và thành phần nguyên tố được phân tích bằng quang phổ điện tử tia X (XPS).


Ảnh hưởng của những thông số kỹ thuật trong phương pháp hydrat hóa màng phim lipid lên kích thước tiểu phân liposome piroxicam

Do đó để xây dựng quy trình bào chế liposome, các thông số kỹ thuật trong quá trình bào chế được khảo sát để đánh giá sự ảnh hưởng và xác định các thông số kỹ thuật bào chế phù hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mẫu liposome được khuấy tốc độ cao với thiết bị Ultra Turrax có kích thước tiểu phân và dãy phân bố kích thước giảm rõ rệt; siêu âm giúp kích thước tiểu phân nhỏ hơn và phân bố hẹp hơn. Thời gian siêu âm càng dài thì phân bố kích thước càng hẹp, kích thước tiểu phân càng giảm.


Khảo sát sự có mặt các hợp chất Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) trong cá tại một số hồ thuộc khu vực Hà Nội

Trong nghiên cứu này, 24 hợp chất PAHs trong 25 mẫu mô cá được thu thập tại hồ Tây và hồ Yên Sở (Hà Nội) được chiết siêu âm bằng hỗn hợp dung môi hexane và diclomethane, làm sạch qua cột silica gel và xác định bằng thiết bị sắc ký khí hai chiều ghép nối khối phổ thời gian bay (GC×GC-TOF/ MS).


Tài liệu mới download

Advance Steel Tutorial
 • 20/05/2015
 • 73.937
 • 585
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.478
 • 409
TCVN 4244:2005
 • 17/08/2015
 • 26.970
 • 506

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chapter 20: Electrochemistry
 • 01/11/2015
 • 88.527
 • 386
Nguyên tử vi lượng
 • 19/01/2011
 • 65.788
 • 120

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu