Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (7.094)

Nghiên cứu khả năng xử lý Amoni trong nước bằng nano MnO2 - FeOOH mang trên Laterit (Đá ong biến tính)

Nội dung bài viết trình bày tổng quan về hiện trạng ô nhiễm và sự cần thiết phải xử lí các hợp chất chứa Nitơ trong nước cấp; các phương pháp tách loại Amoni; Laterite; công nghệ nano. Chế tạo vật liệu MnO2 mang trên Laterit bằng phương pháp ngâm phủ, chế tạo vật liệu MnO2 có kích thước Nanomet mang trên Laterit; xác định hàm lượng Amoni với thuốc thử Nessler, hàm lượng Nitrit trong nước bằng phương pháp so màu với thuốc thử Griss, Nitrat trong nước bằng phương pháp so màu với thuốc thử Phenoldisunfonic, xác định nồng độ mangan (Mn2+) trong nước bằng phương pháp Pesunphat.


Nghiên cứu điều kiện phân tích các Sulfamit bằng phương pháp sắc ký

Bài viết nhằm tối ưu hoá các điều kiện tách và định lượng đồng thời năm chất bằng HPLC: Chọn bước sóng của Detector; chọn pha tĩnh; tối ưu hoá pha động: pH, thành phần, tốc độ. Khảo sát khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng; đánh giá độ lặp lại và độ đúng của phép đo. Chọn phương pháp xử lý mẫu và xác định hiệu suất thu hồi. Xây dựng quy trình phân tích và ứng dụng quy trình nghiên cứu để phân tích một số mẫu tôm.


Thơm hóa LPG (Khí hóa lỏng) trên xúc tác ZnO/HZSM-5

Bài viết nghiên cứu thơm hóa LPG (Khí hóa lỏng) trên xúc tác ZnO/HZSM-5 thông qua thực nghiệm và đánh giá, thảo luận kết quả thực nghiệm để đánh giá phản ứng thơm hóa LPG cho hiệu quả đáng kể. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.


Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hệ oxit CeO2-Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa Toluene

Bài viết trinh bày tổng quan về tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác hỗn hợp cho CeO2- Fe2O3 cho phản ứng oxi hóa Toluen: các quy định đối với việc kiểm soát quá trình phát thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, các phương pháp kiểm soát các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hiện nay, phân tích, lựa chọn kỹ thuật xử lý, Xúc tác trong phương pháp oxi hóa xúc tác VOCs. Tiến hành các phương pháp thực nghiệm: Tổng hợp xúc tác và nghiên cứu hoạt tính xúc tác; Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Đưa ra các kết quả và đánh giá các kết quả đạt được.


Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An

Nghiên cứu hàm lượng tổng và hàm lượng các dạng liên kết của các kim loại Cu, Pb, Zn trong trầm tích hồ Trị An bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Xác định tuổi trầm tích; so sánh sự khác biệt về hàm lượng kim loại nặng trong mẫu trầm tích mới và mẫu nền đất cũ của hồ. Sự phân bố hàm lượng kim loại theo tuổi trầm tích; nêu lên sự tương quan giữa hàm lượng các kim loại Cu, Pb, Zn với nhau; đánh giá nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An dựa vào một số chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng trầm tích.


Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Bài viết tổng quan các vấn đề lý luận về ô nhiễm mangan trong nước; xác định nồng độ mangan trong nước giếng khoan tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội; nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội.


Nghiên cứu tổng hợp và tính chất xúc tác của vật liệu Nanospinen bậc ba AB2O4 (A = Cu2+, Zn2+; B = Al3+, Cr3+) trong phản ứng Oxidehydro hoá Etylbezen

Bài viết nghiên cứu tổng hợp và các điều kiện tổng hợp ảnh hưởng đến sự hình thành hạt Nano ZnCr2O4, ZnAl2O4 bằng phương pháp thủy nhiệt; phân tích cấu trúc, các tính chất bề mặt của các vật liệu xúc tác bằng phương pháp vật lý và hóa lý hiện đại đáng tin cậy: XRD, phân tích nhiệt DTA-TGA, IR, SEM, TEM, BET, EDX, TPD-NH3. Khảo sát hoạt tính xúc tác của các Nanospinel trong phản ứng Oxidehydro hóa Etylbenzen thành Styrene ở các điều kiện nhiệt độ và các điều kiện khác như thời gian tiếp xúc, tốc độ dòng oxi không khí. Trên các xúc tác ZnAl2-xCrxO4 và Zn1- xCuxAl¬2O4 cho thấy chúng có độ chọn lọc rất cao 100% tính trên sản phẩm lỏng.


Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa Epoxy thu được từ quá trình tái chế Polycarbonate phế thải

Bài viết trình bày tổng quan về Polycarbonate, Bisphenol A, nhựa Epoxy, nhựa Alkyd, rác thải điện tử. Tìm hiểu thủy phân polycarbonate phế thải trong môi trường kiềm thu lấy sản phẩm Bisphenol A; khảo sát cấu trúc sản phẩm bằng phân tích nhiệt, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Ảnh hưởng dung môi đến hiệu suất phản ứng; tổng hợp nhựa Epoxy từ Bisphenol A và Epiclohidrin trong môi trường kiềm. Chế tạo màng Epoxy và màng Epoxy – Alkyd trên cơ sở nhựa Epoxy thu được từ quá trình tái chế.


Nghiên cứu độ bền hòa tan Anot của thép và thép biến tính trong môi trường kiềm chứa Ion Clo

Bài viết trình bày tổng quan: sự ăn mòn kim loại, sự ăn mòn thép trong bê tông, ăn mòn điểm (pitting corrosion), phương pháp chống ăn mòn thép. Tiến hành thực nghiệm: hóa chất và thiết bị; nội dung thực nghiệm; các phương pháp vật lí và hóa học được sử dụng trong nghiên cứu: phương pháp đo đường cong phân cực (polarization curve), hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), đo phổ hồng ngoại (IR). Tìm hiểu các kết quả thu được sau khi tiến hành thực nghiệm: nghiên cứu độ bền hòa tan anot của điện cực thép CT3 trong môi trường kiềm có chứa ion Clo, nghiên cứu khả năng nâng cao độ bền hòa tan anot của thép CT3 trong môi trường kiềm chứa ion Clo bằng các biện pháp khác nhau.


Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-formylsydnone thế

Bài viết trình bày tổng quan về: sydnone, glucozyl isothiocyanat, thiosemicarbazid, thiosemicarbazon, sử dụng lò vi sóng trong hóa học cacbohydratee. Tiến hành thực nghiệm tổng hợp các chất 3-arylsydnone, tổng hợp các 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl, tổng hợp tetra-O-acetyl-ß-D-glucopyranosyl isothiocyanat, tổng hợp tetra-O-acetyl-ß-Dglucopyranosyl thiosemicarbazid, tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone. Tìm hiểu kết quả thực nghiệm tổng hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone, tổng hợp tetra-Oacetyl-α-D-glucopyranosyl isothiocyanat.


Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lớp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Bài viết trình bày tổng quan về nguyên tố đất hiếm, các biện pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại, phương pháp Photphat hóa, phương pháp tách và xác định các nguyên tố đất hiếm. Nghiên cứu chế tạo lớp phủ Photphát hóa và khả năng loại trừ các yếu tố ảnh hưởng. Khảo sát ảnh hưởng của dung dịch đệm điện di; một số nguyên tố trong quá trình tách và xác định các nguyên tố đất hiếm; từ đó đánh giá chung về phép đo CE và xây dựng đường chuẩn của các nguyên tố đất hiếm và phân tích mẫu lớp phủ Photphot và mẫu lớp mạ Zn-Ni-NTĐH.


Tính chất quang hợp của Cr3+ trong mẫu Spinel Mgal204 tổng hợp bằng phương pháp Sol-Gel

Bài viết so sánh các tín hiệu huỳnh quang thu được của mẫu tự nhiên khi xử lý nhiệt ở các nhiệt độ khác nhau với mẫu Spinel tổng hợp có x= 0,020; khảo sát tính chất quang của các mẫu Spinel chứa nồng độ ion Cr3+ cao.


Nghiên cứu vai trò của sét hữu cơ trong sơn chống hà

Bài viết với các nội dung như: các kiểu cấu trúc; các tính chất vật lý cơ bản của sét; Bentonit biến tính; sơn tàu biển; sơn chống hà. Nghiên cứu thực nghiệm điều chế phụ gia; điều chế sơn chống hà với phụ gia là sét hữu cơ; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của sét; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của sơn. Trình bày các kết quả nghiên cứu tổng hợp bent.DL-CTAB và nghiên cứu tính chất của bent.DL-CTAB; các đặc trưng cơ bản của bent.DL-CTAB; ứng dụng bent.DL-CTAB làm phụ gia đông đặc cho sơn chống hầu; khảo sát độ tương hợp của mẫu sơn chống hầu hà sử dụng phụ gia bent.DL-CTAB và mẫu sơn lót thương mại Sigmawell 165.


Tách chiết và chuyển hóa Chlorophylla từ vi khuẩn Cyano Bacteria

Bài viết trình bày tổng quan về cấu tạo và tính chất của hệ quang hợp; giới thiệu về ngành vi khuẩn lam; tình hình nghiên cứu về Chlorophyll A trong nước và quốc tế; dẫn xuất của Chlorophyll A; sinh tổng hợp Chlorophyll A; tổng hợp toàn phần Chlorophyll A theo Woodward. Nghiên cứu quá trình chiết tách liên tục chlorophyll A từ vi khuẩn lam và thực hiện phản ứng chuyển hóa Chlorophyll A thành Pheophytin A và Metyl pheophobide A. Phản ứng chuyển hóa Metyl pheophorbide A thành Chlorin-e6-trimetylester bằng phản ứng mở vòng Cacboxyclic và xác định cấu trúc các sản phẩm bằng phổ hồng ngoại, tử ngại và khả kiến, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối.


Bất đối hóa Toluen trên Zeolit HZSM-5 biến tính bằng SiO2 và xử lí hơi nước

Nội dung của bài viến trình bày thực nghiệm phản ứng phân bố lại Toluen trên xúc tác HZSM-5 biến tính vằng SiO2 sau đó xử lý hơi nước để nghiên cứu đặc trưng chọn lọc đối với sản phẩm P-xilen. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Mậu dịch khu vực và sự phát triển trong thời kỳ đồ sắt ở Việt Nam: Nhìn từ khía cạnh nghiên cứu đồ trang sức thủy tinh

Bài viết trình bày các nội dung: đồ trang sức bằng thủy tinh ở Việt Nam, thủy tinh đúc sự thay thế cho đồ trang sức bằng đá, việc sản xuất hàng loạt hạt thủy tinh ở khu vực phía Tây đồng bằng Sông Mêkông, các đặc điểm của thủy tin Đông Nam Á qua phân tích hóa học.


Quy trình thiết kế và tổ chức dạy học trải nghiệm trong môn Hóa học THPT

Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục được thực hiện bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12 theo dự thảo của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trên cơ sở vận dụng chu trình học trải nghiệm của Kolb, chúng tôi đề xuất quy trình dạy học trải nghiệm trong dạy học Hóa học THPT nhằm góp phần giúp sinh viên sư phạm và giáo viên thực hiện một trong các mục tiêu giáo dục của chương trình mới.


Salicylic aldehyde-N(4)-(4-ethoxyanilinyl) thiosemicarbazone: Optimization of synthesis by surface response and structural characteristics

Salicylic aldehyde-N(4)-(4-ethoxyanilinyl)thiosemicarbazone (H2L) was synthesized by condensation between salicylic aldehyde (SA) and N(4)-(4-ethoxyanilinyl)thiosemicarbazide (TSCZ) in presence of glacial acetic acid as a homogeneous catalyst in ethanol. As a result of analysis by the surface response based on Box – Hunter model with the confidence level of 95%, the expectable yield reached the highest point (around 68%) at 80oC for 10 minutes when approximately 1 mole of SA reacted to equivalently 1 mole of TSCZ.


Tritium và đồng vị bền trong nước hơi ẩm không khí khu vực phía Nam Việt Nam

Trong nghiên cứu này, với mục đích xây dựng nền phông phóng xạ tritium nước hơi ẩm không khí; đặc trưng thành phần đồng vị bền, nguồn gốc và tính chất nước hơi ẩm không khí trong khu vực phía Nam. Nước hơi ẩm không khí tại 10 địa điểm trong khu vực phía Nam trong hai thời điểm mùa khô và mùa mưa được thu thập và phân tích hàm lượng tritium, thành phần đồng vị bền.


Chế tạo vi sợi nanocellulose từ bùn thải nhà máy giấy bằng phương pháp thủy phân sử dụng axit sunfuric bổ sung hydropeoxit

Bùn thải chứa xơ sợi của nhà máy giấy đã được tận dụng để chế tạo nanocellulose bằng quá trình xử lý nhiều công đoạn. Trước tiên, bùn thải được xử lý với axit clohydric và rửa để thu hồi cellulose. Sau đó, cellulose thu hồi được xử lý với hỗn hợp axit sunfuric nồng độ 0.25% và hydropeoxit nồng độ 0.1% ở nhiệt độ 140oC, trong 2h, rồi tẩy trắng bằng dung dịch hydropeoxit trong môi trường kiềm và nghiền.


Nghiên cứu chế tạo cảm biến màng mỏng WO3 ứng dụng đo khí C2H5OH

Cảm biến màng mỏng WO3 được chế tạo thành công từ bia nguồn W sử dụng kết hợp phương pháp phún xạ phản ứng (reactive sputtering) kết hợp với kỹ thuật quang khắc (photolithography). Chiều dày màng mỏng, vi cấu trúc và hình thái bề mặt của vật liệu được khảo sát bằng thiết bị đo chiều dày màng mỏng (α-step), giản đồ nhiễu xạ tia X và kính hiển vi điện tử quét.


Nghiên cứu phổ tổng trở của chuyển tiếp dị thể giữa dây nano SnO2 và ống nano carbon

Phương pháp phân tích phổ tổng trở là một công cụ hữu ích để nghiên cứu tính chất điện của nhiều loại vật liệu bán dẫn và các cấu trúc lai. Trong nghiên cứu này, chuyển tiếp dị thể giữa dây nano SnO2 và ống nano carbon (CNTs) đã được chế tạo bằng cách mọc trực tiếp dây nano SnO2 trên điện cực Pt bằng phương pháp CVD nhiệt, sau đó nhúng trong dung dịch chứa CNTs phân tán. Hình thái và cấu trúc của chuyển tiếp được khảo sát bằng phương pháp SEM và Raman.


Ứng dụng phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt trên cơ sở nano vàng biến tính bằng polyme nhạy nhiệt poly(N-isopropylacrylamit)

Bài viết này mô tả quy trình tổng hợp và đặc trưng vật liệu lai trên cơ sở nano vàng được biến tính bằng polyme nhạy nhiệt poly(N-Isopropylacrylamit) (pNIPAM) ứng dụng trong phổ tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS). Nano vàng với tính chất cộng hưởng plasmon bề mặt có hoạt tính SERS rất mạnh.


Nghiên cứu cơ chế phản ứng của metanol với các gốc tự do XH3 (X = C, Si)

Cơ chế phản ứng của metanol (CH3OH) với các gốc tự do XH3 (X = C, Si) đã được nghiên cứu bằng lý thuyết obitan phân tử dựa trên phương pháp CCSD(T)//B3LYP/aug-cc-pVTZ. Đối với phản ứng CH3OH + CH3, các đường sản phẩm chính ứng với sự tách H tạo thành các sản phẩm PR1 (CH3O +CH4: 0,0 kcal.mol-1) và PR2 (CH2OH + CH4: -8,1 kcal.mol-1) qua các trạng thái chuyển tiếp TS1 và TS2 có năng lượng tương ứng là 12,0 và 12,8 kcal/mol so với các chất phản ứng.


Đánh giá mức độ ô nhiễm các độc tố hữu cơ khó phân hủy nhóm hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong trầm tích sông hồ Hà Nội, Việt Nam

Nghiên cứu này khảo sát sự có mặt của các hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong các mẫu trầm tích được thu thập từ một số sông hồ Hà Nội. Tổng hàm lượng PAHs nằm trong khoảng từ 155 đến 5.505 ng/g. Hàm lượng các cấu tử PAHs được phát hiện trong nghiên cứu này hầu như đều thấp hơn so với các chỉ tiêu chất lượng trầm tích theo QCVN 43: 2012/BTNMT ngoại trừ dibenzo[a,h]anthracen (vượt ngưỡng cho phép từ 1,13 đến 4,69 lần).


Đặc trưng điện hóa của điện cực Fe2O3 trong dung dịch kiềm

Để tìm ra vật liệu phù hợp ứng dụng làm điện cực âm trong pin sắt-khí, trong nghiên cứu này điện cực Fe2O3 đã được chế tạo sử dụng vật liệu Fe2O3 thương mại của Aldrich. Kích thước và hình thái học của vật liệu Fe2O3 được quan sát bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM). Tính chất điện hóa của điện cực Fe2O3 trong dung dịch kiềm được nghiên cứu sử dụng phép đo quét thế vòng tuần hoàn (CV) và phổ tổng trở điện hóa (EIS).


Ebook Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 2 - ĐHQG TP. HCM

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp sắc ký trao đổi ion, phương pháp sắc ký gel, phương pháp sắc ký khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 1 - ĐHQG TP. HCM

Phần 1 cuốn sách "Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật chiết tách hợp chất hữu cơ từ cây cỏ, phương pháp nhận danh các loại hợp chất tự nhiên, phương pháp sắc ký cột,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Khảo sát thực nghiệm giảm lực cản bằng các chất phụ gia của dòng chảy rối trong ống mao dẫn (Capillary)

Giảm lực cản dòng chảy rối của các dung dịch surfactant đã được khảo sát bằng thực nghiệm trong ống mao dẫn (capillary) với đường kính trong 0,9mm. Kết quả thực nghiệm đã cho thấy sự xuất hiện giảm lực cản trong các tổ hợp surfactant với counterion được khảo sát. Nồng độ counterion cũng ảnh hưởng đến mức độ giảm lực cản của các dung dịch surfactant.


Một số nhận định về đặc trưng của dòng thấm qua đập đất dựa trên phương pháp thủy hóa và đồng vị bền

Báo viết này trình bày một số kết quả ứng dụng phương pháp thủy hóa và đồng vị bền nghiên cứu đặc trưng của dòng thấm qua đập đất đồng chất. Các mẫu nước hồ, nước thấm thân/nền đập, và hai vị trí thấm tập trung tại hạ lưu đập đã được phân tích các chỉ tiêu độ dẫn, pH, TDS, thành phần ion và đồng vị bền.


Tài liệu mới download

Sản xuất lốp xe oto
  • 27/07/2013
  • 74.867
  • 479

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu