Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hoá học (8.128)

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mạ niken hóa học trên kim loại nhôm

Trong nghiên cứu này, với cùng quy trình mạ niken hóa học nhưng được thực hiện trên đối tượng nền khác là kim loại nhôm ở nhiệt độ 68ºC và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình mạ. Nồng độ thích hợp của chất hoạt hóa làm tăng tốc độ mạ niken, cải thiện tính năng của lớp mạ như độ bám dính, độ bóng sáng hay độ bền màu. Khi chọn axit aminoaxetic làm chất tạo phức chính đã cải thiện rõ rệt khả năng chống ăn mòn của lớp mạ, nâng cao thế ăn mòn, giảm mật độ dòng ăn mòn. Khi nồng độ của chất hoạt hóa là 1,5g/L và nồng độ của axit aminoaxetic là 8g/L, lớp mạ niken trên nền kim loại nhôm thu được có những tính năng tốt nhất.


Chế tạo và khảo sát hoạt tính kháng nấm của hạt đồng nano được ổn định bằng Chitosan

Trong nghiên cứu này, kim loại đồng có kích thước nanomet đã được tổng hợp bằng phương pháp hoá học sử dụng chitosan làm chất ổn định và NaBH4 làm chất khử. Sự hình thành hạt đồng nano được xác định bằng màu sắc đặc trưng và phổ UV-vis. Hình thái và kích thước hạt được xác định bằng phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM).


Xác định, đánh giá hàm lượng đồng, mangan và kẽm trong thịt cá bống cát (Glossogobius giuris hamilton, 1882) ở khu vực sông Kiến Giang, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Bài viết xác định hàm lượng đồng, mangan và kẽm trong thịt cá bống cát (Glossogobius giuris) ở khu vực sông Kiến Giang, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, thông qua áp dụng phương pháp quang phổ hấp thụ ngọn lửa (F-AAS). Đây là phương pháp cho độ lặp lại cao với RSD


Microwave-assisted synthesis of nanorod hydroxyapatite from eggshells

Nanorod hydroxyapatite (HA) was synthesised from eggshells by using a microwave-assisted technique. With eggshells and phosphoric acid as precursors, the reaction was carried out in a microwave with an irradiation power of 800 W for 45 minutes. The effects of Ca/P molar ratios and the power of microwaves were investigated. The obtained hydroxyapatite was characterised by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), and infrared spectroscopy (IR). The nanorod-like HA samples were 20-40 nm in diameter and 130-180 nm in length.


Study on extracting hemicellulose, cellulose, and carboxymethyl cellulose from Vietnamese rice straw waste

The studies on the simultaneous extraction of cellulose and hemicellulose from this waste is essential and important. The purpose of this work is to confirm the potential of using Vietnamese rice straw waste as a raw material for industrial hemicellulose extraction and CMC production.


Khảo sát tính tương thích các chất điện giải và phụ gia với vật liệu hard carbon thương mại ứng dụng trong pin sạc Na-Ion

Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của các muối NaPF6, NaClO4, NaOTf, NaFSI và NaTFSI trong các hệ dung môi carbonate EC: DMC: PC (1:1:1) với nồng độ 1 M khi có và không có các chất phụ gia (FEC, VC, Py13) đến tính năng phóng sạc của vật liệu điện cực âm hard carbon trong pin sạc Na-ion (NIB).


Phản ứng đa thành phần tổng hợp propargylamine và các dẫn xuất sử dụng dung môi eutectic sâu làm xúc tác

Bài viết trình bày việc phát triển dung môi eutectic sâu [ethylene glycol]4[ZnCl2] được điều chế đơn giản từ choline chloride với ethylene glycol và ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng ba thành phần để tổng hợp propargylamine từ các chất nền đơn giản piperidine, phenylacetylene và dẫn xuất benzaldehyde. Phương pháp đun khuấy được sử dụng và các điều kiện ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng như nhiệt độ, thời gian, khối lượng xúc tác, ảnh hưởng chất nền và thu hồi, tái sử dụng xúc tác đã được khảo sát. Tại 80 ◦C, chúng tôi đã được tổng hợp thành công 5 dẫn xuất propargylamine trong thời gian 180 phút với hiệu suất cao và chỉ sử dụng 2% mol xúc tác.


Ảnh hưởng của thời gian selen hóa lên tính chất quang, điện và cấu trúc tinh thể của màng mỏng CZTSSe

Trong công trình này trình bày quy trình chế tạo lớp hấp thụ quang CZTSSe có cấu trúc tinh thể cao. Trước tiên CZTS được chế tạo bằng phương pháp quay phủ sau đó màng được chuyển đổi thành CZTSSe thông qua quá trình selen hóa bằng hộp than chì và lò nung ống. Bằng cách giữ cho nhiệt độ ủ không đổi và thay đổi thời gian ủ, các đặc tính cấu trúc, quang học, điện và thành phần của màng mỏng CZTSSe được khảo sát. Nhiễu xạ tia X và quang phổ Raman cho thấy những màng mỏng này thể hiện độ kết tinh cao và định hướng ưu tiên mạnh mẽ theo hướng (112), xác nhận sự hiện diện của pha Kesterite CZT Se.


Tổng hợp xúc tác dị thể manganese oxide ứng dụng cho phản ứng oxy hóa p-hydroxybenzyl alcohol thành p-hydroxybenzaldehyde trong không khí

Nhằm có thể tổng hợp p-hydroxybenzaldehyde một cách đơn giản từ p-hydroxybenzyl alcohol ở điều kiện khí quyển thường, chúng tôi đã điều chế các hệ xúc tác dị thể manganese oxide bằng phản ứng oxy hóa – khử đơn giản trong dung dịch ở các giá trị pH khác nhau (pH = 2, 4, 6 và 8) rồi tiến hành nung kết tủa thu được trong không khí ở 500oC. Cấu trúc tinh thể, thành phần pha, hình thái hạt và các nhóm chức trên bề mặt xúc tác lần lượt được đánh giá thông qua kỹ thuật nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điện tử quét và phổ hồng ngoại biến đổi Fourier.


Nước nồi hơi và các biện pháp xử lý

Với mục đích làm tài liệu tham khảo lý thuyết về bản chất nước nồi hơi trong quá trình vận hành nồi hơi cho các đồng nghiệp cùng công tác trên tàu. Việc biên soạn một cách ngắn gọn và thực dụng dựa vào những kiến thức cơ bản, các tài liệu cóp nhặt của các nhà chế tạo, các nhà sản xuất mà người viết đã có thực tế sử dụng cộng với kiến thức tìm kiếm trên Internet - Wiki.


Tổng hợp vật liệu ZnO: Một cách tiếp cận mới bằng phương pháp thủy nhiệt

Bài viết khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố như nhiệt độ thủy nhiệt, điều kiện mầm ban đầu lên hình dạng và kích thước của ZnO. Các kết quả sẽ rất hữu ích cho việc kiểm soát không những hình thái mà còn cả các nhóm chức bề mặt của ZnO nhằm tìm kiếm vật liệu thích hợp cho ứng dụng trong thực tế.


Outer approximation algorithms for equilibriums

Equilibrium problems appear frequently in many practical problems arising from, for instance, physics, engineering, game theory, transportation, economics and network. They have become an attractive field for many researchers in both theory and applications. The paper concerns with some methods for finding an approximate solution of equilibrium problems.


Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano CuO/ZnO bằng phương pháp thủy nhiệt

Trong bài viết này, vật liệu nano CuO/ZnO được tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt. Vật liệu tổng hợp được nghiên cứu bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), phổ hồng ngoại (IR), hiển vi điện tử quét (SEM), đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ nitơ.


Phase structure of binary atomic bose-fermi mixture at finite temperature

A variety of experimental realizations of binary atomic Bose-Fermi mixtures have brought opportunities for studying composite quantum systems with different spin-statistics. The binary atomic mixtures can exhibit a structural transition from a mixture into phase separation as the boson-fermion interaction increases.


Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc và một số tính chất của các cluster kim loại Paladi bằng phương pháp hóa học tính toán

Cấu trúc và tính chất của một số clusters Pdn (n=2÷12) được chúng tôi nghiên cứu bằng phương pháp phiếm hàm mật độ (DFT) BP86 với bộ hàm cơ sở LANL2DZ. Từ đó, xác định các cấu trúc bền nhất với độ bội spin khác nhau và một số tính chất như năng lượng liên kết, mức chênh lệch năng lượng LUMOHOMO, năng lượng ion hóa thứ nhất.


Tổng hợp graphen oxit dạng khử từ graphit và ứng dụng phân tích Cd (II) và Pb II) trong mẫu nước thải bằng phương pháp von – ampe hoà tan

Bài viết trình bày kết quả tổng hợp graphen oxit dạng khử (ERGO) từ graphit bằng phương pháp Hummers cải tiến và phương pháp von – ampe vòng. Ứng dụng vật liệu vừa tổng hợp vào phân tích đồng thời hàm lượng kim loại cadmium và chì trong ba mẫu nước thải đô thị bằng phương pháp von-ampe hòa tan anot xung vi phân (DP-ASV).


Xác định Sudan III bằng phương pháp HPLC và ứng dụng phân tích mẫu thực phẩm

Bài viết đưa ra phương pháp đơn giản và hiệu quả chiết tách Sudan III từ các mẫu thực phẩm. Phương pháp chiết tách được kiểm tra bằng việc đánh giá hiệu suất thu hồi theo AOAC. Sudan III được phân tích bằng phương pháp HPLC cho độ lặp lại tốt, độ chọn lọc cao.


Ảnh hưởng của bề dày, nhiệt độ và nồng độ tạp chất đối với hằng số mạng của màng mỏng Zirconia pha tạp Yttria

nh hưởng của bề dày, nhiệt độ và nồng độ tạp chất đối với hằng số mạng của màng mỏng zirconia pha tạp yttria đã được nghiên cứu bằng phương pháp thống kê momen. Biểu thức giải tích tính toán hằng số mạng của lớp ngoài và lớp trong được suy ra có tính đến hiệu ứng phi điều hòa của dao động mạng tinh thể.


Thermodynamic properties of Reissner-Nordström black hole

The thermodynamic properties of matter outside of the 4-dimensional Reissner-Nordström (RN) charged black hole have been investigated. Has shown that matter have similar properties to Van der Walls fluid and with temperatures T less than the critical temperature Tc there exists a gas-liquid phase transition.


Nghiên cứu bảo quản hạt ngô bằng phương pháp tạo môi trường yếm khí tự nhiên

Dựa vào quá trình hô hấp tự nhiên của hạt ngô để tạo ra môi trường bảo quản yếm khí, từ đó ứng dụng vào bảo quản ngô hạt trong môi trường yếm khí này. Kết quả cho thấy, độ ẩm hạt có ảnh hưởng đến cường độ hô hấp của khối hạt, nó tạo ra các vi môi trường bảo quản có hàm lượng oxygen khác nhau. Trong bài viết này, tôi chọn khoảng độ ẩm từ 14-21% và đã tạo ra 7 vi môi trường bảo quản.


Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác đa oxit chứa CeO2/La2O3 từ quặng đất hiếm Việt Nam và hoạt tính xử lý vi khuẩn vibrio parahaemolyticus, staphylococcus aureus trong môi trường nước nuôi trồng thủy sản và canh tác nông nghiệp

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác mới trên cơ sở composit đa oxit MgO/ZnO/TiO2 chứa oxit CeO2/La2O3 từ quặng đất hiếm nhẹ Việt Nam tại Đông Pao, Lào Cai để xử lý vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus (VP), Staphylococcus Aureus (XSA) trong môi trường nước nuôi thủy sản và canh tác cây trồng [10-15]. Vật liệu quang xúc tác kiểu composit đa oxit MgO/ZnO/TiO2/CeO2/La2O3 có hoạt tính ánh sáng mặt trời, không gây độc cho tôm cá và cây trồng [10,16-20] tận dụng nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời nhiệt đới phù hợp với điều kiện canh tác ngành nuôi biển và nông nghiệp Việt Nam.


Tăng cường khả năng chống cháy của polyurethane phủ sol silica tổng hợp từ natri silicat

Bài viết trình bày về tổng hợp dung dịch sol silica bằng phương pháp trao đổi ion từ nguồn thủy tinh lỏng. Dung dịch sol silica được phủ lên bề mặt vật liệu polyurethane bằng phương pháp nhúng phủ.


Tổng hợp và đặc trưng tính chất của graphene dạng khử (rGO) ứng dụng làm chất hấp phụ dung môi hữu cơ trong môi trường làm việc

Trong nghiên cứu này, rGO được sử dụng làm vật liệu hấp phụ dung môi hữu cơ bay hơi trong môi trường làm việc. Dung lượng hấp phụ toluene của graphene được xác định là 180mg/g. Bài toán quy hoạch thực nghiệm được áp dụng thông qua phần mềm STAGRAPHIC để tìm ra điều kiện hấp phụ tối ưu. Mô hình động học hấp phụ được xác định là tuân theo quy luật động học bậc nhất.


Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quy trình chế biến sản phẩm chả cá rô phi

Bài viết nghiên cứu này nhằm xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cảm quan của sản phẩm chả cá rô phi và xác định một số chỉ tiêu vi sinh vật quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.


Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mứt cam sấy

Mục đích của nghiên cứu này là chế biến sản phẩm mứt cam sấy từ nguyên liệu cam chanh có giá trị dinh dưỡng và giá trị cảm quan tốt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm mứt sấy trên thị trường và tăng thu nhập cho người trồng cam.


Adsorption behavior of Pb(II) in aqueous solution using coffee husk-based activated carbon modified by nitric acid

Activated carbon (AC) was prepared from coffee husk and modified by nitric acid for effective lead ions removal from aqueous solution. The as-prepared samples have uniform particles size, developed surface area and contain acidic surface functional groups. Nitric acid modification showed a pronounced effect on improving Pb(II) adsorption capacity. The Freundlich isotherm model and pseudo second-order kinetic model could best describe the adsorption of Pb(II) onto AC-Nitric. Thermodynamics parameters proved the spontaneous, physic and endothermic nature of the adsorption of Pb(II) onto AC-Nitric.


Tối ưu hóa điều kiện chiết với sự hỗ trợ siêu âm để thu nhận Polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa từ loài rong đỏ Gracilaria salicornia

Nghiên cứu này nhằm mục đích tối ưu hóa điều kiện chiết polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa từ loài rong đỏ Gracilaria salicornia (G. salicornia) với sự hỗ trợ của siêu âm bằng phương pháp bề mặt đáp ứng theo mô hình Box-Behnken. Các yếu tố được chọn để khảo sát sự ảnh hưởng đến hàm lượng polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa của rong đỏ G. salicornia trong quá trình chiết bao gồm: Nhiệt độ chiết, thời gian chiết và tỉ lệ nguyên liệu/dung môi, với nước được chọn là dung môi chiết.


Nghiên cứu sản xuất chả cá diêu hồng không sử dụng phụ gia

Nghiên cứu này nhằm tạo ra sản phẩm chả cá có cường độ gel hoàn toàn tự nhiên, đảm bảo an toàn sức khỏe cho tiêu dùng. Đề tài đã khảo sát ảnh hưởng thời gian, nhiệt độ xay nhuyễn thịt cá, thời gian quết đến cường độ gel chả cá diêu hồng.


Control the overhead temperature of crude oil distillation column by pid and fuzzy pid controllers

Gasoline is mainly created by converting light and heavy naphtha from crude oil distillation column. Overhead temperature of main column is the most important parameter in quality control of gasoline. This protocol would offer two pathways to control the overhead temperature of crude oil distillation column in refinery. In this offer, temperature, flow parameters are cotrolled by proportional integral and derivative (PID) and fuzzy PID controllers. The feasibility and effectiveness of the proposed method are verified by the simulation results using Matlab/Simulink.


Nghiên cứu tinh sạch sơ bộ C-phycocyanin từ rong Ceratophyllum demersum bằng than hoạt tính, chitosan và Ammonium Sulfate

Bài viết được thực hiện nhằm trích ly và tinh sạch C-PC thu nhận từ rong Ceratophyllum demersum. Dịch chiết C-PC từ rong nguyên liệu ban đầu được hấp phụ qua than hoạt tính và chitosan, sau đó được được kết tủa bằng muối ammonium sulfate tại nồng độ bão hòa phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu