Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giao thông vận tải (3.491)

Công văn số 560/TTg-CN

Công văn số 560/TTg-CN năm 2019 về khẩn trương thực hiện biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Công văn số 557/TTg-CN

Công văn số 557/TTg-CN năm 2019 về tình hình triển khai hạ tầng giao thông kết nối và rà, phá bom, mìn Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Nghị định số 09/2020/NĐ-CP

Nghị định số 09/2020/NĐ-CP ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quỹ bảo trì đường bộ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;


Nghị định số 10/2020/NĐ-CP

Nghị định này quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và việc cấp, thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu; quy định về công bố bến xe.


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Điện Biên

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu.


Quyết định 01/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành “Quy định về quản lý, vận hành khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh”.


Quyết định 02/2020/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 31/2019/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;


Quyết định 25/2019/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 33/2019/QĐ-UBND tp Hồ Chí Minh

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu BOT An Sương - An Lạc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định 33/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ban hành “Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;


Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2019.


Quyết định số 418/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định số 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Nghị định số 33/2019/NĐ-CP

Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 234/QĐ-UBND

Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015


Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.


Quyết định số 172/QĐ-BGTVT

Quyết định số 172/QĐ-BGTVT ban hành chương trình hành động của Bộ giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.


Thông tư số 86/ 2015/ TT/ BGTVT năm 2015

Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;...


Nghị quyết số 11/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/NQ-­HĐND ban hành về điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua đề án “tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành Phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030”


Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND về việc miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.


Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND Về việc tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 1069/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giao thông vận tải tỉnh Hà Giang; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 560/TTg-CN
 • 30/06/2020
 • 52.183
 • 676
Công văn số 557/TTg-CN
 • 30/06/2020
 • 64.452
 • 587
Nghị định số 09/2020/NĐ-CP
 • 28/05/2020
 • 53.182
 • 462
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP
 • 28/05/2020
 • 31.880
 • 504

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu