Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giao thông vận tải (3.479)

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND tỉnh Hà Nam

Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;


Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2019.


Quyết định số 418/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định số 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015


Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến xa lộ Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.


Nghị định số 33/2019/NĐ-CP

Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 234/QĐ-UBND

Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 12 tháng 4 năm 2019.


Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.


Quyết định số 172/QĐ-BGTVT

Quyết định số 172/QĐ-BGTVT ban hành chương trình hành động của Bộ giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.


Thông tư số 86/ 2015/ TT/ BGTVT năm 2015

Thông tư số 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;...


Nghị quyết số 11/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 11/NQ-­HĐND ban hành về điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND Thành Phố Hà Nội

Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc thông qua đề án “tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành Phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030”


Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND Thành Phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 05/2017/NQ­-HĐND về việc miễn phí cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên khi tham gia giao thông công cộng bằng hình thức xe buýt đối với các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.


Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.


Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND Về việc tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bến Tre. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 1069/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giao thông vận tải tỉnh Hà Giang; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 2490/QĐ-UBND

Quyết định số 2490/QĐ-UBND phê duyệt đề án "tăng cường bảo đảm an toàn giao thông nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An".Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Thông báo số 116/2016/TB-VPCP

Thông báo số 116/2016/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng công tác giai đoạn 2016 - 2020 của bộ giao thông vận tải


Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND

Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về tổ chức, quản lý, phạm vi và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


Thông tư số 13/2017/TT-BLDTBXH

Thông tư số 13/2017/TT-BLDTBXH ban hành quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải. Được căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;...


Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT ban hành về Quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Được căn cứ theo Luật giao thông đường thuỷ nội địa này 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa


Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 20/2017/TT-BGTVT ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.


Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ban hành về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.


Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 31/2017/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.


Thông tư số 32/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 32/2017/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển.


Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa


Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.


Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT

Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT ban hành về quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.


Tài liệu mới download

Nấm Shiitake (nấm đông cô)
 • 17/09/2011
 • 16.210
 • 665

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND
 • 26/11/2009
 • 93.599
 • 943
Nghị định số 109/2006/NĐ-CP
 • 26/11/2009
 • 40.050
 • 483
Thông tư số 05/2014/TT-BGTVT
 • 11/12/2014
 • 23.850
 • 245
Thông báo số 88/TB-BGTVT
 • 26/11/2009
 • 15.705
 • 770
Thông tư số 120/1998/TT-BTC
 • 26/11/2009
 • 92.261
 • 409
Thông báo số 119/TB-BGTVT
 • 26/11/2009
 • 67.828
 • 981
Thông tư số 253/1998/TT-BGTVT
 • 26/11/2009
 • 95.993
 • 169
Thông tư số 05/2000/TT-BTM
 • 26/11/2009
 • 17.433
 • 531

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu