Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Giáo dục học (3.591)

Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư này quy định về tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bao gồm: Chương trình đào tạo, nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, người học và tổ chức quản lý chương trình chất lượng cao.


Kế hoạch số 03/KH-BDTX_THĐL

Kế hoạch số 03 /KH-BDTX_THĐL trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học: 2017 - 2018. Mời các bạn tham khảo!


Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.


Quyết định số: 647/QĐ-SGD&DT Khánh Hòa

"Quyết định số: 647/QĐ-SGD&DT Khánh Hòa" trình bày về việc công nhận kết quả xếp loại đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012-2013. Mời các bạn cùng tham khảo.


Kế hoạch số 78/KH-THPT

Kế hoạch số 78/KH-THPT trình bày bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017 - 2018 căn cứ thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định số 2403/QĐ-SGD&ĐT

Quyết định số 2403/QĐ-SGD&ĐT trình bày về việc ban hành "Quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ",... Mời các bạn cùng tham khảo.


Công văn Số 4612/BGDĐT-GDTrH

Công văn Số 4612/BGDĐT-GDTrH trình bày về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết đinh Số 333/QĐ-ĐHKH-ĐT

Quyết đinh Số 333/QĐ-ĐHKH-ĐT: Căn cứ quyết định số 1901/QĐ-TT ngày 23 tháng 12 năm 2018 của thủ tướng chính phủ; Căn cứ quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15 tháng 08 năm 2007; Căn cứ quyết định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo quyết định số 408?QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 04 năm 2013; Căn cứ biên bản kết quả hợp hội đồng khoa học trường ngày 06/10/2014,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Kế hoạch số 1983/KH-ĐHKTQD

Kế hoạch số 1983/KH-ĐHKTQD ban hành về thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với sinh viên hệ chính quy, Chương trình Tiên tiến khóa 56, năm học 2017 - 2018.


Quyết định số 1163/QĐ-BTP

Quyết định số 1163/QĐ-BTP ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;


Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT

Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;...


Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 21 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư số 09/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 09/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Nề - Hoàn thiện; Sửa chữa, vận hành tàu cuốc; Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay; Sửa chữa cơ khí động lực; Sửa chữa máy nâng chuyển; Xếp dỡ cơ giới tổng hợp.


Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;


Thông tư số 10/2015/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 10/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Lâm nghiệp đô thị; Khuyến nông lâm; Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao; Phòng và chữa bệnh thủy sản; Kỹ thuật pha chế đồ uống.


Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về điều lệ trường cao đẳng. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.


Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH Quy định về điều lệ trường trung cấp. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...


Thông tư số 29/2017/TT-BLDTBXH

Thông tư số 29/2017/TT-BLDTBXH Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo. Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;...


Tờ trình số 16 /TTr-UBND

Tờ trình số 16 /TTr-UBND về việc đề nghị công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập GDTHCS năm 2012. Thực hiện các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001, căn cứ hướng dẫn số 6170/THPT ngày18 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra kết quả PCGDTHCS.


Nghị quyết số 23/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Yên

Nghị quyết số 23/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập do địa phương quản lý từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên


Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh

Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định một số chế độ chính sách đối với trường THPT chuyên Bắc Ninh và 08 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh.


Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND ban hành về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021.


Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2017 - 2018.


Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 63/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2017 - 2018


Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Cao Bằng

Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục Đại Trà và giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị quyết số 17/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình Đại Trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018


Nghị quyết số 37/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Quảng Ngãi

Nghị quyết số 37/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi.


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh An Giang

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục Đại Trà năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Tài liệu mới download

tài liệu về diode
 • 05/01/2011
 • 81.055
 • 997
Mẫu Quản lí nghỉ phép năm
 • 02/04/2019
 • 88.493
 • 514

Từ khóa được quan tâm

CTV FACE

Có thể bạn quan tâm

Thông tư liên bộ số 32-LB/TT
 • 22/11/2009
 • 32.354
 • 620
Quyết định 611/QĐ-BGDĐT
 • 28/02/2011
 • 81.789
 • 362
Quyết định số 1070/QĐ-TTg
 • 04/11/2009
 • 64.308
 • 987
Thông tư số 16/1997/TT-GDĐT
 • 22/11/2009
 • 23.158
 • 609
Quyết định số 117-TTg/VG
 • 22/11/2009
 • 44.675
 • 937
Thông tư liên tịch số 11/TTLB
 • 22/11/2009
 • 98.070
 • 222
Báo cáo số 147/BC-BGDĐT
 • 04/11/2009
 • 18.426
 • 660

Bộ sưu tập

Bộ văn bản luật giáo dục
 • 11/04/2013
 • 22.225
 • 361

Danh mục tài liệu