Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Du lịch (9.558)

Tăng cường quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm du lịch trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn, Lào

Bài viết tiến hành điều tra bảng hỏi theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống với mẫu là 272 cán bộ thuộc các cơ quan quản lý du lịch trên địa bàn. Kết quả chỉ ra 6 nhóm nhân tố đại diện cho các khía cạnh quản lý nhà nước tại điểm đến du lịch. Trong đó, ba yếu tố gồm Quản lý cơ sở hạ tầng, Truyền thông marketing và Liên kết và cạnh tranh trong ngành có ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả hoạt động điểm du lịch.


Quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc khoa Văn hóa - Du lịch trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, thực trạng và giải pháp

Bài viết này tác giả trình bày: Thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động của các bộ môn thuộc Khoa Văn hóa - Du lịch thời gian qua, đồng thời đánh giá thực trạng này, để từ đó đề xuất giải pháp quản lý hoạt động của các bộ môn nhằm góp phần phát triển Khoa Văn hoá - Du lịch nói riêng, nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp nói chung.


Hotel front office management and property management systems

Ebook Hotel front office management present the content: introduction to hotel management, hotel organization and the front office manager, effective interdepartmental communications, property management systems, yield management, processing guest charge payments, night audit, training for hospitality, promoting in-house sales...


International dictionary of hospitality management

Ebook International dictionary of hospitality management present the content: this dictionary is a landmark book in several ways. First, it is the first ever published extended dictionary that is entirely devoted to the domain of hospitality management. Second, it is a comprehensive work that is comprised of entries relevant to the major sectors of the hospitality industry including lodging, foodservice, events, clubs, and timeshare. Third, its entries reflect all the main managerial disciplines prevalent in the hospitality industry namely accounting, facilities management, finance, human resources, information technology, marketing, and strategic management. Fourth, the entries reflect the global and cross-cultural nature of the hospitality industry and were written in a way that makes them relevant to most countries around the world.


International hospitality management

Ebook International hospitality management present the content: an introduction to international hospitality management, cultures and the challenges of international hospitality, the international hospitality industry, exploring the international environment 93 introduction, international marketing, international hospitality market entry, strategic planning and international hospitality enterprises, international human resources management managing diversity...


Các yếu tố tác động đến sự hài lòng và dự định trở lại điểm đến của khách du lịch quốc tế: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bến Tre

Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định mối quan hệ giữa động cơ du lịch, ấn tượng điểm đến, sự hài lòng và dự định trở lại điểm đến du lịch ở tỉnh Bến Tre của khách du lịch quốc tế. Dựa trên các mô hình lí thuyết, các giả thuyết nghiên cứu đề xuất, bài viết sử dụng phương pháp cấu trúc tuyến tính (SEM) với mẫu khảo sát 252 khách du lịch quốc tế.


Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ homestay tại thành phố Cần Thơ

Bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với loại hình du lịch này ở Cần Thơ. Dựa trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu đã thực hiện trước, mô hình lý thuyết được đề xuất với cỡ mẫu là 193 du khách.


Phát triển du lịch di sản dưới góc nhìn khai thác nguồn lực văn hóa

Khai thác sản phẩm du lịch tại một số địa điểm di sản là xu hướng mới trong phát triển du lịch dựa vào cộng đồng. Bên cạnh một số lợi thế của điểm đến như giá trị lịch sử, kiến trúc thì sức hút của điểm đến di sản còn liên quan trực tiếp đến chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch từ nghi lễ diễn xướng dân gian. Nhờ đó thực hành văn hóa truyền thống của cộng đồng lan tỏa đến trải nghiệm của du khách.


Đánh giá chất lượng nước biển các tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi cho hoạt động phát triển du lịch

Du lịch là một ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, mang nội dung văn hóa và nhân văn sâu sắc, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, chính trị và đối ngoại. Bài viết này đánh giá hiện trạng chất lượng nước (CLN) vùng ven biển hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi nhằm mục đích phát triển hoạt động du lịch.


Du lịch tình nguyện - hướng phát triển bền vững cho du lịch vùng miền núi Việt Nam

Nghiên cứu này phân tích các điều kiện khai thác loại hình du lịch tình nguyện, đề xuất một số giải pháp khai thác loại hình du lịch tình nguyện ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: Một phân tích thực nghiệm

Sử dụng phương pháp ước lượng Feasible Generalized Least Squares (FGLS), bài viết ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, giai đoạn 2010- 2016. Kết quả ước lượng cho thấy, thu nhập bình quân đầu người, khả năng chi tiêu, năng lực sử dụng internet, quy mô dân số của các quốc gia của du khách, là những nhân tố có ảnh hưởng ý nghĩa đến lượng khách quốc tế đến Việt Nam.


Chất lượng dịch vụ homestay tại khu du lịch hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu này tập trung đánh giá chất lượng dịch vụ homestay qua 5 tiêu chí của mô hình SERVQUAL về chất lượng dịch vụ của Parasuraman: Độ tin cậy, độ cảm thông, độ đáp ứng, độ bảo đảm và phương tiện hữu hình.


Ứng dụng mô hình Holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại điểm đến Hội An, tỉnh Quảng Nam

Nghiên cứu sử dụng mô hình HOLSAT để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch quốc tế tại điểm đến Hội An thông qua bộ dữ liệu được khảo sát từ 205 du khách. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 33 thuộc tính (25 thuộc tính tích cực và 8 thuộc tính tiêu cực) của sự hài lòng của du khách quốc tế đối với điểm đến Hội An.


Phát triển bền vững các sản phẩm du lịch văn hoá Chăm ở tỉnh Ninh Thuận: Tiếp cận các bên liên quan

Dựa trên lý thuyết về phát triển bền vững và tiếp cận các bên liên quan, bài viết tập trung đánh giá và phân tích các vấn đề đặt ra trong khai thác các sản phẩm du lịch văn hóa Chăm ở Ninh Thuận trên cơ sở phân tích các nhu cầu thật sự của chính cộng đồng Chăm cũng như các bên liên quan tham gia vào hoạt động du lịch.


Đánh giá khả năng phát triển du lịch đường sông của hệ thống sông ngòi ở thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng (TPĐN) có mạng lưới sông ngòi rất phức tạp, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch đường sông (DLĐS). Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp đánh giá theo thang điểm tổng hợp cho thấy hệ thống sông ngòi của TPĐN có nhiều thuận lợi cho phát triển DLĐS, trong đó sông Hàn có khả năng khai thác rất thuận lợi, sông Cổ Cò có khả năng khai thác thuận lợi, còn các sông Cẩm Lệ, Túy Loan và Cu Đê chỉ có khả năng khai thác trung bình. Để phát triển DLĐS ở TPĐN nghiên cứu đề xuất một số giải pháp về quy hoạch, xây dựng chế tài, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển DLĐS, cải thiện chất lượng nước, cảnh quan, phát triển cơ sở hạ tầng và vật chất kĩ thuật và liên kết với điểm du lịch, các giá trị văn hóa ven sông trong khai thác du lịch đường sông.


Tiềm năng du lịch Lâm Bình - Tuyên Quang: Di tích tiền, sơ sử và tôn giáo

ác giả đã đánh giá các giá trị của di tích này trong bối cảnh chung của lịch sử Việt Nam. Việc khai thác du lịch tại Lâm Bình-Tuyên Quang đã được làm khá tốt. Tuy nhiên, chúng ta mới nghiêng về khai thác thế mạnh là các thắng cảnh tự nhiên hay các lễ hội của đồng bào các dân tộc. Trong khi đó, mảng du lịch di tích còn bị coi nhẹ.


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến du lịch của du khách tại khu du lịch Lâm Viên – Núi Cấm

Nghiên cứu chỉ ra bảy yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến khu du lịch Lâm Viên - Núi Cấm của khách du lịch. (1) động lực du lịch, (2) cơ sở hạ tầng, (3) lịch sử và văn hóa, (4) ẩm thực và mua sắm, (5) môi trường cảnh quan; và (6) thông tin điểm đến.


Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng – giải pháp phát triển sinh kế cho các cộng đồng tộc người thiểu số Mạ, Xtiêng, Chơ Ro ở Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Trên cơ sở lý thuyết về phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng và kết quả khảo sát thực tế tại cộng đồng, tác giả bài viết đưa ra những mô hình giúp phát triển sinh kế cho cộng đồng các tộc người Mạ, Chơ Ro, Xtiêng tại Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai.


Nonghan Ruined City’s Legends: The cultural capital for tourism of Nonghan basin, Sakon Nakhon province, Thailand

This article aimed to study the myths and folk narratives describing the history of Nonghan and the collapse became a large marsh. The study founded that the white barking deer legend is a legend that appeared in the chronicle of Sakon Nakhon province. It explained the cause of the sinking of the ground became a large marsh causing various small islands that leaded to historical and cultural stories of Sakon Nakhon province.


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Mỹ Hòa Hưng của khách du lịch

Nghiên cứu được thực hiện nhằm: (1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch, trường hợp điểm đến Mỹ Hòa Hưng, Thành phố Long Xuyên. (2) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến quyết định lựa chọn điểm đến Mỹ Hòa Hưng.


Nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình

Bài viết góp phần gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra những định hướng phát triển du lịch phù hợp thông qua việc phân tích thực trạng phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn 2012-2018.


Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập Tiếp cận bằng phương pháp chuyên gia

Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực du lịch địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.


Tính toán sức chịu tải môi trường du lịch của Vườn quốc gia Cúc Phương

Mục tiêu của bài viết là xác định mức độ chịu tải của các yếu tố thành phần môi trường trong phát triển du lịch ở VQG làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững.


Quản lý môi trường tại khu du lịch sinh thái Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Khu du lịch sinh thái Na Hang được quy hoạch là một trong ba khu du lịch trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang. Để đảm bảo định hướng phát triển bền vững du lịch, việc xây dựng hệ thống quản lý môi trường du lịch là rất cần thiết, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực của các vấn đề môi trường phát sinh do hoạt động du lịch tại đây. Những phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm phân tích, tổng hợp tài liệu, điều tra thực địa và điều tra xã hội học. Nghiên cứu đã đề xuất mô hình quản lý môi trường về mặt hành chính (phòng quản lý môi trường du lịch), xây dựng kế hoạch quản lý môi trường tại khu du lịch sinh thái Na Hang, đồng thời đề xuất kế hoạch giáo dục ý thức bảo vệ môi trường du lịch cho các nhóm đối tượng khách du lịch và cộng đồng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường du lịch.


Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tâm linh thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Thị xã Quảng Yên có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển du lịch. Với hệ thống di tích văn hóa lịch sử phong phú tạo cho thị xã lợi thế nổi trội trong phát triển du lịch tâm linh. Tuy nhiên, hiện nay còn thiếu các nghiên cứu đánh giá đầy đủ tiềm năng này một cách tổng thể và chi tiết. Vì thế, nghiên cứu này nhằm tạo dựng cơ sở khoa học cho địa phương xây dựng định hướng phát triển du lịch tâm linh. Tác giả sử dụng phương pháp đánh giá tổng hợp bằng thang điểm có trọng số để đánh giá 11 điểm di tích chính của thị xã theo 5 tiêu chí. Kết quả đánh giá cho thấy hầu hết các điểm di tích đều ở mức độ “thuận lợi” và 1 điểm “rất thuận lợi” cho phát triển du lịch tâm linh. Phát triển du lịch tâm linh có thể coi là động lực cho sự phát triển du lịch nói riêng và phát triển bền vững kinh tế- xã hội (KT-XH) của thị xã.


Giáo trình Marketing du lịch - Nghề: Nghiệp vụ nhà hàng - Trình độ: Trung cấp - CĐ Nghề Đà Lạt

(NB) Nội dung giáo trình bao gồm: Giới thiệu chung về Marketing và Marketing du lịch; Thị trường du lịch Chương 3: Chính sách sản phẩm du lịch; Chính sách giá trong kinh doanh du lịch; Chính sách phân phối trong kinh doanh du lịch; Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong kinh doanh du lịch.


Giáo trình Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch - Nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn - Trình độ: Cao đẳng (Tổng cục dạy nghề)

(NB) Nội dung mô đun Tâm lý và Kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lý học, tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử nói chung, tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch, từ đó người học có thể vận dụng những kiến thức này trong quá trình nghiên cứu tâm lý của khách du lịch, cũng như tạo cho bản thân phong cách giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp.


Giáo trình Nghiệp vụ bàn cơ bản - Nghề: Quản trị nhà hàng - Trình độ: Cao đẳng - CĐ Nghề Đà Lạt

(NB) Nội dung Giáo trình Nghiệp vụ bàn cơ bản gồm có: Khái quát về nghiệp vụ nhà hàng; Tổ chức lao động trong nhà hàng; Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ ăn uống và tiêu chuẩn vệ sinh trong kinh doanh nhà hàng; Kỹ thuật phục vụ ăn uống trong nhà hàng; Quy trình kỹ thuật phục vụ ăn sáng, trưa, tối và tiệc.


Nghiên cứu hành vi khách du lịch tại các khách sạn 4 sao trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: Phân tích dữ liệu từ trang Booking.com

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu phân tích hành vi khách hàng trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn 4 sao tại Quảng Ninh trong năm 2019 sử dụng cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp Booking.com tổng hợp ý kiến phản hồi của các khách du lịch trong và ngoài nước đánh giá về các yếu tố dịch vụ khách sạn gồm các yếu tố: sạch sẽ, wifi, đáng giá tiền, vị trí, tiện nghi và sự thoải mái.


Sự tham gia của các hộ dân trong phát triển du lịch cộng đồng tại xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá sự tham gia của các hộ dân trong phát triển du lịch cộng đồng tại xã Tả Van, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các số liệu thống kê kết hợp với điều tra, phỏng vấn theo bảng hỏi và chọn mẫu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

International hospitality management
  • 21/08/2020
  • 75.191
  • 819

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu