Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Doanh nghiệp (4.163)

Negotiable instruments act, 1881 – criminal liability of companies for offence committed under section 138 – 141 of the Act

This paper attempts to delineate the criminal liability of companies for offence committed by corporate bodies under section 138 – 141 of the Negotiable Instrument Act. The company and all the people responsible for the affairs of the company will be liable to be prosecuted against and punished.


Công văn số 295/CP-TH

Công văn số 295/CP-TH năm 2019 về đính chính Nghị quyết 50/NQ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.


Chỉ thị số 07/CT-UBND ban hành ngày ngày 16/04/2019

Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 do UBND Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 4 năm 2019.


Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ban hành quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.


Quyết định số 429/QĐ-TTg ban hành ngày 18/4/2019

Quyết định số 429/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng chính Phủ ban hành ngày 18 tháng 4 năm 2019.


Nghị quyết số 48/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Sơn La

Nghị quyết số 48/2017/NQ-­HĐND về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.


Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Bến Tre

Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.


Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND tỉnh An Giang

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang.


Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND Thành phố HCM

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND tỉnh Bến Tre

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Được căn cứ theo Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 1639/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1639/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;


Quyết định số 1640/QĐ-TCHQ

Quyết định số 1640/QĐ-TCHQ về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên. Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;...


Quyết định số 1454/QĐ-UBND

Quyết định số 1454/QĐ-UBND ban hành quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Quyết định số 1391/QĐ-BKHCN

Quyết định số 1391/QĐ-BKHCN về việc kiện toàn ban điều hành chương trình quốc gia “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.


Luật số 04/2017/QH14

Luật số 04/2017/QH14 ban hành về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trách nhiệm của cơ quan,...


Thông tư số 15/2017/TT-BCT

Thông tư số 15/2017/TT-BCT ban hành về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.


Luật số 10/2017/QH14

Luật số 10/2017/QH14 ban hành về Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Quyết định số 31/2017/QĐ-­TTg

Quyết định số 31/2017/QĐ­TTg ban hành về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Quyết định số 852/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 852/QĐ-­TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...


Quyết định số 1232/QĐ-­TTg/2017

Quyết định số 1232/QĐ-­TTg/2017 ban hành về Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..


Quyết định số: 58/2016/QĐ-TTg năm 2016

Quyết định số: 58/2016/QĐ-TTg năm 2016 về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.


Quyết định số: 2952/2015/QĐ-UBND

Quyết định số: 2952/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;...


Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...


Thông tư Số: 131/2010/TT-BTC

Thông tư Số 131/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định Số: 1852/QĐ-BKHĐT

Quyết định Số 1852/QĐ-BKHĐT ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 419/QĐ-TTG.


Thông tư Số: 40/2014/TT-NHNN

Thông tư Số 40/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư Số: 2243/QĐ-TTg

Thông tư Số 2243/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ - tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng. Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg.


Nghị định Số: 12/2014/NĐ-CP

Nghị định Số 12/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Công văn số 295/CP-TH
  • 17/06/2020
  • 38.963
  • 896

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu