Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dịch vụ pháp lý (631)

Thông tư số 22/2019/TT-BTC

Thông tư số 22/2019/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.


Thông tư số 46/2018/TT-BCT

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.


Hướng dẫn dành cho người mới nhập cư

Tài liệu hướng dẫn này bao gồm những thông tin căn bản nhằm giúp quý vị định cư lập nghiệp ở Hoa Kỳ và tìm được những gì quý vị và gia đình cần cho cuộc sống hàng ngày. Hướng dẫn cũng tóm tắt những thông tin quan trọng về tình trạng pháp lý của quý vị và về những cơ quan và tổ chức cung cấp giấy tờ hoặc dịch vụ mà người đọc có thể cần đến.


Thông tư 05/2017/TT-BTP

Thông tư số 05/2017/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của bộ trưởng bộ tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý.


Thông tư số 08/2017/TT-BTP

Thông tư số 08/2017/TT-BTP ban hành Quy định chi tiết một số điều của luật trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;


Thông tư số 18/2013/TT-BTP

Thông tư số 18/2013/TT-BTP Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006;


Quyết định của bộ trưởng bộ tư pháp số 336/2003/QĐ-BTP

Quyết định của bộ trưởng bộ tư pháp số 336/2003/QĐ-BTP Về việc thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 nam 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;


Quyết định số 05/2017/QĐ-­UBND Quận 10

Quyết định số 05/2017/QĐ-­UBND Quận 10 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng tư pháp quận 10. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...


Quyết định số 925/QĐ-BTP năm 2017

Quyết định số 925/QĐ-BTP năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tư pháp.


Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Phú Yên

Nghị quyết số 29/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


Thông báo số 110/2016/TB-VPCP

Thông báo số 110/2016/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về đề án “đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".


Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở tư pháp tỉnh Phú Thọ. Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;...


Quyết định số: 7172/QĐ-UBND năm 2016

Quyết định số: 7172/QĐ-UBND năm 2016 ban hành kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố năm 2017.


Thông báo số: 04/TB-VPCP năm 2017

Thông báo số: 04/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.


Quyết định số: 2700/QĐ-BTP năm 2016

Quyết định số: 2700/QĐ-BTP năm 2016 phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp.


Quyết định số: 11/2016/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số: 11/QĐ-UBND về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp giai đoạn 2016-2020; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...


Thông tư liên tịch số: 158/2007/TTLT-BTC-BTP

Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú

Tờ trình về dự thảo quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Tân Phú trình bày về sự cần thiết phải ban hành văn bản, quá trình xây dựng dự thảo quy định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tờ trình để nắm bắt thông tin chi tiết.


Công văn số: 3450/BGDĐT-PC

Công văn số 3450/BGDĐT-PC ngày 05 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập tổ chức làm công tác pháp chế, thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/5/2004 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo số: 109/BC-UBND

Báo cáo số 109/BC-UBND báo cáo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp ban hành từ 01/01/1979 đến ngày 31/12/2013. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.


Kế hoạch số: 58/KH-HĐPH

Kế hoạch số 58/KH-HĐPH về việc triển khai các văn bản pháp luật quý 3 năm 2015. Nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến rộng các quy định của Luật Hộ tịch, Thông tư số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT. Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo số: 99/BC-UBND

Báo cáo số 99/BC-UBND về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông báo để nắm bắt chi tiết.


Thông tư liên tịch số: 158/2015/TTLT-BTC-BTP

Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch, căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001, căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.


Thông tư số: 14/2015/TT-BGTVT

Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT về việc quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không, căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11, căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2015

Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Nghị định Số: 38/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 38/2014/NĐ-CP Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.


Luật số: 53/2014/QH13

Luật số: 53/2014/QH13 Luật công chứng. Luật này ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Pháp lệnh Số: 08/2013/UBTVQH13

Pháp lệnh Số: 08/2013/UBTVQH13 Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Pháp lệnh ban hành căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11.


Nghị định Số: 86/2014/NĐ-CP

Nghị định Số: 86/2014/NĐ-CP Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;...


Nghị Định Số: 76/2014/NĐ-CP

Nghị Định Số: 76/2014/NĐ-CP qui định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 22/2019/TT-BTC
 • 26/04/2019
 • 44.818
 • 169
Thông tư số 46/2018/TT-BCT
 • 06/12/2018
 • 47.785
 • 440
Thông tư 05/2017/TT-BTP
 • 05/01/2018
 • 55.954
 • 518
Thông tư số 08/2017/TT-BTP
 • 05/01/2018
 • 28.617
 • 217
Thông tư số 18/2013/TT-BTP
 • 05/01/2018
 • 31.895
 • 207

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu